Tweede Kamerverkiezingen – 15 maart 2017

Passend wonen

Zorg voor voldoende passende woningen
Het aantal zelfstandig thuiswonende ouderen is gegroeid en blijft groeien. Nu en in de toekomst zijn voor deze ouderen voldoende betaalbare woningen nodig. De woningen moeten levensloopbestendig zijn.

Bekijk onze aanbevelingen

 • Meer betaalbare seniorenwoningen, met name in de sociale huursector;
 • Woningaanpassingen zijn passend en betaalbaar:
  • blijverslening voor huiseigenaren om met eigen geld woningaanpassingen te kunnen doen;
  • financiële ondersteuning voor huurders en minima bij woningaanpassingen;
  • persoonlijk advies en maatwerk als uitgangspunt bij woningaanpassingen.
 • Benut domotica bij nieuwbouw en bestaande bouw.
 • Zorg voor meer beschutte woningen (woonzorginitiatieven) voor senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar (nog) geen indicatie hebben voor intramurale zorg.
 • Huurtoeslag is beschikbaar voor deze woonzorgvoorzieningen

Kies voor een integrale zorgaanpak achter de voordeur
Ouderen hebben vaak last van gebrek aan afstemming tussen hulpverleners en van gescheiden geldstromen. Er is betere afstemming nodig tussen wonen, zorg en welzijn.

Bekijk onze aanbevelingen

 • De oudere zelf (ondersteund door een vertrouwenspersoon) is regisseur over zijn zorgplan en heeft één aanspreekpunt voor de zorg en ondersteuning.
 • Er is betere afstemming van voorzieningen tussen de gebieden van wonen, zorg en welzijn. Dat geldt ook binnen de zorg bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Ouderenbeleid is onderdeel van de prestatieafspraken van een gemeente met woningcorporaties en met zorginstellingen, vanuit één visie in één hand.

Creëer een seniorvriendelijke omgeving
Faciliteer langer thuis wonen van ouderen. Ouderen wonen graag in gewone woonwijken. De leefomgeving moet seniorvriendelijk zijn, met voorzieningen en openbaar vervoer in de nabijheid. Door ‘beschutting’ van de wijk houden ouderen de regie over het eigen leven.

Bekijk onze aanbevelingen

 • Zorg voor de aanwezigheid van voorzieningen in de nabijheid van seniorenwoningen. Denk aan winkels, medisch centrum, bushalte, brievenbus en geldautomaten.
 • Er is aandacht nodig voor veiligheid, zoals straatverlichting, zebrapaden en sociale controle.
 • Geef ouderen medezeggenschap bij de inrichting van de wijk.
 • Het openbaar vervoer is overal op orde, zodat ouderen zelfstandig kunnen blijven reizen.

Nieuws:

Meedoen aan de samenleving

Stel als overheid de mens centraal bij beleid
De mens voorop en niet de regels. Heldere informatie is nodig om te kunnen begrijpen wat specifiek overheidsbeleid voor iemand persoonlijk betekent. Bijvoorbeeld over het krijgen van voorzieningen: hoe werkt dat, hoe regel ik dat en wat is mijn invloed daarop?

Bekijk onze aanbevelingen

 • Lever als overheid goede informatie over hoe je toegang krijgt tot voorzieningen.
 • Zorg voor eenvoudige regels voor het kunnen benutten van voorzieningen.
 • Laat de uitvoering van zorg en ondersteuning van ouderen niet vastlopen in procedures, protocollen en administratieve last.
 • Hanteer de wens van de ouderen en niet het budget als uitgangspunt voor het beschikbaar stellen van zorg en ondersteuning.

Stimuleer sociale ontmoetingen tussen mensen en generaties 
Faciliteer ontmoetingen tussen ouderen en met jongeren. Zinvolle sociale betrekkingen kunnen het gevoel van eenzaamheid verkleinen, onderling begrip en solidariteit vergroten en het gevoel geven dat je meedoet aan de samenleving. Vrijwilligers en een persoonlijk sociaal netwerk kunnen ouderen bijstaan als het leven zwaar valt.

Bekijk onze aanbevelingen

 • Faciliteer ontmoetingen in de wijk, tussen ouderen en generaties.
 • Zorg dat ouderen in contact komen met vrijwilligersorganisaties en sociale activiteiten die plaatsvinden.
 • Maak het mogelijk dat senioren zelfstandig de deur uit kunnen, door vervoer van deur tot deur.

Behoud naast contact via internet, ook contact via telefoon en post
Senioren willen digitaal vaardig zijn, zodat ze niet achterblijven.

Bekijk onze aanbevelingen

 • Er is ondersteuning beschikbaar voor het aanleren van digitale vaardigheden.
 • Voor wie dat niet (meer) kan, blijft publieke dienstverlening altijd toegankelijk per post of telefoon.

Nieuws:

Voldoende koopkracht voor iedereen

Maak doorwerken tot het pensioen mogelijk 
Doorwerken is de beste pensioenvoorziening. Bij fysiek zware beroepen of onvoldoende aandacht van de werkgever daalt de vitaliteit van oudere werknemers. Duurzame participatie van oudere werknemers vergt niet alleen inzet van de werknemer, ook van de werkgever en de overheid. Het voorkomen en terugdringen van werkloosheid onder 50-plussers is urgenter sinds het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd.

Bekijk onze aanbevelingen

 • Leeftijdsbewust personeelsbeleid en onafhankelijke loopbaanadvisering.
 • Vergroot kansen voor langdurig werkloze 50-plussers door imagocampagne, scholingsvoorzieningen en fysieke ontmoetingen met werkgevers.
 • Dwing werkgevers te investeren in hun 50plus-medewerkers.
 • Ga leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt tegen.
 • Zorg als UWV en Sociale Dienst voor persoonlijk maatwerk bij dienstverlening van mensen in een uitkering.
 • Voorkom de armoedeval na de WW: tel bij 50-plussers het eigen vermogen niet mee bij het verlenen van bijstand.

Herstel achteruitgang in koopkracht
Door stapeling van overheidsmaatregelen heeft de gemiddelde gepensioneerde al acht jaar op rij ingeleverd, terwijl bijverdienen voor deze groep moeilijk is. Nu de economie aantrekt, kan dit worden gestopt. Dit jaar was er voor het eerst sprake van een klein ‘plusje’. Voorkom kortingen op pensioenen en langdurige armoede onder ouderen met een klein pensioen. Werk aan een nieuw solidair pensioenstelsel.

Bekijk onze aanbevelingen

 • Behoud een welvaartsvaste AOW, door indexering.
 • Geen mantelzorgboete bij het delen van de woning.
 • Voorkom kortingen op de pensioenen: geen afwenteling van de kosten op de gepensioneerden van problemen bij pensioenfondsen die ‘onder water staan’.
 • Een nieuw generatie-evenwichtig pensioenstelsel, waar gepensioneerden weer vertrouwen in hebben en waaraan ook jongeren en flexwerkers deelnemen.
 • Niet-werkenden en gepensioneerden mogen bij belastingvoordelen net zo goed meeprofiteren van de aantrekkende economie als werkenden.
 • Beloon spaargedrag voor slechtere tijden bij mensen met een laag inkomen.

Maak zorgkosten afhankelijk van inkomen
De zorgkosten (zorgpremie, het eigen risico, de eigen bijdrage Zvw en de eigen bijdrage Wmo) stapelen zich op bij het individu, met name bij chronisch zieken, onder wie veel ouderen. De huidige zorgkosten zijn voor veel ouderen (te) hoog, maak deze kosten inkomensafhankelijk.

Bekijk onze aanbevelingen

 • Maak de kosten van het basispakket zorg (premie, eigen risico, eigen bijdrage) inkomensafhankelijk.
 • Voorkom het mijden van zorg om financiële redenen. Bij mensen met een klein pensioen is de zorgtoeslag onvoldoende om de toename van de zorgkosten te compenseren.
 • Geef vorm aan armoedebeleid op lokaal niveau.

Nieuws:

Zorgzame samenleving

Behoud goede ouderenzorg
In een beschaafde samenleving moet ouderenzorg van goede kwaliteit zijn en een zorg van iedereen. Dit betekent toegankelijkheid en betaalbaarheid, maar ook: meer aandacht voor aandacht.

Bekijk onze aanbevelingen

 • De toegang en betaalbaarheid van de zorg (ziekenhuis, zorginstelling, dagbesteding, wijkverpleging) is op orde.
 • Benader de ouderenzorg niet alleen medisch. Het gaat om positieve gezondheid in alle facetten van het leven. Dus ook om tijd en aandacht.
 • Zorg aan een kwetsbare oudere wordt integraal en gecoördineerd aangeboden. Dit vergt afstemming tussen zorgaanbieders. Huisartsen zijn de spil en werken samen met het sociaal team en met specialistische geriatrische zorg.
 • De gemeente houdt de regie over de beschikbaarheid van het zorgaanbod, ook in krimpregio’s.
 • Ouderenzorg bereikt juist ook de meeste kwetsbare en eenzame ouderen met passend aanbod. – De overheid moet meer investeren in preventie (gezond ouder worden).
 • Ruimte voor palliatieve zorg: de kwaliteit van het resterende leven staat voorop, niet de duur ervan. Dit vergt verandering bij de zorgverzekeraars.

Zorg voor een goed samenspel rond de zorg
De oudere die zorg en ondersteuning nodig heeft mag er niet alleen voor staan. Dit vergt een goed samenspel tussen zorgprofessionals, vrijwilligers, het eigen sociale netwerk en de mantelzorgers. Met de oudere als regisseur. Hierbij staat de kwaliteit van leven, in al zijn facetten, voorop en niet het kostenaspect. Mantelzorg is en blijft vrijwillig, het mag geen verplichting worden. Voorkom overbelasting van mantelzorgers, ook om ‘ontsporing’ te voorkomen.

Bekijk onze aanbevelingen

 • De oudere is goed geïnformeerd en heeft medezeggenschap over de zorg en ondersteuning die hem wordt geboden. Om dit voor iedereen mogelijk te maken moet onafhankelijke cliëntondersteuning nu echt geïmplementeerd worden.
 • Duidelijk is waar de oudere bij problemen (onafhankelijk) terecht kan.
 • Mantelzorgers worden gezien en erkend. Zij hebben het recht op praktische ondersteuning door zorgprofessionals en vrijwilligers en financiële ondersteuning.
 • Geef vrijwilligers de ruimte in de intra- en extramurale zorg, zodanig dat zij aanvullend kunnen zijn op het werk van de zorgprofessionals.

Heb aandacht voor zingeving
Kwaliteit van leven heeft voor veel mensen te maken met zingeving, dit blijkt bij ouder worden essentieel. Bij de zorg en ondersteuning is waardering nodig voor het persoonlijke levensverhaal en de opgedane levenswijsheid. Veel ouderen zijn en willen zich nuttig maken voor anderen.

Bekijk onze aanbevelingen

 • Zoek naar vormen waarin kennis en ervaring van ouderen kan worden benut.
 • Voeg zingevingselementen toe aan de te leveren zorg en ondersteuning.
 • Aandacht voor geestelijke zorg, met name in de laatste levensfase.
 • Zorgprofessionals hebben aandacht voor levensvragen bij beslissingen over behandelingen.

Nieuws:

> Download de standpuntenkaart Omzien naar elkaar (pdf)
> Download het PCOB Verkiezingsmanifest (pdf)

Ons stemadvies: ga stemmen!
Het worden belangrijke Tweede Kamerverkiezingen, gezien wat er speelt in Nederland en daarbuiten. Partijen verschillen sterk van mening over economie en maatschappij en over de koers die Nederland nodig heeft. Er staat nogal wat op het spel. KBO-PCOB geeft geen stemadvies. We hebben meer dan een kwart miljoen leden die allen heel verschillend zijn, ook in hun politieke voorkeuren. De belangrijkste reden is echter dat wij een onafhankelijke organisatie zijn die graag met alle partijen om tafel gaat om daar de belangen van senioren te bepleiten. Want wij vinden dat álle partijen oog moeten hebben voor hun situatie. Eén advies willen we u wel geven: ga in ieder geval stemmen! Wij hebben als senioren wijsheid opgebouwd in ons leven, laten we die wijsheid gebruiken voor een stabiele toekomst van Nederland. We hebben in Nederland 12,8 miljoen stemgerechtigden. Daarvan is meer dan de helft boven de 50 jaar (ruim 6,4 miljoen). Senioren kunnen het verschil maken!

Kracht van senioren in de Tweede Kamer
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart, spreken wij ouderen die voor hun partij op de kandidatenlijst staan. Een aantal van hen is nu al Kamerlid, voor een aantal anderen is het een nieuwe uitdaging. Centraal in de gesprekken staat de kracht van ouderen – wat is het belang van ouderen in de politiek, wat is hun toegevoegde waarde en wat drijft deze (kandidaat-)Kamerleden om landelijk politiek actief te willen zijn? Elke week plaatsen we een nieuw interview, samen vormen ze een aanvulling op de interviews met de lijsttrekkers die te lezen zijn in de maart-edities van ledenmagazines Perspectief (PCOB) en Nestor (Unie KBO).
> Lenny Geluk-Poortvliet (CDA)
> Paul van Meenen (D66)
> Henk van Gerven (SP)
> Roelof Bisschop (SGP)
> Albert van den Bosch (VVD)
> Albert de Vries (PvdA)

<< Vorige pagina