Uitgangspunten, kerntaken en activiteiten

24 mei 2021 Purmerend

In de statuten is vastgelegd dat de PCOB een vereniging is die zich ten doel stelt de geestelijke en materiële belangen van mensen van 50 jaar of ouder in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder op de meest doeltreffende wijze en in de meest uitgebreide zin te behartigen.

De PCOB kent drie kerntaken:

  • Belangenbehartiging: de geestelijke en materiële belangenbehartiging op lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal niveau met als aandachtsvelden: zorg, welzijn, inkomen, huisvesting, mobiliteit, technologie, educatie en de plaats van de levensbeschouwing in onze samenleving.
  • Participatie: het behouden en versterken van een volwaardige plaats van mensen van 50 jaar of ouder in onze samenleving.
  • Ontmoeting: het scheppen van voorwaarden voor sociaal-culturele ontmoetingen en activiteiten, vooral op afdelingsniveau.

Aan die taken proberen wij van PCOB afdeling Purmerend zo goed mogelijk invulling te geven. Zo organiseren wij ledenbijeenkomsten, maken we uitstapjes, bezoeken we leden, besteden we aandacht aan verjaardagen, jubilea en mensen die ziek zijn, bezoeken we regiobijeenkomsten etc. etc.

Het werkgebied van PCOB afdeling Purmerend omvat de gemeenten Purmerend, Edam/Volendam, Beemster, Waterland, en Zeevang. Onze afdeling heeft nu 150 leden.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet