Wilsverklaringen

De PCOB houdt regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over wilsverklaringen. Een belangrijk onderwerp, want zonder wilsverklaring wordt voor je beslist over het wel of niet inzetten van een behandeling. De PCOB-bijeenkomsten hebben deels een voorlichtend karakter. Aan bod komen onder meer palliatieve zorg, versterven, medisch zinloos handelen en afzien van of stoppen met een behandeling. De deelnemers krijgen ook informatie over het onderscheid tussen een wilsverklaring en een niet-reanimatie-verklaring.

Niet-reanimerenpenning

Cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgverleners en zorgaanbieders krijgen regelmatig te maken met reanimaties en reanimatiebeleid. Het is voor hulpverleners belangrijk snel te kunnen zien of iemand wel of niet gereanimeerd wil worden. Daarom is er een niet-reanimerenpenning, voor mensen die in een noodsituatie niet willen worden gereanimeerd. De enige erkende niet-reanimerenpenning is nog alleen verkrijgbaar bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). De uitgifte van zo’n penning is gekoppeld aan het lidmaatschap.

Het streven is dat er per 1 januari 2017 een neutrale niet-reanimerenpenning beschikbaar is die wordt uitgegeven door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Als de ledenraad van de NPCF hiermee instemt, zal het vervolgtraject worden opgepakt. Daarnaast moet er een neurale folder worden ontwikkeld waarin ook wetenschappelijk onderbouwde informatie over overlevingskansen wordt opgenomen. Vervolgens is de betaalbaarheid van de penning en daarmee de toegankelijkheid nog een punt dat nader onderzocht moet worden. De PCOB is samen met andere belangenorganisaties in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat hiervoor de middelen beschikbaar moet stellen.

Voltooid leven

Uit promotieonderzoek van onderzoekster Els van Wijngaarden blijkt dat ouderen die een eind aan hun leven willen maken omdat ze dat voltooid achten, zich vooral eenzaam en overbodig voelen. Dat laat volgens PCOB zien dat vragen rond ‘voltooid leven’ existentiële vragen zijn, die allereerst met zingeving te maken hebben. De PCOB pleit daarom voor meer geestelijk verzorgers voor mensen die hun leven voltooid achten en besteed meer aandacht aan zingeving.

Levenstestament

In een levenstestament benoemt u wie zich ontfermt over uw bankzaken en bezittingen wanneer u daar door ziekte of een ongeval niet meer toe in staat bent. Er staat ook in wie medische beslissingen voor u mag nemen of persoonlijke wensen uitvoert. Beroepsorganisatie voor notarissen KNB geeft in de campagne Wie van de drie…? voorlichting over het levenstestament. Het boekje Wie geeft u het vertrouwen? en de checklist levenstestament geven antwoord op diverse vragen. Voor mantelzorgers verscheen recent het boekje Waar zeg ik JA tegen?, om hen te helpen bij het nemen van een besluit of ze de taak van gevolmachtigde op zich willen nemen.

> Download het boekje Waar zeg ik JA tegen?

Bijeenkomsten bij u in de buurt

Meer weten over bijeenkomsten in uw eigen regio rondom wilsverklaringen? Neem contact op met de secretaris van uw afdeling.

Nieuws

Uw mening gevraagd over palliatieve zorg

KBO-PCOB vindt dat senioren betrokken moeten worden bij de zorg rond het levenseinde. Bij ‘waardig ouder worden’ hoort ook goede zorg rondom het levenseinde. Om de belangen van senioren goed te kunnen behartigen willen wij weten hoe deze zaken leven bij onze achterban: hoe zien zij dit e [..]

Lees verder

Gesprek over voltooid leven is nog niet voltooid

Op 29 juni gingen in Utrecht leden van KBO en PCOB en leden van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) met elkaar in gesprek over hun ervaringen rondom voltooid leven. Hoe komen zij dit tegen in de praktijk, hoe ki [..]

Lees verder