Nieuwsbrief PCOB Ldm-Vbg, oktober 2023

11 okt 2023 Leidschendam/Voorburg

Nieuwsbrief Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)

Afdeling  Leidschendam-Voorburg, oktober 2023  

Bestuur

Jan Hendriks         Voorzitter, nieuwsbrief                                       06-38926344

Richard Gordijn   Penningmeester, ledenadministratie             06-22443516

Vacature                Secretaris

Femmie Nobels   Programmacommissaris                                      06-29628062

 

Postadres                                                        E-mail secretariaat

Wilgendreef 271 2272 AL Voorburg        leidschendam-voorburg@pcob50plus.nl

 

Contributie

€35 voor individuele leden en €51,50 voor echtparen/samenwonenden ING-rekening NL06INGB0000411871 PCOB -Voorburg

Inhoud van deze nieuwsbrief

 1. Van de voorzitter              
 2. Een ‘warm’ welkom                                                                                         
 3. Een blik vooruit: Waar kunnen we elkaar ontmoeten?
 4. Ontmoeting met gebiedsregisseurs -Voorburg                                          
 5. Informatiemiddag over MANTELZORG 4 oktober              
 6. Activiteiten om aan deel te nemen                                                         
 7. Verjaardagen oktober                                                                                         

1. Van de voorzitter

De eerste contactmiddag na de zomervakanties is inmiddels gepasseerd. De bijeenkomst is ons goed bevallen. Het was gezellig en vooral ook zeer geanimeerd met de dames van de gebiedsregie binnen Voorburg. Ze brachten ons veel informatie over het reilen en zeilen van de gemeente. In deze nieuwsbrief treft u een verslag van de bijeenkomst aan.

Wat we u ook niet willen onthouden is de tekst ‘Welkom’ zoals deze is aangetroffen in de kathedraal van  Coventry. We openen ermee. Verder in deze nieuwsbrief het programma van de contactmiddagen voor de komende maanden. In oktober een gemeenschappelijk met de KBO georganiseerde middag over mantelzorg. Dit mag u natuurlijk niet missen.  In november is er een wijziging in het programma. We schuiven het ouderenkoor door naar 2024. Gepland staat nu een gezellig samenzijn met een lezing over blindengeleidehonden.

We sluiten deze nieuwsbrief af met een overzicht van het activiteitenaanbod in de ‘week van oog voor elkaar!’ De gemeente bundelt hiermee haar activiteiten ter bestrijding van eenzaamheid. Leuk om mee te doen. Aansluitend de verjaardagen van de maand oktober. Alle jarigen: van harte gefeliciteer

Jan Hendriks

Een ‘warm’ welkom

Met dank aan één van de oplettende vakantiegangers konden we onze contactbijeenkomst in september openen met een bewerking van een tekst in de kathedraal van Coventry waarmee al haar gasten welkom worden geheten. Fijn. Ook bij onze contactbijeenkomsten is iedereen welkom.

Welkom

We heten iedereen welkom

die alleenstaand, getrouwd, gescheiden,

weduwnaar, hetero, homo of nog weer anders is.

 

We verwelkomen je,

of je nu als een nachtegaal kunt zingen

of alleen maar in jezelf kunt brommen.

 

Je bent hier welkom

Als toevallig voorbijganger, gelukzoeker,

Godzoeker of nieuwsgierige.

 

We verwelkomen diegenen

die ouder zijn dan zestig

maar nog niet volwassen zijn

en tieners die te snel opgroeien.

 

Het maakt ons niet uit

of je roomser bent dan de paus,

of sinds Kerstmis tien jaar geleden

niet meer naar de kerk bent geweest.

We heten iedereen welkom

die denkt dat de aarde plat is,

te hard werkt of lanterfantert.

 

We bieden een speciaal welkom

aan diegenen die vandaag

een gebed kunnen gebruiken

of die als kind het geloof

door hun strot gedrukt hebben gekregen.

 

Wij verwelkomen

Pelgrims, toeristen, zoekers,

twijfelaars, kaarsjesopstekers…. en

 

Jou!

 3. Een blik vooruit: Waar kunnen we elkaar ontmoeten?

De buitengewoon prettige – en enerverende contactbijeenkomst van september smaakt naar meer. Voor een gezellige ontmoeting bent u van harte welkom bij onze contactmiddagen. Het programma voor de tweede helft van 2023 is als volgt gepland:

Woensdag 4 oktober      14 – 16 uur      Koningkerk

Samen met de KBO organiseren we op deze middag een samenkomst met als thema Mantelzorg. Verderop in de nieuwsbrief treft u meer informatie aan. Deze samenkomst vervangt in oktober de traditionele contactmiddag.

Dinsdag 14 november    14 – 16 uur      Kruisheuvelkerk

We maken er een gezellige samenkomst van, waarbij Ebo Roek ons vertelt over blindegeleidehonden: hun opvoeding, hun taak, beperkingen en betrouwbaarheid. Na deze middag weet u er alles van.

Dinsdag 12 december     14 – 16 uur      Koningkerk (Bij Bosshardt)

Het Leger des Heils zorgt weer voor een mooie Kerstviering. We komen weer helemaal in de sfeer van de kerstdagen.

Adres Kruisheuvelkerk:   Burgemeester Roeringlaan 6 , bus 46 en tram 6

Adres Koningkerk:            Bruijnings Ingenhoeslaan 4  Voorburg, bus 23 en tram 2

4. Ontmoeting met de gebiedsregisseurs van -Voorburg

Het was een sprankelende middag in de Kruisheuvelkerk. Drie gebiedsregisseurs kwamen op bezoek: Venessa van Hurck, Anne Hans en Nathalie Batelaan. Enthousast, ogen en oren tussen wijkbewoners en gemeente. Mensen die zich echt verantwoordelijk voelen.

Het team van gebiedsregisseurs:

Vanessa van Hurck, Raúl Garcia, Penchy Harteveld, Anne Hans en Nathalie Batelaan.

 Als de communicatie met de gemeente niet goed loopt….wij staan klaar!

Soms kunnen de verschillende loketten van de gemeente wat complex zijn en de afstand tussen gemeente en burger groot. De gebiedsregisseurs wijzen de weg en zijn altijd toegankelijk. Verschillende thema’s kwamen aan de orde: van openbare orde tot veiligheid, van leefbaarheid tot onderlinge verbinding en van sociale cohesie tot participatie. 

Dan is het natuurlijk fijn dat ze met jarenlange ervaring de wijk en de gemeentelijke collega’s kennen, weten wat er speelt en wat de plannen zijn. Daarmee zijn ze gesprekspartner voor verschillende bewonersgroepen (jong en oud) en laten zichzelf zien bij bewonersavonden en wijkactiviteiten.

Met wie werken jullie zoal samen?

Om binnen onze fraaie gemeente iedereen zo goed mogelijk samen te werken onderhouden de gebiedsregisseurs vele contacten. Een willekeurige greep:

 • Sociaal Servicepunt, zorgorganisaties en woningcorporaties
 • Politie en BOA’s
 • Woej, S en W en wijkverenigingen
 • Kerken, belangenverenigingen (KBO, PCOB, gehandicaptenplatform e.d.)
 • Sportverenigingen, scholen en Vlietwensen.

Wie moeten we benaderen en hoe kunnen we jullie bereiken?

Dat de gegevens op de website staan en de spreekuren in Het Krantje vonden de aanwezigen nog niet voldoende. Vandaar dat we de nieuwsbrief hebben voorzien van contactgegevens:

 

 1. Gebiedsregisseurs website: www.lv.nl/gebiedsregiseur

gebied

naam

telefoonnummer

e-mail

Stompwijk/Voorburg West

Raúl Garcia

06-572.573.18

rgarcia@lv.nl

Rest Voorburg

Anne Hans

 

070-300.90.77

ahans@lv.nl

Leidschendam-Noord

Nathalie Batelaan

 

 

070-300.84.79

 

nnbatelaan@lv.nl

 Overig

Venessa van Hurck

 

070-300.91.29

 

v.van.hurck@lv.nl

 

 1. Via 14070 of de gebiedsregisseurs:

Regisseur wijkveiligheid

Michiel Nonnekes

Voor overleg over veiligheid en

handhaving in de wijk met inwoners en

ondernemers

Adviseur burger-

participatie

 

Penchi Harteveld

Voor overleg over participatie van

wijkbewoners in het beleid van de

gemeente (bv. de omgevingswet)

Regisseur leefbaarheid

 

Nathalie Batelaan

(zie boven)

Alle aspecten van leefbaarheid

gekoppeld aan het programma van

 Noord (Sterk voor Noord).

Speerpunten voor ouderenbonden

Er is binnen onze gemeente nogal wat in beweging en er zijn vele voorzieningen. Het gaat erom er ook vanuit onze senioren goed gebruik van te maken.

Veiligheid: nieuw is de inzet van een veiligheidsregisseur en BOA’s die voor de wijk kunnen worden vrijgemaakt. Niet minder dan 21 BOA’s zijn binnen de gemeentegrenzen aangesteld; maar ook de 13 buurtpreventieteams die in de wijken actief zijn.

Digitaliseren: Binnen de bibliotheken en in verschillende wijkcentra wordt ondersteuning geboden op het gebied van digitalisering. Neem vooral contact op en maak een afspraak als iets niet duidelijk is. Het contante geld is niet terug op het gemeentehuis, maar als erom wordt gevraagd is er ondersteuning beschikbaar.

Zingeving: het project ‘oog voor elkaar’ is speciaal op eenzaamheid gericht. Zo zijn er begin oktober in de week van de eenzaamheid vele activiteiten (volg ook Het Krantje). Er is zorg voor ontmoetingsruimten en activiteiten, een project gericht op positieve gezondheid en een speciale organisatie voor vrijwilligerds (LVvoor elkaar).

Zorg: Binnen de WMO staan consulenten klaar om te helpen, we kennen de cultuurpas en de vitiliteitsdag (18 september).

Inzet: Via de organisatie van LVvoorelkaar wordt de inzet van senioren na pensionering gestimuleerd en gecoördineerd.

Vanuit de zaal worden daarna nog verschillende vragen gesteld, maar ook complimenten gegeven. Bijvoorbeeld voor meldingen/klachten over het openbaar gebied die netjes worden afgehandeld en teruggekoppeld. En natuurlijk is niet alles opgelost: de groep jongeren bij Prinsenhof, opruimen van afval kan soms sneller en het ontbreekt soms aan inspraakmogelijkheden.

We spreken af onze stem te laten horen. Via bewonersbijeenkomsten, belangengroeperingen zoals de PCOB, onze raadsleden maar zeker ook via onze gebiedsregisseurs.

Het was een mooie bijeenkomst.

5. Informatiemiddag over MANTELZORG 4 oktober

Wie zorgt er voor mij als ik langdurig ziek ben, een beperking heb of hulpbehoevend ben? De komende jaren wordt MANTELZORG een steeds schaarser ‘artikel’. Het aantal zelfstandig wonende 75-plussers groeit gestaag, maar het aantal potentiële mantelzorgers per zorgvrager neemt flink af door de vergrijzing en de groei van het aantal werkenden.

Voor de ouderenbonden van -Voorburg (KBO en PCOB) voldoende aanleiding om een informatiemiddag te organiseren op woensdag 4 oktober van 14-16 uur in de Koningkerk te Voorburg (Bruinings Ingenhoeslaan 4; bus 23 en tram 2 stoppen voor de deur). De toegang is gratis en opgave vooraf is niet nodig. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Drie deskundigen en een ervaren mantelzorger verzorgen een korte inleiding van 10 minuten, elk vanuit hun eigen ervaring en kennis zodat alle relevante aspecten aan de orde komen. Het zijn mw. Varkevisser (‘een leven lang mantelzorger’), mw. Henriek van der Sloot (‘praktijkondersteuner huisarts; spin in het web’), mw. Wietske de Kat (Woej, mantelzorgcafé) en mw. Judith Haans (mantelzorgmakelaar: financiën  en wat moet je allemaal regelen). Na de pauze kunt u vragen stellen aan de sprekers.

 6. Activiteiten om aan deel te nemen

De gemeente -Voorburg spant zich – samen met tal van vrijwilligersorganisaties – in om eenzaamheid te bestrijden. In de week van ‘oog voor elkaar!’ wordt aandacht gevraagd voor vele activiteiten die worden georganiseerd. We nemen in onderstaand overzicht de activiteiten over die na het verschijnen van deze nieuwsbrief worden georganiseerd.

Week van ‘oog voor elkaar!

Maandag 2 oktober

10.00 – 11.00 uur: Samen een bakkie doen: gratis koffie en een luisterend oor. De Groene Loper, van  

                                  Rooyenstraat 2, Voorburg

10.15 – 12.45 uur: Tekenen en schilderenm, opdrachten of vrij schilderen. Wijkgevoouw Essesteijn,

                                  Elzendreef 10, Voorburg

13.00 – 15.00 uur: Open wijkspreekuur: een luisterend oor voor al je vragen. Dorpspunt, Doctor van

                                Noordstraat 92, Stompwijk

13.45 – 16.00 uur: Kennismaking met walking dootball. Sportypark Kastelenring, Sportparkweg 4,

                                  Leidschendam

15.00 – 17.00 uur: Vrij schilderen of tekenen. Wijkcentrum De Tol, De Horre 1, Leidschendam.

20.00 – 22.30 uur: Klaverjasavond, Rotterdamse stijl. Wijkgebouw Essesteijn, elzendreef 10 Voorburg.

Dinsdag 3 oktober

09.30 – 11.30 uur: Nederlandse taalles, samen oefenen. Spert en Welzijn, Dobbelaan 4 Leidschendam.

09.30 – 11.30 uur: Sjoelen. Ons Tolhuis, De Horre 1, Leidschendam.

10.00 – 12.00 uur: In gesprek over passend vrijwilligerswerk. LV-Voor elkaar, Oosteinde 73, Voorburg.

10.00 – 12.00 uur: Spelletjesochtend. Buurtkamer, Burgemeester van Duyvendijklaan 21, Leidschendam.

10.30 – 11.30 uur: Bewegen op muziek. WZH Schoorwijck, Zaagmolenstraat 96, Leidschendam.

11.00 – 12.00 uur: Buurtwandeling, samen de buurt verkennen. Reakt, Jacques Perkstraat 3, Voorburg.

12.00 – 13.30 uur: Broodje haring; lekkere lunch in het kader van Leidens Ontzet. WZH Schoorwijck,

                                  Zaagmolenstraat 96, L’dam

13.30 – 16.30 uur: Klaverjassen middag, Rotterdamse stijl. Wijkgebouw Essesteijn, Elzendreef 10,

                                  Voorburg.

17.00 – 19.30 uur: In gesprek over leven met een psychische kwetsbaarheid. Bibliotheek aan de Vliet,      

                                  Fluitpolderplein 5, Leidschendam

17.30 – 19.00 uur: Hutspot eten in het kader van Leidens ontzet. WZH Schoorwijck, Zaagmolenstraat 96,

                                   Leidschendam.

Woensdag 4 oktober

09.30 – 11.30 uur: Naailes. Sport en Welzijn, Dobbelaan 4, Leidschendam

10.00 – 12.00 uur: Tuinieren, gezellig samen werken in de tuin Buurthuiskamer Bij Bosshardt,

                                  Bruijnings Ingenhoeslaan 4, Voorburg.

11.00 – 14.30 uur: Fietstocht van 50 kilometer. Golfpark de Star, de Star 51A, Leidschendam.

15.00 – 18.00 uur: Opening ontmoetingscentrum Ad Hoccie. Ad Hoccie, Van Horwettestraat 3 te Voorburg.

20.00 – 22.00 uur: Open zangavond met dierenliedjes ivm dierendag. Repetitiecentrum De Haard,

                                  Molenpad 2a, Leidschendam

Donderdag 5 oktober

10.30 – 12.30 uur: Lezing: van toen naar nu. Buurtkamer, Burg. Van Duyvendijklaan 21, Leidschendam.

14.00 – 15.30 uur: Mannenclub; Samen dartenm biljarten, praten. WZH Schoorwijck, Zaagmolenstraat 96,

                                  Leidschendam.

17.00 – 19.30 uur: In gesprek over psuchische kwetsbaarheid. Bibliotheek aan de Vliet,

                                  Koningin Julianalaan 257, Voorburg.

Vrijdag 6 oktober

13.30 – 15.00 uur: Bingo. Reakt, Jacques Perkstraat 3, Voorburg

Maaltijd in de Koningkerk: vrijdag 6 oktober

In de Koningkerk worden maandelijks huiskamermaaltijden georganiseerd. De eerstvolgende maaltijd is tijdens de week van de eenzaamheid, op vrijdag 6 oktober. Inloop vanaf 17.00 uur, maaltijd start om 18.00 uur, kosten 5 euro per persoon. We drinken een aperatief, eten dit keer maccaroni, sluiten af met een toetje en drinken samen koffie. Uiterlijk tot en met 4 oktober kunt u zich aanmelden via email (kkhendriks@live.nl). Het maximum aantal deelnemers bedraagt 35.

7. Verjaardagen

 Leidschendam

Mw. M. van Zijderveld                                        03 oktober                     86 jaar

Mw. T.S.M. Vincentie                                          10 oktober                     81 jaar

Voorburg

Mw. J. de Brieder-Nentenaar                           01 oktober                     92 jaar

Dhr. D. Smit                                                         04 oktober                     77 jaar

Mw. B. Numan                                                      09 oktober                     93 jaar

Dhr. A. Breedijk                                                     10 oktober                     89 jaar

Msw. D.P. Riphagen                                             14 oktober                     80 jaar

Mw. M.F. Luca                                                       19 oktober                     98 jaar

Dhr. J. van Koppen                                               23 oktober                     77 jaar

Dhr F.C.M. Herscheid                                          26 oktober                     78 jaar

Dhr. M. Taal                                                            27 oktober                     84 jaar

Dhr. P. Vink                                                             31 oktober                     84 jaar

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden