Afdeling Doesburg
Dhr. H.W. Lensink (Henk)
E: hwlensink@gmail.com

Kort Nieuws (Diverse items algemeen)

21 artikelen:
1. Geld maakt gelukkiger; 2. WOZ-waarde te zien op internet; 3. SUN Doesburg e.o.; 4. Boodschappen doen; 5. WMO-voorziening op orde in Doesburg;
6. Raadseden en bevolking; 7. Juridische hulp; 8. Ogen dwingen; 9. Repair Cafe; 10. Inkomensgat; 11. Vriendschap boven liefde; 12. Brandveiligheid seniorenflats; 13. Langer thuiswonen (1); 14. Langer thuiswonen (2); 15. Mantelzorg; 16. Cijfers; 17. Babbeltrucks; 18. Kleine aanrijding, wat dan?; 19. Busreisje met verkoop; 20. Goede doelen test; 21. Vakantie en 22. Zonnepanelen? Meer belasting betalen.

1. Geld maakt gelukkiger…..
In tegenstelling tot het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’ speelt geld wel degelijk een rol bij hoe gelukkig iemand is. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het geluksgevoel, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Maar het zal niemand verbazen dat gezondheid nog belangrijker is voor het geluksgevoel: 95% van degenen die hun gezondheid zeer goed noemen zegt gelukkig te zijn. Bij mensen die vinden dat hun gezondheid (zeer) slecht is, is dat 54%.
……maar hoeveel geld moet je eigenlijk achter de hand hebben?
Het Nibud krijgt deze vraag zo vaak dat ze hun ‘bufferberekenaar’ meer persoonlijk hebben gemaakt. De adviesbuffer hangt af van inkomen, huur- of koophuis, autobezit e.d. Ruim een derde van de mensen met spaargeld (36%) heeft minder dan 2500 euro opzij gezet. Het Nibud vindt dit zorgelijk. Bereken uw persoonlijke adviesbuffer op Nibud.nl.
Er zijn grote financiële verschillen tussen senioren.
Eén op de tien senioren is rijk, maar vier van de tien is arm. In vergelijking met vijf jaar geleden heeft 60% van de senioren minder koopkracht, zo blijkt uit KBO-onderzoek. Onder ouderen tekent zich een tweedeling af. Wie huurt, hoge zorgkosten heeft en geen of slechts een klein pensioen heeft vaak geen mogelijkheden om een financiële tegenvaller op te vangen. Ruim negen op de tien senioren ontvangen naast hun AOW een aanvullend pensioen. Gemiddeld bedraagt het pensioen 1150 euro per maand, maar een kwart ontvangt minder dan 400 euro. 60% van de senioren hebben een eigen huis; bij 40% van hen rust daar nog een hypotheek op. Vier op de tien ouderen bezitten minder dan 20.000 euro eigen vermogen.

2. WOZ-waarde te zien op internet
De WOZ-waarden van alle woningen zijn via internet te bekijken. Dat wil zeggen, voor zover de betreffende gemeente waar de woning staat is opgenomen in een landelijke lijst. Sinds kort is Doesburg aangesloten op de Landelijke Voorziening Waardering onroerende zaken. Op de site (wozwaardeloket.nl) staan van alle huizen in Doesburg de WOZ-waarde. Die wordt getoond met een kaart of luchtfoto van de omgeving, het bouwjaar en de oppervlakte. De gemeenten Zevenaar en Brummen staan (nog) niet op de site.

3. SUN Doesburg e.o. (voor mensen tussen wal en schip in Doesburg)
Hulp mag niet van toeval afhankelijk zijn. Dat vinden de initiatiefnemers van de Stichting SUN. SUN staat voor Stichting Urgente Noden. De stichting wil er zijn voor mensen die tussen wal en schip dreigen te komen doordat wettelijke voorzieningen niet (tijdig) beschikbaar zijn. SUN Doesburg e.o. maakt met een financiële gift een tijdige oplossing mogelijk en kan zo nodig binnen 24 uur in actie komen. Het gaat om urgente, financiële noodsituaties. Uitsluitend hulpverlenende organisaties kunnen een aanvraag doen. De oprichting van de nieuwe Stichting heeft 27 september 2016 in het stadhuis van Doesburg plaatsgevonden. Onder voorzitterschap van oud-wethouder Lo Cohen zal de stichting functioneren als een centraal adres voor hulpverleners. SUN wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van donateurs van lokale en landelijke fondsen en door kerken die dit werk belangrijk vinden en wordt ondersteund door SUN Nederland.

4. Boodschappen doen
Supermarkten voldoen lang niet altijd aan de wensen van ouderen, zo blijkt uit onderzoek van Unie KBO. Ouderen verlangen brede gangpaden, hulp bij het inpakken en een (invaliden)toilet. Een derde van de bevraagde senioren wil dat winkelen in de supermarkt gemakkelijker wordt. De supermarkten scoren een waardering van 7,8 daar waar het gaat om vriendelijkheid van het personeel, bewegwijzering en veiligheid. Ook betaalgemak en bereikbaarheid krijgen een hoog cijfer. Maar voor speciale service halen de supermarkten in Nederland maar een karig zesje. Slechts een op de tien senioren voelt zich soms opgejaagd door andere klanten. 45% geeft aan het gezellig te vinden om de supermarkt te bezoeken.

5. Wmo-voorzieningen op orde in Doesburg
De gemeentelijke Wmo-voorzieningen in Doesburg krijgen gemiddeld het cijfer 7,5. Dat blijkt uit het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek van Companen waaraan een derde van de Doesburgse Wmo-cliënten meedeed. Het onderzoek is bedoeld om vast te stellen welk effect de voorzieningen op het verbeteren van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie hebben. Bewoners bleken overigens slecht op de hoogte van onafhankelijke cliëntondersteuning die ze kunnen gebruiken. De gemeente zal daar extra aandacht aan besteden.

6. Raadsleden en bevolking
Gemeenteraadsleden moeten meer tijd steken in contact met alle lagen van de lokale bevolking. Daarmee kunnen ze hun positie en die van de raad versterken, aldus een advies van de Raad van Bestuur (Rob), die o.a. adviseert over het functioneren van de overheid. Omdat raadsleden er steeds meer taken bij gekregen hebben schiet het praten met mensen uit de lokale samenleving er regelmatig bij in. De Rob vindt dat raadsleden hun werk zo moeten inrichten dat ze de helft van hun tijd aan contact met de inwoners kunnen besteden. Dat zal het vertrouwen in het gemeentebestuur vergroten.

7. Juridische hulp
Wie verzekerd wil zijn van juridische hulp wanneer dat nodig is kan een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Maar ook zonder zo’n verzekering kan een beroep op juridische ondersteuning worden gedaan. JuroFoon geeft telefonisch allerlei soorten juridisch advies. Kosten 90 cent per minuut met een maximum van 30 euro per gesprek. Voor problemen met een product of een leverancier / bedrijf kunt u terecht bij consumentenbond.nl, consuwijzer.nl. of bij eccnederland.nl. Wie weinig te makke heeft kan terecht bij vestigingen van het Juridisch Loket of er telefonisch advies vragen (maximaal 12,50 per gesprek). Telefonisch juridisch advies kan ook bij vakbonden, Vereniging Eigen Huis, de Woonbond en de Consumentenbond worden verkregen, maar dan moet je wel lid zijn.

8. Ogen dwingen
Als je in de gaten wordt gehouden zul je minder snel afval op de grond gooien. Logisch. Maar dit effect is sterker dan gedacht: als mensen een papiertje krijgen met daarop ogen gedrukt of getekend zijn ze ook minder weggooierig. Onderzoekers deelden op straat pamfletten uit waarin voor fietsendieven werd gewaarschuwd. Op een deel daarvan waren strenge mannenogen getekend. Van de pamfletten zonder ogen belandde 15,6% op straat, van die met ogen 4,7%. Volgens de onderzoekers geven de ogen mensen het gevoel dat ze worden bekeken, ook al zijn ze getekend. Iets voor McDonalds om uit te proberen?

9. Repair Café
Iedere 1e dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur is er Repair Café in het gebouwtje bij speeltuin Kindervreugd, Marijkelaan 1 te Doesburg. Sinds oktober kent het Repair Café ook een avondopenstelling als ‘Repair by Light’ van 18.30 – 20.30 uur.  U kunt uw kapotte spullen aanbieden voor reparatie. Ervaren vrijwilligers ontvangen u en helpen de spullen te maken. U kunt terecht met huishoudelijke of andere elektrische apparatuur zoals koffiezetapparaten, stofzuigers, lampen e.d.. Maar ook met defecte computers, fietsen en kledingstukken. U bent ook gewoon welkom voor alleen een kop koffie of thee.

10. Inkomensgat
Door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd kunnen mensen, die met de vut of prepensioen zijn, te maken krijgen met een inkomensgat. Dit inkomensgat ontstaat doordat de AOW-uitkering nu later ingaat dan aanvankelijk verwacht en de vut of het prepensioen op dat moment al beëindigd is. Alleen mensen die geen of weinig (gezamenlijk) inkomen en weinig eigen spaargeld hebben in deze periode, kunnen een beroep doen op de tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW. De regeling biedt een uitkering op minimumniveau. De PCOB afd. Doesburg is verheugd dat is afgesproken de regeling te verlengen tot 1 januari 2023 en ook open te stellen voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met de vut of prepensioen zijn gegaan.

11. Vriendschap boven liefde
Alle senioren vinden vriendschap belangrijk. Als men moet kiezen, geeft 52% aan zelfs liever een goede vriend te hebben dan een liefdesrelatie. Een vaste relatie is voor 63% weggelegd; 64% heeft een handjevol vrienden en bijna 20% één hele goede vriend of vriendin. Dit blijkt uit een breed onderzoek.
11% van de deelnemers aan het onderzoek heeft geen goede vriend of vriendin en bijna 40% heeft geen relatie. Ook geeft 63% van de deelnemers aan graag meer vrienden te hebben. Senioren ontmoeten hun vrienden tegenwoordig vooral online, via hobby en vrijwilligerswerk en via de sport- of woongelegenheid. Op de vraag of zij een kleine hechte vriendenkring verkiezen boven een grote meer oppervlakkige vriendenkring, kiest 82% voor het eerste. 30% heeft een beste vriend of vriendin van de andere sekse. Meer dan driekwart van de respondenten met een relatie is tevreden met de huidige partner. 10% geeft zelfs aan dat deze relatie nog altijd voelt als een wildwaterbaan. Bijna alle senioren geven aan nog wel eens iets romantisch te doen met hun partner. Daarnaast zijn ze van mening dat een relatie op latere leeftijd beter tegen een stootje kan dan voorheen.

12. Brandveiligheid seniorenflats
Meer dan de helft van de mensen die dit jaar bij een brand is omgekomen bestaat uit senioren. Sprake is van een stijging, aldus een zegsman van de Brandweeracademie. Vooral seniorenflats zijn voor de oudere bewoners lastig te ontvluchten. Maatregelen zijn dus nodig. De academie pleit voor afstemming van brandveiligheidsvoorschriften op het type bewoners. Brandwerende maatregelen kunnen er voor zorgen dat het vuur zich tot één ruimte beperkt. Bewoners van andere appartementen in hetzelfde complex hoeven dan niet te vluchten of te worden geëvacueerd. Het aantal ouderen neemt toe, de overheid stimuleert langer thuiswonen en veel verpleeg- en verzorgingshuizen sluiten. Bij gevolg stijgt het aantal seniorencomplexen en het aantal branden daarin. Het Min. van Veiligheid en Justitie heeft bericht zich bezig te houden met de vraag hoe de brandveiligheid kan worden verbeterd.

13. Langer thuis wonen (1)
Een aanbod van de kinderen om bij hen te komen wonen zou door 91% van de senioren worden afgewezen. 68% is van mening dat de overheid het langer thuiswonen bij senioren alleen maar stimuleert omdat het goedkoper is. Twee derde van de ouderen vreest dat hun kinderen geen handje zullen toesteken wanneer dat nodig is. In totaal 57% is van mening dat de overheid veel te weinig steun geeft om de woning aan te passen voor langere bewoning. Bijna driekwart vindt dat er in Nederland onvoldoende seniorenwoningen zijn. (bron: Nestor)

14. Langer thuis wonen (2)
Caleidoz Zevenaar heeft vrijwilligers opgeleid tot woonadviseur. Deze leggen 55-plussers in de gemeente gratis uit hoe ze langer thuis kunnen blijven wonen. Langer zelfstandig wonen heeft aan de ene kant te maken met aanpassingen in het huis. Denk aan een traplift, andere badkamer of een verhoogd toilet. Aan de andere kant is het van belang mee te blijven doen in de samenleving. De vrijwilligers zijn 1 juni in Giesbeek begonnen. Wanneer het project succesvol verloopt zal het ook in Angerlo en Lathum worden uitgerold.

15. Mantelzorg
De actiefste mantelzorgers zijn vrouwen tussen 45 en 64. 80% van de mantelzorgers helpt familie, en ruim 20% zorgt voor vrienden of buren. Het merendeel van de mantelzorgers vindt het niet meer dan normaal en biedt mantelzorg uit naastenliefde, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau. Omdat het onderzoek vlak voor de invoering van de nieuwe Wmo (met daaraan gepaard flinke bezuinigingen) heeft plaatsgevonden wordt het eind 2016 herhaald.

16. Cijfers
* Het aantal alleenstaande ouderen (65-plus) neemt toe tot 1,3 miljoen in 2030;
* Van alle alleenstaande 65-plusvrouwen zegt bijna 70% liever alleen te blijven: een relatie brengt teveel problemen met zich mee;
* 37 % van de 50- tot 65-jarigen die tussen 2008 en 2013 gingen samenwonen heeft elkaar via internet leren kennen.
* Er staan 5.816.409 Nederlanders geregistreerd op Donorregister.nl; bijna 49 procent van hen kiest voor het (restrictieloos) donorschap.

17. Babbeltrucs
Uit onderzoek van het Nationaal Ouderenfonds blijkt dat er jaarlijks circa 125.000 keer wordt geprobeerd om 60-plussers op te lichten met babbeltrucs. Een op de acht pogingen slaagt, wat betekent dat jaarlijks duizenden ouderen worden bestolen. De oplichters doen zich o.a. voor als bankmedewerker, schoorsteenveger, loodgieter of meteropnemer en proberen senioren hun geld of pincodes te ontfutselen. Daarom:
– Laat nooit een onbekende in de woning toe.
– Vraag om een legitimatie en controleer die. Laat de onbekende zolang buiten staan en doe de voordeur dicht.
– Bel bij onraad altijd de politie.
– Geef nooit uw pincode af. Ook niet als de bank of de politie daarom (telefonisch) vraagt. Geen enkele officiële instantie zal ooit om een pincode vragen.
Gezien het succes van de oplichters kan een mens niet voorzichtig genoeg zijn!

18. Kleine aanrijding, wat dan?
Bij een kleine aanrijding draaft de politie niet meer op. Iedereen is verplicht een Europees schadeformulier in de auto te hebben (te verkrijgen bij de verzekeraar). Vul het formulier in en volg daarbij de regels op de achterzijde. Beide partijen moeten ondertekenen. Als u niet meer verder kunt, bel dan het alarmnummer dat op de groene kaart staat. De berger levert de auto af waar u wenst en de verzekeraar betaalt de kosten. Verder is het belangrijk gegevens van getuigen te noteren, alsmede de gegevens van de tegenpartij (inclusief automerk en nummerplaat). Schakel bij onenigheid de lokale politie in.

19. Busreisje met verkoop
De Consumentenautoriteit waarschuwt voor verkoopdemonstraties tijdens busreisjes. Jaarlijks zijn vooral ouderen de dupe van de vaak agressieve en misleidende verkoop van producten tijdens busreisjes. Consumenten krijgen een uitnodiging voor een gratis busreisje. Veelal is niet duidelijk dat het reisje naar een zaaltje gaat, waar ervaren verkopers de rest van de dag proberen producten aan de man of vrouw te brengen. Vaak voelen mensen zich daarbij onder druk gezet. Velen durven geen nee te zeggen en vragen zich later af waarom ze iets gekocht hebben. Slachtoffers zijn gemiddeld bijna 300 euro kwijt, zo blijkt uit onderzoek. Benadeelden kunnen hun klachten deponeren bij ConsuWijzer, het informatieloket van de overheid voor consumenten.

20. Goede doelen test
Er zijn 12.000 goede doelen in Nederland. Wie geef je wat? Stichting Nationale Goede Doelen Test helpt bij het maken van een keuze. In de test wordt u gevraagd waaraan u zou willen geven: gezondheidszorg, ontwikkelingshulp, dierenbelangen, sport, welzijn, cultuur, natuur of milieu? Kiest u voor hulp in Nederland of in het buitenland? Wat voor organisatie? Wel of niet met een religieuze inslag? Welk percentage mag het goede doel besteden aan organisatiekosten? U vult het allemaal in op de test en uiteindelijk krijgt u een overzicht van de goede doelen die bij u persoonlijk passen, met de betreffende website. De test is in te vullen op www.goededoelentest.nl. En zoals u wellicht weet: alleen giften aan ANBI-erkende organisaties (Algemeen Nut Beogende Instellingen) zijn aftrekbaar voor de belasting. De belastingdienst heeft daarvan een overzicht.

21. Vakantie
Senioren gaan graag met vakantie, zo’n 3,6 keer per jaar. Senioren boven 75 jaar gaan jaarlijks altijd nog 2,4 keer op stap. In de jaren 60 ging slechts een op de drie ouderen met vakantie. Zij maakten een reis met de bus naar familie, de zee of een pretpark. De traditionele Rijncruise of busreis is passé. Voor veel senioren is vakantie meer dan een reisje: zij zoeken naar verrijking, bijv. natuur (Antarctica, Spitsbergen) of zingeving (spirituele reizen). Comfort wordt steeds belangrijker. Bovendien, hoe ouder hoe meer de reizen met gelijkgestemden worden gemaakt. Senioren hebben de mazzel dat ze buiten het seizoen met vakantie kunnen gaan. April, juni en november zijn financieel gezien gunstige vakantiemaanden waarvan kan worden geprofiteerd. Bovendien hebben veel senioren tijd om op internet op zoek te gaan naar aanbiedingen, wat ook een gunstig effect op de prijs heeft. Van de reislustigen gaat 35% met het vliegtuig. Het is verstandig bij het bespreken van een reis te kiezen voor een organisatie die is aangesloten bij de ANVR en de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Dan weet je zeker dat je goed zit. Dankzij beoordelingsites (Tripadvisor, Zoover) kun je over een accommodatie veel te weten komen. Maar wie echt het zekere voor het onzekere wil nemen kan altijd bij een reisbureau terecht, zoals bij reisbureau Lensink in Doesburg.

22. Zonnepanelen? Meer belasting betalen
Wie zonnepanelen op zijn eigen huis plaatst verhoogt daarmee de WOZ-waarde. Het gevolg is dat de gemeente meer onroerendezaakbelasting gaat heffen en de fiscus meer inkomstenbelasting. In de praktijk vallen de consequenties mee. Zijn de zonnepanelen 3000 euro waard dan scheelt dat zo’n 3 euro per jaar vanwege de WOZ en afhankelijk van het belastingtarief tussen de 4 en 10 euro extra inkomstenbelasting. Daar staat uiteraard tegenover dat de zonnepanelen ook wat opleveren. Een zonnepaneel kost rond 450 euro. Dat is inclusief de installatie, 10 jaar garantie en een opbrengst van tenminste 85% als de panelen 25 jaar oud zijn. Uiteraard zijn het aantal zonuren en de stand van het dak ten opzichte van de zon bepalende factoren, maar bij 8 zonnepanelen is de besparing gemiddeld 420 euro per jaar. Overweegt u zonnepanelen te laten installeren, vraag dan altijd meerdere offertes aan. Situaties verschillen immers. Uit onderzoek van de Consument is gebleken dat er wel 30% verschil tussen de diverse offertes kan zitten. Huren kan ook. De kosten bedragen ongeveer 40 euro per maand bij 8 zonnepanelen. Terugverdienen van de huurprijs duurt ongeveer 2 jaar langer dan wanneer de zonnepanelen zijn gekocht.

<< Vorige pagina