Afdeling Voorthuizen
Dhr. H. van Diermen (Henk)
E: h.diermen87@upcmail.nl

Belangenbehartiging

 

De PCOB heeft jaarlijks gesprekken met de wethouder op het gebied van inkomen, zorg, huisvesting, veiligheid en mobiliteit. Deze gesprekken worden gevoerd samen met de afdeling PCOB-Barneveld
We hebben inspraak in het beleidsplan m.b.t. de WMO en zitting in de WMO-raad namens de ouderen en hebben een afgevaardigde in de Seniorenraad.
Wat is de PCOB in Voorthuizen 

De afdeling Voorthuizen van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Voorthuizen in de meest uitgebreide zin te behartigen. Op dit moment telt onze afdeling ruim 320 leden.
Wat doen wij?
We komen op voor de belangen van de ouderen op het gebied van zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit. Ook lokaal probeert de PCOB het overheidsbeleid positief te beïnvloeden.

Activiteiten
 8 x per jaar organiseren wij een gezellige of educatieve middag voor ontmoeting met spreker of spreekster.

· 1 x per jaar een dagtocht per bus

· 10 x per jaar bezorgen wij het ledenblad KBO-PCOB magazine

· Gratis hulp verlenen bij invullen van belastingformulieren.

· Goedkope computercursussen voor ouderen, via Welzijn

· Goedkope rijbewijskeuring organiseren voor € 35, – p.p.

· Aandacht voor ouderen bij ziekte en zorg geven via de commissie “Lief en leed”

· Contributie betaalbaar houden: € 32, – voor individueel lid en € 52- voor echtpaar

· Landelijk is er een speciaal reisaanbod van PCOB-reizen.

Belastinghulp
Het invullen van belastingformulieren is niet altijd eenvoudig. Daarom doen we mee aan het belastingproject. Sociaal Juridisch steunpunt, Welzijn Barneveld en het diaconaal Netwerk Barneveld organiseren hulp bij de belastingaangifte. Op iedere dinsdag t/m vrijdag van 12 maart tot 17 april 2019. Afspraak maken 0342 422937

Rijbewijskeuring

Als PCOB-lid kost u een rijbewijskeuring maar € 35,-.De ouderenbonden hebben namelijk ook in onze gemeente geregeld dat er artsen leden van de ouderenbonden voor dit bedrag keuren. Om meerdere redenen is het van belang om enkele maanden vóór het verstrijken van de vervaldatum van het oude rijbewijs actie te ondernemen voor het verkrijgen van een nieuw rijbewijs. Voor verdere informatie en aanmelding moet u bellen naar telefoon 0251 231793 tussen 0900 – 12.00 uur. Ook kunt u tel.nr 088-2323300 van Regelzorg bellen. Dan kunt u in ’t Trefpunt in Voorthuizen terecht.
Goedkope computercursussen
Al ruim 10 jaar lang organiseert de PCOB computercursussen voor senioren. Toen het gebruik van een computer flink in opkomst kwam, bleven de ouderen achter. De PCOB is daar op ingesprongen met het aanbieden van computercursussen. Deze worden gegeven in de Rabobank Barneveld en Voorthuizen. De belangstelling is vanaf het begin enorm. Ook ouderen willen met een computer kunnen omgaan, e-mails sturen naar kinderen of kleinkinderen en informatie op het internet bekijken. In 2007 heeft de 4000e cursist haar diploma in ontvangst genomen. Heeft u belangstelling voor de computercursus, meldt u aan en over een poosje kunt ook u computeren. U kunt zich aanmelden via mevr. E. Overeem, telefoon 415480.
Lief en leed.

De lief en leed-commissie stelt zich ten doel om leden, waarvan we weten dat ze wegens ziekte of om andere redenen aan huis gebonden zijn, te bezoeken. Ook aan jubilea zoals een 40- of 50-jarig huwelijk wordt aandacht besteed. Leden die in het ziekenhuis verpleegd worden, ontvangen een kaart. Hiervoor zijn 20 medewerkers(sters) gevraagd.
We zijn niet altijd op de hoogte van de omstandigheden van onze leden. Daarom de vraag aan alle leden: Wilt u het doorgeven als u weet dat een lid ziek, eenzaam of een jubileum gedenkt.

Wet WMO, nieuwe naam Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

Beter welzijn geeft minder zorg. De  nota WMO is inmiddels vastgesteld. Doel is een duurzame vernieuwing en verbetering van de samenleving op het gebied van welzijn, zorg en ondersteuning voor iedereen. De WMO-raad, die in Barneveld is ingesteld, heeft het beleidsplan van de gemeente kritisch bekeken. Een bestuurslid van de PCOB heeft zitting in deze raad, zodat ook de PCOB bij deze materie betrokken is.

Vrijwillige ouderen adviseur
De vrijwillige ouderenadviseur van onze PCOB is de heer W. Oostenbrink, Klompenmakerslaan 13, 3781 DP te Voorthuizen. Bij hem  kunt u terecht met vragen over zorgverlening, het verkrijgen van hulpmiddelen, woonaanpassingen, administratieve zaken, kortom met alle mogelijke zaken die met de WMO te maken hebben.  Zijn telefoonnummer is 0342 472919. Ook kunt u een afspraak per e-mail maken. Dat adres is wentoostenbrink@hetnet.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Vorige pagina