Historie PCOB Ledenraad

De PCOB Ledenraad bestaat sinds 2013. In mei 2013 is bij alle leden voor het eerst een verkiezingsbrief en kandidatenlijst op de mat gevallen. In maart 2017 zijn voor de tweede keer Ledenraadsverkiezingen gehouden.

Om met recht namens de leden van de PCOB op te treden, is de vereniging gebaat bij een breed samengestelde Ledenraad. Actief zijn in de PCOB Ledenraad betekent daadwerkelijk handen en voeten geven aan een maatschappelijke beweging die opkomt voor alle ouderen, in het bijzonder voor de leden. Een lid van de PCOB Ledenraad wordt gekozen voor een periode van vier jaar.

Leden aan het woord

Klaas ZAnting DR‘We geven als Ledenraad niet alleen toestemming voor de plannen, we praten er ook vooraf al over met het landelijk bestuur en zijn daardoor betrokken bij de lijnen die het bestuur uitzet. Zo hebben we in 2015 indringend met het landelijk bestuur gesproken over de toekomstvisie en de samenwerking met KBO.’ Aan het woord is Klaas Zantingh, ledenraadslid uit Drenthe. Hij is nu drie jaar lid en stelt zich herkiesbaar voor nog een periode. ‘De kracht van de PCOB Ledenraad zit in de structuur. Het rechtstreeks kiezen van regionale kandidaten door leden, waardoor we van onderop invloed hebben, is dé manier om de betrokkenheid te vergroten.’

Anke Huisman - Mak 07Dat je als lid van de PCOB mede het beleid maakt, vindt Anke Huisman-Mak, ledenraadslid uit Zuid-Holland, heel leuk. ‘Je bent een vereniging van leden en die weten wat ze wel en niet nodig hebben.’ Eigenlijk, zegt ze, hebben we zoveel invloed als maar mogelijk is, ‘omdat we als ledenraad beleid kunnen vaststellen, afkeuren of samen naar alternatieven kunnen zoeken. Tegelijk merkt ze ook op dat het de eerste jaren een beetje pionieren was, waarin we vooral bezig waren met ‘hoe’ we het moesten doen. ‘Maar ik verwacht in de komende zittingsperiode op het gebied van samenwerking een ontwikkeling van beleid en dan hoop ik dat we nog meer kunnen doen op de inhoud.’

Leo Eland GLDLeo Eland, ledenraadslid uit Gelderland, stelde zich verkiesbaar voor de Ledenraad van de PCOB toen hij ontdekte dat hij al ouder was dan hij zichzelf vond. ‘Niet in de zin van lichamelijk oud, maar ik merk dat onze stem in de samenleving anders klinkt dan wanneer je nog werkt.’ Hij vindt het belangrijk dat ouderen niet passief zijn en zich in een hoek laten zetten als mensen die klagen over pensioen en zorg. ‘We moeten ons enerzijds laten horen en laten gelden, anderzijds moeten we ons ervan bewust zijn dat de samenleving groter is dan de ouderen alleen. Geen polarisatie dus, maar rekening houden met elkaar.’ Lid zijn van de ledenraad is voor hem één van de stappen die daaraan kunnen bijdragen. Het is daarbij wel belangrijk dat je in de gaten houdt wat je positie is, zegt hij, ‘je mag op bestuurlijk niveau meedenken en de hoofdlijnen uitzetten, maar we moeten de details overlaten aan de mensen die daarvoor zijn aangesteld.’ Zonder leden geen vereniging, zegt Leo Eland. ‘Als Ledenraad vertegenwoordigen we ruim 80.000 PCOB-leden en samen kunnen we heel veel betekenen.’