PCOB-verkiezingsmanifest over zorg, wonen, koopkracht en meedoen

Dat de maatschappij verandert, is vanzelfsprekend. Maar wat in de afgelopen decennia is opgebouwd, mag niet zomaar verdwijnen. Zoals de zorgzaamheid voor mensen die het nodig hebben. Van die boodschap wil de PCOB de Nederlandse politiek doordringen. Het beleid voor de komende jaren moet een sociaal gezicht hebben! De participatiemaatschappij die het Rijk de laatste jaren promoot, moet op de eerste plaats een zorgzame samenleving zijn, die zich uitstrekt tot alle zaken die in het dagelijks leven belangrijk zijn. Er moet aandacht zijn voor gezondheidszorg, en ook voor koopkracht en wonen. Niet de cijfers moeten centraal staan, maar mensen, zodat iedereen kan blijven meedoen in de maatschappij. 

De PCOB onderzocht de opvattingen van leden en verwoordt ze in een manifest voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen van het jaar daarna. “Leden verwachten dat het goede dat in de loop der jaren is opgebouwd, behouden blijft”, zegt PCOB- beleidsadviseur Marlou Min. Haar collega Miranda Wesselink benadrukt dat de PCOB niet tegen verandering is. “Maar voordat je iets afbreekt, moet je wel zorgen voor een alternatief.”

Levensloopbestendig wonen
Het PCOB-verkiezingsmanifest is opgebouwd rond de thema’s wonen, zorg, meedoen en koopkracht. Onderwerpen die ouderen het meest raken, en die ook de meeste zorgen baren. “Veel ouderen willen graag langer zelfstandig blijven wonen”, legt Marlou Min uit. “De overheid ondersteunt dat, maar zou ook de mogelijkheden moeten uitbreiden door de bouw van levensloopbestendige huizen te stimuleren. Woningen moeten eenvoudig aan te passen zijn als de bewoners minder goed uit de voeten kunnen. En aanpassingen moeten betaalbaar zijn, bijvoorbeeld met een blijverslening. Zowel huurders met een klein inkomen als kopers moeten daarvan gebruik kunnen maken.”

Gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders zouden moeten samenwerken vanuit één visie op zorg en wonen. “Er zou een vorm van beschut wonen met zorgvoorzieningen moeten komen die lijkt op de vroegere aanleunwoning. Voordat bouwplannen worden goedgekeurd, moeten toekomstige bewoners kunnen meedenken over de invulling ervan. Want er moeten zorgvoorzieningen worden gerealiseerd die toegespitst zijn op de bewoners, nu en in de toekomst. Zodat mensen een huis kunnen kopen of huren voor hun hele leven.”

Minder regels
De toegankelijkheid van zorg en ondersteuning kan ook beter. Het is niet altijd duidelijk waar je moet aankloppen voor passende hulp, en hoe je die hulp kunt regelen. Regels en procedures zijn complex en bureaucratisch – tot in het verpleeghuis. Miranda Wesselink geeft een voorbeeld. “Veel mensen willen hun naasten graag verzorgen, maar als zij opgenomen worden, is er nauwelijks meer ruimte voor mantelzorg. Vanwege een slikprotocol mogen ze niet helpen bij het eten. Vanwege een hygiëneprotocol mogen ze niet in een pan soep roeren. Vanwege weer een ander voorschrift mogen ze iemand niet uit een rolstoel halen. Zorginstellingen zijn daarin doorgeschoten.”

Mantelzorgers zijn waardevol en onmisbaar, zowel voor de ondersteuning thuis als in instellingen. De PCOB pleit daarom voor maatregelen om te voorkomen dat mantelzorgers uitvallen. Zoals het open en betaalbaar houden van dagbestedingsvoorzieningen, zodat mantelzorgers eens een middag vrijaf hebben om op te laden.

Ruimte voor zingeving
Aandacht voor de mens is de spil van het PCOB-manifest. Er moet ruimte zijn voor zingeving, zoals geestelijke verzorging in de laatste levensfase. Of een praktisch zorgplan dat erin voorziet patiënten naar de kerk te begeleiden. Ook andere praktische zaken tellen, zoals toegankelijk openbaar vervoer, een brievenbus op loopafstand en het behoud van papieren post. Omdat nu eenmaal niet iedereen handig is met een computer.

Heldere voorlichting over de ‘keukentafelgesprekken’ van de gemeente is een punt waarop de PCOB blijft hameren. Die gesprekken zijn ook belangrijk voor het tijdig signaleren van eenzaamheid. Sommige groepen hebben ondersteuning nodig bij het aangaan van zinvolle relaties. Ook met jongeren, want er mag best wat meer begrip en solidariteit tussen verschillende generaties komen, meent Marlou Min.

Lasten verlichten
Dan is er nog de koopkracht, een heikel punt. Pensioenen zijn niet meer welvaartsvast en de eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning blijven stijgen. Gepensioneerden kunnen de extra kosten niet compenseren door meer inkomsten te verwerven, zoals jongeren. “Door de stapeling van maatregelen kunnen bepaalde groepen steeds moeilijker rondkomen”, weet Min. “Mensen met alleen AOW of slechts een klein pensioen dreigen daardoor te vervallen in langdurige armoede. De PCOB pleit daarom voor herstel van de koopkracht. We willen dat de AOW jaarlijks wordt geïndexeerd, de mantelzorgboete wordt afgeschaft en kortingen op pensioenuitkeringen ongedaan worden gemaakt. Ouderen moeten bovendien delen in lastenverlichtingen.”

Herstel van koopkracht is essentieel, beaamt Miranda Wesselink. “Overal wordt bezuinigd, mensen worden geconfronteerd met stijgende zorgkosten en steeds hogere eigen bijdragen. Vooral voor chronisch zieken en kwetsbare ouderen stapelen de kosten zich op. Dat kan ertoe leiden dat deze groepen zorg gaan mijden – waardoor hun toekomstige zorgkosten alleen maar stijgen. Wij pleiten daarom ook voor een inkomensafhankelijke ziektekostenverzekering.”

Dat mensen zelf voorbereidingen moeten treffen voor hun oude dag, vindt ze uitstekend. “Maar zelfstandig blijven wonen brengt onkosten met zich mee. Je moet niet alleen je huis aanpassen, maar ook een tuinman inhuren of huishoudelijke hulp inkopen. Voor de meeste babyboomers is dat geen probleem, maar ook mensen met een laag inkomen moeten tijdig kunnen investeren in hun toekomst.”

Armoedeval voorkomen
Doorwerken tot aan je pensioen is uiteindelijk de beste toekomstvoorziening. Je bouwt dan naast de AOW een aanvullend pensioen op. Maar wie als 55-plusser werkloos wordt, dreigt al snel tot de categorie ‘nieuwe armen’ te gaan behoren. Banen liggen dan niet voor het oprapen. Als de WW-uitkering stopt, moet je je woning en je spaargeld ‘opeten’, wat volgens Min een ‘armoedeval’ veroorzaakt. Daaraan moet een eind komen. Hoe? “Werkgevers moeten overtuigd raken van de waarde van oudere werknemers voor hun bedrijf. Ze zijn niet star, vaker ziek en duurder dan jongeren. Ze zijn juist vitaler en gemotiveerder. En hun berg aan werkervaring maakt hen multi-inzetbaar.”

Standpuntenkaart en aanbevelingen
Lees meer over de verkiezingen in het speciale dossier op www.pcob.nl/verkiezingen. Daar vindt u ook de standpunten en aanbevelingen op de vier thema’s Passend wonen, Meedoen aan de samenleving, Voldoende koopkracht en Zorgzame samenleving.

Zelf aan de slag
Bent u lid van een politieke partij? Wend dan uw invloed aan op de partijcongressen. Gebruik de standpunten en aanbevelingen van de PCOB voor amendementen op de verkiezingsprogramma’s en breng ze onder de aandacht van de politici. U leest de standpunten in het verkiezingsdossier. Bij de oktober-editie van Perspectief ontvangt u de standpuntenkaart ook.

> Download de standpuntenkaart Omzien naar elkaar (pdf)
> Download het PCOB Verkiezingsmanifest (pdf)

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten