Maak kennis met het landelijk bestuur van de PCOB

Rik Buddenberg (Zoetermeer)

Voorzitter en contactpersoon voor de provincies Zeeland en Zuid-Holland

De stem van ouderen moet gehoord worden in onze maatschappij! Daarom is de PCOB onmisbaar.

“Senioren zijn maatschappelijk van groot belang. Zij hebben levenservaring en wijsheid opgedaan waardoor ze een Rik Buddenbergstabiel element zijn in deze steeds vluchtiger wordende samenleving.”

Rik Buddenberg is sinds juni 2016 lid van het landelijk bestuur en sinds 2 november 2016 voorzitter. “Bij het afscheid van mijn vorige functie als burgemeester vroeg iemand wat ik nu ging doen. Ik antwoordde dat ik nog wel eens iets heel anders wilde doen, bijvoorbeeld voorzitter worden van een ouderenbond. Ik ben blij dat dit nog gelukt is ook!”
Buddenberg voelt zich thuis bij de identiteit van de PCOB. “Ik heb mijn hele leven als bestuurder vanuit de protestantse traditie gewerkt. Daardoor voelt de PCOB voor mij heel vertrouwd.”
Zijn droom voor de PCOB is een organisatie die opkomt voor de belangen van ouderen in Nederland, maar die ook aandacht heeft voor de sociale aspecten van het ouder worden, op zodanige wijze dat we herkenbaar zijn voor onze achterban. “Mijn belangrijkste doel als bestuurslid is om de samenwerking met de Unie KBO zodanig vorm te geven, dat we vanuit een gezamenlijk verenigingsbureau de maatschappelijke belangen van onze senioren op nationaal niveau behartigen. Op basis van gemeenschappelijke kernwaarden als de ‘menselijke maat’ en ‘omzien naar elkaar’.”

Nevenfuncties:

 • Lid Raad voor de Financiële Verhoudingen in Den Haag
 • Voorzitter Rekenkamercommissie Maassluis
 • Lid RvT Jeugd en Gezinsbeschermers in Haarlem
 • Voorzitter Stichting Kerkplan
 • Voorzitter College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Zoetermeer
 • Ambassadeur van het Staatshuys (geboortehuis van Thorbecke) in Zwolle

Henk Steegstra (Groningen)

Penningmeester en contactpersoon voor de provincies Groningen en Friesland

Ik vind het belangrijk om van die kansen, de kennis die ik kon opdoen, terug te geven.

“Senioren zijn van groot belang voor de maatschappij. Er zit een schat aan kennis en ervaring bij deze groep. Dat moet worden ingezet in onze samenleving en gedeeld met de jongere generatie. Ik ben 70 jaar en heb –geboren na deHenk Steegstra oorlog- veel kansen gehad, op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Veel meer dan mensen die bijvoorbeeld 20 jaar eerder geboren zijn. Ik vind het belangrijk om van die kansen, de kennis die ik kon opdoen, terug te geven. Ik coach zelf jonge ondernemers en deel mijn expertise met hen. En besturen doe ik graag. Daar heb ik veel ervaring mee opgedaan in het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties. Ik ben opgeleid als registeraccountant en  ben 30 jaar in deze sector werkzaam geweest. Nu ben ik alweer bijna 20 jaar actief op het gebied van interim management en financieel- en organisatieadvies”

Henk Steegstra kwam als interim-penningmeester het landelijk bestuur tijdelijk versterken in april. Nadat de vacature van penningmeester definitief werd ingevuld door Rik Buddenberg, werd Steegstra in juni 2016 benoemd als algemeen bestuurslid. Na het vertrek van Hannah Bovenkerk werd Rik Buddenberg waarnemend voorzitter en nam Henk Steegstra de taken van de penningmeester waar. Op 2 november werd hij door de PCOB-ledenraad benoemd als penningmeester.

De PCOB moet als belangenbehartiger een plek hebben in onze Nederlandse overlegcultuur. Ons bestuurlijk systeem is mede gebaseerd op vertegenwoordiging van groepen. Dat is historisch zo gegroeid. Ook ouderen moeten daarin vertegenwoordigd worden. Met mijn 70 jaar behoor ik inmiddels tot de doelgroep.”

Steegstra voelt thuis bij de identiteit van de PCOB. “Ik groeide op in een gereformeerd gezin. De PCOB is ontstaan vanuit onze verzuilde samenleving. De samenleving verandert en ik denk dat meer eenheid binnen het christelijk geloof hierbij passend is. De samenwerking met KBO sluit daar goed bij aan.” In die samenwerking ziet Steegstra een mooie uitdaging voor de toekomst. “Als bestuurslid hoop ik bij te dragen aan een goede, soepele samenwerking. Dat gaat niet vanzelf en vereist hard werken, maar mijn droom is om toe te werken naar een goede organisatie KBO-PCOB.”

 Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Financiële Zaken Erfgoedpartners Groningen
 • Bestuurslid Financiële Zaken Molenhuis Groningen
 • Bestuurslid Financiële Zaken Museumhuis Groningen
 • Voorzitter Bestuur van Stichting voor hulpverleningsprojecten in Roemenië
 • Bestuurslid Financiële Zaken Stichting Beheer Gelden VCOG te Groningen
 • Lid Koninklijk Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 • Lid VNO-NCW
 • Lid Commercieele Club Groningen

Ernst Haitsma (Nijverdal)

Vice-voorzitter en contactpersoon voor de provincies Overijssel en Drenthe

Ernst Haitsma

Een organisatie als de PCOB is onmisbaar, omdat je samen veel verder komt dan als individu, of het nu om ontmoeting of belangenbehartiging gaat.

Ernst Haitsma is sinds eind november 2013  lid van het landelijk bestuur. Tot juni eerder dat jaar was hij voorzitter van het voormalige PCOB-gewest Overijssel.

Haitsma voelt zich thuis bij de identiteit van de PCOB. “De PCOB-waarden ‘omzien naar elkaar’, ‘rechtvaardige verhoudingen’ en ‘rentmeesterschap’ spreken mij zeer aan. Daar kun je wat mee!”

Nevenfuncties:
•    secretaris CDA Bestuurdersvereniging Overijssel;
•    voorzitter Open Monumentendag gemeente Hellendoorn;
•    voorzitter Vereniging van Eigenaren van een recreatiepark in Drenthe;
•    voorzitter en schuldhulpmaatje bij de stichting Budget op Orde Maken te Nijverdal;
•    bestuurlid stichting Hulpfonds Hellendoorn;
•    lid Ledenraad Rabobank Noord en West Twente;
•    bestuurslid stichting De Nationale Landstormcommissie;
•    lid bestuur KBO-PCOB i.o.

 

Willem Nuis (Ede)

Secretaris 

De rol van PCOB wordt steeds belangrijker, vanwege een toename in onze samenleving van ontzuiling, individualisme, een beroep op zelfredzaamheid, eenzaamheid en in een algemeen maatschappelijk onbehagen.

Processen van ontzuiling en individualisme hebben ervoor gezorgd, dat het lang niet meer zo vanzelfsprekend is dat een vereniging de band met zijn achterban kan vasthouden. Dat vraagt om een nieuwe visie, missie en strategie en die tref ik aan bij PCOB. Vandaaruit kunnen doelen worden gesteld, die iets zeggen over de vraag ‘waar gaan wij heen, hoe gaan wij daar naar toe en hoe weten wij dat wij er zijn?’

Ik voel mij aangetrokken tot een bestuursfunctie bij PCOB vanwege het feit, dat er – zoals hierboven aangegeven – beweging zit in de vereniging. Die beweging is zichtbaar in het onderkennen van de noodzaak tot vernieuwing. Nu is niet elke vernieuwing altijd een verbetering, maar in het geval van PCOB mijns inziens wel. Er is door de vereniging onderkend, dat er iets moet gebeuren om de levensvatbaarheid in de toekomst te waarborgen. Dit streven wordt breed gedragen binnen de vereniging, getuige de uitkomst van de ledenraadpleging die heeft plaatsgevonden. Er is dus draagvlak binnen de vereniging en dat vormt de basis voor een bestuur om de strategie van vernieuwing in beweging te zetten richting de Ledenraad. Niet de problemen, maar de kansen moeten daarbij centraal staan. Samenwerken – of waar mogelijk samengaan – met KBO is daarbij van groot belang, of beter is daarbij noodzakelijk. Ik sta volledig achter een nauwe samenwerking met KBO, waarbij de belangen van beide verenigingen leidend zijn.

Het is juist die voorgenomen beweging, die mij enthousiast maakt mijn bestuurlijke ervaring onder andere opgedaan in de lokale en regionale politiek en in mijn vorige functie als burgemeester in te zetten voor PCOB. Een vereniging die vanuit zijn christelijke identiteit aan de ‘Haagse overlegtafels’ wil opkomen voor de belangen van senioren. Echter ook een vereniging die niet enkel wil vragen maar ook wil geven en daarom ambitie toont een bijdrage te willen leveren aan een samenleving, waarin senioren zich niet buitengesloten voelen. In tegendeel, een samenleving die inziet dat het volwaardig kunnen participeren van senioren betekent, dat hun expertise, wijsheid en (levens)ervaring – in combinatie met beschikbare tijd – nadrukkelijk van een toegevoegde waarde is. Bovendien begrijpen senioren heel goed, dat de weg terug nooit de weg vooruit is gebleken.

Ook binnen een vereniging die in beweging is, mag niet uit het oog worden verloren het belang van ontmoeting en het omzien naar elkaar.

Nevenfuncties:

 • als oud-toezichthouder interim werkzaamheden binnen het Afvalfonds Verpakkingen.
 • voorzitter diverse adviescommissies
 • adviseur bedrijf binnen het MKB
 • voorzitter Vereniging van Eigenaren Het Binnenhof te Ede
 • mediator