Zorgen voor Morgen – Prémantelzorg

3 okt 2022 Ede

Op 20 april 2022 schreef COSBO-Ede een brief naar de gemeenteraad over prémantelzorgbeleid. Daarin vroeg COSBO-Ede, waarin de PCOB-afdelingen Bennekom, Ede en Lunteren en KBO-Ede samenwerken, het initiatief te nemen om het initiatief te nemen om prémantelzorg woningen op korte termijn, d.w.z. al op 1 januari 2023, mogelijk te maken.

Kort gezegd is een prémantelzorgwoning hetzelfde als een mantelzorgwoning, maar dan vooruitlopend op het ontstaan van de echte mantelzorgbehoefte. Daar worden dan wel de voorwaarden aan verbonden dat tenminste één van de personen om wie het gaat ouder is dan 70 jaar en dat er een familieband is tussen de beide huishoudens.

En overigens gelden alle regels voor mantelzorgwoningen (omvang, bouwhoogte, etc.) alsook de verplichting om na afloop van de mantelzorgsituatie de woonfunctie (veelal keuken en badkamer) weer te verwijderen.

De Adviesraad Sociaal Domein Ede heeft op 6 juli 2022 over dit onderwerp advies uitgebracht aan burgemeester en wethouders. De raad sluit zich aan bij de zorg van de COSBO en ook hij dringt aan op prémantelzorgbeleid binnen de gemeente Ede.

 

Brief gemeente Ede

Op 6 september jl. hebben burgemeester en wethouders op dat advies gereageerd. Hierna de tekst van de reactie.

Prémantelzorgbeleid
In uw brief geeft u aan dat u achter het advies van de COSBO staat om beleid tot prémantelzorgwoningen te ontwikkelen. Eerder heeft de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) in haar rapport ‘Zorgen voor morgen’ de gemeente ook geadviseerd om beleid te ontwikkelen over prémantelzorgwoningen.

We herkennen de zorgen die uw raad uit, over het woonklimaat in Ede. Het is een thema dat de komende jaren actueel zal blijven en onze aandacht vraagt en blijft vragen. Creatieve oplossingen zijn nodig en gewenst. Een van de denkrichtingen is beleid rondom prémantelzorgwoningen. Dit najaar onderzoeken we dit onderwerp om te kijken of en hoe dit een oplossing biedt voor de Edese situatie. Daarbij nemen we het beleid mee dat in andere gemeenten is opgesteld, waaronder Barneveld en Goirle.

Het resultaat van dat proces bespreken wij in ons college en sturen wij uw Adviesraad Sociaal Domein ter informatie toe in het vierde kwartaal van dit jaar.

Benutten bestaande woonvoorraad
Voor de volledigheid vermelden we nog dat er dit najaar onderzoek start naar het (beter) benutten van de bestaande woonvoorraad. Denk in dit kader bijvoorbeeld aan woningsplitsing, ‘co-housing’ en kavelsplitsing. Samen met prémantelzorgwoningen hebben we dan een completer beeld van mogelijke oplossingsrichtingen.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden