Maak kennis met het landelijk bestuur van de PCOB

Rik Buddenberg (Zoetermeer)

Voorzitter en contactpersoon voor de provincies Zeeland en Zuid-Holland

De stem van ouderen moet gehoord worden in onze maatschappij! Daarom is de PCOB onmisbaar.

“Senioren zijn maatschappelijk van groot belang. Zij hebben levenservaring en wijsheid opgedaan waardoor ze een Rik Buddenbergstabiel element zijn in deze steeds vluchtiger wordende samenleving.”

Rik Buddenberg is sinds juni 2016 lid van het landelijk bestuur en sinds 2 november 2016 voorzitter. “Bij het afscheid van mijn vorige functie als burgemeester vroeg iemand wat ik nu ging doen. Ik antwoordde dat ik nog wel eens iets heel anders wilde doen, bijvoorbeeld voorzitter worden van een ouderenbond. Ik ben blij dat dit nog gelukt is ook!”
Buddenberg voelt zich thuis bij de identiteit van de PCOB. “Ik heb mijn hele leven als bestuurder vanuit de protestantse traditie gewerkt. Daardoor voelt de PCOB voor mij heel vertrouwd.”
Zijn droom voor de PCOB is een organisatie die opkomt voor de belangen van ouderen in Nederland, maar die ook aandacht heeft voor de sociale aspecten van het ouder worden, op zodanige wijze dat we herkenbaar zijn voor onze achterban. “Mijn belangrijkste doel als bestuurslid is om de samenwerking met de Unie KBO zodanig vorm te geven, dat we vanuit een gezamenlijk verenigingsbureau de maatschappelijke belangen van onze senioren op nationaal niveau behartigen. Op basis van gemeenschappelijke kernwaarden als de ‘menselijke maat’ en ‘omzien naar elkaar’.”

Nevenfuncties:

 • Lid Raad voor de Financiële Verhoudingen in Den Haag
 • Voorzitter Rekenkamercommissie Maassluis
 • Lid RvT Jeugd en Gezinsbeschermers in Haarlem
 • Voorzitter Stichting Kerkplan
 • Voorzitter College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Zoetermeer
 • Ambassadeur van het Staatshuys (geboortehuis van Thorbecke) in Zwolle

Henk Steegstra (Groningen)

Penningmeester en contactpersoon voor de provincies Groningen en Friesland

Ik vind het belangrijk om van die kansen, de kennis die ik kon opdoen, terug te geven.

“Senioren zijn van groot belang voor de maatschappij. Er zit een schat aan kennis en ervaring bij deze groep. Dat moet worden ingezet in onze samenleving en gedeeld met de jongere generatie. Ik ben 70 jaar en heb –geboren na deHenk Steegstra oorlog- veel kansen gehad, op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Veel meer dan mensen die bijvoorbeeld 20 jaar eerder geboren zijn. Ik vind het belangrijk om van die kansen, de kennis die ik kon opdoen, terug te geven. Ik coach zelf jonge ondernemers en deel mijn expertise met hen. En besturen doe ik graag. Daar heb ik veel ervaring mee opgedaan in het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties. Ik ben opgeleid als registeraccountant en  ben 30 jaar in deze sector werkzaam geweest. Nu ben ik alweer bijna 20 jaar actief op het gebied van interim management en financieel- en organisatieadvies”

Henk Steegstra kwam als interim-penningmeester het landelijk bestuur tijdelijk versterken in april. Nadat de vacature van penningmeester definitief werd ingevuld door Rik Buddenberg, werd Steegstra in juni 2016 benoemd als algemeen bestuurslid. Na het vertrek van Hannah Bovenkerk werd Rik Buddenberg waarnemend voorzitter en nam Henk Steegstra de taken van de penningmeester waar. Op 2 november werd hij door de PCOB-ledenraad benoemd als penningmeester.

De PCOB moet als belangenbehartiger een plek hebben in onze Nederlandse overlegcultuur. Ons bestuurlijk systeem is mede gebaseerd op vertegenwoordiging van groepen. Dat is historisch zo gegroeid. Ook ouderen moeten daarin vertegenwoordigd worden. Met mijn 70 jaar behoor ik inmiddels tot de doelgroep.”

Steegstra voelt thuis bij de identiteit van de PCOB. “Ik groeide op in een gereformeerd gezin. De PCOB is ontstaan vanuit onze verzuilde samenleving. De samenleving verandert en ik denk dat meer eenheid binnen het christelijk geloof hierbij passend is. De samenwerking met KBO sluit daar goed bij aan.” In die samenwerking ziet Steegstra een mooie uitdaging voor de toekomst. “Als bestuurslid hoop ik bij te dragen aan een goede, soepele samenwerking. Dat gaat niet vanzelf en vereist hard werken, maar mijn droom is om toe te werken naar een goede organisatie KBO-PCOB.”

 Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Financiële Zaken Erfgoedpartners Groningen
 • Bestuurslid Financiële Zaken Molenhuis Groningen
 • Bestuurslid Financiële Zaken Museumhuis Groningen
 • Voorzitter Bestuur van Stichting voor hulpverleningsprojecten in Roemenië
 • Bestuurslid Financiële Zaken Stichting Beheer Gelden VCOG te Groningen
 • Lid Koninklijk Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 • Lid VNO-NCW
 • Lid Commercieele Club Groningen

Ernst Haitsma (Nijverdal)

Vice-voorzitter en contactpersoon voor de provincies Overijssel en Drenthe

Ernst Haitsma

Een organisatie als de PCOB is onmisbaar, omdat je samen veel verder komt dan als individu, of het nu om ontmoeting of belangenbehartiging gaat.

Ernst Haitsma is sinds eind november 2013  lid van het landelijk bestuur. Tot juni eerder dat jaar was hij voorzitter van het voormalige PCOB-gewest Overijssel.

Haitsma voelt zich thuis bij de identiteit van de PCOB. “De PCOB-waarden ‘omzien naar elkaar’, ‘rechtvaardige verhoudingen’ en ‘rentmeesterschap’ spreken mij zeer aan. Daar kun je wat mee!”

Nevenfuncties:
•    secretaris CDA Bestuurdersvereniging Overijssel;
•    voorzitter Open Monumentendag gemeente Hellendoorn;
•    voorzitter Vereniging van Eigenaren van een recreatiepark in Drenthe;
•    voorzitter en schuldhulpmaatje bij de stichting Budget op Orde Maken te Nijverdal;
•    bestuurlid stichting Hulpfonds Hellendoorn;
•    lid Ledenraad Rabobank Noord en West Twente;
•    bestuurslid stichting De Nationale Landstormcommissie;
•    lid bestuur KBO-PCOB i.o.

 

Geeske Telgen – Swarts (Lunteren)

Contactpersoon voor de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Limburg

Geeske Telgen - Swarts

Met een terugtredende overheid wordt een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheden van mensen en het omzien naar elkaar. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren.

Telgen-Swarts voelt zich vanuit haar christelijke achtergrond thuis bij de identiteit van de PCOB: “De PCOB is onmisbaar omdat zij weet

hoe ze ouderen kan verbinden en mensen kan helpen op weg naar meer zelfredzaam. Daar ligt een grote rol voor de PCOB, die moet worden ingevuld binnen de lokale afdelingen maar ook op landelijk niveau. Mijn droom is, dat wij als PCOB een steentje kunnen bijdragen aan het investeren in mensen en verandering, met oog voor de kwetsbare mensen om ons heen.”

Senioren beschrijft ze als het cement van de samenleving en van groot belang: “Zij hebben immers de maatschappij helpen opbouwen en zijn nu vaak actief als mantelzorgers en vrijwilligers. Maar we kunnen niet ongebreideld blijven vragen van ouderen. Dat is de belangenbehartiging waar ik mij graag voor inzet.”

Nevenfuncties:
•    voorzitter van de centrale cliëntenraad Opella;
•    voorzitter van stichting De Vluchtheuvel, de interkerkelijke samenwerking van diaconieën in Lunteren;
•    bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand in Ede;
•    lid van de commissie van advies voor gemeentelijke onderscheidingen in Ede;
•    lid van het programmabeleid bepalend orgaan van Omroep Ede.