Veranderingen in de zorg: Wmo, Zvw of Wlz

Sinds 1 januari 2015 kunt u te maken krijgen met zorg of ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wmo 2015

Heeft u zorg of ondersteuning nodig in uw thuissituatie? De gemeente en de zorgverzekeraar zijn verantwoordelijk voor de zorg aan thuiswonende ouderen, mensen met een handicap en chronisch zieke mensen. Wilt u Wmo-ondersteuning aanvragen bij de gemeente? Dan krijgt u een gesprek. Dit heet in de volksmond: het keukentafelgesprek. De gemeente biedt u voorzieningen om uw zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving te ondersteunen. Dat kan een algemene voorziening zijn, zoals huishoudelijke hulp of een maaltijdservice, maar ook een maatwerkoplossing in de vorm van vervoer, begeleiding of dagopvang.

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op het gesprek met de gemeente. Dat kan met de volgende hulpmiddelen:

Onafhankelijke cliëntondersteuning
U kunt voor het aanvragen van zorg via de Wmo ook een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. U betaalt hier niets voor. De gemeente moet u actief wijzen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning.
> Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Iedereen die in Nederland woont en werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen de meest voorkomende medische zorg. De basisverzekering dekt de kosten van onder meer de aanschaf van medicijnen en het ziekenhuis- of huisartsenbezoek. En in beperkte mate van ziekenvervoer, paramedische en tandheelkundige zorg. De medische en (wijk)verpleegkundige zorg is per 1 januari 2015 ook geregeld via uw eigen zorgverzekering. In de verzekeringsvoorwaarden bij uw zorgverzekering staat in detail vermeld wat uw verzekeraar onder welke voorwaarden dekt, of u in sommige gevallen iets moet bijbetalen en hoe vaak een bepaalde behandeling wordt vergoed. Voor de huisarts en de thuiszorg hoeft u ook in 2016 geen eigen bijdrage te betalen.

De Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die dagelijks 24 uur zorg en/of toezicht nodig hebben in de directe nabijheid (thuis of in een instelling). De Wlz vervangt sinds 2015 de AWBZ. Wie niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg, krijgt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en/of de Zorgverzekeringswet. Het CIZ stelt vast of iemand toegang heeft tot de Wlz (de onafhankelijke indicatie).
> Lees 17 veelgehoorde misverstanden (met uitleg over hoe het wél zit) rond de Wlz

Mensen die onder de Wlz vallen, hebben recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning via Zorgbelang. Zo’n cliëntondersteuner kan u helpen bij onder meer het aanvragen van de indicatie, het invullen van uw persoonlijk plan, het opstellen van een zorgplan en het vinden van een passende zorgaanbieder.
> Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning via Zorgbelang

Waarom al die veranderingen in de langdurige zorg?

De afgelopen tien jaar zijn de uitgaven aan de langdurige zorg (de oude AWBZ) met bijna driekwart toegenomen. Dat komt onder meer door de vergrijzing, een ruimer indicatiebeleid en de persoonsgebonden budgetten. In 2009 kostte de zorg voor langdurig zieken, ouderen en gehandicapten 23 miljard euro. Dit komt neer op ongeveer 1.400 euro per hoofd van de bevolking. Om verdere stijging te voorkomen, presenteerde het kabinet in 2014 een plan voor drastische hervormingen van de langdurige zorg. Hiermee wil de overheid de zorg en ondersteuning financieel betaalbaar houden, de kwaliteit van zorg verbeteren en de betrokkenheid van de samenleving vergroten.

Visie van de PCOB

De PCOB onderschrijft het belang van de hervormingen van de langdurige zorg. We steunen de visie van de overheid dat ouderen, chronisch zieken en gehandicapten meer zeggenschap en regie moeten krijgen over hun eigen leven. Maar dit kan alleen als de overheid hiervoor de juiste randvoorwaarden schept en drempels wegneemt. Het is belangrijk dat de zorg betaalbaar én bereikbaar blijft. Dat de mens centraal staat (en dus niet de financiën), dat er aandacht is voor de problemen achter de zorgvraag en dat mantelzorgers de juiste ondersteuning krijgen. En dat de oudere inderdaad naar een passende zorgwoning of een verpleeghuis kan als het thuis niet langer gaat. Wij vinden het belangrijk dat de overheid een goed vangnet biedt voor de omslag van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Mensen doen al heel veel voor elkaar in de vorm van mantelzorg en vrijwilligerswerk; overbelasting van dit sociale netwerk moeten we voorkomen.

Projecten voor zelfredzaamheid en goede zorg

Om de hervormingen in de langdurende zorg tot een succes te maken, is het belangrijk dat mensen ook echt de regie over hun eigen leven kunnen voeren en zelfredzaam zijn. En dat zij ook echt een goede kwaliteit van zorg en ondersteuning thuis krijgen. De PCOB zet zich in voor het welzijn van senioren en ouderen. We werken daarvoor samen met diverse organisaties en doen mee aan diverse programma’s en projecten:

Lees ook meer over:

Persoonsgebonden budget (pgb)
Wilt u zelf zorg of ondersteuning inkopen bij de zorgverlener van uw eigen voorkeur? Dat kan met het persoonsgebonden budget (pgb). Per 1 januari 2015 is er een aantal wijzigingen doorgevoerd.
> Lees meer over de pgb vanaf 2015

Eigen bijdragen in de zorg
De eigen bijdrage in de zorg is per 1 januari 2015 verhoogd. Dit komt door het wegvallen van compensatieregelingen. Deze eigen bijdrage geldt voor alle mensen die zorg of ondersteuning krijgen in het kader van de Wmo of de Wlz.
> Lees meer over de eigen bijdrage

Mantelzorg
De rol van de mantelzorger wordt de komende jaren steeds groter. Maar zij moeten dit wel aankunnen. In de Wmo is daarom vastgelegd dat gemeenten de taak hebben te onderzoeken of de mantelzorger de taak wel aankan. En: of de mantelzorger misschien zelf hulp nodig heeft, bijvoorbeeld om overlast te voorkomen.
> Lees meer over mantelzorg

Programma Mijnkwaliteitvanleven.nl
Wilt u bijdragen aan het verbeteren van de zorg, voor uzelf én voor anderen? Dat kan via mijnkwaliteitvanleven.nl. Dit is een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, PCOB en NOOM.
> Lees meer over Programma Mijn Kwaliteit van Leven

Nog geen lid?

De PCOB zet zich in voor het welzijn van senioren en ouderen. Wilt u op de hoogte blijven en bent u nog geen lid van de PCOB? Geen probleem. U kunt zich eenvoudig inschrijven voor een lidmaatschap. Dit kan ook telefonisch: 038 – 422 55 88.

Nieuws

Haagse update: goed nieuws voor mantelzorgers en cliëntondersteuners

In de Tweede Kamer werden dinsdag 13 juni vier moties aangenomen over mantelzorg en cliëntondersteuning. Dat is goed nieuws voor veel senioren. “Het is mooi om te zien dat een meerderheid in de Tweede Kamer het belang van deze onderwerpen erkent,” zegt Manon Vanderkaa, directeur van KBO [..]

Lees verder

Agenda voor de Zorg 2017: ‘Investeer in vernieuwende zorg’

Investeer in vernieuwende zorg. Dat is de oproep aan een nieuw kabinet door een brede coalitie van patiënten-, cliënten- en seniorenorganisaties (onder meer KBO-PCOB), zorgverleners, zorgaanbieders, publieke gezondheidsdiensten en zorgverzekeraars. De zorgpartijen, verenigd in de Agenda vo [..]

Lees verder