Afdeling Woudenberg/Scherpenzeel/Renswoude
Mevr. W. van Ginkel-Beulenkamp
E: woudenberg@pcob50plus.nl

Info voor belangstellenden

Informatie over de PCOB afdeling Woudenberg/Scherpenzeel/Renswoude.
De PCOB afdeling in Woudenberg bestaat al ruim 25 jaar en mag zich verheugen in een actieve deelname aan het maatschappelijk leven. In onze afdeling is de “C” geen leeg begrip, maar daar werken we, vanuit Bijbels perspectief, mee aan het leefklimaat binnen onze samenleving. Dit is mede gebaseerd op art. 2 van het PCOB statuut.
GRONDSLAG Artikel 2. De vereniging aanvaardt de Bijbel als Gods woord voor haar denken en handelen.
Vanuit dit fundament voeren wij zelfstandig een zorgvuldig identiteitsbeleid en is dat de maatstaf voor ons handelen. Dit geeft ons het recht, maar ook de plicht om in voorkomende gevallen aan de bel te trekken en onze bezwaren kenbaar te maken. Dit geldt voor zowel het beleid van het landelijk bestuur en ledenraad, alsmede als het gaat over artikelen in het bondsorgaan Perspectief. Hiermede maken wij duidelijk dat we op dit gebied volledig zelfstandig zijn en geen verantwoordelijkheid dragen voor landelijke meningen binnen de veelkleurigheid van de PCOB. Op landelijk niveau worden er met de Uni KBO gesprekken gevoerd over een verder gaande samenwerking en mogelijk samengaan van beide organisaties. Vanuit de christelijke achtergrond van beide bonden is dit begrijpelijk en mogelijk wel noodzakelijk. Voor onze afdeling zal dat vrijwel geen invloed hebben, dit omdat binnen ons werkgebied er geen afdeling van de Unie KBO aanwezig is. Kernvraag hierbij wordt wel de gedachte(n) over ons art 2. (zie boven). Het bestuur zal dit nauwlettend volgen en waar nodig, haar zelfstandigheid op dit punt nadrukkelijk naar voren brengen.
Enkele jaren geleden is onze afdeling formeel gefuseerd met de afdeling Scherpenzeel/Renswoude en draagt sedert die tijd de naam PCOB afd. Woudenberg/Scherpenzeel/Renswoude. Bestuurlijk is er nu één afdeling, maar in de uitvoering regelt Scherpenzeel/Renswoude haar eigen programma’s.
De gecombineerde afdeling heeft momenteel circa 450 leden en wil, als uw belangenbehartiger, midden in de maatschappij staan. Het gecombineerde bestuur bestaat uit 7 leden. Vanuit Scherpenzeel/Renswoude worden onze vergaderingen bijgewoond door 2 bestuursleden .
Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid participeert onze afdeling in de WMO-adviesraad; Hoe deze betrokkenheid en participatie in de nieuwe gemeentelijk Sociaal Domeinraad zal gaan verlopen is nog onzeker
Samen met de ANBO is een commissie “Wonen en Zorg” gevormd; deze commissie behartigt uw belangen op het gebied van wonen en zorg. Wat wonen betreft, wordt de commissie o.a. door de woningbouwvereniging Vallei Wonen, al in het ontwikkelingsstadium betrokken bij nieuwe bouwplannen en worden onze adviezen zeer serieus meegewogen. Op het gebied van zorg wordt op een vergelijkbare manier met de zorggroep Charim gecommuniceerd.
Verder kunt u voor advies terecht bij onze Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA); deze opgeleide persoon kan u op velerlei gebied van dienst zijn. Ook uw belastingaangifte kan tegen een geringe vergoeding voor u worden ingevuld.
Naast deze belangenbehartiging kent onze afdeling een zeer actieve commissie “Omzien naar Elkaar”. De commissieleden bezoeken de zieken, zijn aanwezig bij jubilea en andere feestelijke gelegenheden en bij droeve omstandigheden betuigen zij ons medeleven aan de nabestaanden.
Naast formele leden kent onze afdeling ook begunstigers/donateurs. Dit zijn personen die onze afdeling een warm hart toe dragen, maar geen formeel lid van de (landelijke) PCOB kunnen/ willen zijn. Deze personen kunnen aan alle activiteiten van de afdeling deelnemen, betalen een vaste bijdrage, mogen aanbevelingen doen, maar kunnen in absolute zin geen bestuurslid zijn. Zij ontvangen ook het landelijk blad Perspectief niet, maar wel onze afdelingsnieuwsbrief..
Tot slot is onze afdeling zeer actief in het creëren van ontspanning. Op ledenbijeenkomsten worden onderwerpen op diverse terreinen door deskundigen behandeld. U kunt mee doen met de georganiseerde fietstochten in de omgeving en aan het jaarlijkse reisje. Kortom, een afdeling waar u zich zeker thuis zult voelen.
We horen nog wel eens: “Ik ben nog niet zo oud”. Als u 50+ bent, dan bent u precies “jong genoeg” om bij ons te horen en kunt u op uw eigen terrein een bijdrage leveren. U bent zeker niet “verplicht” (zeker niet als u nog werkt) om altijd aanwezig te zijn, maar uw deskundigheid kan onze afdeling helpen ondersteunen. Juist in deze tijd hebben we alle hens aan dek nodig om het fundament van ons christelijke samenleven (ook in ons dorp) te helpen ondersteunen. U bent meer dan welkom
(voor nadere informatie: zie adressen onder de rubriek : Nieuwsbrieven”
Het afdelingsbestuur.

<< Vorige pagina