Afdeling Doesburg
Dhr. H.W. Lensink (Henk)
E: hwlensink@gmail.com

Zingeving

Beeldvorming
In de beeldvorming worden ouderen vaak eenzijdig verbonden met aftakeling en kosten. Bij KBO-PCOB staat de levenskunst, kracht en wijsheid van senioren centraal. De betekenis en waardigheid van een mens is en mag niet afhankelijk zijn van iemands leeftijd of van wat iemand kan. Daarom besteedt KBO-PCOB aandacht aan waardig ouder worden, aan bewuste omgang met het levenseinde, maar ook aan levensvragen in zorg en welzijn.
Omzien naar elkaar
Het uitgangspunt van KBO-PCOB is dat een leven altijd volwaardig is, ook al functioneert het niet, of niet meer volledig. De waardigheid van een mens is niet afhankelijk van wat iemand kan, maar alleen van het feit dat hij of zij er is en er mag zijn. Het mag niet zo zijn dat hulpbehoevenden – ouderen, maar ook jongeren – zich moeten verontschuldigen dat ze er (nog) zijn. Dat is een boodschap die wat ons betreft ook mag klinken in het maatschappelijk debat en meer handen en voeten zou moeten krijgen in concreet gedrag in onze samenleving, waarin we omzien naar elkaar. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat mensen – ondanks alle individualisering – nog steeds bereid zijn voor elkaar te zorgen. Zorgen voor je ouders, kinderen en partner is nog steeds vanzelfsprekend (‘je kiest er niet voor om mantelzorger te worden’). Ook zijn mensen nog steeds bereid om voor mensen buiten de familiekring te zorgen. Dat werkt echter alleen als op mensen een concreet beroep wordt gedaan. Het liefst dichtbij: in de eigen straat of in de eigen buurt. De uitdaging van de toekomst is om in lokale buurten onderlinge zorg weer vorm te kunnen geven: om zo voor elkaar te kunnen zorgen en van betekenis te kunnen zijn. Samen met kerken, verenigingen, welzijnsorganisaties en thuiszorginstellingen. Jonge senioren spelen hierin al een grote rol die verder versterkt kan worden.
Levensvragen
Er ontwikkelt zich meer aandacht voor de betekenis van religie, spiritualiteit en geestelijk zorg. Maar in de voorzieningensfeer wordt aandacht voor de ziel vaak teruggewezen naar de kerk of naar het privédomein. Omdat veel ouderen los zijn komen te staan van de kerk en omdat niet-kerkelijke ouderen ook levensvragen hebben is het zaak van deze specifieke zorg een publieke taak te maken. KBO-PCOB pleit ervoor dat geestelijke verzorging volwaardig deel gaat uitmaken van het basispakket van de zorgverzekering. Nu wordt een financieel onderscheid gemaakt tussen zingeving aan de ene en spiritualiteit aan de andere kant. Een onderscheid dat op papier makkelijk te maken is, maar dat in de dagelijkse werkelijkheid niet werkbaar is. KBO-PCOB is kernpartner van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. Aandacht voor levensvragen verbetert de kwaliteit van leven bij ouderen. Vooral wanneer mensen te maken krijgen met toenemende afhankelijkheid of verlies, kunnen ze moeite hebben om zinvolle dagen te ervaren. Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen biedt ondersteuning bij het omgaan met levensvragen van ouderen in zorg en welzijn.
Waardig ouder worden
De betekenis en waardigheid van een mens is en mag niet afhankelijk zijn van iemands leeftijd of van wat iemand kan. De problematiek rond het zogenaamde voltooid leven van ouderen heeft duidelijk gemaakt dat deze boodschap van belang is voor het maatschappelijk debat over ouder worden en voor het voorkomen van voltooid leven. In het manifest ‘Waardig ouder worden’ dat samen met Max en politieke partijen ruim twee jaar geleden werd ontwikkeld, is dit vertaald in 10 concrete voorstellen die regelmatig worden ingezet in de politieke lobby en in het maatschappelijk debat. Voor het speerpunt zingeving gaat het dan vooral om de volgende zaken: herwaardering ouderdom (beeldvorming), bewustwording levenseinde, voorkomen eenzaamheid en aandacht voor spiritualiteit in welzijn en zorg bevorderen. Door negatieve beeldvorming rond ouder worden en ouderen ontstaat meer weerzin tegen ouder worden en ouderen. Vanwege het welbevinden van grote groepen ouderen en vanwege de dubbele vergrijzing is herwaardering van ouderdom steeds meer een noodzaak in onze samenleving. In de beeldvorming worden ouderen vaak eenzijdig verbonden met aftakeling en kosten. De betekenis en waardigheid van een mens is en mag niet afhankelijk zijn van iemands leeftijd of van wat iemand kan. Kwetsbaarheid is geen negatieve kwalificatie maar een menselijk gegeven, waar ouderen in toenemende mate voor komen te staan. Onze samenleving waarin veel mensen heel oud worden, verdient het om meer te horen over de levenskracht en levenskunst van ouderen. Het vermogen om, zelfs in heel kwetsbare situaties, ook plezier en betekenis te kunnen blijven vinden. Veel ouderen ervaren in de laatste levensfase dat het belangrijkste in het leven niet draait om uiterlijke zaken of alsmaar jong blijven. Andere waarden komen daarvoor in de plaats. Veel ouderen bezitten het vermogen om ‘de zinnen te verzetten’. Laten we die levenskunst niet onderbelicht houden, maar juist versterken. Daarmee wint iedereen die oud wordt aan kracht en wint onze samenleving aan menselijkheid.

 

<< Vorige pagina