Ook Tweede Kamer ziet noodzaak: meer bouwen voor senioren

2 jul 2021 Landelijk

Voorafgaand aan het debat over de toekomst van ouderenhuisvesting op 30 juni, vroeg KBO-PCOB aan de Kamerleden ervoor zorg te dragen de woningbouwopgave voor senioren echt te borgen. Dat wil zeggen: zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende passende woningen voor de lange termijn. En we vroegen vooral  de wens van senioren centraal te stellen in de plannen. Dat gaat verder dan alleen wonen. Het gaat ook om leven in een fijne buurt.

Bouwen, bouwen en bouwen. Maar wie is aan zet?

Tijdens het debat vroegen meerdere Kamerleden om meer landelijke regie zodat er meer druk kan worden gezet. Verschillende  Kamerleden pleitten voor meer ruimte voor de diverse  woonwensen bij ouderen. Geclusterd wonen moet meer ruimte krijgen, zoals hofjeswoningen. Maar ook moet er aandacht zijn voor de omgeving. De Christenunie haalde het woononderzoek van KBO-PCOB aan met een heldere boodschap: ouderen moeten een volwaardige plek in de lokale gemeenschap en hun eigen netwerk hebben, waar zorg en ondersteuning dichtbij zijn en vertrouwd.

Mantelzorgers kregen ook aandacht in het debat; het is van belang hen te ontzorgen en logeerzorg structureel te gaan vormgeven. Dus niet nog meer proefprojecten maar echt toegankelijk voor iedereen.

Antwoord van de minister De Jonge

Minister De Jonge van het ministerie van VWS* stelde in het debat dat meer landelijke regie op ouderenhuisvesting in de formatie geregeld kan worden. Hij deed een oproep aan de partijen die aan tafel zitten ouderenhuisvesting te agenderen maar ook te bedenken of landelijke regie echt het beste is. Dichtbij senioren werken aan passende woonvormen heeft voordelen. De minister gaf aan sowieso niet te willen wachten met de uitvoering van de plannen om meer huisvesting en verpleeghuisplekken te creëren voor ouderen. De urgentie is groot en de financiën zijn geen probleem. Hij liet aan de Tweede Kamer weten dat de 2 miljard voor extra huisvesting al opgenomen is in het Wlz*-kader. Hij benoemde dat elke gemeente in zekere mate een woonvisie heeft, maar dat er nog veel werk te doen is. Ook als het gaat om het betrekken van senioren. Ook gaat hij samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren verkennen hoe logeerzorg regionaal breder kan worden gestimuleerd en georganiseerd.

Antwoord van minister Ollongren

Minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf aan dat met  de Woningbouwimpuls nu al een bijdrage wordt geleverd aan het versnellen van de woningbouw voor starters en mensen met een middeninkomen en senioren. In 40 van de 57 gehonoreerde aanvragen in die Woningbouwimpuls zijn ouderen een van de doelgroepen. De minister heeft ook nog twee keer 20 miljoen uit die Woningbouwimpuls specifiek bestemd voor senioren. De minister is ervan overtuigd dat belangrijke stappen worden gezet en ziet dat de gemeenten in samenwerking met de woningbouwcorporaties, de ontwikkelaars en anderen zich inspannen om het aanbod voor ouderen te vergroten. De Taskforce Wonen en Zorg  is hierbij een belangrijke partner.

*VWS: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
*Wlz: Wet langdurige zorg

 

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden