Verslag Ledenvergadering 19 april 2022

23 jun 2022 Zeewolde

 1. Opening door onze voorzitter Klaas van der Knaap met het lezen van Psalm 91:1 en gebed
 2. Het gedenken van de overledenen zie hiervoor het overzicht in de Bijklanken
 3. Bestuurswisseling:
 • Aftredend en niet verkiesbaar Berber van ’t Veer en John Winkel beiden worden uitgebreid bedankt voor hun dienstbaarheid aan onze vereniging. Ze ontvangen een bos bloemen en een cadeaubon. Berber blijft lid van de activiteitencommissie.
 • Ineke van Maanen ( bestuurslid, Activiteitencommissie) en Ruud van Silfhout ( bestuurslid, secretariaat ) worden met algemene stemmen benoemd door de leden.
 • Er zijn 38 leden aanwezig in de vergadering.
 1. Het jaarverslag, gemaakt door Klaas van der Knaap, wordt voorgelezen door Berber van ’t Veer.
 2. Het financieel jaarverslag van onze vereniging wordt toegelicht door onze penningmeester Frits Grijsen. Er zijn een beperkt aantal vragen gesteld en zijn beantwoord c.q. worden nog beantwoord. De contributie gaat per 1-1-2023 beperkt omhoog naar het advies van de PCOB landelijk. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord.
 3. De kascontrolecommissie, bestaande uit Koppenaal en Leene, verleend het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. Joop Leene is aftredend en hiervoor wordt benoemd Teun Hassink voor de komende 2 jaar.
 4. Binnen de wijkcontacten, onder de hoede van Lenie Godschalk, heeft veel mutaties ondergaan de afgelopen periode. Het is fijn dat Lenie weer voldoende mensen heeft kunnen motiveren.
 5. De activiteitencommissie geeft nog een korte opsomming van de activiteiten welke de komende tijd op de rol staan en roept de leden op vooral actief mee te doen . Doe het voor jezelf maar ook voor de anderen. Het is een ontmoetingsplek voor ons allen.
 6. Alle vrijwilligers binnen de vereniging worden hartelijk bedankt voor hun grote inzet.
 7. De rondvraag had slechts één thema en dat was de Bijklanken. De nieuwe Bijklanken ziet er goed uit en wordt graag gelezen maar jammer dat deze maar 6x per jaar verschijnt in plaats van 10x per jaar. Besloten wordt dat er een evaluatie plaats vindt in september 2022 en dat we de leden hierover via de Bijklanken op de hoogte zullen houden
 8. De voorzitter sluit de vergadering
 9. Afsluitend is er weer de gebruikelijke Bingo gehouden onder de bezielende leiding van Sjanie Bikker

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet