Coalitie Van Betekenis tot het Einde

Sterven dood en rouw … het zijn precaire onderwerpen in de samenleving. Om deze onderwerpen beter bespreekbaar te maken, maakt de PCOB als mede-initiatiefnemer deel uit van de coalitie Van Betekenis tot het Einde. Hierin is een aantal landelijke organisaties vertegenwoordigd die samen werken aan een bredere dialoog over de laatste levensfase. Het doel: een blijvende omslag bewerkstelligen in denken en doen rond ouder worden, sterven en rouw.

Levenseinde tijdig bespreken

Als het gaat om ‘goed sterven’ en ‘waardig sterven’ denken mensen al gauw aan thema’s zoals euthanasie en voltooid leven. Maar de maatschappelijke discussie gaat vooral ook over het tijdig bespreken van het levenseinde en over de vraag: hoelang doorbehandelen? Bovendien wordt zorg aan ouderen, ernstig zieken en stervenden meestal bezien door een medische, juridische of financiële bril. Echter, direct betrokkenen – patiënten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorgverleners en geestelijk ondersteuners – beseffen heel goed dat ouder worden en sterven vooral samenhangen met:

  • relationele waarden (vertrouwen, respect, compassie, kwetsbaarheid, betrokkenheid);
  • levensvragen (hoe kijk ik terug op mijn leven? Hoe kan ik toegroeien naar het levenseinde?);
  • aandacht voor relationele waarden en voor levensvragen als integraal onderdeel van onze omgang met ouderen, ernstig zieken en stervenden.

Coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’

De laatste levensfase – nooit te vroeg om erover te praten

Ieder mens is tot het laatst toe van betekenis. Vanuit die visie vraagt coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ ruimte en aandacht om na te denken over de invulling van de laatste fase van het leven. Hoe zie je het zelf en hoe kun je van betekenis zijn voor de ander? Als coalitie willen we het gesprek hierover stimuleren.

Alle organisaties binnen dit samenwerkingsverband werken vanuit de overtuiging dat de laatste levensfase een zichtbaarder onderdeel van het dagelijks leven zou moeten zijn. Meer aandacht voor leven en sterven in waardigheid draagt bij aan een zorgzame samenleving.

Website Ikwilmetjepraten.nu
Nadenken en praten over de laatste levensfase is niet gemakkelijk, daarom geeft de website ikwilmetjepraten.nu verschillende tips en mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan. Het biedt handvatten, informatie en activiteiten aan een breed publiek en aan professionals om de gedachten over de invulling van de laatste fase van het leven vorm te geven. Als je van elkaar weet welke wensen er zijn, is de kans groter dat ze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Samenwerkingspartners
De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ is een samenwerking tussen:

Nationaal Programma Palliatieve Zorg
De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ draagt bij aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Om de bewustwording rond de laatste levensfase te vergroten, heeft de overheid aan de coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ voor drie jaar subsidie toegekend. Hiermee kunnen de samenwerkingspartners projecten uitvoeren. We bieden deze aan via ikwilmetjepraten.nu.

Facebook
Van Betekenis tot het Einde heeft ook een Facebookpagina.

Hervinden van uw eigen kracht

Eigen regie is een belangrijk uitgangspunt voor de PCOB. Mensen worden ouder. En met het ouder worden komen er nieuwe vragen rond zingeving en inhoud en kwaliteit van leven. Maar de wereld wordt steeds complexer. Daarom zijn de antwoorden vaak ook complexer of lastiger te vinden. Natuurlijk kunt u in uw eigen omgeving antwoorden vinden op zingevingsvragen. Maar u kunt ook gebruikmaken van het netwerk en van de informatie van de PCOB. Om op basis daarvan zelf – al dan niet samen met anderen – na te denken over thema’s die u bezighouden. Dit draagt bij aan het hervinden van uw eigen kracht.

De rol van de PCOB

De PCOB geeft de komende jaren op eigen wijze invulling aan de uitgangspunten van de coalitie. Dit houdt in dat wij de missie van Coalitie Van Betekenis tot het Einde vertalen naar de eigen achterban. In eigen taal en toon en met eigen accenten. En natuurlijk vanuit ons christelijk-sociaal gedachtegoed.

Lees meer over:

Nieuws

Uw mening gevraagd over palliatieve zorg

KBO-PCOB vindt dat senioren betrokken moeten worden bij de zorg rond het levenseinde. Bij ‘waardig ouder worden’ hoort ook goede zorg rondom het levenseinde. Om de belangen van senioren goed te kunnen behartigen willen wij weten hoe deze zaken leven bij onze achterban: hoe zien zij dit e [..]

Lees verder

Gesprek over voltooid leven is nog niet voltooid

Op 29 juni gingen in Utrecht leden van KBO en PCOB en leden van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) met elkaar in gesprek over hun ervaringen rondom voltooid leven. Hoe komen zij dit tegen in de praktijk, hoe ki [..]

Lees verder