Afdeling Doesburg
Dhr. H.W. Lensink (Henk)
E: hwlensink@gmail.com

Nieuwe Koers KBO-PCOB

LEDENRAAD
Op de agenda van de Ledenraadsvergaderingen KBO-PCOB staat de laatste tijd regelmatig het onderwerp: ‘de toekomst van KBO-PCOB’ vermeld. Volgend een korte beschrijving van de ontwikkeling over de samenwerking tussen beide seniorenorganisaties.
KBO-PCOB vernieuwt
De Ledenraad verzocht het bestuur in 2017 de integratie van KBO-PCOB, die toen al enige tijd was ingezet, verder voor te bereiden. Daartoe was een stuurgroep opgericht met de opdracht op basis van een eind 2017 door de Ledenraad goedgekeurd stappenplan, een advies uit te brengen. Onder het motto ‘KBO-PCOB vernieuwt’ zijn gedurende een antal maanden bijna tweeduizend mensen geraadpleegd. Er is een tournee door het land georganiseerd met twaalf dialoogbijeenkomsten, er waren aparte themasessies en per brief, telefoon en e-mail kwamen allerlei bijdragen binnen. Op basis van alle input heeft de stuurgroep een advies geformuleerd, dat – vergezeld van een reactie van de kant van het bestuur – ter besluitvorming aan de Ledenraad is voorgelegd. De Ledenraad heeft het adviesrapport met waardering aanvaard als groeidocument, als basis voor een verder uit te werken integrale notitie.
Missie, visie en identiteit
In het adviesrapport wordt de volgende missie gepresenteerd: “We willen bijdragen aan een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. Een samenleving waarin niemand zich buitengesloten voelt.”
Dat iedereen mee kan doen is gebaseerd op de visie van een ‘inclusieve samenleving’, die staat voor gelijke waardering en actieve betrokkenheid van iedereen. Onze vereniging komt voort uit de KBO en de PCOB, verenigingen die geworteld zijn in de katholieke en de protestants-christelijke traditie. Deze oorsprong komt tot uiting in de kernwaarden van KBO-PCOB: omzien naar elkaar, barmhartigheid en naastenliefde. De oorsprong komt ook tot uiting in onze bijzondere aandacht voor en gesprek over identiteit en zingeving. KBO-PCOB wil openstaan voor iedereen die de missie van een inclusieve samenleving en de genoemde waarden deelt. We respecteren elkaars overtuiging en levensbeschouwelijke achtergrond en laten ons daardoor inspireren.
Strategie
Wat betreft de strategie voor de toekomst worden in het advies-rapport zes ankers onderscheiden:
> we ontwikkelen ons van een klassiek gesloten ledenmodel naar een beweging van actieve mensen, die ook openstaat voor niet-leden;
> ons aanpassingsvermogen als vereniging versterken we om aansluiting te houden met de nieuwe senior en de samenleving;
> we werken vanuit een open houding richting andere maatschappelijke initiatieven en bewegingen, met samenwerken als sleutelwoord;
> de behoefte van senioren (leden én niet-leden) wordt leidend boven de gewoonte van de organisatie (van aanbod- naar vraaggericht);
> het imago van KBO-PCOB gaan we vernieuwen en verjongen;
> de kernfuncties (het behartigen van belangen, ontmoeten en ontwikkelen en helpen) blijven bestaan, waarbij kennisdeling en -uitwisseling met hulp van nieuwe technologie ondersteunend werkt.
Aandachtspunten Ledenraad
In de uitvoerige bespreking van het adviesrapport zijn vanuit de Ledenraad met name twee zaken naar voren gebracht. Er bestaat bij een deel van de achterban behoefte aan meer duidelijkheid over de identiteit van de toekomstige vereniging. Hoe kunnen we die duidelijk maken, met respect voor de diversiteit die er nu ook al is en die we in de toekomst juist willen koesteren en zonder elkaar de maat te nemen? De ruimte van afdelingen om hieraan invulling te geven is hierbij in ieder geval van betekenis. Daarnaast werd naar voren gebracht dat er in de toekomstige organisatiestructuur behoefte is aan een ‘tussenniveau’ tussen de plaatselijke afdelingen en het landelijke niveau. In de volgende fase moet worden bedacht hoe dit tussenniveau het best vormgegeven kan worden. Ten aanzien van beide onderwerpen werden tijdens de bespreking diverse waardevolle suggesties gedaan. Het bestuur heeft die overgedragen aan de stuurgroep om er mee aan de slag te gaan.
Voortgang.
Nadat de Ledenraad het adviesrapport heeft aanvaard als een groeidocument op basis voor de verdere uitwerking is de stuurgroep opnieuw aan de slag gegaan met het doel een integrale notitie op te stellen, waarin ook de bijpassende organisatievorm en de financiering daarvan worden beschreven. In dat verband zijn werkconferenties belegd om met leden van de Ledenraad, provinciale KBO-bonden en afdelingsbesturen van KBO en PCOB van gedachten te wisselen over de vraag hoe de afdelingen en andere initiatieven binnen de vereniging zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund. Het resultaat daarvan heeft de stuurgroep betrokken bij de verdere uitwerking van de vernieuwing die nodig is om in de toekomst ook een nieuwe generatie senioren aan te spreken.
Vervolgadvies
Het advies over organisatie en de financiering daarvan is in de Ledenraad van 17 oktober 2018 behandeld. Dat heeft toen niet tot overeenstemming geleid; er bestond onvoldoende draagvlak voor het procesvoorstel. Het bestuur heeft zich beraden over de ontstane situatie resp. wat een goede vervolgstap zou kunnen zijn op weg naar een toekomstbestendige vereniging. Terugkijkend heeft het bestuur vastgesteld dat er in het vernieuwingsproces veel overleg heeft plaatsgevonden maar onvoldoende aandacht is geweest voor de inbreng vanuit bestaande verenigingsorganen, met name vanuit de provinciale KBO-bonden. Daarom is besloten het proces zoals dat tot dan toe heeft plaatsgevonden aan te passen en te komen tot een open en intensief overleg met de Ledenraad (in de vorm van een werkconferentie) om zorgvuldig te inventariseren wat de wensen en verlangens zijn met het oog op de gezamenlijke toekomst en zo te komen tot een breed gedragen basis onder de nieuwe vereniging. Het was de bedoeling dat de Ledenraad medio december de resultaten van de werkconferentie voorgelegd zou krijgen in de vorm van een koersplan om de laatste processtappen te zetten. Eind 2018 gaf de ledenraad aan het bestuur opdracht op basis van dit traject en de richting die de ledenraad heeft aangegeven een ‘koersplan’ voor de komende jaren op te stellen. Over dat koersplan zou in maart 2019 besluitvorming moeten plaatsvinden.
Tussenstap
Begin dit jaar lieten vier provinciale KBO-bonden (KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO Overijssel) echter weten dat het traject naar hun overtuiging zou moeten worden aangepast. In een werkconferentie eind januari 2019 sprak de ledenraad van KBO-PCOB af dat de provinciale KBO-bonden eerst onderling overleggen om te onderzoeken of ze tot een gezamenlijke koers kunnen komen voor het vernieuwingsproces. Provinciale KBO-voorzitters hebben dat overleg inmiddels gevoerd en zij zijn daarbij ondersteund door een extern begeleider. Eind maart zijn zij het unaniem op hoofdlijnen eens geworden. In de komende periode zal over die gezamenlijke koers overleg plaatsvinden met onder anderen de voorzitter van het bestuur van de Unie KBO en de voorzitter van het bestuur van de PCOB. De provinciale KBO-bonden hopen eind augustus een visiedocument gereed te hebben, waarover dan reeds overleg met de afdelingen heeft plaatsgevonden. Definitieve besluitvorming zal in de herfst van 2019 plaatsvinden.

<< Vorige pagina