Afdeling Regio Borsele
Mevr. J.E. Elshout (Lies)
E: lies.elshout@gmail.com

2014-09-30 Verslag bijeenkomst

AGENDA 2014:
5 november 14.00 uur: PCOB-themamiddag voor alle leden in Zeeland: ‘De veranderingen in de AWBZ en WMO’ in kerkgebouw De Hoogte, Populierenstraat 29 te Goes. Graag aanmelden in verband met koffie/thee, ed. bij Lies Elshout, telefoon: 564664. Vervoersproblemen? Geen probleem, dat kan geregeld worden bij de aanmelding.

27 november: 3-bondendag in Lewedorp, georganiseerd door PCOB, KBO, ANBO en  Vrijwilligershuis. Zie bijgevoegde folder voor informatie en opgave.

16 december: adventsmiddag, aanvang 15.30 uur in ‘s-Gravenpolder. De bijeenkomst wordt afgesloten met een koffiemaaltijd. Rond 19.00 / 19.15 uur gaan we weer huiswaarts. Bij Perspectiefnummer van december ontvangt u de uitnodiging.  

VERSLAG VAN DE PCOB-VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2014

Gehouden in het Dorpshuis te ’s Gravenpolder om 14.00 uur.

Afmeldingen: mevr. Verstijnen, mevr. Geldof, mevr. Traas, fam. Grootendorst en dhr.   Westerhuis.

  1. WELKOM EN OPENING Mevr. Heuckelbach heet iedereen welkom aan het begin van het nieuwe seizoen en opent de vergadering met het lezen van een stukje uit het boekje “Vuur in mijn hart” van Henri Nouwen. Met elkaar zingen we enkele verzen van Lied 281.
  2. INGEKOMEN STUKKEN / MEDEDELINGEN In de zomer is ons lid dhr. M. van Liere overleden. Mevr. Van Doeselaar heeft haar lidmaatschap opgezegd. Mevr. Elshout neemt de ingekomen stukken door. Er is o.a. informatie over reizen en uitstapjes en er zijn aanbiedingen om een lezing voor onze afdeling te komen houden binnengekomen. Van de Seniorenraad is er de nieuwe folder met alle activiteiten voor de periode september-december. Het is ook mogelijk deel te nemen aan de cursus Vrijwillige Ouderenadviseur of Belastinginvuller namens de bonden. Informatie is op te vragen bij het secretariaat. Verder deelt mevr. Elshout mee dat onze afdeling in verhouding tot andere afdelingen veel oudere leden heeft: meer dan 20 procent is 85plus!
  3. JAARVERSLAGEN VAN SECRETARIS EN PENNINGMEESTER Het jaarverslag van de secretaris geeft een overzicht van alles wat er in het afgelopen jaar is gebeurd en wie er wat doet in onze afdeling.
  4. Na het bespreken ervan wordt er gevraagd of de leden het op prijs stellen eens een uitstapje te maken. Bv. naar de synagoge in Middelburg. Jaarverslag van de penningmeester dhr Steenblok: De financiën worden door PCOB-Zwolle gecontroleerd. De huur van de vergaderruimte in ’s-Gavenpolder is lager dan die in Heinkenszand, wat gunstig is. Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 december gedaan worden, anders moet er nog een jaar lidmaatschap betaald worden! De penningmeester verzoekt de contributie altijd op tijd te betalen.
  5. VERSLAG SENIORENRAAD EN LIEF EN LEED Seniorenraad: Mevr. Steenblok vertelt dat er in oktober over de WMO wordt vergaderd. De activiteiten die georganiseerd waren in de zomerperiode zijn beter bezocht dan het vorig jaar. Dhr. Van Iwaarden vraagt of de Seniorenraad aan de gemeente wil vragen of het mogelijk is het wandel/fietspad bij de Koriander te wijzigen. Het passeren van fietsen en rolstoelen/rollators is gevaarlijk. Lief en Leed: Mevr. Staring verstuurt kaarten bij verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen (als die bij haar bekend zijn).
  6. PAUZE We drinken koffie of thee met wat lekkers er bij.
  7. OP BEZOEK IN AMERIKA ( USA ) Terwijl mevr. Elshout zorgt voor steeds nieuwe beelden op het scherm, vertelt dhr. De Graaf wat we allemaal zien. Ook vertelt hij iets over de achtergronden. Prachtige vergezichten, mooie natuur en stadsschoon passeren voor onze ogen. Wat heeft Amerika veel moois te bieden! Als dank voor hun verhaal ontvangen ze beiden een potchrysant.
  8. SLUITING De middag wordt afgesloten met het zingen van Lied 350 de verzen 1 en 4.
  9. Mevr. Heuckelbach bedankt de mensen voor hun komst en wenst iedereen wel thuis. Hopelijk tot de volgende bijeenkomst.

<< Vorige pagina