Afdeling Middelburg
Mevr. H. Vonk-Kloek
E: helenvonk51@gmail.com

Nieuwsbrief maart 2015 afdeling Middelburg

maart 2015

 40 dagen 

Op  20 februari hebben we een ledenvergadering gehouden, waar we stilstonden bij de 40-dagen-tijd. We lazen uit de Bijbel over Elia, die vluchtte voor Izébel en 40 dagen door de woestijn reisde zonder eten of drinken. Ook Jezus was 40 dagen in de woestijn, waar Hij verzocht werd door de duivel en 40 dagen vastte. In de 40 dagen vóór Pasen mogen wij toeleven naar het grootste feest van het christendom, namelijk de Opstanding uit de dood. Christus ging ons voor om ons plaats te bereiden. Zien wij verlangend uit naar de Grote Dag? Laten wij die dag biddend verwachten. Maar bij bidden hoort ook vasten. In deze wegwerpmaatschappij is het wel eens goed om daar speciaal bij stil te staan. Bidden en vasten, om zo speciaal en nadrukkelijk bezig te zijn met de komst van Gods Koninkrijk.

Ongeveer 47 leden waren aanwezig om te luisteren naar de mooie vertelling van Hans Krabbendam over de emigratie van Zeeuwen naar Amerika in de 19e en 20e eeuw. Door middel van dia’s konden we ons een beeld vormen van het nieuwe land aan de andere kant van de wereld.. Wat hebben deze mensen veel moeten ontberen om weer een nieuw bestaan op te bouwen! Zouden zij ook gevast hebben? Ik denk het wel, want zij moesten wel, gezien de moeilijke omstandigheden!

Ik wens u allen een goede voorbereiding op het Paasfeest.

Met vriendelijke groeten,

Sjoerd Sijnstra, voorzitter. Tel. 61 12 30

Van de Activiteitencommissie          

Met plezier hebben woensdag 4 februari wel 26 leden van de Stamppotlunch genoten, waarbij gekozen kon worden uit hutspot of boerenkool. Reden voor het bestuur om deze winterserie dan ook volgens plan te gaan afsluiten.

Dat willen we doen met een Stoofpotlunch op woensdag 4 maart a.s., weer van 12.00 tot 13.30 uur in ons welbekende Grandcafé Willem. Bestaande uit groentesoep vooraf, Hollandse stoofpot van vlees met garnituur, een drankje tijdens en koffie/thee na. Alles voor een kosten­bijdrage van € 12 per persoon, die ter plaatse contant dient te worden betaald. Opgave (en eventuele afzegging) tot uiterlijk maandag 2 maart a.s. bij onze coördinator Dirk de Jong (0118-615.684), bij voorkeur op werkdagen tussen 17.00 en 19.30 uur(N.B.: Inmiddels hebben zich al voldoende liefhebbers aangemeld voor het laten doorgaan daarvan).

 

PCOB-dichtersgroep. Mevrouw Ans Leek bracht nogal wat tongen in beweging tijdens de laatste ledenbijeenkomst. Ineens kwamen er ongedachte poëzie-talenten tevoorschijn en werd er zelfs in haikuvorm een PCOB-gedicht gemaakt. Nou, dat vraagt toch om meer?

Vandaar een nieuw initiatief. Wie geeft zich op voor een workshop van 1 morgen met 8 deelnemers in Ter Reede, welke dichtgroep daarna zelfstandig verder kan gaan rond een grote tafel in Grandcafé Willem. Opgave en informatie tot uiterlijk bij de komende leden­vergadering op 20 maart a.s., overeenkomstig als bij andere activiteiten.

Belangenbehartiging

Cursussen

Naast Mondzorg, zoals in het vorige Infoblad werd genoemd, is ook Geheugentraining voor senioren van groot belang. Omdat vergeetachtigheid vervelend is en bij verergering mede kan leiden tot vereenzaming. En daarom dus ook een onderwerp voor belangenbehartiging is.

Tijdens de laatste ledenbijeenkomst werd op hun verzoek hiervoor aandacht gevraagd door mevrouw Ans Leek van WVO-Zorg. Hoewel geheugentraining op vele manieren, waaronder ook spelenderwijs, zelf kan worden geoefend, vraagt dat ook om zelfdiscipline. Voor wie daarmee moeite heeft kan zich ook via een specifieke cursus verder bekwamen. Dergelijke cursussen worden door meerdere instanties verzorgd.

Ter informatie: bij WVO-Zorg wordt vanaf 23 maart gedurende 8 bijeenkomsten van 2 uur op achtereen­volgende maandagsmorgens in Ter Reede een cursus Geheugentraining gegeven voor totaal € 60.

Onafhankelijk meldpunt

De gemeenten Middelburg en Veere vinden het belangrijk dat hun inwoners  bij een onafhankelijke partij terecht kunnen als ze slechte of juist goede ervaringen hebben met de zorg en ondersteuning.

Wat zijn uw ervaringen met de veranderende zorg en ondersteuning in uw gemeente?
Laat ze ons weten en meld ze bij “Meldpunt veranderingen zorg en ondersteuning Middelburg en Veere”. Periodiek informeren wij uw gemeente over uw ervaringen. Alle signalen en ervaringen kunnen bijdragen aan verbetering van de zorg.

Wilt u uw ervaringen delen? Neem dan contact op via (0118) 743 112.

Het meldpunt is bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur. Laat buiten deze kantoortijden een bericht achter en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld. Signalen afgeven en aangeven en nader contact kan 24 uur per dag via e-mail via meldpunt@klaverbladzeeland.nl.

Volgende vergaderingen

Op vrijdag 20 maart hopen we weer bijeen te komen in de Hof van Buren, aanvang 14.15 uur.

Op deze jaarvergadering moeten er twee nieuwe bestuursleden gekozen worden. Tot op heden heeft niemand zich aangemeld, zodat er een verkiezing gehouden dient te worden.
Ook de jaarstukken worden op deze vergadering behandeld.
Na de pauze hopen we weer onze jaarlijkse Bingo te houden.

Leden allemaal welkom!  


                                         

JAARVERSLAG  afdeling Middelburg,
over het jaar 2014

In dit jaar konden wij weer 8 maal ongestoord als ledenvergadering bij elkaar komen. We vergaderden op vrijdagmiddag in het Hof van Buren aan de Nassaulaan. De vergaderingen werden goed bezocht, al daalt het aantal bezoekers gestaag.

Om de tijd tussen de juni- en septembervergadering te overbruggen zijn er diverse activiteiten georganiseerd. Er was tevens gelegenheid om mee te gaan met een dagreis per bus of deel te nemen aan een meerdaagse reis.
We sloten dit jaar af met een Kerstmiddag in de zaal van het Leger des Heils.

Leden:

31-12-2010 225 vrouwen 120 mannen 345 leden
31-12-2011 217 vrouwen 116 mannen 333 leden
31-12-2012 211 vrouwen 106 mannen 317 leden
31-12-2013 194 vrouwen 101 mannen 295 leden
31-12-2014 170 vrouwen 94 mannen 264 leden

 Ledenvergaderingen: 

datum Onderwerp en spreker Aantal aanwezigen
24 januari Zeeuws Licht. Dhr. Piet van der Klis 60
21 februari Oude munten. Dhr. Jan Nijsse 40
21 maart Jaarvergadering met Bingo 42
25 april Film Rondreis door Marokko. Dhr. Frithjof Vonk 40
13 juni Voorlichting over smartphone en tablet. Spelletjes en aansluitend diner 40
19 september Loodswezen. Dhr. W. Baan 40
24 oktober Wilsbeschikking. Dhr. Berto de Graaf en
mevr. Griet Aarnoutse
45
21 november vervallen
21 december Kerstmiddag, ds. Jeroen Sytsma 75

Bestuur:

functie naam adres telefoon
Voorzitter Dhr. Sj. P. Sijnstra Landluststraat 59 61 12 30
Secretaris Mevrouw H. Vonk Arie van Driellaan 1 61 53 29
Penningmeester Dhr. N. van Kooten Walcherseweg 193 62 59 67

Algemeen adjunct,

overleden op 16-11-2014

Mevr.
W.M. Huizinga
Buitenruststraat 75
Lid (reiscommissie)/
belangenbehartiging
Dhr. D.C. de Jong Pieter Gootjesstraat 9 61 56 84

 

Ledenadministratie:

Mevrouw Vonk heeft de administratie bijgehouden.

Er kwamen dit jaar 7 leden bij. Er bedankten echter 28 leden en 10 leden kwamen te overlijden.

 

Bezorgers Perspectief in 2014:

familie De Jong, Pieter Gootjesstraat 9 de heer Ton, Westerscheldestraat 139
mevrouw Bakker, Van Kleffenslaan 89 de heer Ploeg, Watertoren 48
de heer van Wijhe, Fazantenhof 83 familie Huijbregtse, Noordweg 483
de heer Roodenburg, Olmenhof 50 mevrouw Van Sluijs, Kerkstraat 4, Grijpskerke
mevrouw Klein Entink, Scholeksterstraat 15 mevrouw Franke, Haymanstraat 18
de heer Sijnstra, Landluststraat 59 mevrouw Maartense, Gerbrandylaan 108
mevrouw Huizinga, Buitenruststraat 75

Reiscommissie:

 De heer De Jong verzorgde met mevrouw Huizinga een tweetal reizen.

Webmaster:

De heer van Kooten verzorgt de artikelen op de website.
U vindt onze afdeling onder: www.pcob.nl/uw-afdeling/
Vervolgens scrolt u op “zoek een afdeling” naar Middelburg

Algemeen:

 De heer De Jong heeft zitting in de seniorenraad van de gemeente Middelburg. Hij behartigt daar de belangen van onze vereniging. Voor vragen kunt U altijd bij hem terecht.
De drie ouderenbonden werken samen voor wat betreft het helpen bij het invullen van het belastingbiljet.
Het wordt steeds moeilijker mensen te vinden om de vereniging draaiende te houden.
De heer de Jong is een jaar langer aangebleven als bestuurslid. Door het overlijden van mevrouw Huizinga is nog een vacature ontstaan in het bestuur.
De bezorgers van Perspectief worden een dagje ouder. We zoeken nog jongere krachten die dit werk kunnen overnemen.
Helaas moeten we constateren dat het aantal leden weer verminderd is. We doen ons best om nieuwe leden te winnen, we blijven optimistisch. Er is steeds een goede opkomst met zelfs leden van in de 90 jaar.
In mei hebben we een gezamenlijke maaltijd gehouden Café Willem en in december een High Tea. Het was erg gezellig en voor herhaling vatbaar.
Het bestuur vergaderde maandelijks en regelde de goede voortgang van onze vereniging.
O
nze Hemelse Vader was ons nabij in lief en leed. Hij gaf ons de krachten om als verenigingsleden elkaar bij te staan. Hem zij de eer.

Middelburg, februari 2015
Helen Vonk-Kloek, secretaris.

<< Vorige pagina