Nieuwsbrieven

29 apr 2022 Woudenberg

  

                   

          Belangenbehartiging 50-plus

           AFDELING WOUDENBERG

Nieuwsbrief juni 2022

 

Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) is van en voor senioren die vanuit het protestants-christelijke gedachtegoed opkomen voor de positie van ouderen in de maatschappij.

Daarin willen ze samen sterk zijn!

De PCOB behartigt als maatschappelijke service organisatie uw belangen op het gebied van wonen, gezondheid, financiën, vervoer, welzijn en identiteit.

Door ondersteuning bewustwording!

Wij voelen ons verbonden met elkaar en om dit te onderstrepen organiseren wij maandelijks ontmoetingen voor ontspanning en om elkaar te leren en te ervaren. Verhandelingen die ingaan op de activiteiten die wij voorstaan verdiepen ons samenzijn.

Elkaar ontmoeten

 

=====================================================================

Van de voorzitter

En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: ‘wat wil dit toch zeggen’ (Handelingen 2:12)

 

Hemelvaartsdag ligt achter ons, waarbij we vooral omhoog, maar ook vooruitkijken, wachtend op Zijn wederkomst!

Niet lang daarna wordt de Heilige Geest uitgestort. Een wonderlijk gebeuren moet dat geweest zijn. We kunnen ons de vraag, die de mensen elkaar stelden, goed voorstellen: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Die vraag kunnen we onszelf nu ook stellen. Wat heeft Pinksteren voor óns in 2022 te betekenen? 

 

Het is zo moeilijk een voorstelling van de Heilige Geest te maken, je ziet Hem niet en toch is Hij er wel. Niet te zien maar wel aanwezig. Zoals er meer niet te zien is, maar wel aanwezig. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan geluidsgolven. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Je kunt ze ook hoorbaar maken, daar heb je een ontvanger, een radio voor nodig. Je moet dan wel goed afstemmen op die golven. Zo is het ook met de Heilige Geest. Je moet op Hem afstemmen, wil je Hem ervaren. Hoe je dat kunt doen, afstemmen? Door de rust te nemen om uit de Bijbel te lezen en te bidden. En in het gebed te vragen om de Heilige Geest. Doe dat, zet u daartoe aan. Het is een belofte van Jezus, dat eenieder die om de Geest bidt, deze ook zal ontvangen.

 

De Geest laat ons zien wie wij zijn: zondaars, maar ook Wie God in de Heere Jezus voor ons wil zijn: Zaligmaker van onze zonden! Dán kunt u vanuit Pinksteren leven met God, en dat is het beste, het mooiste leven dat hier op aarde te leven is. 

 

Een hartelijk groet van het bestuur,

Jaap de Jong

Terugblik bezoek aan modehuis VanderKlooster

We zijn op maandag 16 mei al om 8.00 uur vertrokken naar Boskoop. Omdat de reis meerdere keren is afgelast hadden we een wat kleinere opkomst, zodoende konden we samen met de KBO-afdeling Bilthoven reizen. We hebben een gezellige dag gehad in Boskoop, met acht dames uit Woudenberg en ongeveer twintig uit Bilthoven. De ontvangst was, zoals altijd, geweldig en de kleding die geshowd werd, was mooi en aantrekkelijk. Er werd dan ook volop gepast en gekocht. Kortom, na een lange dag waren we rond 18.00 uur weer terug in Woudenberg.

 

Terugblik ALV 18 mei

Eindelijk konden we na twee jaar weer een ALV houden. Naast de uitleg over het jaarverslag, de presentatie van het financieel verslag en de begroting, hadden we een pauze met lekkere koffie en heerlijke koeken. Na de pauze kregen we een quiz voorgeschoteld, die door dhr. Piet de Kruif samengesteld was. De quiz had vijf onderdelen; van algemene vragen tot Koninklijk Huis en kerkgeschiedenis. Het was een welkome plezierige middag die goed bezocht werd door een vijftigtal leden. We zijn als bestuur altijd blij verrast over de goede opkomst: dat motiveert ons enorm. Hartelijk dank daarvoor.

 

Vooruitblik contactmiddag 15 juni

Het is alweer halverwege het jaar als we deze contactmiddag mogen houden. Helaas is nu nog niet bekend wie de spreker zal zijn, maar ik kan u verzekeren dat we een boeiend onderwerp gevonden hebben. Over de precieze inhoud krijgt u via de Woudenberger en Woudenberg Let op nog nader bericht. We houden u op de hoogte. Net als altijd willen we ook deze middag beginnen om 14.30 uur in De Serre, Kersentuin 1 te Woudenberg.

Zomermiddagen in juli en augustus

Tijdens de zomerperiode, wanneer anderen met vakantie zijn, is het voor veel mensen m.n. de ouderen een moeilijke tijd. Er is weinig te doen, vaak komt er minder bezoek van familie enz. Daarom hebben we het voornemen om in de zomer tweemaal een middag te organiseren en wel op 13 juli en 17 augustus. We hebben een verzoek: wilt u ons uw wensen laten weten voor een activiteit of eventueel spel op deze middagen. Het kan en mag van alles zijn, schroom niet het ons te vragen. We doen ons best u een paar mooie middagen te bezorgen.

Laat uw wensen weten aan Willie van Ginkel, 033-2863760, we horen graag van u.

Willie van Ginkel

 

Terugblik fietstocht 11 mei en vooruitblik fietstocht 22 juni

We hebben op 11 mei de eerste fietstocht gehad, waar we het meest fantastische weer bij hadden wat een mens maar wensen kan: zonnig, droog en een heerlijk briesje, die soms tot wat harde wind aantrok, maar toch! We hebben van onze koffie en gebak genoten op het terras van museumboerderij ‘De Grote Glind’, waar het heerlijk toeven is. Zeker ook als u eens een plek zoekt om met kleinere kinderen heen te gaan of gewoon te genieten van een boerderijmuseum, die ook nog in bedrijf is. We hebben genoten!

Op 22 juni willen we ook weer samen fietsen. Piet van Ginkel zal met Dicky van Eck ook dan een mooie tocht uitzetten. Waar we heen gaan is nu nog niet bekend, maar we gaan er vanuit dat ook deze fietstocht leuk en gezellig zal zijn. We hopen dan ook op een goede opkomst en zoals altijd starten we om 9.00 uur vanaf het Cultuurhuis.

Tot ziens op 22 juni.

Piet van Ginkel en Dicky van Eck.

Alzheimer Café Woudenberg-Scherpenzeel

Het Alzheimer Café Woudenberg-Scherpenzeel verzorgt woensdag 8 juni een gezellige bijeenkomst, als afsluiting van het eerste halfjaar.

De vrijwilligers van het Alzheimer Café nodigen, u, uw partner en familie van harte uit om met ons mee te eten. Deelname is gratis. Een bijeenkomst die u niet mag missen!

Wij nemen daarnaast afscheid van twee vrijwilligers, Erny de Wildt, oprichtster, voorzitter en gespreksleidster vanaf 2008, en Ria van Loon vanaf 2009.

De zaal is open vanaf 16.45 uur. U wordt ontvangen met koffie, waarna de broodmaaltijd start om 17.30 uur. De bijeenkomst duurt tot 20.00 uur.

 

De maaltijd vindt plaats in Theeschenkerij Eldorado, Griftdijk 29, Woudenberg.

 

Belangstellenden kunnen zich tot 6 juni aanmelden:

– telefonisch via de telefoonnummer: 06-866 779 57 (Erny de Wildt)

– of via de mail:: alzheimerscherpwoud@gmail.com

– of Letty Vlot, telefoon 06-41 51 44 97  of mail: vries.vlot@outlook.com

Senioren Welzijn Organisatie

 

Voor actuele informatie over de activiteiten, graag contact opnemen met de coördinatoren, zoals bij de

verschillende activiteiten op de website www.swo-woudenberg.nl is aangegeven. Ook via de lokale media De Woudenberger en Let Op Woudenberg houden we u op de hoogte. De zalenplanning voor MFC De Schans wordt voor de SWO-activiteiten verzorgd door het secretariaat van SWO, via secretariaat.swowoudenberg@gmail.com of secretariaat@swo-woudenberg.nl. 

 

Diensten SWO

– Ouderenvervoer; tel. 033-286 2273, of 033-286 4063, of 033-286 1742.

– Klussen- & Boodschappendienst; tel. 06-3066 9714; e-mail: klussendienst.swo@gmail.com

– Internetcafé/Doe meer met je tablet: dinsdag 13.00-14.30 uur. 

Meld uw komst aan per mail: swow.internetcafe@gmail.com

 

Welzijnswerker De Kleine Schans

Tineke Smallenbroek, voor het spreekuur moet u een afspraak maken via tel. 085-0669772 of via 

e-mail: t.smallenbroek@dekleineschans.nl

Samen op Zondag

Elke tweede zondagmiddag van de maand is er een gezellige activiteit voor iedereen die het leuk vindt om anderen te ontmoeten, onder de naam van ‘Samen op Zondag’.

Deze activiteit wordt georganiseerd door de Coalitie Erbij Woudenberg (CEW), die mensen met elkaar in contact wil brengen tijdens deze middagen en ook bij andere extra activiteiten buiten deze zondagmiddagen.

Tijd:    14.30 uur

Plaats: Het Cultuurhuis in Woudenberg

Toegang: € 3,00.

 

Voor meer informatie zie de website van Coalitie Erbij Woudenberg: www.coalitieerbijwoudenberg.nl.

Valpreventie in Woudenberg

Op 10 mei jl. was de startbijeenkomst over valpreventie in Woudenberg. Het doel is om meer inwoners van Woudenberg te screenen/bevragen op valrisico. En daarna volgt hier uiteraard een actie op: iemand krijgt een flyer met tips om zelf mee aan de slag te gaan, om zo de kans op vallen te verminderen. Of het verzoek om bij de huisartspraktijk een afspraak te maken, om de valrisicofactoren in kaart te brengen en zo nodig een adequate doorverwijzing te krijgen, zoals bijvoorbeeld naar een valpreventieprogramma, of naar een audicien.

Op deze manier wordt ervoor gezorgd, dat mogelijke risicofactoren eerder in beeld zijn, en er actie volgt om de kans op vallen te verminderen.

Voorzitter: Dhr. J. de Jong, De Weteringsehof 8, 3931 JZ, tel. 033-2864709

Vicevoorzitter: Mevr. A. Bos, Piet Heijnlaan 18, 3931 AD, tel. 033-2861141

Secretaris: Mevr. W. van Ginkel-Beulenkamp, Rembrandtlaan 3, 3931 TH, tel. 033-2863760, 

                  e-mail: woudenberg@pcob50plus.nl

Penningmeester: Dhr. J.J. Lindhoud, Nico Bergsteijnweg 23, 3931 CA, tel. 033-2864147

        Bankrek.nr. NL55 RABO 0162 3247 82 t.n.v. PCOB afd. Woudenberg 

Algemene zaken: Dhr. P.M. van Ginkel, Rembrandtlaan 3, 3931 TH, tel. 033-2863760 

Omzien-naar-Elkaar: Mevr. A. Kuipers-Spruijt, Schans 46, 3931 KJ, tel. 033-2066660

Ouderenadviseur: Dhr. P. Voerman, Schoutstraat 36, 3931 HT, tel. 033-2861742

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet