Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging lijkt op touw trekken. Soms trek je aan het langste en soms aan het kortste eind. Als je met meerdere partijen in gezamenlijkheid de strategie uitzet en samen de goede richting op trekt, trek je vaker aan het langste eind. Dat is de kracht van samenwerking. Samen ben je sterker en bereik je meer. Met samenwerken kunnen we de belangen van de mensen waarvoor we feitelijk werken, u, effectief behartigen.

Mevrouw H. Cliteur, directeur ouderenkoepel CSO

Opkomen voor de belangen van ouderen

De PCOB zet zich in voor het welzijn van alle ouderen in Nederland, in het bijzonder voor onze eigen leden. We volgen de ontwikkelingen en ondernemen zo nodig actie. Onder meer met lobbywerk richting politiek en richting andere beleidsbepalende organisaties. Wij zitten regelmatig aan tafel met ministers en met leden van de Tweede Kamer. In gesprekken met de politiek laten we de stem van de ouderen nadrukkelijk doorklinken. Dat is niet altijd meteen zichtbaar voor u als lid. Maar dat is het wél op termijn. Want met ons lobbywerk voeren we daadwerkelijk invloed uit op wet- en regelgeving. We behartigen uw belangen op landelijk niveau in Den Haag én in uw eigen stad of dorp.

> De PCOB onderzocht de opvattingen van leden en verwoordde ze in een manifest voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen van het jaar daarna. U leest er meer over in het Verkiezingendossier.

Landelijke belangenbehartiging huis

Opkomen voor de (algemene) belangen van ouderen doet de PCOB op landelijk niveau voor een belangrijk deel samen met Unie KBO, NVOG en NOOM. De PCOB spant zich in voor de belangen van ouderen op het gebied van Arbeidsparticipatie, Zorg, welzijn & wonen, Gezondheid & ziekte en Financiën. Zoals in het model hiernaast te zien is, hebben de thema’s Waardig ouder worden en De menselijke maat een aparte ‘kamer’ binnen de PCOB. Deze twee identiteitsgebonden thema’s zijn voor de PCOB onderwerpen waar we vanuit onze christelijke levensovertuiging invulling aan willen geven.

Lokale belangenbehartiging

Belangenbehartiging in de eigen gemeente wordt belangrijker. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid komen bij de gemeente te liggen. Dat is niet per se een slechte ontwikkeling. Zorg wordt dichtbij mensen georganiseerd, gemeenten zijn in staat om meer maatwerk te leveren. Dat biedt veel kansen voor PCOB-afdelingen om invloed uit te oefenen op het beleid van gemeenten en op te komen voor de belangen van ouderen in de regio. Omdat het vanuit de landelijke vereniging onmogelijk is om per gemeente in te gaan op de specifieke thema´s hebben we, met oog op landelijke ontwikkelingen, algemene richtlijnen geformuleerd die voor ouderen in elke gemeente van belang zijn. Deze speerpunten heeft de PCOB samen met de Unie KBO en de NOOM opgesteld rondom de gemeenteraadsverkiezingen begin maart 2014. De punten zijn niet per se aan verkiezingen gebonden en nog steeds actueel.

> Bekijk de speerpunten voor een seniorvriendelijk beleid in uw gemeente hier  

Echte mensen

Beleid, wet- en regelgeving heeft directe invloed op levens van mensen. Echte mensen. Daarom heeft de PCOB zogenoemde ‘persona’s’ ontwikkeld: echte mensen, met een verhaal. Daarmee willen we de beleidsmatige taal, de besluiten die genomen worden, vertalen naar de levens van mensen. Wat betekent het allemaal voor hen? Zo vormen de persona’s voor ons allemaal een hulpmiddel om beter met elkaar in gesprek te gaan over het gewenste beleid.

> Bekijk de vijf persona’s van de PCOB

Thema’s

Hieronder vind u de hoofdthema’s waarvoor de PCOB zich sterk maakt. Klik op een thema voor meer informatie.