Afdeling Middelburg
Mevr. H. Vonk-Kloek
E: helenvonk51@gmail.com

Infobulletin december 2014

In memoriam Wilma Huizinga

 Op zondag 16 november overleed in het ziekenhuis te Goes ons bestuurslid Wilma Huizinga. Een week eerder was zij opgenomen met hevige buikpijnklachten. Dat zij zo ernstig ziek was vermoedde niemand. Maar God vond het genoeg en riep Zijn kind bij Zich. Een hele schok voor haar man Ger en de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ook vanaf deze plaats wensen wij hen Gods troost en nabijheid toe.

Ruim 20 jaar heeft Wilma in het bestuur van de PCOB gezeten. Jarenlang als secretaresse en de laatste tijd als algemeen adjunct. Vele jaren vertelde zij een kerstverhaal op onze jaarlijkse kerstbijeenkomst. Ook maakte zij de kerstkaarten en de verjaardagskaarten zelf. Jaren zat zij in de reiscommissie en ook deed ze haar werk als bezoekdame. Aan het einde van onze bijeenkomsten stond Wilma met het collectemandje klaar. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Tot het laatst toe gaf God haar de krachten en de gezondheid om dit alles voor de PCOB te mogen doen. We zullen haar erg missen.

Ik wil eindigen met de laatste regels van het gedicht, dat op de rouwkaart stond:

 De Heer keek toen vol liefde mij aan,

En antwoordde op mijn vragen:

“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,

Toen heb ik jou gedragen…”

Met vriendelijke groeten,

Sjoerd Sijnstra, voorzitter, telefoon 0118 – 61 12 30

 


 

 Van de reiscommissie

Als u dit leest is onze ‘high tea’ op woensdag 3 december waarschijnlijk al achter de rug. In elk geval was daar voldoende belangstelling voor, net als voor de gezellige mosselparty op 24 oktober jl. Nu gaat het om nieuwe activiteiten voor de komende winterperiode, om de onderlinge band in het ‘samen doen’ met sociale contacten te onderhouden. Suggesties zijn daarom heel welkom, vooral voor activiteiten die ook voor een kleinere groep leuk kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld samen erwtensoep eten kort na Nieuwjaar in Grandcafé Willem, om de tijd tot de eerste gewone afdelingsbijeenkomst op 23 januari te overbruggen. De kosten bedragen € 12 en de datum daarvan zal bij de high tea op 3 december nog bekend worden gemaakt. Wel kunt u zich daarvoor alvast vrijblijvend opgeven, tot uiterlijk 19 december tijdens onze kerstviering.

Ja, en wie wil graag het idee van mw. Huizinga uitwerken, wat ze kort voor haar helaas onverwachte overlijden nog had voorgesteld. Een voorjaarsreis in de vorm van een riviercruise in mei of juni van het komende jaar, in plaats van de busreizen van voorgaande jaren. Het zou ter harer gedachtenis en voor hem of haar die dat wil uitwerken zeker een stimulans zijn als zich alvast gegadigden vóór januari a.s. vrijblijvend aanmelden.
Dus wie meldt zich als vrijwilliger om de reiscommissie te komen versterken.

 Voor nadere informatie en opgaven kunt u zich wenden tot onze reiscoördinator Dirk de Jong (0118-61 56 84).
Bij voorkeur op werkdagen tussen 17.00 en 19.30 uur.

 


 

Belangenbehartiging

Keukentafelgesprekken

Er is nu echt werk aan de winkel. Dat kondigde ik u al aan in het vorige Infoblad van november jl. Want de gemeente Middelburg gaat in het eerste halfjaar van 2015 wel ca 1300 keukentafel­gesprekken houden. Bij alle mensen thuis die thans huishoudelijke hulp, huishoudelijke zorg en andere maatschappelijke ondersteuning genieten. En vanaf dat gesprek gaan de nieuwe regels voor ondersteuning gelden, die tot dat moment blijven zoals ze nu zijn. Voor nieuwe zorgvragen zullen al vanaf 1 januari a.s. de regels van het compensatiebeginsel uit de nieuwe wetgeving gaan gelden.

Bij die keukentafelgesprekken heeft u het wettelijk recht om zich door eigen vertrouwens­personen als adviseur te laten bijstaan. Om niet alleen tegenover de aanwezige gemeentelijke consulenten te hoeven zitten. Uit ervaring weet ik hoe moeilijk het is om dan voor je eigen belangen op te komen. Zo’n vertrouwenspersoon dient natuurlijk wel kennis van zaken en van gespreksvoering te hebben. En zich bovendien te kunnen inleven in uw specifieke belangen en omstandigheden. Zo’n vertrouwenspersoon met ervaringsdeskundigheid noemen wij bij de ouderenbonden een VOA (Vrijwillige Ouderen Adviseur).

Daarvoor hebben wij nu enkele vrijwilligers nodig uit eigen kring. Die na een trainings­cursus via het POSO (Provinciaal Overleg Samenwerkingsverband Ouderen­organisaties) bereid zijn om bij gelegenheid onze leden met zorgvragen op hun verzoek te ondersteunen. Wij hopen zo het komende jaar het ‘omzien naar elkaar’  een daadwerkelijke invulling te kunnen geven.

Graag opgave bij het bestuur vóór eind december !

Namens het bestuur, Dirk de Jong, belangenbehartiger.

 


 

Volgende vergaderingen

–     Op vrijdag 19 december hopen we onze KERSTMIDDAG te houden.
De meditatie wordt verzorgd door ds. E.J. Sytsma te Middelburg.
Aanvang 14.15 uur in het gebouw van het Leger des Heils.
–     Op vrijdag 23 januari komt de heer Lagas van de Ouderenwinkel ons iets vertellen
en laten zien over de spullen die bij hem te huur of te koop zijn.
Ook zal mevrouw Van Leeuwen ons enkele voordrachten in het Zeeuws vertellen.
Aanvang 14.15 uur in Hof van Buren, Nassaulaan.

Allen hartelijk welkom!

<< Vorige pagina