Afdeling Regio Borsele
Mevr. J.E. Elshout (Lies)
E: lies.elshout@gmail.com

2015-01-13 Verslag bijeenkomst

VERSLAG VAN DE PCOB-VERGADERING VAN 13 JANUARI 2015

GEHOUDEN IN HET DORPSHUIS TE ’S-GRAVENPOLDER

Aanwezig:  9 personen

Met kennisgeving afwezig:

fam. Jansen, fam. B de Kok, fam. J. van Iwaarden, de dames M. Staring en M. van Liere en de heer R. Dekker.

  1. WELKOM / OPENING Mevr. J. Heuckelbach heet iedereen van harte welkom op de eerste PCOB-vergadering in het nieuwe jaar en opent de vergadering met het lezen van een stukje uit “Catechismus van de compassie”. Met elkaar zingen we van Lied 473 de verzen 1,2,9 en 10.
  2. MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN *Mevr. L. Elshout deelt mee dat het aantal leden van de PCOB-Borsele per 1-1-2015 nog slechts 59 is. * Van PCOB-Zwolle is er een bericht over mensen die van zorgverzekering zijn veranderd. Er waren enkele problemen. * Van Scoop is de brochure “Parels in de polder” binnengekomen. * Het telefoonnummer van het Zorgloket voor de regio Oosterschelde is 0113-238315. Hier kan men terecht met vragen over de veranderingen in de huishoudelijke zorg. Er wordt opgemerkt dat de diaconieën meer verzoeken om hulp binnenkrijgen: o.a. van mensen die de duurdere hulp niet kunnen betalen. * Dhr. P. Westerhuis vraagt in een brief of de PCOB mee kan werken om het zwembad in Heinkenszand aan het eind van het seizoen, bij mooi weer, langer open te houden. * Het Klaverblad is bij Scoop in Middelburg ingetrokken. Het Klaverblad krijgt de komende jaren tot 2017 steeds minder subsidie en zal moeten afbouwen.
  3. SENIORENRAAD De heer Steenblok deelt (namens zijn vrouw, die verhinderd is) mee dat er weer verschillende activiteiten worden georganiseerd: 11 maart: seniorenmiddag in het kerkje van Ellewoutsdijk. 21 april: wandeling om het Zwaakse Weel. 19 juni: fietstocht van ca. 45 km., beginnend bij het zwembad in Heinkenszand. 27 juli – 21 aug.: verschillende zomeractiviteiten. In het najaar zal er weer een busreis gemaakt worden. Mogelijk naar de IJsrevue. Mevr. M. Verstijnen deelt mee dat ze nog in de werkgroep “Wonen en zorg” van de Seniorenraad zit.
  4. PAUZE Mevr. Elshout vertelt dat zij en haar man de koffie / thee betalen en dat ze voor een traktatie zorgen, dit in verband met hun verjaardagen en de geboorte van hun kleinzoon in de V.S.
  5. LEZING Onze gast is deze keer mevr. Inge Balkenende uit Kapelle. Zij is daar lid van de PCOB. In hun afdeling hebben ze in 2012 een succesvolle ledenwerfactie gehouden. Omdat de meeste afdelingen wel meer leden kunnen gebruiken is haar gevraagd om, op verzoek, ook bij andere afdelingen te vertellen hoe Kapelle het aangepakt heeft. In vergelijking met Borsele is Kapelle een compactere gemeente. De mensen wonen niet zo over verschillende dorpen verspreid. In het kort komt het er op neer dat alle leden werd gevraagd 5 namen te noemen van mensen die in aanmerking zouden kunnen komen om lid te worden van de PCOB. Daar werden lijsten van gemaakt, de adressen werden verdeeld, mensen gingen op bezoek met een leuk informatiepakketje en haalden de antwoorden na een week ook weer op. Dat leverde een percentage van ruim 10 procent nieuwe leden op. Na haar verhaal worden er nog diverse vragen gesteld die beantwoord worden. Daarna bedankt mevr. Heuckelbach onze spreekster voor haar uitleg en geeft haar een mandje met narcissen.
  6. SLUITING Mevr. Heuckelbach sluit de vergadering. We zingen samen Lied 44 de verzen 1 en 3. Daarna een ‘Wel thuis en een “Tot de volgende keer” voor alle aanwezigen.

<< Vorige pagina