Privacyregels

16 dec 2020 Hardinxveld-Giessendam

Als afdeling Hardinxveld-Giessendam van de PCOB hebben wij te maken met de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens. Die gegevens zijn nodig om de afdeling draaiende te kunnen houden, zoals ieder zal begrijpen.

De ledenadministrateur heeft toegang tot de volgende gegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), geslacht, geboorte- en huwelijksdata, e-mailadressen en IBAN (alles voor zover bekend). Hij zorgt ervoor dat de overige bestuursleden, en waar nodig de PCOB-vrijwilligers die dat voor de uitvoering van hun taak nodig hebben, die gegevens krijgen die voor die taken noodzakelijk zijn. Allen zijn verplicht zorgvuldig met deze gegevens om te gaan, en die niet ter beschikking van derden te stellen.

Als onderdeel van een christelijke organisatie zien we het als onze opdracht om zelf een naaste te zijn voor anderen, en dat ook binnen de eigen afdeling te bevorderen. Een van de doelen van onze afdeling is ontmoeting tot stand te brengen, o.a. om eenzaamheid te bestrijden. Om zo naaste te kunnen zijn geven we via ons contactblad onze leden de gelegenheid met andere leden mee te leven. We maken melding van verhuizing en overlijden, en nieuwe leden worden vanzelfsprekend vermeld.

We nemen voor het al dan niet vermelden van andere persoonlijke omstandigheden (zoals ziekte en zorg, huwelijksjubilea) tevoren contact op. Soms komt het namelijk voor dat leden bepaalde dingen liever niet vermeld zien. Zij zullen daarvoor hun redenen hebben, maar wat ons betreft is het jammer als er zo minder meegeleefd kan worden.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet