Keukentafelgesprek met de gemeente

Een woningaanpassing, huishoudelijke hulp, dagbesteding op maat … voor deze en andere voorzieningen moet u naar de gemeente als u dit zelf niet kunt regelen of betalen. Na uw melding (aanvraag) moet de gemeente onderzoek doen naar uw situatie. U krijgt van de gemeente vervolgens een uitnodiging voor een gesprek, in de volksmond: het keukentafelgesprek. Op basis van dit gesprek bepaalt de gemeente of u inderdaad in aanmerking komt voor deze Wmo-zorg. Het keukentafelgesprek moet binnen zes weken na uw melding plaatsvinden.

Wat houdt het gesprek in?

De term ‘keukentafelgesprek’ is wat misleidend. Wat het gaat hier niet om een gezellig, informeel gesprek aan uw eigen keukentafel. Nee, het gaat om een formeel onderzoek door een ambtenaar van de gemeente. Samen bekijkt u wat uw situatie is en waar u en uw mantelzorger behoefte aan heeft. De ambtenaar zal u vragen wat u zelf kunt en welke ondersteuning u kunt krijgen van partner, familie of buren. En welke professionele zorg of ondersteuning u nodig heeft.

Stappenplan keukentafelgesprek

Het is belangrijk dat u het keukentafelgesprek goed voorbereidt, zodat u na afloop tevreden bent over het resultaat. Gebruik dit handige stappenplan:

1. U klopt met een ondersteuningsvraag aan bij uw gemeente. (Dat is bij elke gemeente anders geregeld.)
2. U wordt uitgenodigd voor een keukentafelgesprek waarin wordt besproken welke ondersteuning nodig is in uw situatie en samen met u gezocht wordt naar passende oplossingen. (Dat is niet per se professionele hulp of ondersteuning.)
3. Bereid u goed voor op het gesprek. Bedenk waarbij u ondersteuning nodig heeft: wat wil ik in mijn leven? Wat lukt mij niet zonder steun? Vraag eventueel om gratis cliëntondersteuning; gemeenten zijn verplicht die aan te bieden.
4. Noteer vóór het gesprek wat u belangrijk vindt. Welke voorwaarden stelt u aan zorg of ondersteuning? Wat voor hulp past niet bij u? (Denk bijvoorbeeld aan steeds wisselende mensen.) Wanneer werkt het wel? (Denk bijvoorbeeld aan iemand die begrijpt welke ziekte u heeft.)
5. Schets tijdens het gesprek een reëel beeld. Stel vragen en geef aan wat u zelf doet en kunt doen en waarvoor u al hulp krijgt van familie, vrienden, buren en vrijwilligers.
6. Vraag aan het einde van het gesprek om een verslag. U kunt ook aangeven dat u een vervolggesprek wenst.
7. Vraag wanneer en hoe u antwoord krijgt op uw vragen. Ontvangt u een brief of komt er een vervolggesprek en met wie?
8. Spreek evaluatiemomenten af. Het keukentafelgesprek is een momentopname en uw situatie kan veranderen.

Hulpmiddelen bij voorbereiding gesprek
Op internet vindt u meer praktische informatie over het gesprek en over het regelen van Wmo-ondersteuning:
Zorg Verandert biedt diverse hulpmiddelen ter voorbereiding op het gesprek.
– Met de kwaliteitsmeter van Mijnkwaliteitvanleven.nl krijgt u een persoonlijk overzicht van uw gezondheid en waardering van u leefomgeving. Tip: vul deze vragenlijst een week van tevoren in, zodat u op tijd uw persoonlijke rapport heeft. U kunt dit rapport ook gebruiken om na te denken over uw persoonlijk plan.
– Het programma Aandacht voor Iedereen (AVI) biedt een handreiking met adviezen

Recht op ondersteuning van een cliëntondersteuner
Wilt u graag hulp bij het voorbereiden van het gesprek met de gemeente? Dan kunt u een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner wordt geregeld en betaald door de gemeente, maar is wel onafhankelijk van de gemeente. Vraag ernaar bij uw gemeente. De gemeente is verplicht u een vorm van cliëntondersteuning aan te bieden. U hoeft hiervan geen gebruik te maken als u zich tijdens het onderzoek laat bijstaan door bijvoorbeeld uw kinderen of iemand anders die u vertrouwt.

‘Blijf niet te lang tobben met vragen over de juiste zorg en ondersteuning’, adviseert Mirjam Sterk, directeur van MEE Nederland, in het maartnummer van Perspectief. Lees hoe PCOB en MEE samenwerken op het gebied van cliëntondersteuning.

Recht op het indienen van een persoonlijk plan
Als aanvrager van de Wmo-ondersteuning heeft u het recht om zelf een persoonlijk plan in te dienen. Daarop geeft u aan wat u nodig heeft aan ondersteuning en hoe u denkt dat u die ondersteuning kunt krijgen. U moet dit plan binnen een week na uw melding (aanvraag) indienen. De gemeenteambtenaar neemt dit persoonlijk plan mee naar het gesprek.

Na het gesprek
Na het gesprek maakt de gemeenteambtenaar een verslag. U krijgt dit thuisgestuurd, met het verzoek om hierop te reageren. Dit verslag is belangrijk, want het vormt de basis voor het vervolg en voor de vraag óf en wélke zorg of ondersteuning u krijgt. Bent u het eens met dit verslag? Dan zet u uw handtekening voor akkoord. Bent u het niet eens met het verslag? Dan kunt u dit aangeven. Wanneer beide partijen het eens zijn over de inhoud van het verslag, dan volgt als laatste stap de beschikking. Hierin staat welke voorzieningen u krijgt en – als het gaat om zorg of ondersteuning – voor hoeveel uur. U kunt bezwaar aantekenen tegen de beschikking, maar niet tegen het verslag.

Nieuws

Onderzoek naar vaccinatiebereidheid van ouderen

Mensen boven de 65 zijn vaker geneigd zich te laten vaccineren dan mensen tussen de 50 en 65 jaar. Vooral wanneer zij hiertoe het advies hebben gekregen van de huisarts. Dat blijkt uit het promotieonderzoek ‘Gezond ouder worden: de vaccinatiebereidheid van 50 plussers’ van Renske Eilers. [..]

Lees verder

Haagse update: goed nieuws voor mantelzorgers en cliëntondersteuners

In de Tweede Kamer werden dinsdag 13 juni vier moties aangenomen over mantelzorg en cliëntondersteuning. Dat is goed nieuws voor veel senioren. “Het is mooi om te zien dat een meerderheid in de Tweede Kamer het belang van deze onderwerpen erkent,” zegt Manon Vanderkaa, directeur van KBO [..]

Lees verder