Nieuwsbrief PCOB Ldm-Vbg november 2023

30 okt 2023 Leidschendam/Voorburg

Nieuwsbrief Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) Afdeling Leidschendam-Voorburg, november 2023

Bestuur:
Jan Hendriks             Voorzitter, nieuwsbrief 06-38926344
Richard Gordijn        Penningmeester, ledenadministratie 06-22443516
Vacature Secretaris
Femmie Nobels         Programmacommissaris 06-29628062
Postadres                                                      E-mail secretariaat
Wilgendreef 271 2272 AL Voorburg        leidschendam-voorburg@pcob50plus.nl

Contributie
€35 voor individuele leden en €51,50 voor echtparen/samenwonenden
ING-rekening NL06INGB0000411871   PCOB -Voorburg

Inhoud van deze nieuwsbrief
1. Van de voorzitter
2. Een ‘protestgeluid’
3. Een blik vooruit: Waar kunnen we elkaar ontmoeten?
4. Verslag van de thema-middag over Mantelzorg
5. Verjaardagen november

1. Van de voorzitter
We hebben de thema-middag over de mantelzorg inmiddels achter de rug. Toch weer een geslaagde ontmoeting, die samen met de KBO-afdelingen is voorbereid. Binnen Leidschendam-Voorburg kunnen wat ons betreft meer van deze gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd. Tenslotte hebben ‘wij senioren’ vele gemeenschappelijke interesses en belangen.
We openen de nieuwsbrief met een protestgeluid om over na te denken. Om vervolgens vooruit te blikken naar de activiteiten voor de komende maanden. Kom vooral naar de contactmiddagen. Juist hierdoor leren we elkaar beter kennen. Een goede gelegenheid is de contactmiddag op dinsdag 14 november in de Kruisheuvelkerk, waar Ebo Roek meer vertelt over Hulphonden. Zijn nieuwste, alleraardigste, hond in opleiding (Frida) is er wellicht zelfs wel bij. Op deze dag maken we ook samen een keus voor de dagtocht in mei 2024.
Atte Roskam heeft ons dit keer voorzien van een verslag van de themamiddag voor mantelzorg. Goed om nog een keer na te lezen. Zeker voor hen, die dit keer verhinderd waren. We sluiten de nieuwsbrief af met de verjaardagen in de maand november. Alle jarigen: van harte gefeliciteerd.
Jan Hendriks

2. Een ‘protestgeluid’
We zijn een Protestants Christelijke Ouderen Bond. Het protestantisme dankt zijn naam aan het publieke protest van dappere gelovigen. Gelovigen die zich uitspraken tegen de heersende opvattingen en voor hervorming, voor verandering.
Uit een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland ‘Hoe je zélf iets van je leven kunt maken’ citeer ik onderstaand protestgeluid:
“Ik protesteer tegen de gedachte dat wij zoveel slimmer en verder zijn in ons denken dan ooit honderden jaren geleden bij het ontstaan van ons gedachtegoed. Ik protesteer voor wat meer zelfrelativering.
Ik protesteer tegen het populaire idee dat voorspoed ‘selfmade’ is. En ik protesteer voor meer dankbaarheid. Voorspoed is een geschenk dat je toevalt, zodat je iets te delen hebt.
Ik protesteer tegen het populaire idee dat de antwoorden op de diepste levensvragen binnen in onszelf liggen. En ik protesteer voor iets meer met lege handen zoeken naar Gods waarheid.
Ik protesteer tegen de karikatuur die vaak van het christelijk geloof wordt gemaakt. Ik protesteer vooral voor wat meer eerlijke aandacht voor de woorden en daden van Jezus.
Ik geloof dat je hierdoor een frisse, nieuwe, hoopvolle blik op je leven en op de wereld kunt krijgen.”

3. Een blik vooruit: Waar kunnen we elkaar ontmoeten?
Na de ‘dag voor de mantelzorg’ op 4 oktober resteren in 2023 twee gezellige contactmiddagen, waarbij de nadruk met name zal worden gelegd op onderling contact en gezelligheid. In november luisteren we dit op met een spreker die ons veel meer kan vertellen over Hulphonden, terwijl in december onze Kerstviering is gepland in samenwerking met het Leger des Heils. In deze nieuwsbrief vermelden we alvast de eerste contactmiddag in 2024.
Het programma voor de komende drie contactmiddagen is als volgt gepland:
Dinsdag 14 november 14 – 16 uur Kruisheuvelkerk
Dit keer ontvangen we onze leden – en wellicht andere belangstellenden – met koffie en wat lekkers. We nemen even de tijd om hiervan samen te genieten. Ebo Roek zal ons vervolgens meer vertellen over Hulphonden: hun opvoeding, hun taak, beperkingen en betrouwbaarheid. Na deze middag weet u er alles van. Leuk om deze kennis vervolgens te delen met familie en vrienden. We sluiten weer af met een stukje gezelligheid en een glaasje. En natuurlijk brengen we onze maandelijkse toost uit op een goede gezondheid voor ons allen.
Dinsdag 12 december 14 – 16 uur Koningkerk (Bij Bosshardt)
In de huiskamer Bij Bosshardt in de Koningkerk treffen we elkaar voor een speciale Kerstviering. Evenals vorig jaar wordt de Viering zelf verzorgt door het Leger des Heils. Samen komen we weer helemaal in de sfeer van de Kerstdagen.
Dinsdag 9 januari 14 – 16 uur Kruisheuvelkerk
De eerste contactmiddag in het nieuwe jaar staan in het teken van de nieuwjaarswensen. Tevens vertelt Arjen van Aalst ons historische informatie over ‘Boerderijen langs de Broeksloot’.

Adres Kruisheuvelkerk: Burgemeester Roeringlaan 6 , bus 46 en tram 6
Adres Koningkerk: Bruijnings Ingenhoeslaan 4 Voorburg, bus 23 en tram 2

4. Verslag Themamiddag Mantelzorg KBO-PCOB LV 4 oktober 2023
Opgesteld door Atte Roskam, PCOB
Op 4 oktober 2023 organiseerden KBO en PCOB LV in de Koningkerk te Voorburg een informatiemiddag over mantelzorg. De algemene verwachting is dat mantelzorg een probleem wordt in de toekomst. Het aantal ouderen dat thuis woont neemt toe maar het aantal potentiële
mantelzorgers per oudere neemt af.
Inclusief de organisatie werden ongeveer 50 deelnemers geteld. Het publiek toonde zich zeer betrokken en stelde na de pauze vele vragen aan het panel bestaande uit de sprekers.
Dat waren mevrouw Varkevisser (ervaringsdeskundige), Henriek van der Sloot (praktijkondersteuner huisarts), Wietske de Kat (Woej en mantelzorgcafé) en Judith Haans (mantelzorgmakelaar). Op de lectuurtafel lagen folders van diverse organisaties actief in de mantelzorg.
Mevrouw Varkevisser:
Mevrouw Varkevisser (84 jaar!) heeft 65 jaar ervaring met mantelzorg, privé en als hoofd dagbehandeling van een verpleeghuis wat haar ook een voorsprong gaf in voor mantelzorgers belangrijke informatie. Ze had contacten met veel instanties (bijv. casemanager, psycholoog
en huisarts). Haar vader overleed aan een hartstilstand toen zij 17 jaar was en moeder was daarmee haar maatje kwijt, ook in financiële zaken. Mw. Varkevisser ondersteunde haar moeder waar mogelijk naast haar drukke baan als verpleegkundige. Na haar trouwen trokken, ze bij moeder in. Ze deelden 37 jaar het huis. Toen moeder 90 jaar werd was ze volledig afhankelijk van de hulp van anderen. In het huis waren vele aanpassingen nodig. De laatste 10 maanden van haar leven verbleef ze in een verpleegtehuis. Daarnaast gaf mw. Varkevisser mantelzorg aan de zus van haar vader en aan haar man waarmee ze 60 jaar getrouwd is. Desondanks maakten ze tot 2017 mooie reizen waaronder diverse cruises. Zelf kreeg ze ook gezondheidsproblemen. In 2014 verhuisden ze naar een appartement. In 2021 verhuisde haar man naar een verpleeghuis. Maar ook daar geeft ze hem de zorg die hij nodig heeft. Hij is inmiddels 95 jaar.
Henriek van der Sloot:
Henriek van der Sloot heeft in haar privéleven ook ervaring met mantelzorg. Ze gaf 11 jaar mantelzorg aan haar moeder die in een andere plaats woonde en aan haar zieke schoonvader terwijl haar man ook hulp nodig heeft omdat hij slecht ziet. Ze let ook op de buren en zit in de
buurtapp. De mantelzorg leerde ze eveneens kennen in haar werk als wijkverpleegkundige. Nu is ze praktijkondersteuner bij een huisarts. De huisarts heeft doorgaans het beste zicht op de gezondheidssituatie van mensen en dus op de noodzaak van mantelzorg. De praktijkondersteuner kan een vraagbaak zijn voor mantelzorgers. Mantelzorg verlenen is vaak eenzaam en als mantelzorger moet je de weg vinden in een oerwoud van regelgeving. Ze merkt ook op dat in een geïndividualiseerde samenleving er steeds minder empathie is. De vraag naar euthanasie neemt toe.
Wietske de Kat:
Wietske de Kat werkt voor Woej. Ze ondersteunt waar mogelijk mantelzorgers en verleent psycho-sociale zorg. Ze wijst erop dat er ook trainingen zijn voor mantelzorgers om een betere balans te vinden tussen mantelzorg verlenen en tijd voor jezelf. Mantelzorg legt vaak een
zware claim op mensen. Wietske is tevens coördinator van het mantelzorgcafé waar (alleen) mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten, hun zorgen kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Het mantelzorgcafé is elke 4de dinsdag van de maand. Het Alzheimercafé is voor een bredere doelgroep: mensen met alzheimer, vrienden, familie en alle andere bij Alzheimer betrokkenen.
Judtih de Haan:
Judith de Haan is van beroep mantelzorgmakelaar maar heeft door een demente vader ook in de privésfeer te maken met mantelzorg. Ze werkt samen met andere mantelzorgmakelaars in Zorgkompas Haaglanden. Ze maakt een onderscheid in zorgtaken en regeltaken. Een mantelzorger verleent zorgtaken. Een mantelzorgmakelaar legt zich toe op regeltaken (financiën en andere praktische zaken) en ontlast daarmee de mantelzorger. Een belangrijke vraag is welke zorg er nodig is en door wie die vergoed wordt. De zorgverzekering vergoedt thuiszorg en de
wijkverpleegkundige. Via de Wet Langdurige Zorg kan 24 uurszorg vergoed worden thuis of in een verpleeghuis. Er is een eigen bijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van het inkomen. Voor huishoudelijke hulp en een scootmobiel kun je via de gemeente een beroep doen op de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Andere regeltaken kunnen zijn respijtzorg en vervangende mantelzorg. Soms moet de mantelzorger er even tussenuit. Als alles goed op de rails is gezet trekt de mantelzorgmakelaar zich terug. De mantelzorgmakelaar wordt vergoed
door de zorgverzekering of de werkgever.
Vragenuurtje na de pauze
Bezoekers hebben tijdens de pauze vragen genoteerd op notitieblaadjes die vooraf op de tafels zijn gelegd. We pikken er voor dit verslag enkele vragen uit.
Verschil mantelzorgmakelaar en casemanager:
De mantelzorgmakelaar is geen casemanager die bijvoorbeeld bij dementie voor langere tijd verbonden blijft aan de cliënt. De mantelzorgmakelaar trekt zich terug als de in het intakegesprek benoemde vragen beantwoord zijn.
Eigen bijdrage WLZ:
De Wet Langdurige Zorg kent een eigen bijdrage. Die is afhankelijk van het inkomen. Informatie daar over kan verkregen worden bij het Centraal Administratiekantoor.
Huisvesting:
Een moeder heeft een autistische thuiswonende zoon. Mag die in de huurwoning blijven wonen na het overlijden van moeder? Uit reacties uit de zaal blijkt dat dat op grond van regelgeving in ieder geval kan als de zoon nog geen 28 jaar is. Maar in de praktijk is er meer mogelijk,
zo blijkt uit andere reacties. De moeder wordt geadviseerd om contact op te nemen met de
woningcorporatie waarvan zij huurt. De zoon zou ook ingeschreven moeten worden bij het
huurcontract.
Wachtlijst aanleunwoningen:
Het kan helaas lang duren voordat je in aanmerking komt voor een aanleunwoning. Geadviseerd wordt om ook goed te kijken naar de voorwaarden. Je moet in ieder geval ingeschreven staan als woningzoekende.
Wanneer kom je in aanmerking voor mantelzorg?
Daar is geen regelgeving voor. Mantelzorg wordt verleend door familie, vrienden e.d.

5. Verjaardagen
Leidschendam
Mw. M.J. Bakker-Stolk 2 november 93 jaar
Mw. A.W. Borman-van den Berg 5 november 85 jaar
Dhr. C. Bakker 12 november 93 jaar
Mw. N.J. van der Kroft-de Bordes 16 november 69 jaar
Voorburg
Dhr. A. Numan 06 november 96 jaar
Mw. W. de Boer 09 november 71 jaar
Dhr. G. Jepkema 09 november 71 jaar
Mw. Smit-van Ast 15 november

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden