Nieuwsbrieven

29 okt 2022 Woudenberg

 

 

 

 

 

 

                   

          Belangenbehartiging 50-plus

           AFDELING WOUDENBERG

 

 

 

 

Nieuwsbrief december 2022/januari 2023

 

Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) is van en voor senioren die vanuit het protestants-christelijke gedachtegoed opkomen voor de positie van ouderen in de maatschappij.

Daarin willen we samen sterk zijn!

De PCOB behartigt als landelijke maar ook als plaatselijke maatschappelijke serviceorganisatie uw belangen op het gebied van wonen, gezondheid, financiën, vervoer, welzijn en identiteit.

Door ondersteuning meer zelfstandigheid!

Wij voelen ons verbonden met elkaar en om dit te benadrukken, organiseren wij maandelijks ontmoetingen voor ontspanning en verdieping.  

En zien we naar elkaar om!

 

 

=====================================================================

Van de voorzitter

Als je ouder wordt, nemen de toekomstplannen vaak af. Je vindt het niet meer zo realistisch om in al te verre toekomst te denken. Op zich getuigt dat van een realiteitszin die ook wel in de Bijbelse lijn ligt. We lezen in Prediker over het ouder worden; het wordt allemaal een beetje minder; bewegen, horen, zien, eten enz. Ons leven stopt immers een keer, dat kan al op jongere leeftijd, maar naarmate we ouder worden, komt het echt wel dichterbij. Toch is het ook weer niet goed om helemaal geen idealen meer te hebben. Je mag best uitzien naar iets waar je zin in hebt, bijvoorbeeld een reis, familiebezoek, jubileum, verjaardag enz. God geeft, ook op onze oude dag, soms onverwacht nog mooie dingen. Maar als je niet zo gezond meer bent, of je kampt met veel beperkingen, dan wordt het moeilijk uit te zien naar iets prettigs. Je bent dan meer bezig met de zorg van elke dag. We hopen van harte dat u die zorg bij de Heere kwijt kunt, Die uiteindelijk in geloof zicht geeft op een betere Toekomst.

 

Als u deze nieuwsbrief ontvangt, zijn de adventsweken begonnen. In het kerkelijk jaar leven we weer toe naar het Christus(kerst)feest. De komst van onze Verlosser in het vlees. Geboren als zondeloze in deze zondige wereld, om Zijn leven te geven voor zondige mensen. Een onbegrijpelijke, maar aanbiddenswaardige daad van onze God. Dat mogen we in geloof aanvaarden! Ere zij God in de hoogste hemelen! We wensen u allen gezegende Kerstdagen toe.

Daarna leven we weer toe naar oud en nieuw. We hopen dat u deze dagen in gezelligheid met uw familie mag doorbrengen. Een gezegend 2023 toegebeden!

 

Namens het bestuur,

Jaap de Jong

 

 

Terugblik 16 november

In de hoek van de kamer een spinnenweb, dat is vervelend, zal menigeen zeggen. En als die er na drie dagen nog zit, dan ben je in de ogen van ‘nette’ mensen wel een sloddervos. In het algemeen dulden wij geen spinnenweb in onze keurige woningen. Je moet zo’n web eens van dichtbij bekijken, hoe dat is gefabriceerd door zo’n klein beestje, een spin die er vliegen mee vangt en ander vliegend gespuis. Als je dat beziet en er verwonderd naar kijkt, dan moet je wel even moed vatten om er met de ragebol door te raggen en deze te laten verdwijnen.

 

Zo waren we op de laatst gehouden ontmoetingsmiddag van de PCOB op 16 november, stil verwonderd over al dat ‘wemelend gedierte’. Dat kregen wij te zien: insecten, van allerlei soort, maat en kleur. Mieren, bijen, torren, spinnen, vliegen; prachtige en ook wel enge beestjes. De Woudenberger Wim Hazeleger, liet ze ons zien op fraaie foto’s door hemzelf gemaakt en veelal in zijn eigen tuin. Zo zie je maar, veel van dat ‘gewriemel’ zit dichtbij huis. Wim wist alle namen te noemen van dat kleine spul. Heel goed! Waar ik even stil van ben, is dat we hier zien hoe groots de Schepping is en wat een creatieve Schepper we hebben. Ik denk aan een lied dat zingt ‘hoe groot zijt Gij’.

 

Je kunt je er alleen over verwonderen. Hij Die alles maakte is ook Groots in het kleine.

Piet de Kruif

 

Uitnodiging kerstfeest 14 december

Ook dit jaar willen we samen het kerstfeest vieren in De Serre. We hebben een mooi programma voor de kerstfeestviering met het thema: ‘vrede’. We hebben ds. Mantel bereid gevonden de meditatie voor ons te verzorgen, terwijl de middag omlijst wordt door muziek op de piano door de ons bekende Jaap van Dijk. Hij zal naast het begeleiden van de samenzang, ook een muzikaal intermezzo verzorgen. We hopen op een grote belangstelling van uw kant, u wordt van harte uitgenodigd.

Evenals de voorgaande jaren, zal de kerstfeestviering gehouden worden in De Serre aan de Kersentuin 1 te Woudenberg, aanvang 14.30 uur.

We zijn voornemens naast de viering, ook een gezellig samenzijn en een diner te organiseren.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Willie van Ginkel, tel. 033-2863760, heel graag vóór 5 december.

De kosten voor het diner bedragen € 20.00, graag overmaken op bankrek.nr.

NL55 RABO 0162 3247 82 t.n.v. PCOB afd. Woudenberg. Aanvang diner 18.00 uur.

Willie van Ginkel

 

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst woensdag 11 januari

We willen het nieuwe jaar graag met u beginnen op 11 januari met oliebollen, koffie, thee en een hapje en drankje. De middag zal mede ingevuld worden door een bijdrage van de LEPRA-zending. Zij zullen ons vertellen over hun werkzaamheden in verre en nabije landen. Nadrukkelijk willen we dit doen met het thema ‘Een nieuw begin’, zodat we niet alleen stilstaan bij het begin van het jaar 2023, maar ook bij mensen die in hun leven veel tegenslag hadden en nu nieuw mogen/kunnen beginnen. De middag begint om 14.30 uur in De Serre, Kersentuin 1 te Woudenberg. U wordt van harte uitgenodigd.

Willie van Ginkel

 

 

Onderzoek KBO-PCOB: Meeste senioren voelen zich gelukkig

Zingeving Landelijk nieuws 28 oktober 2022

Ondanks dat we van crisis naar crisis gaan, voelen ruim zeven op de tien ouderen zich momenteel (erg) gelukkig. Dat blijkt uit het grote Zingevingsonderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Gezondheid, het hebben van een levenspartner en het doen van (vrijwilligers)werk zijn belangrijke factoren die geluksbepalend zijn. De allerbelangrijkste factor voor senioren om zich wel of niet gelukkig te voelen, is het hebben van sociale contacten. Maar liefst 90% van de senioren met veel sociale contacten is (erg) gelukkig. Bij de mensen die aangeven maar zelden sociale contacten te hebben, is slechts een kwart (23%) gelukkig. Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: ‘Contact is dus nog belangrijker dan gezondheid voor het geluk van senioren. Waarom investeren we dan als overheid niet meer in verenigingen die voor die sociale connectie zorgen, zodat een nog grotere groep betrokken kan worden?’

 

Ook de groep ouderen die relatief weinig gezondheidsproblemen heeft, geeft aan (erg) gelukkig te zijn (89%). Maar op het moment dat de gezondheidsklachten het leven (ernstig) beperken is het ‘gelukkig zijn-percentage’ flink lager (53%). Er is ook een verschil te zien in gelukkig zijn tussen mensen met een partner en alleenstaanden: driekwart versus de helft. En de geluksfactor is enigszins verklaarbaar: mensen met een relatie hebben doorgaans ook meer sociale contacten.

 

75% doet vrijwilligerswerk

Tweederde van de gepensioneerden heeft van tevoren nagedacht over wat ze vanaf hun

pensionering willen doen. Sommige deden een cursus om inzichten te krijgen, anderen lazen boeken of lieten zich goed adviseren over de financiële gevolgen van het pensioen.

Maar niet alleen financieel, ook sociaal verandert er het een en ander. Zo stopt het contact met collega’s van de een op de andere dag. Veel senioren zijn van mening dat vrijwilligerswerk dit gat kan vullen. Maar liefst driekwart (75%) doet aan vrijwilligerswerk. En senioren geven ook tips. Bijvoorbeeld dat je moet zoeken naar een bezigheid die bij je past, maar tegelijkertijd ervoor moet waken dat je te veel hooi op je vork neemt. Ingrid Rep: ‘Senioren zijn ontzettend belangrijk in vrijwilligersorganisaties. Ook uit ons onderzoek blijkt dat een groot deel van de senioren zich graag inzet voor een ander. En zolang geest en lijf het toelaten, moeten mensen dit zeker blijven doen.

 

Kleine dingen

Dat geluk in de kleine dingen schuilt, blijkt ook uit het grote Zingevingsonderzoek. Geen luxe jachten of chique uit eten, maar erop gaan in de natuur, een mooi boek lezen of iets doen voor een ander blijken veel betekenisvoller.

 

 

Tijd voor meer openbare toiletten

Zorg en Welzijn Landelijk nieuws 27 oktober 2022

Met hoge nood op zoek naar een openbaar toilet. In heel wat gemeenten is het dan lang zoeken. In Nederland zijn er ongeveer 500 openbare wc’s die dag en nacht bereikbaar zijn, waarvan een aanzienlijk deel urinoirs voor mannen is. Dat is veel te weinig, vindt Ingrid Rep, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB: ‘Als er al een openbaar toilet aanwezig is, dan is het ook nog maar de vraag of deze toegankelijk is. Sommige zijn na sluitingstijd van een winkel niet meer bereikbaar. Maar er zijn ook gevallen bekend dat een medewerker van locatie, waar de wc zich bevindt, moeilijk doet. Het wordt tijd voor een wc-vriendelijk beleid. Maak van je winkel een (hoge)noodzaak. Dat is pas klantvriendelijk!’

Het wordt tijd voor meer openbare toiletten. Zo kan Nederland een voorbeeld nemen aan het buitenland. Zo zijn er in Parijs alleen al 750 openbare toiletten. Ook in landen als Spanje en Portugal hebben de meeste supermarkten toiletten voor de ingang. Ingrid Rep: ‘In Nederland lijken we te denken: Als je naar de wc moet, dan ga je maar naar huis. Die denkrichting moet nu maar eens stoppen.’

 

Nare ervaring

De 90-jarige Salvatore is tegen wil en dank ervaringsdeskundige. In de plaatselijke super mocht hij geen gebruik van het (openbare) toilet. Met als gevolg, de rit naar huis was net iets te lang, een natte broek. Boos, teleurgesteld en vol schaamte deed hij zijn verhaal in het Magazine van KBO-PCOB, in de hoop dat er iets mee gedaan wordt. Ingrid Rep: ‘Deze pijnlijke en nare gebeurtenis had niet hoeven plaatsvinden. Voor Salvatore, en al die andere mensen die voor een dichte wc-deur komen te staan, vraagt KBO-PCOB het volgende: laat het een vanzelfsprekendheid zijn dat winkels, supermarkten en cafés hun toilet openstellen. Dit gaat niet alleen over senioren, maar ook over kinderen, zwangere vrouwen, mensen met darm-aandoeningen, of iemand die gewoon heel erg nodig moet. Laten bedrijven zich meer bewust zijn van  hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

 

Toiletalliantie

KBO-PCOB zet zich al langere tijd in voor meer openbare toiletten. In de Toiletalliantie, een samenwerking met onder meer de Maag Lever Darm Stichting, wordt op dit moment de campagne ‘Iedere WC telt’ gevoerd. Volgens cijfers van de Toiletalliantie zijn er in Nederland zo’n 3,5 miljoen mensen met darm- of blaasproblemen. Dat is één op de vijf Nederlanders.

 

 

Samen op Zondag

Elke tweede zondagmiddag van de maand is er een gezellige activiteit voor iedereen die het leuk vindt om anderen te ontmoeten, onder de naam van ‘Samen op Zondag’.

Deze activiteit wordt georganiseerd door de Coalitie Erbij Woudenberg (CEW), die mensen met elkaar in contact wil brengen tijdens deze middagen en ook bij andere extra activiteiten buiten deze zondagmiddagen.

Tijd:    14.30 uur

Plaats: Het Cultuurhuis in Woudenberg

Toegang: € 3,00.

Voor meer informatie zie de website van Coalitie Erbij Woudenberg: www.coalitieerbijwoudenberg.nl.

 

 

Alzheimer Café Woudenberg-Scherpenzeel:

bijeenkomst in kerstsfeer van 16.00 – 19.00 uur

 

Op woensdag 14 december  is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café.

Deze keer in de vorm van een mini-kerstmarkt met als thema: ‘warm samenkomen’. In een sfeervolle kerstomgeving ontvangen wij u graag met een divers programma. Wees allemaal welkom!

 

Wat kunt u verwachten? Vanaf 16.00 uur kunt u binnenlopen; om 16.30 uur is de officiële opening van de kerstmarkt met diverse kraampjes: DemenTalent, Alzheimer Socks, Crea Cees, Alzheimer Café/Alzheimer NEDERLAND.

Onze gastspreker laat zien wat er allemaal (nog) mogelijk is, zowel binnens- als buitenshuis. Daarnaast: gratis workshop scrubzeep maken en gratis herinneringen-kerstbal (aangeboden door het Alzheimer Café): vul deze kerstbal met je dierbaarste herinnering van het afgelopen jaar.

Eldorado biedt de mogelijkheid om ook een hapje te eten met elkaar. Hiervoor wordt een bijdrage van € 4,00 gevraagd. Het Alzheimer Café biedt daarbij gratis een kom erwtensoep aan.

De Woudenbergse muziekschool is gevraagd om de bijeenkomst op te luisteren met mooie kerstmuziek.

 

Aanvang: 16.00 uur.

Einde: 19.00 uur.

Adres: Theeschenkerij Eldorado, Griftdijk 29, 3931 MC Woudenberg.

 

Bij binnenkomst kunt u bonnen kopen voor drankjes (€ 1,00 per stuk) en het eten (€ 4,00 per stuk).

Afrekenen kan met contant (liefst gepast) geld, of via Tikkie.

Heeft u vervoer nodig voor deze avond?  Dan kunt u contact opnemen met de coördinator Hulpdienst Ouderen Vervoer, mw. J. Valkenburg, telefoon: 033 – 286 2273.

 

In het nieuwe jaar zal de eerste bijeenkomst van het Alzheimer Café, zoals gebruikelijk, plaatsvinden op de tweede woensdagavond van de maand:

 

Datum: 11 januari 2023.

Aanvang: 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur.

Einde: 21:00 uur.

 

 

Senioren Welzijn Organisatie

 

Voor actuele informatie over de activiteiten, graag contact opnemen met de coördinatoren, zoals bij de verschillende activiteiten op de website www.swo-woudenberg.nl is aangegeven. Ook via de lokale media De Woudenberger en Let Op Woudenberg houden we u op de hoogte. De zalenplanning voor MFC De Schans wordt voor de SWO-activiteiten verzorgd door het secretariaat van SWO, via secretariaat.swowoudenberg@gmail.com of secretariaat@swo-woudenberg.nl.

 

Diensten SWO

– Ouderenvervoer; tel. 033-286 2273, of 033-286 4063, of 033-286 1742.

– Klussen- & Boodschappendienst; tel. 06-3066 9714; e-mail: klussendienst.swo@gmail.com

– Internetcafé/Doe meer met je tablet: dinsdag 13.00-14.30 uur.

Meld uw komst aan per mail: swow.internetcafe@gmail.com

Welzijnswerker/Sociaal makelaar (spreekuur op afspraak):

Géliene Boshuizen, tel. 085-0669772 of via email: g.boshuizen@dekleineschans.nl

Inge Engel, tel 085-0669772 of via email: i.engel@dekleineschans.nl

 

 

Bron van heil

Wat toont U ons Uw goedheid, Heer,

In ’t stralen van de zon.

Wij koesteren ons keer op keer

In deze warmtebron.

 

Veel heerlijker nog straalt de Zon

Van Uw gerechtigheid.

Leidt Gij ons Zelf naar deze Bron

Van heil, door U bereid.

 

U gaf Uw Zoon en Jezus kwam

Naar deze boze aarde.

Hij gaf Zichzelf, dit dierbaar Lam.

Hoe schittert Hij in waarde.

 

O, grote God, oneindig goed,

Zo groot in Uw erbarmen.

Mag ons zo schuldige gemoed

Aan deze Zon zich warmen.

 

Hoe heerlijk toch straalt deze Zon

Van Uw gerechtigheid.

Wil ons steeds laven uit die Bron

Van heil, voor ons bereid.

 

M.A. Groeneweg-de Reuver

 

 

 

 

Voorzitter: Dhr. J. de Jong, De Weteringsehof 8, 3931 JZ, tel. 033-2864709

Vicevoorzitter: Mevr. A. Bos, Piet Heijnlaan 18, 3931 AD, tel. 033-2861141

Secretaris: Mevr. W. van Ginkel-Beulenkamp, Rembrandtlaan 3, 3931 TH, tel. 033-2863760,

                  e-mail: woudenberg@pcob50plus.nl

Penningmeester: Dhr. J.J. Lindhoud, Nico Bergsteijnweg 23, 3931 CA, tel. 033-2864147

                           Bankrek.nr. NL55 RABO 0162 3247 82 t.n.v. PCOB afd. Woudenberg

Algemene zaken: Dhr. P.M. van Ginkel, Rembrandtlaan 3, 3931 TH, tel. 033-2863760

Omzien-naar-Elkaar: Mevr. A. Kuipers-Spruijt, Schans 46, 3931 KJ, tel. 033-2066660

Ouderenadviseur: Dhr. P. Voerman, Schoutstraat 36, 3931 HT, tel. 033-2861742

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden