Afdeling Papendrecht
Dhr. A.H. de Groot (Arie)
T: 078-6154141
E: pcobpapendrecht@gmail.com

Verslag jaarvergadering 2018

Verslag van de jaarvergadering gehouden op 15 maart 2018

De tweede voorzitter Jan Slingerland heet iedereen welkom en legt uit waarom hij de vergadering zal leiden en niet onze 1e voorzitter Andries van Dijk. Deze is wel op de vergadering aanwezig, maar voelt zich nog niet fit genoeg om na een flinke griepaanval de vergadering voor te zitten.

Jan Slingerland verwelkomt ook het bruidspaar Bal- Dijkstra, die op 7 maart j.l. hun 60-jarige echtvereniging mochten vieren en feliciteert hen van harte met deze mijlpaal.

Daarna zingen we gezang 257 en gaat Jan voor in gebed. Vervolgens wordt Johannes 13, vers 1 – 15 gelezen over de voetwassing van Jezus. Uit een dagboek van ds. Arie van der Veer leest Jan een overdenking n.a.v. dit schriftgedeelte.

Verslag jaarvergadering 16 maart 2017.

Geen vragen of opmerkingen. Notulist Ans Prinsen wordt bedankt met applaus.

 Jaarverslag 2017. Geen vragen of opmerkingen. Ook samensteller Arie de Groot wordt met applaus bedankt.

 Jaarcijfers 2017.

N.a.v. het financieel overzicht worden enkele vragen gesteld m.b.t. de ontvangen rente die zo laag is en wat de afdracht naar Utrecht betekent. Penningmeester Karel de Schrijver licht dit naar tevredenheid toe.

Kascontrolecommissie. Namens de kascontrolecommissie, bestaande uit Ans Prinsen en Jan Links rapporteert dhr. Links dat de boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Hij dankt onze penningmeesters voor de punctuele wijze van administratie en adviseert de leden de penningmeesters décharge te verlenen. Dit wordt door aanwezigen met applaus ondersteund. Beide commissieleden zijn volgend jaar weer aan de beurt en aan Ans is gevraagd of zij daarna voor de derde keer ook beschikbaar is, om te voorkomen dat er steeds twee nieuwe commissieleden aftreden. Als reserve commissielid wordt  (nog) niemand benoemd, maar dhr. Plantfeber wil zich beschikbaar stellen indien niemand anders zich meldt.

Aftredend, maar herkiesbaar zijn onze 1e voorzitter, dhr. Andries van Dijk en onze algemeen adjunct mevr. C. Driece (met kennisgeving afwezig). Er zijn geen tegenkandidaten ingediend en beiden worden met warm applaus herkozen. Er blijft nog een vacature bestaan van tweede secretaris. Dhr. Slingerland drukt de aanwezigen op het hart dat het fijn zou zijn als deze vacature vervuld zou worden en roept een ieder op om uit te zien naar een geschikte kandidaat.

Wat houdt ons bezig in 2018

  • Wegens het wegvallen van de Zomerschool heeft het bestuur gemeend toch enkele activiteiten voor de zomerperiode te organiseren. Als eerste wordt voorgesteld om op 21 juni a.s. een wandelochtend te houden met het motto: kerkenpadroute Papendrecht. Dit is een wandeling voor hen die nog goed ter been zijn en ongeveer een uur duurt met een tussenstop in de Grote Kerk. Op de vraag: “wie vindt dit een leuk idee?” gaan er een vijftiental vingers omhoog, zodat dit plan doorgaat.

De tweede activiteit is een spelletjesmiddag op 19 juli a.s. Er is ruimte voor ontmoeting, wat denkspelletjes en een Bingo met enkele prijsjes. Ook dit plan valt goed in de smaak bij de aanwezigen, zodat er met de voorbereidingen wordt doorgegaan.

Dagtocht 2018. De reiscommissie, bestaande uit Ans Prinsen en Ria Geenen, hebben e.e.a. voorbereid en het bestuur heeft gekozen voor een dagreis naar het Brabantse. Ans legt verder uit wat de plannen zijn en wat ieder kan verwachten. We bezoeken een palingkwekerij/ rokerij in Moergestel, waar ook koffie wordt gedronken, maar daarna ook van de gerookte paling wordt geproefd. Tussen de middag gebruiken we een warme driegangen lunch. Na deze maaltijd staat een tocht door de Drunense Duinen per duinexpress op het programma met een tussenstop voor een drankje. En dat alles voor een bedrag van € 56 p.p. Het voorstel wordt enthousiast ontvangen en iedereen kan inschrijven na het ontvangen van het inschrijfformulier dat bij de volgende Nieuwsbrief zit.

Dit is een opdracht voor alle leden om anderen te stimuleren om ook lid te worden van de PCOB! We zijn niet alleen een gezelligheidsvereniging, maar ook een belangenorganisatie door en voor ouderen.

 Manifest “Waardig ouder worden”. Op initiatief van de plaatselijke fractie van de ChristenUnie is een actieplan opgesteld, wat op 12 maart j.l. is ondertekend door Kees de Ruyter namens de CU en Andries van Dijk namens de PCOB. Door dit actieplan te ondertekenen spreken zij zich gezamenlijk uit zich in te zetten voor: aanpak eenzaamheid, Papendrecht als dementievriendelijke gemeente, aantrekkelijk vrijwilligerswerk, goede ondersteuning voor mantelzorgers en een lokaal ouderenwoonakkoord. Dhr. Van Dijk licht dit actieplan toe en hoopt dat allen dit plan ook onderschrijven.

Campagnedag ChristenUnie. In het kader van de gemeenteraadverkiezingen wordt er op 17 maart een campagnedag georganiseerd in de Stolpe. Carla Dik- Faber, tweede kamerlid van de CU, zal hierbij ook aanwezig zijn en de PCOB-leden zijn uitgenodigd om tussen 10.00 en 11.30 uur hun gezicht te laten zien om deze campagnedag.

Dhr. Plantfeber maakt hier gebruik van door op te merken dat de bibliotheek op korte termijn dicht gaan en waar de bezoekers nu terecht kunnen. Hierop antwoord de voorzitter dat de bibliotheek tijdelijk verhuist naar het tussengebouw van de Wieken. Bezoekers kunnen dus hier terecht.

Andries van Dijk krijgt de gelegenheid om door te geven dat er een opfriscursus komt op 19 april voor automobilisten. Belangstellende kunnen zich bij hem opgeven.

Hierna is het pauze en bij de koffie/thee wordt er ook gebak rondgedeeld als traktatie afkomstig van de ChristenUnie n.a.v. het ondertekenen van het actieplan. (zie hierboven)

Intussen is mevr. Suzan Stevens binnengekomen, die ons gaat voorlichten over het onderwerp “ouderenmishandeling”. Zij is werkzaam bij Indigo te Dordrecht, een onderdeel van Yulius, een instelling voor geestelijke gezondheid. Per jaar zijn er zo’n 200.000 slachtoffers van ouderenmishandeling in Nederland, waarvan er slechts 2400 gemeld worden. Mishandeling kan verschillende oorzaken hebben en er zijn ook verschillende plegers van mishandeling. Er is sprake van 2 groepen: moedwillige mishandeling en mishandeling door overbelaste mantelzorgers. Verschillende risicofactoren kunnen de oorzaak zijn van mishandeling: toenemende afhankelijkheid van zorg, hoge leeftijd, sekse, ingrijpende voorvallen, sociale isolatie. Met elkaar moeten we onze ogen en oren open houden om de signalen waar te nemen, wanneer er sprake kan zijn van mishandeling. Aan het slot van haar betoog geeft zij een tweetal telefoonnummers door

van “Veilig thuis”, waar hulp kan worden geboden: 0800 2000 en 0909 6353786.

 

Arie de Groot heeft weer een presentatie samengesteld over de dagreis 2017 naar Tiengemeten en de adventsbijeenkomst. We krijgen een mooi overzicht en onze geheugens worden weer lekker opgefrist wat we zoal als PCOB hebben meegemaakt.

Sluiting

Deze informatieve vergadering dankt Jan Slingerland een ieder voor zijn/ haar aanwezigheid, waarna we  zingen Lied 182: 1 en 6 en gaat hij ons voor in dankgebed.

 

15 maart 2018

Arie de Groot – notulist 

<< Vorige pagina