Afdeling Middelburg
Mevr. H. Vonk-Kloek
E: helenvonk51@gmail.com

Nieuwsbrief februari 2015

Een nieuw jaar

Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar hebben we weer gehouden op 23 januari. Er waren 50 aanwezigen. Mevrouw Van Leeuwen hield een aantal Zeeuwse voordrachten, waar we echt van genoten.
Mevrouw Lagas liet het een en ander zien van wat er zoal te koop, te leen of te huur is in de Ouderenwinkel aan de Kalverstraat. Leden van de PCOB krijgen 10% korting op vertoon van de ledenpas. En dat is dan weer mooi meegenomen! Beide dames kregen een kleine attentie voor hun presentatie.

Op de kerstmiddag in het gebouw van het Leger des heils kreeg Diny van Kooten ook een attentie. Ik zei toen, dat dat was voor haar kerstverhaal dat zij vertelde. Maar dat was niet juist. Mevrouw van Kooten kreeg dit voor het vele werk dat zei besteed had aan het maken van de kerstattentie, die alle aanwezigen kregen. Dit cadeautje viel bij iedereen in de smaak en bracht een beetje licht in de donkere dagen rondom Kerst.

We zijn een nieuw jaar begonnen. Wat het ons brengt weet niemand. Maar we hebben gelezen uit 2 Petrus 3 en mogen uitzien naar de Grote Dag!

In maart hopen we onze jaarvergadering te houden. We hebben 2 nieuwe bestuursleden nodig, wil het werk van de PCOB doorgaan. Hierbij doe ik een oproep aan alle leden: weet U iemand die het bestuur wil komen versterken, geef hem of haar op. Zodat we ook in 2015 ons werk kunnen voortzetten.

Met vriendelijke groeten,

Sjoerd Sijnstra, voorzitter.


Van de Reis- en Activiteitencommissie  

Het nieuwe jaar werd goed ingezet met een aangeklede erwtensoeplunch in Grandcafé Willem op woensdag 7 januari jl. Wel 36 leden aten mee en na afloop vonden ze plezierig van dit samenzijn te hebben genoten. Herhaling werd dan ook door velen op prijs gesteld

Dat geeft ons moed om, na de inmiddels 3 geslaagde etentjes, daarmee in deze winterperiode door te gaan. Nu als suggestie met een Stamppotlunch op woensdag 4 februari a.s., weer van 12.00 tot 13.30 uur in Grandcafé Willem. Met drankje vooraf en koffie na voor € 12 per persoon, wat ter plaatse contant kan worden betaald.

Opgave tot uiterlijk maandag 2 februari a.s. bij onze coördinator Dirk de Jong (0118-615.684), bij voorkeur op werkdagen tussen 17.00 en 19.30 uur.

 

Tijdens de bestuursvergadering op 8 januari is besloten de Reiscommissie verder voort te zetten als Activiteitencommissie. Dit omdat de belangstelling voor reizen bij onze leden sterk is terug gelopen en het accent meer op andere ontspanningsactiviteiten zal worden gelegd. Helaas heeft nog niemand zich gemeld om de commissie te komen versterken, maar we blijven daarop wel hopen.


 Belangenbehartiging

 Mondzorg

Maandag 19 januari jl. was ik te gast op een o.a. door Scalda Scholengemeenschap in Goes georganiseerd symposium over mondgezondheid. Met als thema ‘Aandacht voor mond­gezond­heid bij kwetsbare ouderen’. Dit als leerproject voor de opleiding Verpleegkunde.

Volgens onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg van het ministerie van VWS is de kwaliteit van de mondzorg in verpleeghuizen nogal eens ondermaats, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de algemene gezondheid van de patiënten. En als dat al voor professionele gezondheidsinstellingen geldt, hoe veel te meer dient hieraan aandacht te worden gegeven bij zelfstandig wonende ouderen. Zelf wist ik niet dat bijvoorbeeld longontsteking en hartfalen gevolgen kunnen zijn van onvoldoende mondhygiëne; en dat goed kauwen van voedsel aanzienlijk kan bijdragen tot een betere algemene conditie, ook als je over een kunstgebit beschikt.  Houdt dus uw mond in goede conditie!  Ook dat is belangenbehartiging 


 Keukentafelgesprekken

Het is inmiddels 1 januari geweest, wat betekent dat de nieuwe zorgwetten in werking zijn getreden. De gemeente Middelburg hoopt in het komende halfjaar zo’n 1300 keuken­tafel­­gesprekken te gaan houden. Met alle mensen die thans huishoudelijke hulp, huishoudelijke zorg en andere maatschappelijke ondersteuning hebben. En vanaf dat gesprek gaan de nieuwe regels voor ondersteuning gelden, die tot dat moment blijven zoals ze nu zijn. Voor nieuwe zorgvragen zullen al direct de regels van het compensatiebeginsel uit de nieuwe wetgeving gaan gelden. De aanvraag en de gesprekken lopen via het loket van Porthos, Sint Sebastiaan­straat 12 te 4331 PL Middelburg. Een hele klus, die tevens een nieuw leerproces inhoudt en daarom voor alle betrokkenen om geduld en begrip vraagt.

Namens het bestuur, Dirk de Jong, belangenbehartiger


Volgende vergaderingen

Op vrijdag 20 februari hopen we weer bijeen te komen in de Hof van Buren, aanvang 14.15 uur.

De heer Krabbendam zal ons vertellen over de emigratie van vele Nederlanders naar Amerika in de loop der tijden.

Op vrijdag 20 maart willen we onze jaarvergadering houden.

Iedereen is natuurlijk weer van harte welkom. 


Contributie 2015

We zij inmiddels al weer enkele weken in het nieuwe jaar. Dus is er ook een nieuw contributiejaar aangebroken.
U treft dan ook bij deze Nieuwsbrief en het blad PERSPECTIEF (in een envelop) de nota aan m.b.t. de contributie voor 2015. De contributie voor een individueel persoon bedraagt € 32,50 en voor echtparen
en/of partners € 49,50.
Graag het bedrag overmaken op de bankrekening van onze afdeling bij de RABO-bank. Eventueel kunt u ook contant betalen tijdens één van de middagbijeenkomsten in Hof van Buren.
In maart houden we onze Jaarvergadering. Daarin worden het jaarverslag en financiëel jaaroverzicht over 2014 behandeld.
De collecte welke na de bijeenkomsten wordt gehouden, is bedoeld voor het betalen van de koffie en thee en is verder bedoeld voor onkosten m.b.t. blijde en droeve dagen (BDD).

Nico van Kooten, penningmeester.  


Ouderenwinkel

Zoals in het voorwoord van de voorzitter staat, is op 23 januari mevrouw Yvonne Lagas van de Ouderenwinkel in onze bijeenkomst geweest. Zij heeft daar een groot aantal artikelen laten zien, die in de ouderenwinkel te koop zijn. Ook zijn er hulpmiddelen die gehuurd kunnen worden.
Er zijn heel veel hulpmiddelen voor ouderen, van krukken, wandelstokken, scootmobielen, rollators, hoog-en laagbedden, aangepaste stoelen e.d.
Voor degenen die beschikken over internet zie de website http://www.ouderenwinkel.nl/ouderenwinkel-middelburg/nl/page/1107
Op vertoon van uw ledenpasje van de PCOB krijgt u bij de ouderenwinkel 10 % korting.
Iedere vrijdag kunt u er ook uw rollator laten controleren en repareren. Er wordt ook af en toe  inloopspreekuur gehouden van  VISIO m.b.t. gezichtsklachten.
Het adres van de ouderenwinkel is: Kalverstraat 1a in Middelburg, naast het binnenkort te openen gezondheidscentrum. In het gezondheidscentrum  houden binnenkort een vijftal huisartsen praktijk. Verder wordt er ruimte geboden aan fysiotherapie, ergotherapie en geestelijke gezondheidszorg. Ook komt er een apotheek.

Nico van Kooten, bestuurslid PCOB


GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN MIDDELBURG

MIDDELBURG – Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 28 januari en vervolgens eens per maand in het Verpleegcentrum Buitenrust, Buitenruststraat 221. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 – 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 35,00, medisch € 35,00, C/D/E en Taxipas € 55,00.

Leden van ouderenbonden en/of thuiszorgorganisaties krijgen € 5,00 korting op bovengenoemde prijzen.

 Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.


Aanvulling op vorenstaand artikel

Ook de oud-huisarts van Biggekerke, dokter B. Bouwense, verzorgt rijbewijskeuringen  B/E. Het adres van dokter Bouwense is Valkenisseweg 42, 4373 RW Biggekerke. Ook met hem moet u vooraf  een afspraak maken. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 0118-552711.


Mailadressen

Ook onder de leden van de afdeling Middelburg is het gebruik van internet steeds meer gemeengoed geworden. Het kan zijn dat u nog nooit een mailadres door hebt gegeven aan de ledenadministratie. Mocht dat het geval zijn, u kunt dit doorgeven aan helenvonk51@gmail.com. Ook als u in de afgelopen tijd een ander mailadres bent gaan gebruiken, dan zou ik dit graag van u vernemen. Let wel, men is niet verplicht om een mailadres op te geven.

Helen Vonk, secretaris PCOB Middelburg.


 

 

 

<< Vorige pagina