Nieuwsbrief mei 2022

11 jul 2022 Hoorn

Nieuwsbrief mei 2022

Van de voorzitter

Ik moet zeggen: het bevalt prima geen rekening te hoeven houden met Coronamaatregelen. Als 70+ heb ik nog wel de 4e prik gekregen.

Het weer wordt steeds beter dus veel mensen trekken er weer op uit. Tijdens de Paasdagen was het enorm druk in de natuurgebieden en op de wegen. De bomen en struiken enz. floreren weer. Als je dat zo allemaal ziet zou je niet zeggen dat moeder natuur het moeilijk heeft vanwege stikstof overlast. Toch melden de natuurbeschermers dat de weinige heidevelden die er nog zijn, aan het vergrassen zijn en er daardoor te weinig voedsel is voor heidevogels en insecten. Het zal nog wel jaren duren voordat een gezonde balans is gevonden tussen stikstofuitstoot en natuurherstel. Het zal nodig zijn dat een aantal boerenbedrijven moet stoppen. Maar gemakkelijk zal dat niet gaan. Inmiddels is door de hoge inflatie van ca. 9%, waar met name de senioren en gewone werknemers last van hebben, veel druk op het kabinet gekomen om de geplande dure klimaatmaatregels, naar beneden bij te stellen, om zodoende meer lucht te kunnen geven aan landgenoten die niet meer fatsoenlijk kunnen rondkomen. De druk op het kabinet is nog verzwaard doordat de rechter de zogenaamde rendementsheffing van 4% op inkomsten uit sparen en beleggen heeft veroordeeld. Hierdoor moet het kabinet uitgaan van het reële rendement, waardoor nu al vaststaat dat enige miljarden moeten worden terugbetaald. Dus weer een tegenvaller. En het kabinet heeft het al zo druk met de slachtoffers van de toeslagenaffaire, die ook nog het een en ander te vorderen hebben. Daar komt nog bij, dat lang niet alle Groningers hun aardbevingsschade vergoed hebben gekregen. En kort geleden kondigde Rutte aan dat waarschijnlijk de belastingtarieven verhoogd zullen moeten worden omdat Vadertje Staat anders niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

En het moge duidelijk zijn: belastingverhoging zet de meeste zoden aan de dijk bij grote groepen werknemers, ouderen en middenstanders. Dus naast de inflatie van 9% zit er nog een belastingverhoging aan te komen, tenzij de 1e en of de 2e kamer hieraan niet zal meewerken. Ook is het wrang te lezen dat het kabinet de jaarlijkse procentuele verhoging van de AOW wil loskoppelen van de procentuele verhoging van het minimumloon.

Daarom meld ik hier maar weer eens dat de Gemeente Hoorn een armoedebeleid voert, waardoor mensen die in de knel zijn gekomen, kunnen worden geholpen. U kunt altijd de website 1.Hoorn. nl  raadplegen voor de mogelijkheden die daar worden genoemd. Ik wijs nog maar eens naar de mogelijkheid om tegen een geringe vergoeding eenmaal per week huishoudelijke ondersteuning te krijgen via de gemeente.

Ook is het onbegrijpelijk dat de pensioenen nog steeds niet worden geïndexeerd terwijl de miljarden (1500) over de randen klotsen. Op internet heb ik gezien dat de rendementen voor het ABP over de periode 2006 t/m 2020, gemiddeld 20,4 miljard per jaar hebben bedragen. Dat is gemiddeld 7% van de beleggingen per jaar. Over deze periode heb ik gezien dat het totaal van de pensioenuitkeringen, afgerond 5 miljard, hoger uitviel dan het totaal van de over deze periode geïnde premies. Dus een toename van het belegd vermogen van 301 miljard in 15 jaar. In 2021 bedroeg het rendement over de eerste 3 kwartalen 6,7% van het belegde vermogen. Dus wederom een toename van ca. 20 miljard. Maar de reden dat niet kan of mag worden geïndexeerd is de beleidsdekkingsgraad. Die was “slechts” 101%. Deze dekkingsgraad is de uitkomst van de breuk

                                         huidige vermogen werkgeverspensioen
dekkingsgraad = ———————————————————- x 100%
                                       huidige waarde toekomstige verplichtingen
                                                           werkgeverspensioen

Simpel gesteld: voor een betere dekkingsgraad moet het huidige vermogen hoger zijn of moeten de toekomstige verplichtingen lager zijn. Maar die moeten (volgens DNB en kabinet) berekend worden met een rekenrente van 4%. Helaas is de marktrente de laatste jaren veel lager geweest. Dat is u bekend. Dus het bedrag boven de streep groeit gewoon te langzaam. Een geluk is dat door de rendementen het bedrag boven de streep wel gemiddeld met 7% per jaar is gegroeid. Vandaar de 101%.

De oorlog in Oekraïne heeft zich de laatste dagen verplaatst naar het Donbas gebied in het oosten van Oekraïne. Iedereen die ik hierover spreek, voelt zich ongemakkelijk om wat zich in Oekraïne afspeelt. Het beïnvloedt toch ons denken en allemaal vragen wij ons af hoe dit in de huidige tijd mogelijk is. We realiseren ons weer dat een alleenheerser heel gevaarlijk kan zijn voor zijn onderdanen en andere soevereine staten. Dat blijkt maar weer. Poetin heeft in strijd met humanitaire beginselen zijn buurland overvallen, veel slachtoffers gemaakt en steden en dorpen voor een flink deel vernietigd, dan wel onbewoonbaar gemaakt. En nog is het niet afgelopen. En ondanks de vele slachtoffers heeft de NAVO niet ingegrepen. Dat zou wel kunnen om humanitaire redenen zoals genocide. Omdat de NAVO bang is dat Poetin dan een kernoorlog zal ontketenen wordt niet ingegrepen. Gezegd moet worden dat het Oekraïense volk zich geweldig heeft geweerd tegen de bezetters. Helaas ziet het er naar uit dat het oostelijk deel ten prooi zal vallen aan de vijand. Ook is duidelijk geworden dat de voormalige KGB vrienden van Poetin, de oligarchen zich, na de val van de Sovjet Unie, enorm verrijkt hebben door bedrijven van het toenmalig communistisch regime over te nemen. Dat uit zich vooral door bezittingen, zoals miljoenenjachten en prachtige woningen enz., over de gehele wereld. Al deze zaken stonden niet op naam van de werkelijke eigenaren maar op naam van rechtspersonen waarvan de aandeelhouders onbekend waren. Inmiddels is daarover steeds meer duidelijk geworden. En nog betaalt Europa per dag 600 miljoen euro aan Poetin voor gas, olie en steenkool. Een derde van Rusland draait op de opbrengsten van olie en gas. Toch vreemd dat je als EU de vijand betaalt voor olie en gas terwijl Oekraïne, ook een vredelievend Europees land, wordt vernietigd met behulp van die olie- en gasopbrengsten. Inmiddels verblijven miljoenen Oekraïense vluchtelingen in de EU. Zo zijn ook ongeveer 30.000 daarvan opgevangen in Nederland. Hoeveel in Nederlandse gezinnen verblijven is niet geheel bekend. Laten we bidden en hopen dat de oorlog snel voorbij is en dat Poetin beter ten halve keert dan helemaal verdwaald. In feite zijn het immers broederlanden met dezelfde godsdienst.

Op 20 april hebben we weer een ledenmiddag gehouden in het Octaaf. We hadden daarvoor C.M. (Kees) Schilder uit Volendam uitgenodigd om te vertellen over zijn liefde voor operamuziek. Graag verwijs ik naar het verslag van Sane de Boer verderop in de Nieuwsbrief.

Wij als bestuur vangen wel eens op dat onze leden niet altijd blij worden van de invulling van de ledenmiddagen. Dan vragen wij hen wat zij dan wel op prijs stellen, maar dan is dat voor hen ook moeilijk om met ideeën te komen. Het zou wat zijn als wij een soort van ideeëncommissie konden instellen om zodoende met aansprekende onderwerpen te kunnen komen. Wij gaan dit in het bestuur bespreken.

De volgende ledenmiddag is op woensdag 18 mei a.s. en dan is er Bingo voor de liefhebbers. Het Octaaf is open vanaf 13:30 uur en de middag vangt aan om 14:00 uur en de Bingo wordt geleid door oud-voorzitter Rikkie Kostelijk. Wij zullen zorgen voor leuke prijsjes en de inwendige mens.

Eind mei komt er geen Nieuwsbrief uit in verband met de welverdiende vakantie van onze penningmeester en de redactiecommissie. Wij wensen hen vanaf deze plek een hele fijne vakantie toe.

Jeu de Boules. Omdat dit spel het vorige jaar zo goed bevallen is, willen we dit weer organiseren. Nadere details vindt u verderop in de Nieuwsbrief.

Fietstocht. Graag willen we de traditie weer oppakken om die in augustus of september te doen. In de loop van de zomermaanden zullen we u daarvoor per email benaderen.

Ik eindig met een gedicht van: Priscilla Laneuze (www.gedichtensite.nl)

 

Een tijd van vreugd was voor hen ingetreden,
sinds Hij in alle vroegte haar verscheen,
voor Thomas ook had weggerold de steen,
ze voelden zich vereend rond Hem, de reden.

Hoe heerlijk licht leken hun bezigheden,
te weten Zijn aanwezigheid, die scheen
als een beschermend Licht dicht om hen heen,
de dagen vlogen om, sereen, tevreden.

Vol droefheid kondigde zich aan de dag,
dat Hij weer naar Zijn Vader op zou varen,
Hij zou een Trooster zenden, die voorzag
in hun behoeften en zich openbaren
zou, geen nog wist van ’t moois dat voor hen lag.

Lang stonden zij daar, naar omhoog te staren….

Uitnodiging ledenmiddag woensdag 18 mei 2022

Het is alweer de laatste ledenmiddag van het seizoen. Een seizoen met vele onderbrekingen. Bijna niets ging zoals gepland. Gelukkig kunnen wij het seizoen afsluiten volgens planning. Voor de ledenmiddag van mei staat een Bingo op het programma.

Rikkie Kostelijk en Gerrie Roos organiseren op woensdag 18 mei a.s. een feestelijke Bingo met verrassende prijzen. Aanvang 14.00 uur. In Het Octaaf. Inloop vanaf 13.30 uur met koffie/thee.

Na de bingo sluiten wij het seizoen af met een drankje en een hapje.

Wilt u deze activiteiten alvast in uw agenda vermelden

 

Jeu de Boules

De datum is vastgesteld op woensdag 20 juli a.s. Aanvang 14.00 uur. Plaats: Leekerpad 8 te Hoorn. De baanhuur en hapjes zijn voor rekening van de PCOB en de drankjes en snacks zijn voor eigen rekening. Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u zich opgeven bij Paul Meijer, liefst met e-mail paulmeijerhoorn@gmail.com

Geen e-mail? Dan kunt u hem bellen 0649928158.

Voor de jeu de boules komt er geen nadere afkondiging meer.

Fietsen en eten met de PCOB

Op woensdag 7 september a.s. Verder nieuws hierover in de Nieuwsbrief van september. Bij deelname is fietsen niet verplicht. Wij zoeken weer een mooie en veilige niet te lange route uit en hopen op mooi weer. Het restaurant waar wij gaan eten zal in de buurt van Hoorn zijn.

Zomer Agenda

Spellenmiddag

Iedere eerste maandag van de maand. (De zomer door) We beginnen om 14.00 uur. (gratis) In Het Octaaf.

Ootje Konkel

Pannenkoeken eten. (Kan ook iets anders zijn, (op eigen kosten.) Woensdag 15 juni. Tijd 16.00 uur. Opgeven bij Rikkie. Voor 10 juni. Tel.nr. 230512 of e-mail hb.kostelijk@ziggo.nl

Museum met de trein (Amsterdam)

Woensdag 17 augustus

Naar het “Allard Pierson” museum.

Eerst ergens lunchen daarna naar het museum.

Alles op eigen kosten. Opgeven bij Rikkie.

Tel.nr. 230512 of e-mail hb.kostelijk@ziggo.nl

 

De Spellenmiddag.

Ja, we gaan weer beginnen in Het Octaaf.

Wanneer:        maandag 2 mei.

Tijd:                 14.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten:            Geen.

Als u graag een spelletje speelt bent u van harte welkom.

Gerrie, Thea, Rikkie.

 

Even (glim)lachen

Westfriese wijsheden

Koik niet wat of je verloren hewwe, koik nei wat je overhouwe.

Kijk niet naar datgene wat je kwijt bent, kijk naar datgene wat je overhoudt.

Ok ’t zweerste uur het maar zestig menute.

Ook het zwaarste uur heeft maar zestig minuten.

Lillik in de luier, gnap in de sluier.

Lelijk in de luier , knap in de sluier

 

Nieuwe leden

Wij heten van harte welkom:

Dhr. C. Drieënhuizen en Mw. A. M. Drieënhuizen-Maarleveld

Woord ter bemoediging

Lucas 24:30-32

En het gebeurde, toen Hij met hen aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende. En toen Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen.

En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht.

En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?

Agenda

02-05-2022 Spellenmiddag

18-05-2022 Bingomiddag o.l.v. Rikkie Kostelijk

15-06-2022 Ootje Konkel

20-07-2022 Jeu de Boules

17-08-2022 Museum Amsterdam

07-09-2022 Fietsen en eten

21-09-2022 Ledenmiddag met dhr. Muntjewerf over de slag op de Zuiderzeee

19-10-2022 Nog niet bekend

16-11-2022 Nog niet bekend

21-12-2022 Kerstmiddag

Afzuigkap schoonmaken (Serieus klusje!)

Afgezien de hygiëne is een schone afzuigkap ook belangrijk voor de veiligheid. Als u het schoonmaken écht lang laat liggen en zich veel vet ophoopt, kan er zelfs brand ontstaan. Bij een gevalletje “vlam in de pan” kan dat serieuze gevolgen hebben, want zo’n laagje vet is heel brandbaar. Bovendien komt bij het koken fijnstof vrij en als dit niet goed kan worden afgevoerd, is het schadelijk voor de gezondheid. Het schoonmaken van de afzuigkap kan men maar beter serieus nemen. Het schoonmaken zorgt er ook voor dat hij zijn werk goed doet. Een afzuigkap moet namelijk een bepaalde zuigkracht hebben: niet zoveel dat de soep omhoog vliegt, maar wél genoeg om de luchtstromen vol vocht en geurtjes naar buiten te werken.

Wanneer de kap dus aan een schoonmaakbeurt toe is merkt u dat ook aan de zuigkracht.

U kunt dit checken door de kap aan te zetten en een vel keukenpapier tegen de roosters te houden. Blijft het keukenpapier aan het rooster van de afzuigkap hangen? Dan doet de kap wat deze moet doen en hoeven de filters nog niet schoongemaakt te worden. Dwarrelt het papier naar beneden dan is het de hoogste tijd om de kap schoon te maken.

Als u huishoudelijke ondersteuning ontvangt van een thuiszorginstelling via 1.Hoorn wordt aan het begin van de aanvraag een normenkader ingevuld. Dit is een leidraad waarin werkzaamheden worden geformuleerd die leiden tot een schoon en leefbaar huis. In dit normenkader treft u de werkzaamheden die o.a. in de keuken dienen te worden gedaan. Zoals afzuigkap reinigen. De frequentie hiervoor is 2 x per jaar schoonmaken. Na het lezen van het eerste gedeelte van dit artikel begrijpt u dat dit te weinig is, o.a. in verband met brandgevaar. Het advies in het normenkader moet m.i. zijn: 6 x per jaar schoonmaken.

(Diet IJskes)

Alles over 45km-auto’s

(Ik ben niet aangehouden, maar wil wel stoppen met autorijden).

Het is een afweging met grote gevolgen: stopt u definitief met rijden of niet? Mogelijk hebt u zelf twijfels, of maakt uw familie zich zorgen over uw rijgedrag. Bespreek dit met elkaar of met uw arts.

Als u ouder wordt en minder goed ter been, wordt mobiliteit steeds belangrijker. Zonder vervoer komt u tenslotte nergens. Een invalidenvoertuig is dan vaak een oplossing voor mensen met beperkingen en voor wie geen rijbewijs meer heeft doordat dit niet werd verlengd. Overweegt u om helemaal te stoppen met rijden omdat u geen gebruik meer maakt van uw auto? Dan kunt u vrijwillig uw rijbewijs inleveren bij de gemeente en dit kost u niets. U kunt wel (tegen betaling) direct een bromfietsrijbewijs aanvragen.

Als u slecht ter been bent, is een 45km-auto misschien een goed idee. Maar hoe weet u welke auto het beste bij uw situatie past? De brommobiel is officieel geen gehandicaptenvoertuig

Gesloten gehandicaptenvoertuigen zoals de Canta, JDM-City en de Motion Moriage (45km-auto’s) zijn dat wel. Máár er zijn verschillen tussen een brommobiel en een gesloten gehandicaptenvoertuig. Met genoemde bovenstaande voertuigen mag u rijden op alle wegen met een toegestane maximum snelheid tot 80 km per uur, er passen twee personen in. De Canta is een Nederlands product en ontwikkeld door de Universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente.  De breedte is 1.10 meter, dat is de wettig vastgestelde maximale breedte voor een gehandicapten voertuig.

Met de gesloten gehandicaptenvoertuigen mag u ook rijden op het fietspad, de stoep, in wandelgebieden en op winkelpromenades en u betaalt geen wegenbelasting maar dient wel WA-verzekerd te zijn. Ook parkeren op het voetpad of de stoep is toegestaan. Voor de brommobiel is dat verboden. Een brommobiel heeft een geel bromfietsplaatje en is groter dan een Canta maar kleiner dan een gewone persoonsauto. Voor de bestuurder en passagier is het verplicht om een gordel te dragen. Er zijn zowel voor de brommobiel als voor een invalidenvoertuig diverse aanpassingen mogelijk, zoals handbediening van gas of rem, draaibare stoel, lift voor een rolstoel/rollator enz.

De snelheid moet uiteraard worden aangepast aan de plaats in het verkeer. Op het voetpad mag u bijvoorbeeld niet harder rijden dan maximaal 6 kilometer per uur. Op een fiets- of bromfietspad en op de rijbaan moet u de regels voor brommers of fietsen volgen.

Via de gemeente Hoorn, afd. 1.Hoorn, kunt u vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) een gehandicaptenvoertuig aanvragen. Sommige gemeenten kiezen ervoor deze te huren van een leverancier die ook zorgt voor het onderhoud, reparaties en verzekeringen. U betaalt zelf een eigen bijdrage aan de gemeente zolang u de auto gebruikt.

Meer informatie leest u op www.rijbewijsverlopen.nl of www.amrijbewijs.nl; bijvoorbeeld over de regelgeving, mogelijkheden en bijzonderheden waar u op moet letten.

 

Overzicht verschillen tussen een Scootmobiel, Canta en Brommobiel

Toegestaan:                      Scootmobiel                      Canta                    Brommobiel

Op snelweg                       Nee                                      Nee                       Nee

Op autoweg                      Nee                                      Nee                       Nee

Op 50/80km weg             Ja                                           Ja                            Ja

Op fietspad                        Ja                                           Ja                            Nee

Op trottoir                          Ja                                           Ja                            Nee

In wandelgebieden        Ja                                           Ja                            Nee

In winkelcentra                Ja                                           Ja                            Nee

Parkeren op trottoir       Ja                                           Ja                            Nee

Rijbewijs                             Nee                                      Nee                       Cat. AM

Snelheid v.h. voertuig    ca. 18 km                            45 km                   45 km

Officieel hulpmiddel       Ja                                           Ja                            Nee

Benzine, diesel/elektro Elektro                                 Benzine                               Diesel/Elektro

Breedte                               1.10 m                                 1.10 m                  ca. 1.40 m

Wegenbelasting              Nee                                      Nee                       Nee

Gordelplicht                      Nee                                      Nee                       Ja

Aantal personen              1                                             max. 2                   max. 2

Kenteken                           Nee                                      Nee                       Ja

 

Verkeersboetes in 2022

Dit betaalt u voor de onderstaande overtredingen:

Onnodig links rijden op autoweg of autosnelweg: 220 euro.

Rechts inhalen: 250 euro.

Geen autogordel dragen: 150 euro.

Als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden: 350 euro.

Geen voorrang verlenen aan auto’s van rechts: 250 euro.

Door rood licht rijden: 250 euro.

Negeren van een rood kruis: 250 euro.

Afslaan zonder richting aan te geven: 100 euro.

Met een motorrijtuig rijden als het kenteken niet goed leesbaar is: 150 euro.

Zonder noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven: 250 euro.

Geen gelegenheid geven aan passagiers die in- of uitstappen bij de tram of bus: 250 euro.

Een voertuig dubbel parkeren: 100 euro.

Parkeren op plaatsen met een blauwe streep zonder dat een parkeerschijf zichtbaar is: 100 euro.

Onnodig mistlicht voeren en de voorzijde: 100 euro, idem aan de achterzijde: 150 euro.

Niet werkende remverlichting: 150 euro.

Shampoo Cap

Zonder water uw haar wassen.

Door fabrikanten worden steeds meer producten ontwikkeld die helpen bij de hygiënische verzorging van mensen met een handicap, die misschien niet onder de douche of in bad kunnen of durven. Zoals verzorgend wassen-washandjes en de Shampoo Cap.

Dit is in feite een badmuts (voor eenmalig gebruik) om het haar te wassen. Niet met water maar met een speciale haarlotion, die zowel een reinigende als een verzorgende werking heeft. Voor u het haar gaat ‘wassen’ legt u de Shampoo Cap in de magnetron en warmt het op. Zo zorgt u voor een behaaglijke temperatuur. De lotion is geïmpregneerd aan de binnenzijde van de Shampoo Cap. Het komt vrij zodra de cap op het hoofd staat en de binnenzijde tegen het haar wordt gemasseerd. Door het masseren komt het vuil los van het haar en blijft na het wassen achter in de Shampoo Cap. Deze gooit u na gebruik dan ook weg. Na het wassen wordt het haar niet uitgespoeld. U hoeft dus niet met water en handdoeken in de weer. De cap is overigens zowel door een verzorgende als door iemand zelf te gebruiken. Als de hand- en armfuncties nog voldoende zijn, kunt u het, bijvoorbeeld zittend, prima zelf doen.

Info: de Shampoo Cap wordt geproduceerd door shampoo fabrikanten en verkocht bij drogisterijen.

Uw woning klaar voor de toekomst

Met een gunstige lening van de gemeente Hoorn.

Bent u 55+ of heeft u een zorgvraag? En wilt u zo lang mogelijk blijven wonen in uw eigen huis? Dan kunt u zich nu al op uw toekomst voorbereiden door uw woning aan te passen. Denkt u daar bijvoorbeeld aan door het bad om te laten bouwen tot douche. Door drempels uit uw huis te laten verwijderen. De toiletruimte groter te laten maken bij het gebruik van een rollator. Het aanbrengen van verlengde of op afstand bedienbare raamopeners. Het plaatsen van een traplift. Het combineren van videobewaking met een op afstand bedienbare automatische voordeuropener. Toepassen van persoonsbeveiliging via een alarminstallatie. Het plaatsen van rookmelders en koolmonoxidemelders. Het plaatsen van airconditioning apparatuur. Het plaatsen van anti-slip matten, vloerkleden of val-veilige vloeren. Bredere deuren plaatsen. Lichtschakelaars op zithoogte. Keuken aanpassen enz.

Aangezien 80% van de ongevallen onder ouderen in de eigen woning plaatsvindt, levert het aanpassen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, naast een verbetering van comfort ook een aanzienlijke verbetering van veiligheid op.

Om inwoners daarbij te helpen, heeft de gemeente Hoorn zich aangesloten bij de landelijke ‘blijverslening’. Dit is een soort hypotheek met gunstige voorwaarden waarmee u de werkzaamheden kunt betalen. U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- lenen en alleen gebruiken voor aanpassingen in uw eigen koopwoning. Als u van de lening gebruik gaat maken dan stuurt u de rekeningen naar de gemeente en die betaalt ze uit uw ‘blijverslening’. Voor de aanvraag heeft u offertes van de woningaanpassingen nodig. Vraag daarom eerst offertes aan bij de installateur of aannemer. Daarna vult u het aanvraagformulier in op www.hoorn.nl/blijverslening. Of stuurt u het op naar Gem. Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn. Heeft u nog vragen dan kunt u ook bellen naar het telefoonnummer van de gemeente: 0229 252200.

U kunt de werkzaamheden pas laten uitvoeren als uw aanvraag door de gemeente is goedgekeurd.

Verdere informatie over de Wet Langdurige Zorg of subsidie van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) treft u ook op www.rijksoverheid.nl.

En op www.langerthuisinhuis.nl/levensloopbestendige-woning.

Via uw Zorgverzekering is het soms ook mogelijk om een verbouwingsvergoeding te krijgen.

Wat kunt u doen als het te droog is in huis

In de winter, als de verwarming hoog staat, kan de lucht in huis erg droog worden. In de zomer kan dat gebeuren als u een airco gebruikt. Als de lucht erg droog is, kunt u last krijgen van droge ogen en een droge huid. Nog een nadeel van droge lucht is dat virussen zich er sneller in verspreiden. Ventileren helpt vaak, omdat u daarmee vochtiger buitenlucht binnenlaat. Ook waterbakjes aan de verwarming maken het vochtiger in huis. Als u regelmatig last heeft van droge lucht in huis, kunt u een luchtbevochtiger aanschaffen. Een goede luchtbevochtiger meet de luchtvochtigheid en zorgt automatisch voor de juiste hoeveelheid lucht in huis.

Aankondiging bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Op woensdag 18 mei a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Ik ben jong en ik heb geheugenproblemen’. Veranderingen in denken en handelen op jonge leeftijd. Wat betekent dit voor ons gezin? Wat betekent dit maatschappelijk: werk, sociaal, financieel?

Als deskundige is Addy de Mooij, dementieconsulente werkzaam bij Geriant, uitgenodigd.

De gespreksleider van deze avond is Annet Koelman.

Locatie: Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.

Info: bij Ellen Bos-Ruijer via e.ruijer@alzheimervrijwilligers.nl of te bereiken via 0229-741741 (Geriant). www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland 

Bij verkoudheidsklachten vragen wij u thuis te blijven. 

Alzheimer Café Hoorn is onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, JonkersZorg, Martha Flora Hoorn en Geriant West-Friesland.

Verslag van de ledenmiddag van 20 april 2022 in de grote kerkzaal van Het Octaaf

Marieke, onze ledenmiddagvoorzitter, opent de middag met een gebed van St Patrick, een zegenbede. God dicht bij je in deze moeilijke tijd. Daarna zongen we onder de bezielende orgelbegeleiding van Peter Zandbergen op het grote kerkorgel: “U zij de Glorie”. Na enkele mededelingen gaf Marieke het woord aan onze inleider Kees Schilder uit Volendam, een wetenschapper op het gebied van de Opera. Hij begon met zich voor te stellen, op zich al een heel verhaal, dit met het oog om in de ban te geraken van deze integrerende muziek.

Als eerste werd de grote Luciano  Pavarotti belicht, geboren op 12-10-1935. Hij was een grote Italiaanse tenor, de beste der wereld van zijn generatie. Kees liet een geweldig stuk horen “Pour mon âme, La Fille du Regiment”, waarin zijn stem heel goed was  te beluisteren.  De inleider had een goede apparatuur opgesteld voor in de kerk, zodat de weergave subliem was. Om reden deze grote zanger bij velen bekend is ga ik hier niet verder op in.
Daarna was aan de beurt Placido Donmigo. Evenzo een wereldberoemde, maar nu een Spaanse operazanger en dirigent, geboren in 1941 in Madrid, maar verhuisde als kind al naar Mexico. In 1962 sloot hij zich aan bij het Israëlisch Nationale Opera. Hij maakte zijn debuut aan het Teatro alla Scala in 1969 en bij Covient Garden in 1971. In 1981 bereikte hij ook aanzienlijke bekendheid buiten de operawereld toen hij het lied “Perhaps Love”  als duet met de jonge Amerikaanse volks/popzanger John Denver registreerde. Van Placide Domingo liet de spreker het ’ In cielo benedetto I Lombardi’ horen. Een fijne weergave. Kees Schilder vertelde nog dat hij op een bijzondere wijze aan een plaat van deze zanger was gekomen.
Na dit wereldwonder kwam Nicolai Gedda  aan de beurt.

Geboren in Stockholm op 11 juni 1925 en overleden op 8-01-2017. Hij was een Zweedse tenor en beroemd operazanger en gaf ook veel liedrecitials. Hij heeft ongeveer 200 opnames op zijn naam staan. Er wordt van hem beweerd dat hij de meeste opgenomen tenor in de geschiedenis is. Gedda’s was het bekendst vanwege zijn schoonheid in toon, stemcontrole en muzikale opvatting. Wij hoorden nu van hem: “Da geh ich zu Maxim (Die lustige Witwe)
We komen dichter bij huis, in de Nederlandse kunst. Stientje Deutekom Engel, geboren in Amsterdam op 28-10-1931, een Nederlandse operazangeres. Begon haar loopbaan als Christina Deutekom, maar veranderde haar naam in Cristina Deutekom, ze liet de “H”vervallen na haar doorbraak in Italia. Ze trouwde in 1952 met Jacob Deutekom, die haar tijdens haar hele carrière naar alle optredens begeleidde. In 1955 kregen ze een dochter die Irma genoemd werd. In Italië werd ze aangeduid als:” L’usignolo olandese” (de Nederlandse nachtegaal) Cristina heeft met vele wereldbekende tenoren samen gewerkt. Kees Schilder heeft haar een keer uitgenodigd op een opera avond in Volendam, in de aula van de Petrusschool. De aula was bijna te klein vanwege de belangstelling voor Cristina Deutekom. We hoorden van haar “Der Hölle Rache kocht in meinen Herzen.”Heel mooi !!

Tita Schippa, hij studeerde in Milaan en maakte op 21 jarige operadebuut als Alfred in Verdi’s La Traviata in het Teatro Politeama Facchinetti in Vercelli. Een van de lyrische tenoren uit zijn tijd, mede door zijn heden ten dage nog onovertroffen vertolkingen van Almaviva in “Barbiere di Siviglia”. Zijn stem klonk als die van Enico Caruso. Dat zou maar één keer in de 100 jaar voorkomen. Zo is ook de kunstige begaafde stem van Tita Schippa uniek gebleven. Van hem hoorden wij “Tu cha nun chiagne”. Een fijne vertolking.

Zo passeerden er nog enkele andere grootheden en beroemdheden o.a. Beniamino Gigli, een Italiaan en Jussi Björling/Robert Merrill. We hoorden daarvan het duet uit de Parelvissers. Alle verhalen waren indrukwekkend, maar pittig te verwerken.

Jammer dat de vermelde Aafje Heijnes niet meer aan bod kwam. Zij had met haar gezongen: “Bist du bei mir” van Bach, vermeld in de catalogus. Dat zou een goede en toepasselijke afsluiting zijn geweest. Het zij zo.

De spreker werd bedankt door de voorzitter en we gingen met veel informatie over de operawereld de kerk uit. Het was een mooie middag.

De volgende ledenmiddag is iets luchtiger aard, het voornemen is om een bingomiddag te organiseren met een drankje en een hapje ter afsluiting van het seizoen.

(Sane de Boer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden