Passende zorg

Hoe bereiken we in Nederland dat mensen in de laatste periode van hun leven passende zorg krijgen, die aansluit bij hun wensen? Deze vraag legde artsenfederatie KNMG voor aan een stuurgroep met vertegenwoordigers van patiënten, artsen, verpleegkundigen, ouderen en oudere migranten, waaronder de PCOB.

Ouderen zijn zich vaak niet bewust van keuzes die zij kunnen maken rond zorg in de laatste levensfase. De PCOB is samen met andere ouderenorganisaties van mening dat het onderwerp ‘passende zorg rond het levenseinde’ een prominente plek nodig heeft op de maatschappelijke agenda. Bij passende zorg hoort ook goede voorlichting over het gevaar van overbehandelen en over de mogelijkheden van palliatieve zorg als genezing niet meer mogelijk is.

Rol van de PCOB

Op de vraag van de KNMG wat ouderenorganisaties doen op dit gebied, schreef de PCOB een gezamenlijken brief aan de artsenfederatie. Daarin staat een indrukwekkende lijst aan activiteiten. De PCOB zet zich in door:

  • Actieve lobby naar de politiek. De PCOB neemt deel aan de lobby rond bijvoorbeeld de neutrale niet-reanimeerpenning en indien nodig bij andere hieraan gelieerde thema’s.
  • Projectontwikkeling/netwerkvorming. De PCOB is mede-initiatiefnemer en lid van Coalitie ‘Van betekenis tot het einde’. Ook is er binnen de vereniging een netwerk Voltooid Leven, van waaruit andere thema’s, zoals ‘Praat tijdig over uw levenseinde’ worden opgepakt.
  • Bevorderen van gesprek in eigen achterban/ empowerment. En aantal gespreksleiders is op afdelingsniveau actief bij themamiddagen rond het thema ‘Praten over levenseinde’. Ook start de PCOB discussies over de moraal rondom technologische innovaties: moet alles, wat kan? Als wij ons niet al te veel willen laten bepalen door ontwikkelingen in de technologische vernieuwingen en mogelijkheden, moeten we meer.
  • Lobby richting artsenorganisaties voor meer patiëntgericht handelen. PCOB-leden nemen deel aan werkgroepen KNMG, zoals de stuurgroep Passende zorg en werkgroep Afzien van eten en drinken)

Informatie over activiteiten

Meer weten over de activiteiten van de ouderenorganisaties en de PCOB in het bijzonder? Lees de brief.

Nieuws

Uw mening gevraagd over palliatieve zorg

KBO-PCOB vindt dat senioren betrokken moeten worden bij de zorg rond het levenseinde. Bij ‘waardig ouder worden’ hoort ook goede zorg rondom het levenseinde. Om de belangen van senioren goed te kunnen behartigen willen wij weten hoe deze zaken leven bij onze achterban: hoe zien zij dit e [..]

Lees verder

Gesprek over voltooid leven is nog niet voltooid

Op 29 juni gingen in Utrecht leden van KBO en PCOB en leden van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) met elkaar in gesprek over hun ervaringen rondom voltooid leven. Hoe komen zij dit tegen in de praktijk, hoe ki [..]

Lees verder