Mantelzorg: steeds belangrijker

Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor een naaste? Mantelzorg is van alle leeftijden en van alle tijden. Maar krijgt vanwege de veranderingen in de zorg een nóg belangrijkere rol. Mantelzorg is waardevol, maar kan ook belastend worden. Vooral als het gaat om uw eigen gezin, familie of buurvrouw.

De druk op mantelzorgers

De veranderingen in de zorg hebben tot gevolg dat burgers meer voor zichzelf en voor elkaar gaan zorgen. We moeten een groter beroep doen op mensen uit onze eigen omgeving. Daardoor neemt ook de druk op mantelzorgers toe. Dat vraagt om goede samenwerking met zorgprofessionals en ondersteuning op maat. Zodat mantelzorgers de zorg voor hun naaste beter en langer volhouden.

Mantelzorg en de Wmo

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat gemeenten verplicht zijn om mantelzorgers (en ook zorgvrijwilligers) actief te ondersteunen, te waarderen en met hen in gesprek te gaan. De gemeente mag mantelzorg nooit verplichten. Als mantelzorg even te zwaar wordt, moet de gemeente vervangende zorg (zogenoemde respijtzorg) aanbieden. Ook moet zij de samenwerking tussen de formele (professionele) zorg en de informele zorg (mantelzorg) versterken. Zorgprofessionals moeten de mantelzorger beschouwen als gelijkwaardige partner in de zorg. Het is belangrijk dat mantelzorgers op hun eigen manier zorg kunnen verlenen; zonder zorgverplichting. Dit is een voorwaarde om overbelasting te voorkomen.

> Bekijk een infographic over regelingen voor respijtzorg

Kennisdossier mantelzorg van programma ‘Aandacht voor Iedereen’ (AVI)

De PCOB maakt – samen met andere cliënten en ouderenorganisaties – deel uit van ‘Aandacht voor Iedereen’ (AVI). Dit programma helpt Wmo-raden, belangenbehartigers, cliëntenraden en gemeenten bij de voorbereidingen op de overgang naar de Wmo. AVI publiceert regelmatig kennisdossiers voor leden van Wmo-raden en belangenbehartigers. Zij maakten ook een kennisdossier over mantelzorg, bestaande uit een dossier en 7 losse informatiekaarten. Interessante (achtergrond)informatie om de situatie scherper in beeld te krijgen voor omgeving, belangenbehartigers en mantelzorgers zelf:

Mantelzorg: vijf uitgangspunten

De PCOB onderschrijft de vijf uitgangspunten van mantelzorg zoals die ook zijn geformuleerd door Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorg en vrijwilligerszorg.

Nieuws

Onderzoek naar vaccinatiebereidheid van ouderen

Mensen boven de 65 zijn vaker geneigd zich te laten vaccineren dan mensen tussen de 50 en 65 jaar. Vooral wanneer zij hiertoe het advies hebben gekregen van de huisarts. Dat blijkt uit het promotieonderzoek ‘Gezond ouder worden: de vaccinatiebereidheid van 50 plussers’ van Renske Eilers. [..]

Lees verder

Haagse update: goed nieuws voor mantelzorgers en cliëntondersteuners

In de Tweede Kamer werden dinsdag 13 juni vier moties aangenomen over mantelzorg en cliëntondersteuning. Dat is goed nieuws voor veel senioren. “Het is mooi om te zien dat een meerderheid in de Tweede Kamer het belang van deze onderwerpen erkent,” zegt Manon Vanderkaa, directeur van KBO [..]

Lees verder