Afdeling Doesburg
Dhr. H.W. Lensink (Henk)
E: hwlensink@gmail.com

Jaarverslag 2018

Rechtspositie
De Protestants Christelijke Ouderen Bond, afgekort PCOB, is een vereniging die is opgericht in 1960. De vereniging kent plaatselijke afdelingen. De PCOB-afdeling DOESBURG e.o. is opgericht op 26 januari 1988. De afdeling werkt op basis van een goedgekeurd Huishoudelijk Reglement. De PCOB en de unie KBO werken zowel landelijk, regionaal als plaatselijk nauw samen.
Doel
De bond stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van zowel de ouderen in het algemeen, als die van zijn leden in het bijzonder, op de meest doeltreffende wijze en in meest uitgebreide zin te behartigen. Het bestuur van de plaatselijke afdeling zorgt voor sociale en culturele activiteiten binnen de eigen gelederen. Verder behartigt zij de belangen van ouderen, waar mogelijk in samenwerking met andere plaatselijke bonden, op gemeentelijk en regionaal niveau.
Algemeen
Het jaar 2018 kenmerkt zich als een jaar waarin de bestuurlijke problemen nog niet zijn opgelost. Het bestuur kende vanaf begin 2016 al een vacature. In 2017 zijn zowel de voorzitter als de secretaris afgetreden omdat ze statutair niet meer herkiesbaar waren. Een noodoplossing verschafte enige lucht: enkele leden waren bereid als waarnemer tot het bestuur toe te treden. Ook in 2018 zijn leden opgeroepen en persoonlijk aangesproken om een bestuursfunctie te aanvaarden, echter zonder resultaat. Het bestuur hield zich naast de organisatie van ontmoetings- en spelletjesmiddagen met name bezig met de belangenbehartiging voor ouderen in het algemeen. Deze belangenbehartiging werd vooral gevoerd d.m.v. vertegenwoordiging in verschillende commissies en samenwerkingsverbanden. Hierbij valt te denken aan de samenwerking binnen de PCOB-organisatie, zoals de PCOB-Regio Arnhem, maar ook aan de plaatselijke samenwerking met de KBO in de “SeniorenOrganisatie Doesburg en omstreken” (SOD e.o.).  Verder nog met de welzijnsorganisatie “Caleidoz” die de leiding heeft over de “Vrijwillige ouderen adviseurs”. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de wethouder en is de visie van de afdeling aan de hand van correspondentie uitgedragen. In SOD-verband werd door 4 BIH’s ondersteuning gegeven aan leden van de plaatselijke seniorenorganisaties bij het invullen van hun aangifte Inkomstenbelasting 2017. Daar is door  84 personen gebruik van gemaakt. In totaal werd er voor bijna  22.000,00 euro teruggevorderd.
Vrijwilligers
Bij onze afdeling zijn verschillende vrijwilligers actief. Zo houdt iemand de afdelingsmail bij. Er is een vrijwilliger die afspraken maakt met sprekers voor de ledenmiddagen en de liturgie voor de Kerst- en Paasbijeenkomsten verzorgt. Voor Lief en Leed zijn 4 vrijwilligers actief die leden bij verjaardagen en in geval van ziekte bezoeken. Verschillende leden zorgen voor de verspreiding van het KBO/PCOB-magazine. Daarnaast worden de Berichten maandelijks samengesteld en wordt de website bijgehouden. Ook de financiën worden door een vrijwilliger ordelijk geregistreerd. Kortom, zonder al die vrijwilligers had het bestuur (dat overigens ook uit vrijwilligers bestaat) de afdeling niet kunnen ‘runnen’. Het bestuur is hen daar dan ook zeer dankbaar voor.
Bestuur
Per 1 januari 2018 bestond het bestuur uit mevrouw Joke de Coninck – Geers (waarnemend voorzitter); de heer Henk Lensink (waarnemend secretaris); de heer Cees Westhoven (penningmeester) en de heer Jan Janssen (waarnemend bestuurslid). Aftredend en statutair niet herkiesbaar was de heer Westhoven. Het is het bestuur niet gelukt een kandidaat voor te dragen en er heeft zich helaas ook geen kandidaat gemeld. In de najaars-ALV deelde de heer Jan Janssen mee dat hij genoodzaakt was zich vanwege zijn gezondheid terug te trekken uit het bestuur. Het bestuur kende daardoor per 31 december 2018 de volgende vacatures: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Gelukkig was sprake van  waarnemers en vrijwilligers die de afdeling mede runnen, waaronder de afgetreden penningmeester. Per 31 december 2018 bestond het bestuur uit mevrouw Joke de Coninck – Geers (waarnemend voorzitter) en de heer Henk Lensink (waarnemend secretaris). Het bestuur vergaderde in 2018 drie keer. Tussen deze vergaderingen had het bestuur middels de sociale media een intensief contact. In deze vergaderingen werden voorbereidingen getroffen voor de leden- en spelletjesmiddagen. Ook werden voorbereidingen gemaakt  voor de verschillende besprekingen en werden de financiën behandeld. Er werd gesproken over de nieuwe wet “Algemene Verordening Gegevens-bescherming” (AVG). Door het bestuur is eenPrivacyverklaring” opgesteld, goed te keuren in de Algemene Ledenvergadering van februari 2019.
SeniorenOrganisatie Doesburg e.o.
De SOD e.o. is in het verslagjaar 4 maal bij elkaar geweest, o.a. ter  voorbereiding op het periodiek gesprek met de wethouder. Ook is m.b.t. de gemeenteraadsverkiezing door SOD (= KBO/PCOB) een verkiezingsdebat georganiseerd, samen met de “Senioren Vereniging Doesburg e.o.” dat zeer succesvol is geweest. Tevens werd gesproken over het minimabeleid van de gemeente Doesburg en werd overleg gevoerd met de Vrijwillige Ouderenadviseurs (Voa’s) en  Belastinginvulhulpen (BIH). Het samenvoegen van de Berichten van PCOB en KBO afdeling Doesburg was onderwerp van gesprek. Helaas was de KBO hier nog niet aan toe. Verder was punt van discussie de ontmoetingsplekken voor senioren in Doesburg en natuurlijk is ook over de financiën gesproken. De SOD e.o heeft het afgelopen jaar tweemaal een gesprek gehad met de wethouder. Daarin kwamen onder andere de onderwerpen Wmo beleid, woonvisie, inrichting van een Voorportaal, eenzaamheid en ontmoetingsplekken aan de orde. Ook burgerparticipatie is een onderwerp waarover nadrukkelijk met de wethouder is gesproken.
Leden
Op 1 januari 2018 bestond de afdeling Doesburg uit totaal  110 leden, op 31 december 2018 waren dat er 107 (- 2,7%).
Ledenbijeenkomsten
In 2018 zijn inclusief 2 ALV’s 9 leden- en 6 spelletjesmiddagen gehouden. De spelletjesmiddagen vonden op de 2e dinsdag van de oneven maanden plaats. De opkomst was in het algemeen ongeveer 10 personen. In de ALV van november is er weer een extra bush gegeven voor het nieuwe jaar. Onderwerpen op de ontspanningsmiddagen waren:
> 30 januari: een lezing door Ad de la Mar getiteld “Reis door Israël”.
> 27 februari: aandacht voor het 30 jarig bestaan van de afdeling; vervolgens ALV waarin afscheid werd genomen van Cees Westhoven als bestuurslid. Aansluitend op de vergadering sprak de Apotheker over “Een kijkje in de Apotheek”.
> 27 maart: “Paasviering” met medewerking van ds. Bert Bomer en na afloop een gezellig samenzijn.
> 24 april: lezing door de heer Jan Bark over “In de winkel van Sinkel”.
> 22 mei: “High Tea”, samen met de diaconieën van de Protestantse Gemeente te Angerlo – Doesburg en de Ooipoortkerk. Dit in plaats van het gebruikelijke voorjaarsuitstapje.
> 25 september: informatie door Mardian van Raaij over de “Taalwerkplaats” op de Linie.
> 30 oktober: presentatie van Frederik Bunt over het wild in de “Kroondomeinen”.
> 27 november: ALV, waarna Dorien Lensink en Ans Woudenberg oude en nieuwe foto’s van Doesburg hebben getoond. In de ledenvergadering werd afscheid genomen van Jan Janssen als bestuurslid en werd de begroting voor het jaar 2019 behandeld en goedgekeurd.
> 18 december: “Kerstviering” met medewerking van ds. Jan Poutsma met na afloop zoals te doen gebruikelijk een gezellig samenzijn met de nodige lekkernijen.
De ontspanningsmiddagen werden in het algemeen bezocht door plus minus 35 personen. De Paas- en Kerstvieringen zijn in samenwerking met de diaconieën van Protestantse Gemeente te Angerlo – Doesburg en Ooipoortkerk gehouden. In samenwerking met deze twee diaconieën is tevens een geslaagd dagreisje naar de “Orchideeënhoeve” georganiseerd dat op 13 november heeft plaatsgevonden.
Ledeninformatie
Door KBO-PCOB wordt 10 maal per jaar een interessant magazine uitgegeven. Gelijktijdig met dit blad verstrekt de plaatselijke afdeling informatie onder de noemer ”PCOB-Berichten Doesburg e.o.”.

Doesburg,  januari 2019

Henk Lensink (wnd. secr.)

 

<< Vorige pagina