Nieuwsbrief PCOB Ldm-Vbg juli/augustus 2023

18 jul 2023 Leidschendam/Voorburg

Nieuwsbrief Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) Afdeling Leidschendam Voorburg, juli/augustus 2023        

 

Bestuur

Jan Hendriks                  Voorzitter, nieuwsbrief                           0638926344

Richard Gordijn             Penningmeester, ledenadministratie   06-22443516

Vacature                          Secretaris

Femmie Nobels             Programma-commissaris                        0629628062

 

Postadres                                                        Email secretariaat

Wilgendreef 271 2272 AL Voorburg             leidschendam-voorburg@pcob50plus.nl

 

Contributie

€35 voor individuele leden en €51,50 voor echtparen/samenwonenden

ING-rekening NL06INGB0000411871 PCOB Leidschendam-Voorburg

Inhoud van deze nieuwsbrief                                                              

 1. Van de voorzitter                            
 2. Programma contactmiddagen 2023                                                                      
 3. Contactbijeenkomst van 13 juni 2023                            
 4. Algemene Ledenvergadering                            
 5. Meldpunt autoverzekeringen                            
 6. Ledenwerving                            
 7. Wees voorbereid op hitte                            
 8. Verjaardagen juli en augustus                                       

1. Van de voorzitter

We staan aan het begin van de gebruikelijke zomervakanties. Begin juli ontvangt u deze nieuwsbrief en het magazine KBO-PCOB. Vervolgens slaan we de maand augustus over en starten we in september weer vol goede moet. Door het vertrek van Atte Roskam wordt de nieuwsbrief nu samengesteld door de voorzitter. Het is de bedoeling dat we het samen gaan doen. Heeft u interessante artikeltjes, vakantie-ervaringen of andere zaken die u graag wilt delen: stuur ze voor de 20e van iedere maand toe naar mijn mail-adres (janhendriks57@hotmail.com). Samen weten we tenslotte meer.

In de nieuwsbrief een terugblik op onze contactmiddag van juni (de lezing over het werk van Escher en een tekst van Greet Brokerhof van der Waa). Daarnaast praten we u bij over de gang van zaken in onze afdeling. We maken ons zorgen over de autoverzekeraars en vragen uw hulp, zowel bij deze actie als bij ledenwerving. De GGD geeft ons nog wat goedbedoelde adviezen tijdens de hete zomerperiode. Tenslotte wensen we alle jarigen in juli en augustus een mooie verjaardag die hopelijk met familie en kennissen kan worden gevierd. Van ons in ieder geval onze gelukwensen.

2. Programma contactmiddagen 2023 2de helft

Ook voor het tweede half jaar heeft de programmacommissaris weer een zeer interessant programma bedacht. Zeer afwisselend en ‘voor ieder wat wils’. De navolgende data kunt u in uw agenda zetten

Dinsdag 12 september 14-16 uur Kruisheuvelkerk

De tweede dinsdag in september hebben we weer een gezellige contactbijeenkomst. Onder het genot van een een drankje praten we weer bij. Op bezoek zijn dit keer de gebiedsregisseurs van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ze weten wat er speelt in de gemeente en welke projecten – ook voor ouderen – er lopen. Fijn om ons weer eens in onze gemeentelijke activiteiten te kunnen verdiepen.

Woensdag 4 oktober 14 – 16 uur Koningkerk

Samen met de KBO organiseren we op deze middag een samenkomst met als thema Mantelzorg. Over de inhoud leest u in de komende nieuwsbrief meer, maar noteer alvast de datum. Deze samenkomst vervangt in oktober de traditionele contactmiddag.

Dinsdag 14 november 14 – 16 uur Kruisheuvelkerk

Tijdens onze contactmiddag komt een ‘ouderenkoor’ op bezoek onder leiding van Wim Keijzer. Het belooft veel muziek en zangplezier. Een uitgelezen mogelijkheid om elkaar in ongedwongen sfeer te ontmoeten.

Dinsdag 12 december 14 – 16 uur Koningkerk (Bij Bosshardt)

Het Leger des Heils zorgt weer voor een mooie Kerstviering. We komen weer helemaal in de sfeer van de kerstdagen.

Adres kruisheuvelkerk: Burgemeester roeringlaan 6 Leidschendam, bus 46 en tram 6

Adres Koningkerk: Bruijnings Ingenhoeslaan 4 Voorburg, bus 23 en tram

3. Contactbijeenkomst van 13 juni 2023

Opening

De voorzitter opent de contactbijeenkomst met een tekst van Greet Brokerhof van der Waa geïnspireerd door Matteüs 22:13:

 

Er was eens een belangrijk man,

die een groot feest gaf. Al weken van tevoren had hij de gasten uitgenodigd, maar ze reageerden niet erg enthousiast.

‘Bedankt voor de uitnodiging,’ zeiden ze,

‘erg leuk natuurlijk, maar we hebben het veel te druk.’ ‘Ik heb die dag een balangrijke zakenbespreking,’ zuchtte de één,

‘daar kan ik écht niet onderuit.’

‘Het is nu eindelijk goed weer,

Neem me niet kwalijk, maar de oogst moet van het land’, zei een ander, en hij was al weg.

Weer anderen waren minder beleefd.

Die zeiden gewoon: ‘laat ons met rust’.

De man die het feest gaf, werd woest.

‘Daar zullen ze nog spijt van krijgen’,

Zei hij en toen nodigde hij iedereen uit

die hij meer tegenkwam.

Oude mensen, jonge mensen,

Keurige, oppassende types

en beruchte, criminele figuren,

skaters, nerds en giechelmeiden –

allemaal waren ze welkom.

 

Een cadeautje was niet eens nodig.

Als ze maar iets feestelijks aantrokken

en er een feest van wilden maken.

Dat was al genoeg

 

‘Zo gaat het met Gods koningkrijk’,

Zei Jezus, ‘voor mensen die

andere dingen belangrijk vinden is er geen plaats.

Die liggen eruit.

Maar verder is iedereen er welkom.

Wie je ook bent en wat je ook doet,

als je er een feest van wilt maken,

staat de deur voor je open.

Lezing over Escher door kunsthistoricus Wim Algera

Wim Algera nam ons mee in het wondere leven van Maurits Cornelis Escher  (1898 – 1972). Een graficus is hard en nieren. In zijn prenten gaat hij uit van een geordende wereld, waarbij alle dimensies door elkaar lopen.

 

 • Ga je wel omhoog als je de trap oploopt?
 • Kan een vloer niet tevens een plafond zijn?
 • Stroomt water wel naar beneden?
 • Een metamorfose van vissen tot vogels.

Voorbeelden van zijn werk:  (niet kunnen weergegeven)

 

 

 

 

De ‘mislukte’ HBS-studie bracht hem naar een studie voor bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten in Haarlem. Na veel overleg koos hij voor de studie ‘graficus’ scoorde voor tekenen niet meer dan een 7.

Lange tijd zwierf hij door Italië. Geïnspireerd door het Alhambra en de wonderlijke lijnen van de mozaïken. Hij wandelde en tekende, een inspiratiebron voor al zijn toekomstige werk. Hij huwde met Jetta, maar ondergedompeld in het werk groeiden beiden ook weer uit elkaar. Zijn fantastische houtsnijwerken en prenten zijn onder meer te bewonderen in Het Paleis (Lange Voorhout, Den Haag). Een bezoek meer dan waard.

Aansluitend proosten de aanwezigen op een mooie, zonnige zomervakantie en spraken de wens uit elkander in goede gezondheid in september weer terug te zien. En dat geldt uiteraard voor al onze leden.

4. Algemene Ledenvergadering

 Met de aanwezige leden blikten we zowel in algemene zin als financieel terug op ons verenigingsjaar 2022. Het aantal leden bleef in dit verenigingsjaar nagenoeg gelijk (per 1-1-2022 134 leden en per 1-1-2023 131 leden). Onze lokale afdeling organiseerde tal van activiteiten:

Vanwege corona moest één contactmiddag worden afgezegd. Toch werden er dat jaar 7 bijeenkomsten georganiseerd met een grote variëteit aan lezingen. Met dank aan bestuurslid Femmie Nobels die er weer flink wat energie in had gestoken. Daarnaast werd samen met de KBO een middag over dementie georganiseerd. In de maand mei werd een dagtocht georganiseerd naar en over de LingeVoor het komend jaar nemen we ons voor lokaal meer intensief de samenwerking met de KBO te zoeken.

Bestuurlijk nemen we tijdens deze ALV afscheid van Atte Roskam. Hij verhuist naar Apeldoorn en beëindigt in verband hiermee zijn activiteiten voor de PCOB van Leidschendam-Voorburg. Wij wensen hem een mooie toekomst en danken hem voor zijn inspanningen voor onze afdeling. Zelf gaan we het komend jaar naarstig op zoek naar een secretaris, die het bestuur kan completeren. Wie wil…. laat het weten. Besturen kan heel gezellig zijn!

Financiën

Het boekjaar werd afgesloten met een negatief resultaat van 778 euro. Uitgaande van een ongewijzigd activiteitenniveau verwachten we ook volgend jaar een negatief saldo van een kleine 1.000 euro wat ten laste zal worden gebracht van onze spaarrekening. De contributie wordt niet verhoogd. Het bestuur zet zich het komend jaar in voor een vergroting van het ledenbestand. Lukt dat niet, dan zullen we ons opnieuw bezinnen.

De kascommissie keurde al het cijfermateriaal goed en de ALV verleende – mede op grond daarvan – het bestuur décharge voor het gevoerde beleid. Er is zowel een financieel – als een secretarieel jaarverslag beschikbaar. Mocht daarvoor interesse bestaan, dan kan dit via e-mail worden opgevraagd bij de voorzitter (janhendriks57@hotmail.com).

5. Meldpunt Autoverzekeringen

De consumentenbond en de ouderenbond KBO-PCOB zijn erachter gekomen dat verschillende verzekeraars op grond van leeftijd discrimineren bij autoverzekeringen (zie ook de artikelen in het juni-magazine van KBO-PCOB). Enekel ervaringen: verhoging van de premie op de leeftijd van 70 jaar zonder directe aanleiding, weigeren van nieuwe verzekerden boven een bepaalde leeftijd en soms zelfs het stoppen van de verzekering.

KBO-PCOB voert hier actie tegen. Mocht u negatieve ervaringen hebben: meld ze svp bij het meldpunt (via www.kbo-pcob.nl/meldpunt of bel 030-3400655). Dan kunnen wij daarmee aan de slag.

6. Ledenwerving

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Voor onze verenigingsactiviteiten en de financiën is het goed om het aantal leden te vergroten. Daarnaast kunnen de ouderenboden een steviger vuist maken als we over een grote, actieve achterban beschikken. U kunt daarbij behulpzaam zijn. Mocht u mensen in uw omgeving kennen die mee willen doen, mee willen helpen, actief in overleg willen met de lokale politiek of ons anderszins willen steunen: laat het weten. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

 7. Wees voorbereid op hitte

We weten allen dat wij ouderen last kunnen ondervinden van de hoge temperaturen. De GGD heeft hier een informatiebrief over uitgebracht. Geen schokkende informatie, maar wellicht toch even goed om te herhalen wat we bij hitte kunnen doen:

 • Drink voldoende;
 • Houd uzelf koel;
 • Houd de woning koel;
 • Zorg voor elkaar;
 • Medicijngebruik bij hitte: overleg met apotheek/huisarts.

Daarnaast is het bij hitte en smog zaak om zware inspanningen te vermijden of activiteiten op een ander tijdstip uit te voeren. Kom vooral veilig de zomer door!

8. Verjaardagen

Leidschendam juli

Mw H. Hoogendoorn-van Randeraat                               02 juli                              80 jaar

Mw. A. Smolenaars-Jongste                                                18 juli                              83 jaar

Mw. C.E. van der Ster                                                           21 juli                              77 jaar

Mw. Rosenbrand-Achterhof                                               22 juli                              70 jaar

Dhr. N.D. van Vliet                                                                 25 juli                              85 jaar

Mw. M. van de Giessen-Ages                                               28 juli                              79 jaar

Mw. A.  Verkerk-Schoustra                                                 28 juli                              99 jaar

Leidschendam augustus

Dhr. J.  Schouten                                                                    05 augustus                          84 jaar

Mw. T.H.  Kooistra de Wit                                                    09 augustus                          76 jaar

Mw. W.H.  Kranenburg                                                         10 augustus                          73 jaar

Dhr. C. Borman                                                                      19 augustus                          89 jaar

Mw.  G.J. Vegt-Ganzevoort                                                   20 augustus                          89 jaar

Dhr. H. Nagtegaal                                                                  22 augustus                          88 jaar

Den Haag augustus

Mw. H. Touwen-Helge                                                         19 augustus                          80 jaar

Voorburg juli

Dhr P. Bostelaar                                                                     04 juli                              80 jaar

Mw. W.G.M. van der Wielen                                                14 juli                              74 jaar

Mw. J. van Klaveren-v.d. Oever                                          20 juli                              96 jaar

Mw. D. Sliep                                                                            20 juli                              87 jaar

Dhr E.P. Beimers                                                                   20 juli                              72 jaar

Mw. C. Jepkema-Buurman                                                  26 juli                              65 jaar

Dhr. A. Nieuwenhuijsen                                                       29 juli                              98 jaar

Voorburg augustus

Mw. M.I. van Zuidam-de Smit                                             02 augustus                          84 jaar

Mw. T.A. Verschoor-Wilts                                                   05 augustus                          86 jaar

Dhr. M.J. du Chatinier                                                           10 augustus                          83 jaar

Mw. H. Koetsier-Treep                                                         16 augustus                          85 jaar

Mw. P.C. Pronk                                                                       16 augustus                          95 jaar

Mw. F. Nobels                                                                         20 augustus                          81 jaar

Dhr. J. Kuiper                                                                          25 augustus                          74 jaar

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden