Klachten

De PCOB is voortdurend bezig de kwaliteit van de organisatie, zowel van de vereniging als het landelijk bureau, te verbeteren. Bij deze verbetering wil de PCOB de inzichten en ervaringen van leden en kaderleden gebruiken. Onderdeel daarvan is een heldere en doelmatig klachtenregeling.

Een klacht kan op twee manieren worden ingediend: schriftelijk of digitaal (via deze website), volgens het daarvoor bestemde klachtenformulier (zie hieronder). De directie neemt de klacht in behandeling en zoekt contact met de klager.

Mocht dit niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leiden, dan kan de klacht aan de klachtencommissie voorgelegd worden. De klachtencommissie bepaalt of de klacht wel of niet ontvankelijk is.

De procedure is bewust laagdrempelig en informeel gehouden. De klachtprocedure is er niet om ‘gelijk of ongelijk’ te krijgen. De behandeling is er op gericht om tot een bevredigende afwikkeling van de klacht te komen. De klachtenregeling is sluitstuk van een proces. Er zal altijd eerst op andere wijze geprobeerd worden tot een oplossing te komen.

De vereniging kent een algemene ledenvergadering waarin het gevoerde en te voeren beleid wordt besproken. Dit maakt dat meningen over standpunten en beleid niet als klacht worden erkend.
Met commerciële partners van de PCOB worden speciale afspraken gemaakt om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Indien de klachtenafwikkeling door de commerciële partner niet naar wens is of niet toereikend is, kan door de PCOB worden overwogen ondersteuning te verlenen. Deze ondersteuning beperkt zich tot bemiddeling. De PCOB is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van derden.

Download hier de volledige PCOB-klachtenregeling (pdf).