Pensioen informatie

25 jan 2023 Bennekom

De nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) heeft veel onzekerheden

Wij raden aan om de informatie op de websites en in nieuwsbrieven van pensioenfondsen nauwgezet te volgen.

 

Het nieuwe Pensioenstelsel

Strijd samen met de Seniorencoalitie voor een beter nieuw pensioenstelsel! Het pensioen staat al twaalf jaar stil. Gepensioneerden én werkenden is nu een koopkrachtig pensioen beloofd. Maar in het wetsvoorstel voor het nieuwe stelsel is het allerminst zeker dat we zo’n koopkrachtig pensioen krijgen. Er zijn beslist aanpassingen nodig voor we met het nieuwe stelsel kunnen instemmen.

 

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 8 januari 2024

“Het Nederlandse pensioenstelsel is met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) toekomstbestendig gemaakt.”, schrijft minister Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer van 21december j.l. (zie bijlage) “Deze hervorming is, met behoud van sterke elementen als collectiviteit en solidariteit, een antwoord op een breed gedragen wens: eerder perspectief op een koopkrachtiger pensioen, dat transparanter en persoonlijker is en dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt.”

Tot degenen die deze breed gedragen wens zouden hebben gehad, behoren in ieder geval niet de huidige pensioendeelnemers en gepensioneerden. Hen is niets gevraagd. Deze wens leefde alleen bij de politiek, het kabinet en de DNB vanwege haar toezicht risico’s. De reden is simpel: ook in de laatste sociale regeling  als ons pensioen moest en zou ten koste van de huidige opgebouwde pensioenaanspraken marktwerking worden doorgevoerd. We hebben de negatieve gevolgen daarvan gezien in de zorg, de woningbouw en diverse andere overheidssectoren, waar het publieke belang werd verkwanseld. Met het algemeen belang houdt de markt zich niet bezig.

De minister vervolgt haar brief dan met de uitspraak: “In het oude pensioenstelsel kon de belofte van koopkrachtvaste uitkeringen voor de meeste deelnemers de laatste decennia niet worden waargemaakt. Deze beloftes zijn duur door de hoge buffers die moeten worden aangehouden. Door die hoge buffers gaan de pensioenen nauwelijks omhoog, ook wanneer er goede rendementen worden behaald door pensioenfondsen.”

In de brief wordt gesproken over het ‘oude’ pensioenstelsel, maar dat moet zijn het huidige pensioenstelsel zolang de nieuwe wet niet is ingevoerd. Ons huidige pensioenstelsel is van 2007 en daarin werd de rekenrente voor de verplichtingen van een pensioenfonds van een vast percentage omgezet in een variabel marktpercentage zonder rekening te houden met de lange termijn rendementen. Terwijl voor de premies dat wel mag, een onjuiste uitvoering van het wettelijke jaarrekeningrecht met een voor de activa en passiva verschillende waarderingsmethode. Daardoor werden de indexaties sinds 2008 veelal niet uitgekeerd, maar toegevoegd aan het pensioenvermogen van het pensioenfonds. En over die te hoge buffers procedeert de Stichting Pensioenbehoud samen met KBO Brabant tegen de Staat wegens strijdigheid met EU pensioenrecht. In het eerste halfjaar van 2024 wordt de uitspraak in cassatie verwacht.

De gevolgen van dit onjuiste wetgevingsbeleid vermeldt de brief wel: “In een aantal jaren zijn kortingen doorgevoerd en veel pensioenen zijn, tot het perspectief op het nieuwe pensioenstelsel er kwam, niet verhoogd. Daardoor nam de koopkracht van gepensioneerden af. Dit leidde tot begrijpelijke teleurstelling bij gepensioneerden, die het indexatieperspectief kleiner zagen worden.”

Er loopt ook nog een procedure tegen PMT om te zorgen dat de gemiste indexaties vanaf 2008 alsnog worden uitbetaald en niet verloren gaan bij de invoering van de pensioenwet Wtp. We laten ons niet vernachelen. Daarover later meer.

 

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 10 april 2023

De Pensioenfederatie, de overkoepelende lobbyclub van alle pensioenfondsen, maakte op 24 maart 2023 het volgende bekend. De pensioengerechtigde krijgt toch zijn eigen geschilleninstantie, omdat het wetsvoorstel voor de nieuwe pensioenwet de individuele pensioengerechtigde de mogelijkheid ontneemt om bezwaar te maken bij de rechter tegen het ‘invaren’ in het nieuwe stelsel. Er kan dan bezwaar worden gemaakt als de uitkomst van de omrekening van de huidige pensioenuitkering naar een nieuw pensioenvermogen niet juist is gedaan. Maar de pensioengerechtigde is daarbij afhankelijk van de pensioeninformatie en de berekeningsmethode die het pensioenfonds wil verstrekken. De hulp van een actuaris lijkt daarbij wel onontbeerlijk te zijn. Daarna kan over de uitkomst bij de geschillencommissie wel de rechter worden ingeschakeld. In de Telegraaf van 28 maart geeft de voorzitter van de Pensioenfederatie de volgende toelichting.

Kritiek leidt tot aanpassing
“De nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) heeft meer voeten in de aarde dan alleen – en dat is al een mammoetklus – het invaren van de €1400 miljard aan pensioenvermogens van de pensioenfondsen. Wat ook bij deze wet hoort, zo besloot minister Schouten (Pensioen) vorig jaar, is dat er een onafhankelijke geschillencommissie moet komen. De Pensioenfederatie nam het initiatief om dit in een vat te gieten.”

“Voorzitter van deze federatie Ger Jaarsma: “Omdat er is afgesproken dat deelnemers geen bezwaar kunnen maken tegen de overstap en de afspraken van de sociale partners, is er een externe commissie waar deelnemers terecht kunnen als ze wel nog andere bezwaren hebben.” De bezwaren kunnen over ‘zo’n beetje alles gaan’, legt hij uit, zoals over de hoogte van een eigen pensioenpot als die eenmaal op naam staat. “Een deelnemer kan dan in verweer over de data waarop die hoogte is gebaseerd.”

Losse stichting
“De stichting staat los van de Pensioenfederatie, zo legt Jaarsma uit, en krijgt een onafhankelijk bestuur waarin mensen zitten die minimaal een jaar al geen rol meer hebben in of rondom een pensioenfonds. In de geschillencommissie zelf nemen onafhankelijke ‘beslechters’ zitting, zoals rechters en advocaten. “Het kunnen ook pensioendeskundigen zijn, zoals hoogleraren of oud-bestuurders. Het is geen fulltime baan.” De stichting start per 1 januari 2024. “Dan is er een handjevol pensioenfondsen die start in de Wtp, en kunnen we ook een inschatting maken van hoeveel klachten er te verwachten zijn. Dat is voor ons nu nog gissen.”

Verplicht aangesloten
“Bij deze geschillencommissie zijn pensioenfondsen verplicht aangesloten. Wie pensioen heeft verzekerd bij een verzekeraar, kan klachten indienen bij geschillencommissie Kifid. “Verzekeraars hebben al een regeling, en hoeven dus niet in te varen. Kifid krijgt wel een aparte afdeling over pensioen gerelateerde zaken.”

“Net als bij Kifid, kunnen consumenten aangeven of ze willen dat het advies bindend is of niet. In het laatste geval is ook nog een gang naar de rechter mogelijk. “We zijn heel blij dat we deze stap hebben gezet. Het is alleen zaak dat deelnemers de weg er naar toe weten te vinden. Daar ligt een taak bij de pensioenfondsen.” Een naam voor deze commissie is er nog niet. “Wie een idee heeft, mag het zeggen”, glimlacht Jaarsma.”

Vraag
De vraag blijft of het acceptabel is dat dit wetsvoorstel de pensioengerechtigde de huidige mogelijkheid ontneemt om bij de rechter bezwaar te maken tegen het invaren, waarbij zijn toegezegde pensioenuitkeringen niet worden gerespecteerd. Wij vinden van niet.

 

 

Pieter Omtzigt uitte zijn terechte kritiek op het wetsvoorstel WTP ➡ ondoordacht, veel voetangels en klemmen.  👇

De nieuwe pensioenwet is geen verbetering; wel duurder

 

 

In een artikel in de Telegraaf  van 2 december wordt door AON gesteld dat “Jongeren die betalen voor ouderen” en dat deze wijze van financieren in het nieuwe pensioenstelsel gaat verdwijnen. Dat is een niet correcte weergave van de feiten. De oorzaak hiervan is dat volgens het Centraal Planbureau jongeren meer betalen voor hun pensioenopbouw dan ouderen vanwege de doorsneepremieregeling. Dat geldt in het algemeen niet, wel voor toetreders tot het pensioenstelsel op hoge leeftijd, Het geldt ook niet voor een premiedekkingsgraad minder dan 100% want dan wordt er actuarieel een schuld opgebouwd. Een schuld die, volgens de redenering van het CPB, groter is voor jongeren dan voor ouderen, omdat de looptijd van die schuld langer is en er dus meer rendementsderving over optreedt. Dat deel van de schuld wordt, via de nu nog solidaire dekkingsgraad deels ook gedragen door de gepensioneerden.

Een deelnemer van een pensioenfonds betaalt samen met de werkgever de premie voor de opbouw van zijn ouderdomspensioen en krijgt het daarop gemaakte rendement van zijn pensioenfonds als beheerder. Uiteraard dient de premie correct te worden berekend en daarop houdt De Nederlandse Bank toezicht. Met de huidige doorsneepremie als percentage van het loon, met voor iedereen dezelfde opbouw van zijn aanspraken, zorgt ervoor dat de kosten van het pensioen voor de werkgever leeftijdsonafhankelijk zijn. Dus geen kostenconcurrentie tussen jong en oud, en daardoor minder werkeloosheid voor ouderen. Uitgangspunt is wel dat men voor deze sociale regeling zijn gehele werkzame leven doorbrengt bij een werkgever die pensioen als arbeidsvoorwaarde aanbiedt. Sommige werkgevers doen dat niet en dat staat nu ter discussie.

In de praktijk zijn er tegenwoordig zoveel mensen die na jaren werken voor zichzelf beginnen dat het nadeel van te weinig opbouw krijgen als niet meer redelijk wordt ervaren. Dat is eenvoudig op te lossen door een differentiatie van de pensioenopbouw in te stellen bij bedrijfspensioenen. Dat is volgens het EU Hof van Justitie toegestaan zonder de verplichtstelling in gevaar te brengen.  Daar is geen nieuwe pensioenwet voor nodig en behoeft niemand te worden gecompenseerd.

Hiermee wordt aangetoond dat het in de politiek gebruikte argument dat jongeren voor ouderen betalen niet valide is (‘framing’) om een nieuw pensioenstelsel te willen invoeren. Een aanpassing van het huidige pensioenstelsel is voldoende, eenvoudiger, beter voor de pensioenen en veel minder onnodige kosten.

 

#####

 

 

Seniorenvereniging KBO-Brabant gaat onrecht pensioenakkoord juridisch bestrijden

Na een debat van amper vijf uur over een pensioenpot van ruim 1.500 miljard euro is de Tweede Kamer op 14 juli een moreel en juridisch foute weg ingeslagen. Het beste pensioenstelsel ter wereld wordt vervangen door een onzeker stelsel, nadat het vertrouwen in het huidige pensioenstelsel jarenlang is ondermijnd door een irreële rekenrente. Daardoor worden de pensioenen van gepensioneerden en de pensioenopbouw van werknemers al twaalf jaar niet geïndexeerd. Inhaalindexatie maakt geen onderdeel uit van het akkoord, maar ook een perspectief op spoedige indexatie ontbreekt. Tot 2027 wachten er wel pensioenkortingen. KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging van 125000 senioren, blijft er alles aan doen om het recht van de belanghebbenden te beschermen. Lees verder op kbo-brabant

In bijgaande presentatie legt econoom Rob de Brouwer duidelijk uit, dat de pensioenfondsen er prima voorstaan en dat korten helemaal niet nodig is.

Ook de uitleg van leden van het vertegenwoordigingsorgaan van het ABP spreekt voor zich.

Omdat de Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant van mening zijn dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met Europese regels, waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer geïndexeerd worden, is de Nederlandse Staat door hen gedagvaard. Het hele persbericht staat hier.

Bij de Stichting PensioenBehoud kunt u zich ook aanmelden om deze actie te steunen met een donatie.
Wanneer u doneert, komt dat geld op een rekening terecht bij KBO-Brabant. KBO-Brabant is een ANBI-instelling,
dus u kunt eventueel uw donatie als aftrekpost opgeven bij uw belastingaangifte.
Het gedoneerde geld wordt uitsluitend bestemd voor deze juridische procedure.

 

Bijgaand vindt u informatie over het nieuwe pensioenakkoord; deze pensioendeal is nog in de maak (juni 2020), maar is géén
verbetering voor de huidige gepensioneerden.

Onze pensioentoekomst wordt onteigend

Confident B.V. – Gevolgen pensioenakkoord voor gepensioneerden

CPB – Nieuwe-pensioenregels; effecten en opties     ==> Een technische beschrijving; met name punt 4.

 

 

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud – 24 januari 2022

Ingezonden brief van dr. ir. Cornelis Spaans over pensioen

Over het White paper liberale pensioenschets: Zonder dat men ooit goede  informatie aan de gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden heeft gegeven, wordt steeds duidelijker dat er liberale gedachten en persoonlijke verantwoordelijkheid in het nieuwe pensioenstelsel een grote rol gaan spelen. De laatste tijd wordt steeds duidelijker dat heel veel liberalisering tot verkeerde uitkomsten heeft geleid. Het wordt dan ook tijd tot bezinning. Als ik naar mijn eigen werkzame leven kijk, en ik kan nu terugkijken, dan weet ik dat ik hard gewerkt heb, mij bijzonder heb geïnteresseerd voor mijn werk, carrière heb gemaakt, en wel wist dat er een goed pensioen uit zou komen in het oude systeem, maar heb me daar nooit druk over gemaakt. Ik heb er nooit echt in verdiept. Ik had er gewoon de tijd niet voor, dat deed mijn pensioenfonds wel voor mij. Die interesse, dat begon pas toen ik merkte dat dat systeem geleidelijk aan kapot gemaakt werd. Ik denk dat al die pogingen om de mensen persoonlijk verantwoordelijk te maken voor hun pensioen, en eigen potjes toe te kennen, misschien voor enkelen van belang is. Mensen die hard werken en zich inzetten voor hun vak en bedrijf zijn niet zo met pensioenen bezig. De tijd ontbreekt hun.

Dat blijkt ook steeds omdat vele gepensioneerden nog steeds niet snappen wat er met hun pensioenen aan de hand is, wat er vernield is, wat er fout gegaan is, wat er gekort is, waarom dat allemaal gebeurd is. Wat heeft het voor zin om alles te individualiseren en afhankelijk te maken van de situatie op de markt. Iedereen was heel tevreden, en het systeem werkte perfect totdat DNB en Koolmees zich ermee gingen bemoeien. Het wreekt zich ook dat er te weinig technische specialisten in de Tweede Kamer zitten. Ik ben ingenieur, en als er een mooi ontwerp voor een brug ligt, en ik ga uitrekenen hoeveel ton staal daarvoor nodig is, en uit mijn rekensom komt dat daar 100.000 miljoen ton staal voor nodig is, meer staal dan over de hele wereld per jaar geproduceerd wordt, dan ga ik nadenken of mijn sommetje soms fouten bevat. Dan ga ik niet dat mooie brugontwerp weggooien en een ander soort brug construeren, maar ga ik de fout uit mijn berekening halen zodat er het juiste antwoord uitkomt.

Zo niet DNB en Koolmees, die gaan stug door met de berekening die volkomen op de klippen loopt. Die de gepensioneerden ernstig benadeeld terwijl het geld tegen de plinten op klotst, en de reserves tot astronomische hoogten stijgen. Bovendien gaan ze uitsluitend uit van de ultra korte termijn, kortom de dagrente om daarmee de ultra lange termijn, 60 jaar of zo, te berekenen. Ze maken geen enkele inschatting van de situatie op de markten op de lange termijn, bijvoorbeeld dat toch zeker de normale rente weer zal terugkomen zodra de gigantische uitgaven van de ECB gaan stoppen en de inflatie weer toeneemt. Iedere ingenieur kijkt bij het bouwen van een brug hoeveel jaren deze mee zal gaan, hoe de toekomst is, en bouwt de brug zodanig dat een zekere slijtage en roestvorming deze niet doet instorten. Als een ingenieur een brug bouwt kijkt hij niet naar de hedendaagse toestand van vandaag, maar kijkt over die termijn heen, en houdt daar rekening mee. Zo niet DNB en Koolmees. Blind en doof..

Een ingenieur laat zijn berekeningen altijd controleren, door anderen ook doorrekenen, luistert naar kritiek en verbeteringen. Zo niet DNB en Koolmees. Zij koesteren hun berekening en komen niet op het idee dat er weleens een foutje in zou kunnen zitten door te kijken naar de uitkomsten ervan. En nu ons goede werkzame systeem kapotgemaakt is, doet men net of dat door dat systeem komt dat indexeren niet mogelijk was terwijl de schuld daarvan geheel bij DNB en Koolmees ligt, en gooit men het systeem weg en begint aan iets heel nieuws waarvan de toekomst zeer onzeker is. Liberalisme waar maar weinig mensen echt wat aan hebben, waar niemand echt mee gebaat is, en waar ouderen door getroffen worden, met een variabel inkomen. En tot mijn verbazing holt iedereen daar nu weer achteraan, als een kip zonder kop.

 

<< MENU Bennekom

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden