Afdeling Middelburg
Mevr. H. Vonk-Kloek
E: helenvonk51@gmail.com

Infobulletin november 2014

Sterven 

Op vrijdag 24 oktober spraken ds. Berto de Graaf en dokter Griet Aarnoutse over het onderwerp “Wilsbeschikking”. Er waren 45 bezoekers. Na de pauze gingen we in groepjes dit onderwerp verder bespreken. Het bleek, dat veel mensen moeite hebben om met hun kinderen of nabestaanden te spreken over de laatste jaren van het leven. De meesten hadden wel iets opgeschreven over de uitvaart, zoals het te lezen Bijbelgedeelte en de te zingen liederen. Maar bij voorbeeld weer niet waar deze wensen liggen: in een kast of in een la. Ook de wens om begraven of gecremeerd te worden wordt niet altijd met de kinderen besproken. Toch zijn deze zaken wel belangrijk voor de nabestaanden om te weten!

Een nog moeilijker onderwerp bleek: wat zijn de wensen in de laatste levensfase? Reanimatie of niet? Euthanasie of niet? Versterven of niet?

In al deze onderwerpen mag een christelijke visie niet ontbreken. Daarom was het belangrijk, dat we deze zaken eens met elkaar hebben besproken. Ik hoop, dat u over deze dingen ook eens met uw naasten wilt bespreken rondom een open Bijbel.

 Met vriendelijke groeten,
Sjoerd Sijnstra, voorzitter, tel.0118 61 12 30


Financiën

De collecte van 24 oktober heeft opgebracht: € 89,60.

Hartelijk dank!


Herinnering

Er zijn nog enkele leden die hun lidmaatschapsgeld 2014 (nog) niet hebben overgemaakt. Willen zij dit alsnog z.s.m. doen. Het bankrekeningnummer is: NL18 RABO 0155 2925 60 t.n.v. PCOB, afdeling Middelburg.

Bij voorbaat hartelijk dank

Nico van Kooten, penningmeester. Telefoon: 0118 625967


 Van de reiscommissie          

De gezamenlijke mosselmaaltijd voorafgaande aan de maandelijkse bijeenkomst op vrijdag 24 oktober jl. is de 20 deelnemers heel goed bevallen. Zo goed dat de suggestie werd gedaan om ook eens een ‘high tea’ te organiseren.

 High tea op woensdag 3 december.

Samen gezellig smikkelen van lekkere zoete en hartige hapjes bij de thee of koffie van 15.00 tot 17.00 uur in Grandcafé Willem. Als u vooraf bij de lunch thuis dan niet teveel eet kunt u daarvan volop genieten en wellicht het avondeten nog overslaan. De kostenbijdrage is € 15, alles inclusief, en ter plaatse te betalen.

Laat ons van uw belangstelling weten vóór uiterlijk 21 november a.s., zodat we daarna kunnen beslissen of het ook kan doorgaan.


Voor nadere informatie en opgave kunt u zich wenden tot onze reiscommissieleden
Dirk de Jong (0118-615.684) en Wilma Huizinga (0118-626.349).
Bij voorkeur op werkdagen tussen 17.00 en 19.30 uur.


Belangenbehartiging

Wij wachten de resultaten af van de PCOB-themabijeenkomst op 5 november a.s. in Goes, over de veranderingen in de AWBZ en de Wmo. In het Infoblad van december a.s. zullen we u hierover nader informeren.

Namens het bestuur,

Dirk de Jong, belangenbehartiger.


Volgende vergaderingen 

Op vrijdag 21 november houden we onze volgende bijeenkomst.

Plaats: Hof van Buren, Nassaulaan/Oranjelaan

Tijd: 14.15 uur

Op vrijdag 19 december hopen we onze kerstmiddag te houden.

Plaats: Leger des Heils, Stromenweg

Tijd: 14.15 uur


 Overleden:

 Op 29 augustus is overleden: mevrouw Meeuwse en op 17 oktober is overleden: de heer Nauta.

Moge God de nabestaanden nabij zijn en kracht geven om dit gemis te verwerken.

 

 

<< Vorige pagina