Afdeling Middelburg
Mevr. H. Vonk-Kloek
E: helenvonk51@gmail.com

Nieuwsbrief februari 2016

Van het bestuur

Op de januari-vergadering heb ik het al meegedeeld: onze penningmeester Nico van Kooten is afgetreden als penningmeester. De reden is, dat hij door zijn ziekte de taken als penningmeester niet goed meer kan doen. We vinden dat allen heel spijtig, vooral omdat hij zijn functie altijd zeer correct en nauwkeurig heeft uitgevoerd. We leven van harte met hem mee en we hopen dat hij van God de kracht mag ontvangen om er weer bovenop te komen.

Onze secretaris, mevrouw Vonk, heeft zijn taken overgenomen, zodat ze nu een dubbele functie heeft. We wensen haar daarmee sterkte. Bij deze Perspectief ontvangt u een brief met het verzoek uw contributie voor dit jaar te willen betalen. Graag uw aller medewerking!

De heer Coppoolse hebben wij benaderd om zitting te willen nemen in het bestuur. Hij heeft daarin bewilligd, zodat hij in maart op de jaarvergadering officieel gekozen kan worden. We zijn heel blij dat het bestuur zo weer aangevuld kan worden.

Op de ledenvergadering van 15 januari kwamen, ondanks de kou en de regen, toch nog 30 leden opdagen. Helaas kwam de spreekster niet. Zij had de griep gekregen en was vergeten zich af te melden. Gelukkig hebben mevrouw Van Leeuwen, mevrouw v.d. Stel en ondergetekende de middag opgevuld met enkele leuke stukjes.

De collecte heeft opgebracht € 52,60. Hartelijk dank!

Met vriendelijke groeten,
Sjoerd Sijnstra, voorzitter. Tel 61 12 30

Volgende vergadering

Op vrijdag 19 februari 2016  is onze volgende bijeenkomst. Er zal dan een film vertoond worden over Alice, de zorgrobot. Dit is een robot, speciaal ontwikkeld voor ouderen. Zij helpt de eenzaamheid te verdrijven.

Wat ze nog meer kan, kunt u zien als u op de vergadering komt.

Ook gasten zijn hartelijk welkom!!

De aanvang is 14.15 uur in de Hof van Buren aan de Nassaulaan.

 

Van de Activiteitencommissie         

Tijdens de Gewestelijke nieuwjaarsbijeenkomst op 18 januari jl. in Goes werd er namens het landelijk PCOB-bestuur sterk op aangedrongen meer actief bezig te zijn met ledenwerving. Omdat waar het ledental veelal door overlijden vermindert er een nieuwe generatie nodig is om als ouderenbond te kunnen blijven bestaan. Voor belangenbehartiging als hoofddoel is samenbindend vermogen een belangrijke voorwaarde om te kunnen functioneren. Samen­binding kan o.a. gestimuleerd worden door omzien naar elkaar (voor leden door leden) en door met elkaar plezierige dingen te doen en te beleven. Als activiteitencommissie proberen we daartoe het nodige te organiseren, op basis van wat door onze leden als interessant wordt aangegeven.

Zo werd de gezamenlijke kerstviering met de ouderen van de Morgensterkerk op donderdag 17 december jl. met totaal 155 deelnemers als heel goed beleefd. En hebben we op 6 januari jl. in kleinere kring met 16 leden van de erwtensoeplunch in Grandcafé Willem genoten.

Maar wat gaan we in de komende tijd tot de zomer doen?

We proberen daarbij vooral aan activiteiten te denken voor verschillende doelgroepen en in verschillende omvang. Voor elk wat wils, zogezegd, voor wie actief bezig wil zijn en voor wie minder actief bezig kan zijn. U mag het zeggen en zo mogelijk mag u dat ook zelf met ons organiseren en uitvoeren. Laat uw ideeën en mogelijke bijdrage aan ons weten vóór 29 februari a.s., want samen kunnen we meer!

 Inmiddels hierbij vast de volgende suggesties om op gang te komen:

Seniorenlunch op woensdag 9 maart. Van 12.00 tot 13.30 uur in Grandcafé Willem, met soep vooraf, kibbeling met friet, dessert van de chef en koffie na voor € 10. Opgave bij ondergetekende tot uiterlijk 1 maart a.s.

EO Zingt-dag op zaterdag 23 april. In kleine groep voor eigen kosten per trein of bij grotere belangstelling met de bus naar Utrecht voor € 23 + entree € 25 (EO-leden € 20). Ook leden van andere afdelingen zijn hartelijk welkom. Opgave bij ondergetekende tot uiterlijk vrijdag 19 februari a.s.

500-jarige herdenking Jeroen Bosch. Tentoonstelling van diens schilderwerken tot 8 mei in het Noord­brabants Museum te ’s-Hertogenbosch. In kleine groep voor eigen kosten per trein of bij grotere belangstelling met de bus als nog nader te organiseren dagreis. Ook leden van andere afdelingen zijn hartelijk welkom. Opgave bij ondergetekende tot uiterlijk 1 maart a.s.  

Vijfdaagse reis naar het Sauerland of zesdaagse reis naar het Zwarte Woud in juni.

Met gevarieerd wandel-, fiets- en excursieprogramma voor elk wat wils.

Kosten bij voldoende deelname ca € 90 p.p.p.d. Ook leden van andere afdelingen zijn hartelijk welkom. Opgave bij ondergetekende tot uiterlijk 1 maart a.s.

Informatie over en opgave van activiteiten bij Dirk de Jong (0118-615684) bij voorkeur op werkdagen tussen 17.00 en 19.30 uur.

Belangenbehartiging

Hierbij laat ik u weten bij de komende jaarvergadering op 18 maart a.s. mijn functie van belangenbehartiger te willen overdragen aan ons lid dhr. L.C. Coppoolse. Wel blijf ik als bestuurslid nog verder aan in mijn functie van coördinator Activiteitencommissie.

Namens Activiteitencommissie en Belangenbehartiging, Dirk de Jong.

<< Vorige pagina