Afdeling Doesburg
Dhr. H.W. Lensink (Henk)
E: hwlensink@gmail.com

Ouderenmishandeling

Steeds groter probleem
Ouderenmishandeling, door iemand met wie de oudere een persoonlijke en / of professionele afhankelijkheidsrelatie heeft, vormt een groeiend probleem. 1 op 5 thuiswonende ouderen wordt na de 65ste verjaardag geconfronteerd met mishandeling. In 75% van de gevallen zijn de naaste familie of de partner oorzaak van de mishandeling.
Afhankelijkheid

Bij het ouder worden neemt de kans afhankelijker en kwetsbaarder te worden toe. Er is hulp nodig bij het huishouden, met zichzelf wassen en verzorgen, met het regelen van de financiën, enz.. Allemaal zaken die ervoor kunnen zorgen dat ouderen het slachtoffer worden van mishandeling. Door de toenemende vergrijzing en het feit dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen wordt aangenomen dat het aantal gevallen van ouderenmishandeling alleen maar zal toenemen.
Definitie
Onder mishandeling van een oudere wordt verstaan ‘het handelen of het nalaten daarvan door iedereen die in een persoonlijke of professionele relatie met de oudere staat, waardoor deze (herhaaldelijk) lichamelijke, psychische en/of materiële schade lijdt en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid’. Er is sprake van actieve ouderenmishandeling als de pleger een actie stelt die leed veroorzaakt bij de oudere. Passieve mishandeling is het niet uitvoeren van gewenste handelingen. Ouderenmishandeling komt in alle lagen van de bevolking voor (thuis, in zieken- en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen) en neemt vaak subtiele vormen aan die voor de buitenwereld niet altijd even zichtbaar zijn (zoals kleineren). Maar de mishandeling kan ook heel drastische vormen aannemen (o.a. slaan, schoppen of zelfs seksueel misbruik).
Onderscheid
Er wordt verschil gemaakt tussen gevallen van opzettelijke mishandeling en gevallen van ontspoorde zorg. Bij opzettelijke ouderenmishandeling gaat het om een dader die bewust een oudere mishandelt of schade toebrengt. Bij ontspoorde zorg is er meestal geen kwaad opzet in het spel. Het gaat eerder om een uit de hand gelopen situatie (door overbelasting van de mantelzorger, door onmacht van het slachtoffer én/of de dader, door onkunde van de dader, enz.). Maar in beide gevallen gaat het om mishandeling. Oudermishandeling kan daarnaast worden ingedeeld op basis van de verschijningsvorm: lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, verwaarlozing, financiële uitbuiting, seksueel misbruik en de schending van rechten.
Voorlichtingscampagne
Om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken hebben 35 vrijwilligers van vier ouderenbonden (ANBO, NOOM, PCOB en Unie KBO, samen 900.000 leden!) begin april 2013 een training gevolgd. Het ‘diploma’ is hen door Staatssecretaris van Rijn overhandigd. De voorlichters gaan het land in en zullen tot en met 2014 zo’n 350 bijeenkomsten organiseren. Deze voorlichtingscampagne maakt onderdeel uit van het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ dat in 2011 door het kabinet is gelanceerd. De Staatssecretaris: ‘Ouderen vinden het moeilijk om over ouderenmishandeling te praten. Mede daarom is er veel onwetendheid. Het is cruciaal dat we het uit de taboesfeer halen met goede voorlichting, zodat het beter herkend wordt en mensen weten hoe ze hulp moeten zoeken. De vrijwilligers spelen daarin een sleutelrol’.
Melding
Vermoed u ouderenmishandeling of wilt u advies? Dan kunt u bijv. terecht bij het meldpunt ouderenmishandeling, tel. 0900-126 26 26; e-mail www.huiselijkgeweldgelderland.nl/

<< Vorige pagina