ZEGEN

5 jun 2022 Alkmaar-Heiloo

Een preek over zegenen bleef me bezig houden. Vooral door
de vraag: ‘Wat gebeurt er nu precies?’ En ik besef dat als ik
op deze manier erover praat, dat u zult denken dat ik het
antwoord inmiddels weet. Maar dat is niet het geval; ik denk
dat het nuttig is als ik mijn bevindingen met u deel.
Misschien komen we dan wel wat dichter bij de betekenis
van zegenen.
In Numeri 6 draagt de HEERE Mozes op ervoor te zorgen
dat de priesters het volk een zegen geven. Gezien het feit dat
het volk zich eerst verzameld moet hebben in de voorhof van
de tabernakel, zal het wel een afscheidszegen zijn. De
priesters geven wat mee aan het volk dat op het punt staat
terug te gaan naar huis. Die zegen bestaat uit drie zinnen. In
het Hebreeuws beslaat de eerste zin 3 woorden, de tweede 5
en de derde 7. In elk van die zinnen is het tweede woord de
Godsnaam die wij dankzij de Statenvertaling kennen als
HEERE. En in de laatste 2 zinnen is het derde woord
‘aangezicht’.
In de kerk hoort u doorgaans de Nederlandse vertaling die
dan luidt:
De HEERE zegene en behoede u,
de HEERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u
genadig,
de HEERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Het bijbelvers daarop luidt in de Herziene Statenvertaling:
‘Zo moeten zij (de priesters) mijn Naam op de Israëlieten
leggen; en Ik zal hen zegenen.’ Dat er zegen komt, staat niet
ter discussie. Het wonderlijke is dat de priesters opdracht
krijgen te zegenen. Door die opdracht te gehoorzamen en uit
te spreken wat daarbij wordt voorgeschreven, leggen zij de
Naam op Israël en zegt God dat Hij zal zegenen.
De HEERE zegent, als vrucht van het opleggen van zijn
Naam door de priester. Die zegen bestaat uit 3 onderdelen:
1. Bewaring; bijv. op de weg naar huis, maar ook in andere
gevaren
2. Gods aangezicht licht op in liefde en genade
3. Gods genadig aangezicht blijft op jou gericht en geeft
vrede.
Ik veronderstel dat dit geen 3 losse zinnen zijn, maar een
samenhangend geheel, waarin zich min of meer een proces
voltrekt. Het opleggen van de Naam kan alleen omdat het
volk zich verzameld heeft. Maar voordat het uiteen gaat,
wordt er een duidelijk appél op hen gedaan: je bent MIJN
volk; herinner je mijn liefde voor jullie, die Mij ertoe brengt
jullie genade te bewijzen; herinner je dat Ik jullie heb
uitgeleid uit de slavernij en je heb gebracht in het land van
melk en honing, het land waaruit Ik alle vijanden verdreven
heb. Dat is de weg, waarlangs Mijn zegen je bereikt. (Deut.
28 : 1-14. Let op vers 10!) Maar ook: afwijken van die weg
is het verspelen van de zegen (Deut 28 : 15 en volgende). En
natuurlijk, als het woord ‘weg’ wordt gebruikt, moeten we de
stap naar het Nieuwe Testament zetten en in Jezus Christus,
(de weg, de waarheid en het Leven, maar ook de vervulling
van de Wet), de weg naar Gods zegen vinden.

Frans van Egmond

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden