Afdeling Doesburg
Dhr. H.W. Lensink (Henk)
E: hwlensink@gmail.com

Wet Langdurige Zorg

Wat staat er in de Wet langdurige zorg (Wlz)
Wanneer iemand de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft, kan een beroep worden gedaan op de Wet langdurige zorg (Wlz). Een belangrijke voorwaarde vanuit de Wlz is dat sprake is van een blijvende behoefte aan toezicht.

Is het niet langer mogelijk om met ondersteuning van de gemeente of met verpleging en verzorging zelfstandig te blijven wonen? De Wlz regelt dan dat die zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis wordt gegeven. Ook is het mogelijk om deze zorg geheel of gedeeltelijk thuis te krijgen. Dit moet wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan bij opname in een instelling.

Een persoon komt in aanmerking voor de Wlz als:

> De persoon zichzelf niet meer kan redden in de maatschappij;

> Er sprake is van ernstige verwaarlozing;

> Er sprake is van lichamelijk letsel door een ziekte, beperking of
aandoening;

> De ontwikkeling van de persoon ernstig wordt geschaad, al dan niet
onder invloed van een ander;

> De veiligheid van iemand ernstig wordt bedreigd.

Er is sprake van een integraal zorgpakket. Integraal betekent dat alles wat nodig is in het pakket zit. Hieronder een overzicht.

> Verblijf in een zorginstelling (thuis wonen is ook mogelijk);

> Begeleiding, verpleging en verzorging;

> Geneeskundige zorg en (paramedische) behandeling in verband met
ziekte, beperking of stoornis;

> Hulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel;

> (Soms) huishoudelijke hulp;

> Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en
verzorging plaatsvindt.

Zodra een indicatie is ontvangen voor zorg vanuit de Wlz moet de zorg zelf worden geregeld bij het zorgkantoor die de juiste keuze maakt. In geval van een Wlz-indicatie en zorg aan huis kan bij de gemeente een vergoeding voor een woningaanpassing worden aangevraagd.

<< Vorige pagina