Ombuigingen sociaal domein Ede in 2020

20 dec 2019 Ede

Net als veel andere gemeenten zijn er bij de gemeente Ede tekorten op het sociaal domein. Onder het sociaal domein vallen o.a. jeugdzorg, participatie maar ook de uitvoering van de WMO. Huishoudelijk ondersteuning en dagbesteding vallen daar ook onder. In Ede gaat het om een bezuiniging van ca. € 13 miljoen per jaar op een jaarlijks budget van ca. € 120 miljoen. Burgemeester en wethouders hebben in maart de gemeenteraad in een zogenaamde oordeelvormende vergadering voorgesteld de bezuinigingen binnen het totaal budget voor het sociaal domein door te voeren en die te toetsen aan zes leidende principes.

Het COSBO, waarin PCOB en KBO samenwerken, hebben we op 18 maart j.l. naar alle fracties een eerste reactie op deze voorstellen gestuurd. We hebben aangegeven dat dit verwachte tekort van € 13 miljoen per jaar op het sociaal domein te groot lijkt om dat binnen het sociaal domein op te lossen. We hebben de gemeenteraad gevraagd om een scherpe analyse van de bron van de tekorten en hoe dat verklaarbaar is? Als de begroting te krap was, is er een tekort. Maar dan ligt de oorzaak bij de opgestelde begroting. Als er oneigenlijk gebruik is dan ligt de oplossing voor het oprapen. Bij een scherpe analyse is preciezer te bepalen waar oplossingen kunnen liggen. Misschien moet de constatering dan wel zijn dat die oplossing niet binnen de huidige wet- en regelgeving van het sociaal domein te vinden is. Als het om zulke grote bedragen gaat, die binnen het sociaal domein niet gevonden kunnen worden, vinden wij dat de oplossing gevonden moet worden in de totale gemeentebegroting. Lukt ook dat niet, dan moet de gemeente met andere gemeenten die hetzelfde probleem hebben voor hulp bij de regering en het parlement aankloppen.

Wij hebben ook gevraagd om verduidelijking van de volgende principes, die het college wil hanteren:

– niemand is normaal

– informele ondersteuning is duurzamer

– basisvoorwaarde eerste op orde

– onze ondersteuning is efficiënt

– gemeente aan zet

– partnerschap met aanbieders die visie gemeente onderschrijven

De gemeenteraad heeft de voorstellen in twee vergaderingen -waarvan de eerste om half 3 ‘s nachts eindigde – uitgebreid besproken. De kritische vragen en opmerkingen van het COSBO werden door nagenoeg alle fracties onderschreven.

Op 18 april heeft de gemeenteraad besloten burgemeester en wethouders opdracht te geven de zes leidende principes te verkennen als mogelijke uitgangspunten voor transformatie in het sociaal domein. Verder kreeg het college opdracht enkele ombuigingsmogelijkheden te verkennen met het doel te komen tot een afweegbaar pakket in het licht van duurzaam financieel perspectief.

Een voorstel van de fracties SGP, PvdA en DKE, om de tekorten in breder gemeentelijk financieel kader te bezien is verworpen. De discussie daarover zal zo nodig bij de perspectiefnota voor de meerjarenbegroting worden gevoerd.

Duidelijk is dat er in de komende periode nog veel te doen is en op het spel staat. COSBO blijft de ontwikkelingen in samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein nauwgezet volgen en uw belangen hierbij behartigen.

 

Update 23 mei 2019

Op 23 mei heeft COSBO-Ede een nieuwe brief naar het college en de fracties in de gemeenteraad gestuurd. Wij hebben gevraagd om:

– continuering van het goede beleid van de gemeente waarbij hulpbehoevende inwoners van Ede de hulp krijgen die nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en leven. – geen overhaaste bezuinigingen door te voeren nu Rijk en gemeenten intensieve gesprekken voeren om extra geld voor vooral jeugdzorg.

– de bezuinigingen binnen de totale gemeentebegroting te zoeken en niet alleen in het sociaal domein te zoeken.

De volledige brieven kunt u lezen door te klikken op de volgende links:

20190523-bijlage-brief-COSBO-Ede-aan-gemeente-Ede

20190523-Brief-COSBO-Ede-aan-gemeente-Ede-ombuigingen-sociaal-domein

Update 18 juli 2019

Op 18 juli heeft de gemeenteraad de zogenaamde Perspectiefnota vastgesteld. Daarin geeft de gemeenteraad aan wat de prioriteiten voor het komende jaar zijn. Bij de behandeling daarvan heeft de hele raad, op uitzondering van de fractie Wijnsouw na, uitgesproken dat mantelzorgers een belangrijke rol hebben in de informele zorg en deze zorg voor een ander vaak veel van hen vraagt. Het is vooral voor henzelf maar ook voor de gemeente als geheel, van groot belang dat zij niet overbelast raken. Thuisondersteuning van mantelzorgers kan daarbij een belangrijke rol spelen en het is niet passend hierbij een financiële barrière op te werpen. Het risico is aanwezig is dat mantelzorgers zullen afhaken, waardoor er meer formele zorg nodig is, wat een stijging van de kosten zal betekenen. Daarom heeft de raad besloten

besloten dat er geen eigen bijdrage zal komen voor de thuisondersteuning van mantelzorgers.

Verder heeft de gemeente een toelichting gegeven op de andere bezuinigingen, die zij wil doorvoeren op het sociaal domein. Op hoofdlijnen roept die toelichting het beeld dat ook in de toekomst het beleid van de gemeente er op gericht blijft hulpbehoevende inwoners van Ede de hulp te geven die nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en leven. Dat is positief. Nu komt het er op aan deze goede zorg, ondanks de forse bezuinigingen, in de praktijk van alledag waar te maken.

COSBO blijft de ontwikkelingen op de voet volgen.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet