Afdeling Doesburg
Dhr. H.W. Lensink (Henk)
E: hwlensink@gmail.com

Beleids- en inspiratieplan van de afdeling

Inleiding
PCOB afd. Doesburg e.o. werkt en presenteert zich aan de hand van een beleids- en inspiratieplan. De titel daarvan is: De Mens Centraal. Aandacht voor een aantal onderwerpen zoals die in het beleids- en inspiratieplan terug te vinden zijn.

Missie
De PCOB afd. Doesburg e.o. is een identiteitsgebonden belangenorganisatie die vanuit het protestants christelijk (sociaal) gedachtegoed actief, herkenbaar en slagvaardig, op basis van gelijkwaardigheid van generaties en in samenwerking met maatschappelijke en kerkelijke organisaties, bijdraagt aan een volwaardige rol en positie van senioren (50+) in de lokale samenleving in het algemeen en van haar leden in het bijzonder’.

De PCOB laat een eigen geluid horen. Vanuit kennis, ervaring, zingeving en kracht geven leden voor en met elkaar vorm aan hun leven. Lid zijn van de PCOB afd. Doesburg e.o. betekent deel uitmaken van een maatschappelijke beweging die zich vanuit christelijk perspectief inzet voor alle ouderen in de samenleving.

Kaders
De PCOB afd. Doesburg e.o. wil een organisatie zijn waarin 50-plussers zich met elkaar verbonden weten door wat hen inspireert en van daaruit zoeken naar antwoorden op vragen van leven (en dood) en samenleven, hoe moeilijk dat soms ook is. Het is belangrijk dat senioren zichzelf kunnen zijn en hun leven kunnen blijven vormgeven ondanks handicaps, ouderdomsverschijnselen of het verlies van naasten. De afdeling wil hen helpen hun veerkracht terug te vinden en te behouden door na te denken en te praten over hun bezieling. Waardering en zelfrespect zijn de belangrijkste kapstokken waaraan een evenwichtig ouder worden opgehangen is. Iedere levensfase kent zijn kleur en ieder mens geeft op zijn eigen wijze zin aan het leven. Ook het aantal migranten neemt toe, wat aan de diversiteit een extra dimensie geeft. Binnen de afd. Doesburg e.o. is ruimte voor diversiteit. Juist een grote verscheidenheid biedt interessante mogelijkheden elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en aan te vullen.

Identiteit
De veelzijdige Nederlandse samenleving ontleent bij het uitdragen van standpunten en het organiseren van activiteiten voor een belangrijk deel haar dynamiek en effect aan een levensbeschouwelijke motivatie. Vastgesteld kan worden dat de samenleving steeds meer veralgemeniseert. Een identiteitsgebonden organisatie bereikt en bestrijkt echter terreinen in de maatschappij waarvoor anderen niet (meer) of onvoldoende aandacht hebben. Senioren dienen onder alle omstandigheden op een menswaardige manier aan de samenleving te kunnen deelnemen. De mate waarin dient niet slechts te worden gemeten op basis van economische, sociale en educatieve uitgangspunten maar vooral te zijn gebaseerd op een volwaardige (in overeenstemming met de mogelijkheden van het individu) participatie met de zorg en ondersteuning die daarbij nodig is. De identiteit van de PCOB afd. Doesburg e.o. komt tot uitdrukking in de christelijk-sociale waarden en normen die de inspiratie vormen voor de wijze waarop de vereniging functioneert.

Doel en Kerntaken
Het doel van de PCOB afd. Doesburg e.o. is
– bij te dragen aan het realiseren / bestendigen van een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden kan meedoen en waarin senioren een volwaardige plaats en voldoende stevige positie innemen waarbij zo lang mogelijk de regie van het eigen leven in tact blijft;
– te helpen zoeken naar antwoorden op vragen van leven (en dood) en samenleven die zich bij het ouder worden voordoen;
– bij te dragen aan een maatschappij die goed rentmeesterschap, rechtvaardige verhoudingen, omzien naar elkaar en de menselijke maat serieus neemt resp. er naar handelt en
– het scheppen van voorwaarden voor sociaal – culturele ontmoetingen en activiteiten.

De menselijke maat
Als over senioren wordt gesproken gaat het vaak over geld of technische oplossingen. De PCOB afd. Doesburg e.o. vindt dat ouderen niet mogen worden gezien als een kostenpost. Op diverse beleidsterreinen (wonen, zorg, mobiliteit) neemt de neiging om alleen in efficiency en effectiviteit te denken onder druk van de marktwerking steeds meer toe. Dat leidt tot vervreemding tussen mensen (in het bijzonder ouderen) en instanties. Er is meer dan technologie en economie. Daarom is het belangrijk ‘De Menselijke Maat’ aan te geven in beleid en voorzieningen en een tegengeluid te geven waaruit blijkt dat de mens centraal staat in de samenleving. Bovendien: 50-plussers staan midden in het maatschappelijk leven en leveren een belangrijke bijdrage via hun (vrijwilligers) werk. Deze activiteiten hebben – net zo goed als de betekenisvolle bijdrage vanuit kennis en ervaring van ouderen in hun laatste levensfase – een grote (sociaal) maatschappelijke waarde. De maatschappij kan hun kennis en inzet goed gebruiken.

Waardig ouder worden
De vragen (en antwoorden) van iemand die jong is verschillen aanzienlijk van die van een senior. De opgedane levenservaring draagt daartoe bij. Vragen en antwoorden worden gespiegeld aan anderen, vooral aan degenen die dezelfde waarden belangrijk vinden. Geloof en levensovertuiging kleuren de antwoorden op levensvragen. Hoe ouder hoe meer vragen. Hoe wil ik ouder worden; wie kijkt er naar mij om als ik straks alleen ben overgebleven; wat als ik ziek en hulpbehoevend wordt, mag dan alles wat kan en wil ik dat ook? Hoe ga ik om met mijn leven als ik vind dat het voltooid is? De PCOB afd. Doesburg e.o. wil o.a. door themabijeenkomsten te organiseren en te publiceren over ethische kwesties ruimte maken voor de omgang met deze vragen. Ruimte bij de oudere zelf, bij de kring van mensen om de oudere heen, bij professionals en in het publieke (plaatselijke) debat. Ruimte voor antwoorden die niet alleen worden gevormd uit levensovertuiging maar evenzeer door omstandigheden, opleiding, interesses, persoonlijke situatie (sociaal economische positie, zelfstandigheid, mondigheid), etniciteit en dergelijke. Authentieke antwoorden die de samenleving verrijken. De belangenbehartiging gerelateerd aan het thema ‘Waardig Ouder Worden’ richt zich vooral op de oudere in de derde en vierde levensfase (3e levensfase = fit en ondernemend, heroriëntatie en 4e fase = verlies van naasten, gezondheid, kracht en vitaliteit, toenemende afhankelijkheid) vanuit het streven zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn en te blijven en zelf invloed te blijven uitoefenen bij belangrijke dilemma’s in het leven. Samen met anderen nadenken over levensvragen draagt bij aan het (her)vinden van eigen kracht

Materiële belangenbehartiging
Algemeen
De materiële belangenbehartiging richt zich in het bijzonder op het beïnvloeden van het beleid en de inzet van de gemeente en organisaties met betrekking tot diverse beleidsterreinen. Bovendien wordt beoogd de publieke opinie zodanig te beïnvloeden dat ook op die manier (indirect) wordt bijgedragen aan de verbetering van de maatschappelijke positie van ouderen. Tenslotte bestaat materiële belangenbehartiging ook uit kwalitatief en financieel aantrekkelijke overeenkomsten met ‘de markt’. Op onderdelen is e.e.a. gerelateerd aan de belangenbehartiging die op landelijk niveau door de PCOB wordt uitgeoefend. Daarop wordt in het beleids- en inspiratieplan niet expliciet ingegaan.
De PCOB afd. Doesburg e.o. zal de plaatselijke politiek vanuit de materiële belangenbehartiging kritisch monitoren en aanspreken wanneer dat nodig is, rechtstreeks dan wel (al dan niet samen met de ouderenbonden Unie KBO en ANBO) via de Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR). Ook anderen, zoals vervoersorganisaties, zorginstellingen, woningbouwverenigingen, culturele organisaties, kerken, etc. worden benaderd en van de zienswijze en standpunten van de PCOB afd. Doesburg e.o. op de hoogte gesteld wanneer daartoe aanleiding wordt gezien.
In het algemeen dienen beleidsmakers rekening te houden met de snel veranderende omstandigheden. Het gaat veelal om mondige, vitale en onafhankelijke senioren vanaf 50 jaar die weten wat ze willen en van beleidsmakers en ondersteuners verwachten dat hun reële wensen worden gehoord (en vervuld). Omdat de gemeente zelf mag vaststellen welke voorzieningen zij de inwoners wil aanbieden is het van belang dat de PCOB afd. Doesburg e.o. alert is en kritisch het bestedingsbeleid volgt en indien nodig beïnvloedt. De gemeente dient burgers te ondersteunen wanneer zij niet in de maatschappij kunnen meekomen. Daarbij dient vooral vanuit de persoon en niet slechts vanuit de voorzieningen te worden gedacht.
De PCOB afd. Doesburg e.o. verwacht van de gemeente dat zij het hoofd biedt aan de problemen die voortvloeien uit de vergrijzing en de kansen, die zich in het verlengde van de vergrijzing voordoen, benut. Zij dient zich actief en alert in te zetten voor de steeds groter wordende groep senioren en er voor te zorgen dat de middelen die nodig zijn om de gewenste (thuis)zorg en het maatschappelijk participeren op niveau te houden, in voldoende mate en kwalitatief verantwoord beschikbaar zijn en worden aangewend. Het ligt voor de hand dat de PCOB afd. Doesburg e.o. (samen met de twee andere ouderenbonden in de stad – CSO) de Gemeente regelmatig een spiegel zal voorhouden wanneer ouderen in de knel komen resp. het gemeentebeleid niet strookt met wat in het belang van senioren mag worden geacht. Ook zullen in dit verband de contacten met de Brede Sociaal Maatschappelijke Raad optimaal worden benut.

Wonen
Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Het spreekt voor zich dat daarvoor voldoende woningen beschikbaar moeten zijn. Trefwoorden in dat verband zijn keuzevrijheid en zeggenschap, evenals betaalbaarheid, levensloopbestendig en veiligheid. Daarbij is voldoende toegesneden ondersteuning (woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen) essentieel. Speciale woon-zorgprojecten dienen hierbij te worden betrokken. De gemeente, woningbouwverenigingen e.d. dienen zich actief op te stellen en in de planvorming tijdig rekening te houden met voldoende (kwalitatieve -gebruik zeker en veilig- en gedifferentieerde) huisvesting voor senioren in het algemeen en in het bijzonder voor kwetsbare ouderen en medelanders. Voor degenen die niet langer thuis kunnen wonen dienen voldoende toegesneden alternatieven beschikbaar te zijn.

Mobiliteit
Goed openbaar vervoer is noodzakelijk om ouderen in staat te stellen sociale contacten te onderhouden. De PlusBus dient naar de mening van de PCOB afd. Doesburg e.o. voor kwetsbare ouderen tegen zo laag mogelijke kosten (en bij voorkeur gratis) beschikbaar te zijn en voor de 65+- senioren op basis van een verantwoorde (dat is bescheiden) ritprijs. Veiligheid in de stad, gericht op de risico’s die senioren lopen (vooral m.b.t. de toegankelijkheid van de directe woonomgeving; het gebruik van scootmobiel of rollator; de beschikbaarheid van gehandicapten-parkeerplaatsen, e.d.), dient een steeds terugkerend aandachtspunt te zijn in het gemeentelijk beleid.

Zorg
De zorg dient bereikbaar, betaalbaar en van voldoende kwaliteit te zijn, in het bijzonder ook voor de oudere zorgvrager (70+). De zorg dient te zijn toegesneden op de specifieke / individuele behoeften en niet uitsluitend gericht te zijn op de lichamelijke manco’s. Het gaat evenzeer om het welzijn van betrokkenen (menswaardige zorg), in het bijzonder van de kwetsbare ouderen (in verpleegtehuizen). De gelden die in dit verband worden ingezet worden (met name in CSO-verband) kritisch door de PCOB afd. Doesburg e.o. in de gaten gehouden, waar mogelijk en nodig wordt bijgestuurd. Senioren dienen regelmatig en effectief te worden geïnformeerd over (veranderingen in) het zorgstelsel.
Thuiszorg is een belangrijke voorziening voor ouderen en dient daarom voor iedereen toegankelijk te zijn zodat ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en de druk op mantelzorgers beheersbaar blijft.
Huisartsenzorg moet afgestemd zijn en blijven op de behoefte van de patiënt. Oudere patiënten moeten zoveel mogelijk met één huisarts te maken hebben. De huisarts dient (samen met de apotheek) het medicijngebruik van kwetsbare ouderen te monitoren om risico’s in dit verband klein te houden. Ouderen dienen hun medicijnen zoveel mogelijk bij dezelfde apotheek af te nemen.
De PCOB afd. Doesburg e.o. bepleit professionele huisbezoeken voor iedereen van 80 jaar en ouder.

Participatie
Actief participeren van ouderen in de samenleving dient een groter belang dan uitsluitend het individuele. Door de vrijwillige inzet van ouderen worden capaciteiten benut. Behalve dat het individu zich gewaardeerd en nuttig voelt (met een positief effect op de gezondheidszorg) profiteert de maatschappij van de kennis, vaardigheden en inzet van de senioren. Facilitering en ondersteuning (van de zijde van de politiek) van deze vrijwillige inzet zorgt er voor dat dit profijt optimaal wordt benut.

Welzijn
Als gevolg van overheidsbeleid blijven senioren langer in hun eigen huis wonen. Dat kan sociaal isolement in de hand werken. Hiertegen dient door de gemeentepolitiek actief beleid te worden ontwikkeld en uitgevoerd. De VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseurs van de ouderenbonden) spelen in dit verband eveneens een rol. Dat geldt ook voor het ouderenbezoekwerk van de kerken en van onze afdeling (Lief en Leed). In dat verband wordt gestreefd naar optimale afstemming van de activiteiten tussen de kerken en de PCOB afd. Doesburg. Bestaand materiaal dat kan helpen signalen van isolement te herkennen dient beter te worden benut. Met het ingezette beleid om bewegen onder ouderen te stimuleren dient te worden doorgegaan.
De afd. Doesburg e.o. vindt dat vrijwilligers onder goede omstandigheden hun werk moeten kunnen doen en waar nodig worden ondersteund. De PCOB behartigt waar mogelijk de belangen van vrijwilligers richting gemeente en instanties die zich met beleid en uitvoering van vrijwilligerswerk bezig houden.

Armoede
Dat een deel van de senioren moet leven van slechts een gedeeltelijke AOW is niet acceptabel. Om hen volwaardig aan de samenleving te kunnen laten deelnemen dienen regelingen van toepassing te zijn (subsidies, kwijtschelding belastingen, gratis PlusBus, vrijstelling contributie bibliotheek, gratis museumbezoek, e.d.) die daartoe bijdragen. De financiële situatie van oudere medelanders is vaak nog slechter dan die van autochtonen en ook hun gezondheidstoestand laat in het algemeen meer te wensen over. Extra aandacht voor deze groep ouderen is noodzakelijk.

Sociaal culturele ontmoetingen en activiteiten
Centraal hierin staan de maandelijkse ledenbijeenkomsten (niet in de zomervakantie). Deze mogen zich in een grote belangstelling verheugen. In iedere bijeenkomst wordt een informatieve, ontspannende en/of leerzame presentatie gehouden terwijl er uitgebreid gelegenheid is voor ontmoeting. In de paas- en kerstperiode staat de ledenbijeenkomst in het teken van deze hoogtijdagen. Ook wordt op de bijeenkomsten verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid. De bijeenkomsten worden op een voor een identiteitsgebonden organisatie passende wijze geopend en afgesloten. Daarnaast worden vijf keer per jaar plezierige en ontspannende spelletjesbijeenkomsten gehouden.
Twee keer per jaar wordt samen met de plaatselijke kerken een uitstapje georganiseerd. Ook hiervoor is de belangstelling alleszins bevredigend.
Om een computer goed te laten functioneren is een adequaat besturingssysteem vereist. Dat zorgt voor zowel het soepel opstarten van de verschillende functionaliteiten (programma’s) als voor een correcte afstemming. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor een organisatie als de PCOB afd. Doesburg e.o. Het reilen en zeilen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de motivatie die aanwezig is resp. waarmee de vereniging is doordrenkt. Motivatie reguleert enthousiasme en gedrevenheid waarmee mensen (de leden, het bestuur) doelen nastreven en activiteiten verrichten.
Vanuit deze gedachten zal de komende periode het aantal kort- en langer lopende activiteiten op sociaal/maatschappelijk gebied verder worden ontwikkeld en uitgebreid. Het bestuur (de computer) verleent faciliteiten en zorgt voor coördinatie en afstemming; de leden zetten vanuit hun betrokkenheid (motivatie) en behoeften in werkgroepverband initiatieven op (programma’s) met een inhoud en duur die zelf door de deelnemers aan de specifieke activiteiten worden gesteld.
In de komende periode zal het bestuur initiatieven nemen om de sociaal-culturele-ontspannende activiteiten op deze wijze verder te (laten) ontwikkelen.

Communicatie / informatievoorziening
Tot voor kort was het aantal mensen dat de arbeidsmarkt verliet lager dan de jaarlijkse instroom. Maar dat verandert snel. In 2010 telde Nederland ruim 2,6 miljoen 65-plussers. Over minder dan 30 jaar zullen dat er ruim 2 miljoen méér zijn, aldus het CBS. De toename is voor een deel te danken aan het feit dat ouderen langer leven, over de hele linie zelfs 25 jaar langer dan een eeuw geleden. Een gevolg van deze ontwikkeling is dat de doelgroep van de PCOB (sterk) groeit. Toch heeft het ledental de neiging te stabiliseren of zelfs iets af te nemen. Anders gezegd, er verdwijnen aan de bovenkant door overlijden meer leden dan er aan de onderkant bijkomen. Om een positieve ontwikkeling in het ledental te bewerkstelligen en daardoor meer vet op de botten te krijgen om de belangenbehartiging te kunnen intensiveren en verder te verbeteren is het noodzakelijk dat regelmatig en nadrukkelijk de successen / activiteiten van de afdeling onder de aandacht worden gebracht van potentiële leden, zoals via de pers; de organisaties waarmee wordt samengewerkt (kerken); het afdelingsorgaan ‘de Berichten’; de website, aan de hand van posters, brochures, e.d.; d.m.v. presentaties / stands; etc. Aan de naamsbekendheid en het imago dient veel aandacht te worden besteed, vooral ook gericht op de jongere oudere (50+). Een op te zetten en uit te voeren gerichte ledenwerfactie maakt daarvan deel uit.

<< Vorige pagina