Nieuwsbrief PCOB Ldm-Vbg februari 2023

30 jan 2023 Leidschendam/Voorburg

Nieuwsbrief Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) Afdeling Leidschendam Voorburg,         februari 2023 

Bestuur

Jan Hendriks                  Voorzitter                                                    0638926344

Richard Gordijn             Penningmeester, ledenadministratie   06-22443516

Vacature                          Secretaris

Atte Roskam                  Nieuwsbrief-communicatie                    06 11923478

Femmie Nobels             Programma-commissaris                        0629628062

Postadres                                                          Email secretariaat

Wilgendreef 271 2272 AL Voorburg                leidschendam-voorburg@pcob50plus.nl

Contributie

€35 voor individuele leden en €51,50 voor echtparen/samenwonenden

ING rekening NL06INGB0000411871 PCOB Leidschendam-Voorburg

Inhoud van deze nieuwsbrief                                                              

 1. Van de voorzitter                            
 2. Programma contactmiddagen 2023 1ste helft                                                        
 3. Lezing over OikoCredit 14 februari                                    
 4. Dagtocht PCOB 9 mei                            
 5. Contributie 2023                            
 6. Verslag kerstviering met Leger des Heils                                                        
 7. Verlengen rijbewijs-medische keuring 21 februari 2023                            
 8. Zorgkosten: toeslagen en aftrekposten 2023                            
 9. Een visie op Mantelzorg                            
 10. Digitale cursussen via Microsoft Teams                            
 11. Wonen voor ouderen                            
 12. Einde acceptgirokaart per 1 juni 2023                            
 13. VERA interviewt elke maand een bekende Nederlander                                      
 14. De energietransitie                            
 15. Betalen in het Openbaar vervoer per 1 januari 2023-01-20                            
 16. Verjaardagen                                                                                            

1. Van de voorzitter

2023 is al weer bijna een maand oud. We blikken nog even terug. Atte Roskam schreef een mooi verslag van de kerstviering met het Leger des Heils. Aan het einde kregen we de zegen van de kapitein mee. Die hebben we hard nodig nu de energieprijzen de pan uitrijzen. Maar er zijn mogelijkheden om uw energieverbruik te beperken. Atte Roskam schrijft daarover in een verslag van de eerste contactmiddag van het nieuwe jaar waarin Hank Ort een lezing verzorgde over de Energietransitie. Gelukkig hebben wij als PCOB ook iets leuks voor de boeg. Op 9 mei organiseert het Bestuur voor de 2de keer een dagtocht die deze keer naar de Biesbosch gaat. U kunt zich nu al aanmelden. Dan zijn er nog was praktische punten zoals de contributie 2023, keuring voor het rijbewijs, digitale cursussen via Microsoft Teams, de acceptgirokaart die verdwijnt, interessante lezingen, mantelzorg, wonen voor ouderen en natuurlijk de jarigen in februari. Wij wensen u weer veel leesplezier en alsnog een gelukkig 2023.

2. Programma contactmiddagen 2023 1ste helft

In 2022 heeft het bestuur weer een interessant programma bedacht. Wat bekend is melden we nu reeds zodat u het in uw agenda kunt zetten:

1. Dinsdag 14 februari 14-16 uur Kruisheuvelkerk                                                                                                                                                                        Gert van Maanen over OikoCredit: een sociaal investeerder in microkrediet, landbouw en duurzame energie, is lokaal aanwezig en werkt samen met partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zie ook korte toelichting onder 3

2. Dinsdag 14 maart 14-16 uur Koningkerk                                                                                                                                                                                Godly Play door Irma Nieuwenhuis. Godly Play is een methode om op een bijzondere manier een bijbelverhaal te vertellen en uit te beelden

3. Dinsdag 11 april 14-16 uur Koningkerk                                                                                                                                                                                      Vliet Clean Sup door Harrie Osinga. Jongeren maken de Vliet schoon

4. Dinsdag 9 mei                                                                                                                                                                                                                         Dagtocht. Bestemming Biesbosch. Info over opgave volgt in de nieuwsbrief die eind januari 2023 verschijnt.Adres Kruisheuvelkerk: Burgemeester Roeringlaan 6 Leidschendam, bus 46 en Tram 6

Adres Koningkerk: Bruinings Ingenhoeslaan 4 Voorburg, bus 23 en tram 2

3. OikoCredit 14 februari

Gert van Maanen stond aan de wieg van Oikocredit (vroeger  Ecumenical Movement and Development Society, EDCS ). Jan Hendriks had een kort voorgesprek met Gert.  Ien Dalis vroeg Gert in 1973 voor een werkgroep. De Wereldraad van Kerken had in 1968 besloten een investeringsfonds voor kerken op te richten dat gericht zou zijn op armoedebestrijding in de derde wereld. Niet met giften – dat deden de werelddiaconieën al – maar met leningen. De predikanten en diakenen vonden het een prachtig idee. De kerkrentmeesters zagen er echter niets in, uitgaande van de gedachte dat iemand die arm is niets terug kan betalen. Ien vroeg Gert daarom een levensvatbaar model te ontwerpen, organisatorisch en financieel. Als de kerkrentmeesters niet meer dan een symbolische bijdrage wilden geven, stimuleer dan beleggingen van particulieren!

Op basis van dat model ging OikoCredit in 1975 van start. Is het geslaagd?  De jaarcijfers 2021 geven aan dat het aandelenkapitaal € 1,129 miljard bedraagt, waarvan meer dan 85% van particulieren via steunverenigingen.  Wat is daarmee gedaan?  Sinds de start is € 4,917 miljard euro uitgekeerd aan partnerorganisaties, waarvan de overgrote meerderheid in de vorm van kleine microkredieten.  Terugbetaald is € 4,572 miljard. Door gebruikers van microkrediet. Zij zijn de dragers van het model. Gert: “Ik word daar stil van. Niet van het hoofdkantoor in Amersfoort maar van kleine mensen. En zal uitleggen waarom”.

 4. Dagtocht PCOB 9 mei

Beleef het ongerepte natuurgebied van de Brabantse Biesbosch! Op dinsdag 9 mei a.s. organiseert de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) afdeling Leidschendam-Voorburg voor senioren 55+ een dagtocht met boottocht door het ongerepte natuurgebied van de Brabantse Biesbosch. We vertrekken om 10.00 uur vanaf de Kruisheuvelkerk te Leidschendam en rijden vervolgens langs de Koningkerk te Voorburg om deelnemers daar op te pikken. We zetten rechtstreeks koers naar de Brabantse Biesbosch. Een prachtig natuurgebied tussen de Nieuwe Merwede, de Amer en het land van Heusden en Altena. Grote groepen van vogels vinden hier dekking, voedsel en nestgelegenheid. U kunt er vanuit gaan dat u veel dieren zult zien.                                                                                                                                                                                          Rond 12.00 uur schepen we in en genieten van de rondvaart door dit gebied. De schipper vertelt u het nodige over dit natuurgebied en we genieten aan boord van de lunch. Rond 14.00 uur meren we weer aan en vertrekken naar Stellendam. In het plaatselijke restaurant genieten we naar keuze van koffie, thee of een drankje. Ook een gebakje wordt hierbij niet vergeten.                                                                                             Tussen 17.30 uur en 17.45 uur keren we in omgekeerde volgorde weer terug naar bovengenoemde kerken in Voorburg en Leidschendam.

Kosten en aanmelding                                                                                                                                                                                                                          De dagtocht is voor leden en niet-leden. Voor leden van KBO en PCOB bedragen de kosten € 65,–. Voor niet-leden brengen we € 75,– in rekening. Lid worden kan natuurlijk ook. Gaarne voor 15 februari aanmelden per e-mail bij Jan Hendriks (janhendriks57@hotmail.com).

5. Contributie 2023

De contributie voor 2023 wordt in mei 2023 automatisch geïncasseerd bij degene die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven. Degenen die geen machtiging hebben afgegeven, verzoeken wij om de contributie/bijdrage voor het jaar 2023 over te maken op bankrekening NL 06 INGB 0000411871 t.n.v. PCOB Leidschendam-Voorburg onder vermelding van contributie 2023 en uw naam. De contributie voor 2023 bedraagt voor alleenstaande € 35,00 en voor samenwonenden € 51,50 en is gelijk gebleven aan de jaarcontributie voor 2022. Als u een hoger bedrag wilt betalen is dat natuurlijk van harte welkom.

 6. Verslag kerstviering met het Leger des Heils

De kerstdagen liggen al ver achter ons. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn een terugblik op de kerstviering van de PCOB met het Leger des Heils. De viering vond plaats tijdens de contactmiddag van 13 december 2022 in de Koningkerk te Voorburg. 

Welkom in de Bij Bosshardt Koningkerk

Jan Hendriks en Jan Baronner heetten ons welkom in het Diaconaal Centrum Bij Bosshardt. Jan Baronner is coördinator van deze buurthuiskamer en Jan Hendriks is met schrijver dezes initiatiefnemer. Op woensdag en donderdag bent u van 10-12 en 13-15 uur welkom. Voor een kopje koffie, een spelletje of een creamiddag.  Altijd gezellig om er even uit te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten. Er zijn zelfs al nieuwe vriendschappen ontstaan. Er is ook winkel met 2de-handskleding. Jan vertelde over een man die zeer ontroerd was dat de kleding van zijn overleden vrouw daar in de schappen hing: “Min vrouw wilde niets liever”.  In Nederland heeft het Leger 135 buurthuiskamer. De Koningkerk is de 2de in samenwerking met en gevestigd in het gebouw van een PKN-kerk.

Viering o.l.v. het Leger des heils

Het Leger des Heils werd deze middag vertegenwoordigd door de heilsoldaten Herman Fijn en Len van Hees en Kapitein Edith van Gangelen. Muziek is een belangrijk onderdeel van vieringen bij het Leger des Heils. U kent vast wel het begrip ’strijdliederen’. Wij zongen de bekende kerstliederen zoals Komt allen tezamen, Nu zijt wellekome, O, Kindeke klein en natuurlijk Stille nacht, heilige nacht. Omdat er geen pianist beschikbaar was kwam de muziek uit een soort van juke box. Als thema voor de viering had de Kapitein gekozen ‘weest niet bang’. Volgens de Kapitein komt deze regel 365 keer voor in de Bijbel, dus voor elke dag een keer. Niet altijd exact zo maar ook als “Vrees niet, want ik ben met u” (Jesaja 41:10). De hoofdfiguren in het kerstverhaal zijn Maria en Jozef, de herders en de Wijzen uit het Oosten. Ze hadden allemaal wel een reden om bang te zijn. Tussen de liederen door werd een gedicht voorgelezen over de angst van Maria, de wijzen en de herders. En er werd voor hun een kaars aangestoken. Maria kreeg een kind terwijl ze nog geen gemeenschap had gehad met een man maar ook omdat ze geen plaats had om haar kind te baren en omdat ze voor Koning Herodes naar Egypte moesten vluchten. Herodes liet uit angst voor de geboorte van een Koningskind alle kleine jongetjes vermoorden. De herders schrokken zich een hoedje toen er zich bij hun nachtelijk samenzijn plots een Engel vertoonde die ook nog tegen hun ging praten.  En de Wijzen moesten ook uitkijken want zij hadden in de sterren de geboorte van een Koningskind gezien waar Koning Herodes helemaal niet blij mee was.  Maar allen werden gerustgesteld door een bevrijdend woord van God wat neer komt: “Weest niet bang” of ze keken naar de sterren die ook een bevrijdende boodschap hadden.  Voor de kapitein was ‘Wees niet bang’ persoonlijk ook een belangrijk woord. Het was namelijk de eerste keer na een jaar met ziekte dat zij weer in het openbaar optrad. Bang was ze niet echt geweest maar een kaart ‘Ik bid voor je’ had haar erg goed gedaan.

Verrassende ontmoeting en de zegen van de kapitein

Het was een mooie viering. Helaas waren er niet zo veel bezoekers. Er waren die dag diverse kerstvieringen. Daardoor zaten er diverse PCOB-ers in de kerkzaal bij de kerstviering van de senioren van de Koningkerk. Tijdens de pauze had ik nog een onverwachte ontmoeting. Ik sprak met een echtpaar die beide lid waren van de KBO. Dat was geen beletsel om naar de kerstviering van de PCOB te komen. Uit hun verhaal bleek dat zij oecumenisch ingesteld waren. Zij waren al vijf keer mee geweest met de door Marja de Goederen (voorzitter KBO Voorburg) georganiseerde reizen, dit jaar nog naar de Elzas. Diverse jaren deed Marja dat samen met Carel van der Meij, voorheen predikant van de Koningkerk. Aan het eind van de viering kregen we de Zegen mee van de kapitein. Het was erg koud buiten maar we konden met een gerust hard  huiswaarts keren.

7. Verlengen rijbewijs-medische keuring 21 februari 2023

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR. Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Kinderfysiotherapie Voorburg op dinsdag 21 februari medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 55,00.Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

Afspraak maken                                                                                                                                                                                                                                   Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg: Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088-23 23 300.                                                                                                                                                                     Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.

De ProcedureHoud zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 4 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden. De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg. Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR. Meer informatie over de procedure leest u op de website van RegelZorg.

8.Zorgkosten: toeslagen en aftrekposten 2023

De zorgkosten blijven stijgen. Daarom verhoogt de regering voor mensen met een lager inkomen (tot ca. €32.500) en zonder groot vermogen (tot €120.000) de zorgtoeslag eenmalig met maximaal €154 per maand per persoon. Ziektekosten mogen ook in 2023 weer afgetrokken worden. Pensionado’s geboren na 1945 die minder dan €37.149 (geboren voor 1946 €38.703) verdienen krijgen over de zorgkosten een korting van 19,03%, het voor hen geldende belastingpercentage. De zorgkosten zijn pas aftrekbaar vanaf een drempelbedrag. Voorbeeld: verdiensten €38.000, drempel 1,655 = €627. De zorgkosten boven €627 zijn dus aftrekbaar. Maar voor kosten waarvoor u al een vergoeding krijgt van de zorgverzekeraar of kosten bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar gelden deze voordeeltjes niet. Het wordt pas echt interessant als u veel zorgkosten heeft (Bron: Seniorennieuwsbrief CNV december 2022).

9.Een visie op Mantelzorg

Als je ouder wordt kun je niet altijd meer alles zelf doen. Dan kan het fijn zijn als een mantelzorger bijspringt. De Raad van Ouderen over Mantelzorg dringt er bij de overheid op aan om een visie op mantelzorg te ontwikkelen. De vraag naar mantelzorg neemt toe door de vergrijzing – in 1990 woonde 83% van de 75-plussers thuis en in 2020 al 92% – maar het aantal potentiële mantelzorgers per zorgvrager neemt flink af (van 5 in 2018 naar 3 in 2040) maar de resterende mantelzorger wordt steeds ouder en is vaker 75+ terwijl mantelzorg best een behoorlijke belasting kan zijn. Dit terwijl uitgangspunt van overheidsbeleid is dat je langer thuis woont, meer zelf doet en vooral digitaal en er dus meer zorg achter de voordeur nodig is. Daarom moeten de randvoorwaarden voor mantelzorgers beter zodat meer mensen en ook jongeren bereid zijn om mantelzorger te worden. Dat is ook nodig door krapte op de arbeidsmarkt, snel groeiende zorgkosten en vergrijzing. Daardoor worden mantelzorger en informele zorg leidend in zorg en ondersteuning. De mantelzorger is de spil in dit proces. Dat vraagt om eenvoudiger regelgeving, meer (financiële) waardering terwijl zorgmedewerkers getraind moeten worden in de omgang met andere culturen. Waardering betekent ook meer bekendheid geven aan de rol van mantelzorger door het belang van zingeving en voldoening centraal te stellen (Bron: Seniorennieuwsbrief CNV december 2022). In de nieuwsbrief van KBO-PCOB van januari 2023 stond ook een interessant interview met directeur KBO-PCOB Ingrid Rep, Mantelzorg NL en Home Instead (professionele thuiszorg). Zij zijn het er mee eens dat de overheid een visie moet ontwikkelen op mantelzorg. De overheid moet faciliteren in plaats frustreren door wet- en regelgeving. Minder regeltaken en administratie scheel 3 uur per week.

10. Digitale cursussen via Microsoft Teams

KBO-PCOB organiseert weer twee via Microsoft Teams te volgen cursussen: valpreventie op 2 februari (inschrijven via https://www.kbo-pcob.nl/agenda/valpreventie/?utm_medium=email) en Veilig in het Verkeer op 2 maart (inschrijven via https://www.kbo-pcob.nl/agenda/veilig-in-het-verkeer/?utm_medium=email) , beide van 10:30-11:30 uur.          

11.Woningen voor ouderen

Het kabinet wil tot 2030 900.000 woningen extra bouwen waarvan 290.000 die geschikt zijn voor ouderen zoals nul treden woningen, gezamenlijke woonvormen en verpleegzorgplekken. Dan kunnen ouderen doorstromen en komen er woningen vrij voor andere woningzoekenden zoals jongeren. Dan moet wel alles mee zitten. Door de inflatie worden bouwmaterialen duurder terwijl de oplopende rente ook niet mee werkt (Bron: Seniorennieuwsbrief CNV december 2022).

12. Einde acceptgirokaart per 1 juni 2023

Per 1 juni 2023 kan er niet meer met de acceptgirokaart betaald worden. Houdt er nu reeds rekening mee dat u bijvoorbeeld contributie voor het lidmaatschap vanaf die datum niet meer per acceptgirokaart kunt voldoen. Het betalingsverkeer gebeurt tegenwoordig voor het overgrote deel digitaal.

13. VERA interviewt elke maand een bekende Nederlander

U vindt alle interviews via www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-presenteert-vera-verrast.

 14. De energietransitie

Tijdens de contactmiddag van 10 januari jl. verzorgde Hank Ort een lezing over de Energietransitie. Hank Ort is voorzitter en mede-oprichter van de Voorburgse Energiecoöperatie Energy Common (www.ec-lv.nl). Via EC-LV kun je advies vragen aan een energiecoach over verduurzaming van je huis.

Waarom energietransitie?

Het kan bijna niet anders of u heeft wel gehoord van de energietransitie. Directe aanleiding is de verandering van het klimaat en de daarmee samenhangende verhoging van de gemiddelde temperatuur op aarde. Deskundigen zijn het er over eens dat uitstoot van CO2 ten gevolge van fossiele brandstoffen een belangrijke, misschien wel de belangrijkste oorzaak is. De organisaties ‘Grootouders van nu’ heeft jarenlang bijna wekelijks door demonstraties op het Plein gewezen op het belang van een actief klimaatbeleid en dus energietransitie. Hun slogan is: “ We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering ondervindt. We zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen”.

Wat is energietransitie?

Maar wat betekent energietransitie in de praktijk? In de huidige situatie krijgen wij fossiele energie (aardgas e.d.) centraal aangeleverd door grote energieleveranciers zoals Eneco, Essent etc.  Fossiele energie is eindig. In Nederland stoppen we in 2030 definitief met het aardgas uit Slochteren. Door de energietransitie stappen we over op duurzame energiebronnen zoals zon, wind (zijn er altijd!) en energie uit lucht en bodem. Een andere verandering is dat we niet alle energie meer betrekken van energieleveranciers (centraal) maar ook zelf energie opwekken (decentraal), bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen en een warmtepomp die gebruik maakt van warmte uit de buitenlucht of bodem. We kunnen zelfs energie opslaan in batterijen of accu’s. Het staat nu nog in de kinderschoenen maar de ontwikkelingen gaan razendsnel.

Dat gaat niet zomaar

De energietransitie gaat niet vanzelf. Zo’n grote verandering kost tijd maar vereist ook maatschappelijke veerkracht. Door de oorlog in Oekraïne weten we dat toegang tot energie niet meer vanzelfsprekend is. Tegelijkertijd is de daardoor veroorzaakte verhoging van de energieprijzen een ‘trigger’.  Op lokaal niveau moeten we samenwerken om niet alleen afhankelijk te zijn van de grote energieleveranciers. Energietransitie is een gezamenlijke ontdekkingsreis. Gezien de omvang van de opgave heeft de gemeente Leidschendam Voorburg gekozen voor een gefaseerde aanpak. De wijken zijn verdeeld in drie fasen: 2020-2030, 2030-2040 en 2040-2050. In de wijken die vallen in fase 1 (Heuvel-/Amstelwijk, Essesteijn en Leidschendam-Zuid) kiest de gemeente voor een actieve aanpak in samenwerking met de bewoners. De gemeente is hiermee begonnen in de Heuvelwijk in Leidschendam. In de overige wijken moeten de bewoners zelf aan de slag. In de Lokale Energie Strategie en Transitievisie Warmte (www.lv.nl) staat in welke fase uw wijk aan de beurt is. In de prestatieafspraken 2022-2025 heeft de gemeente met de woningcorporaties afspraken gemaakt over verduurzaming van hun bezit: Vidomes energielabel B in 2027 en A in 2030, Wooninvest label B in 2025.

Wat kunt u zelf doen?

Als woningeigenaar kunt u uw bezit verduurzamen door bijvoorbeeld beter isoleren, ventileren en zonnepanelen. De energiecoaches van EC-LV geven u graag en gratis advies over verduurzaming. Verduurzamen kost wat (NB. Er zijn nu interessante subsidies, bijv. ISDE via www.rvo.nl) maar levert ook diverse voordelen op zoals minder energieverbruik, meer wooncomfort en een gezond binnenklimaat terwijl daardoor de waarde van uw woning ook stijgt. U kunt alles in één keer doen maar stapsgewijs is ook prima. Het kan slim zijn om aan te sluiten bij natuurlijke momenten, bijvoorbeeld aanschaf nieuwe CV-ketel, renovatie en onderhoud. En bekijk alles in samenhang. Zonnepanelen is leuk maar het is vervelend als je pas na plaatsing ontdekt dat het dak toe is aan groot onderhoud.Maar met eenvoudiger, goedkopere en minder ingrijpende maatregelen kunt u op korte termijn ook al een bijdrage leveren aan de energietransitie. U kunt bijvoorbeeld de CV-ketel op 60 graden zetten, de radiatoren voorzien van radiatorfolie (u houdt de warmte beter binnen), radiatorventilatoren (die verspreiden de warmte beter) en aanschaf van energiezuinige apparatuur (wasmachine, koelkast e.d.) en Led-lampen. Nog eenvoudiger is  aanpassing van uw gedrag door korter douchen, wassen op 40 graden, minder kamers verwarmen en de thermostaat een graadje lager zetten.

15. Betalen in het OV per 1 januari 2023: Een bericht over OV Pay van de directie

Sinds 1 januari 2023 kunt u in het hele land op meer manieren dan alleen de OV Chipkaart betalen in het Openbaar Vervoer. Onder de noemer OVpay is het mogelijk om met een betaalpas of creditcard of met een smartphone in en uit te checken. Ook komt er een opvolger voor de OV-chipkaart, de OV-pas. Een bericht van deprogrammadirecteur van het Openbaar Vervoer, Bas van Weele.

Wat verandert er?                                                                                                                                                                                                                                 Zo willen we het OV toegankelijker maken voor alle reizigers in Nederland. Graag lichten wij u op deze manier toe wat er gaat veranderen en op welke termijn deze veranderingen worden doorgevoerd.                                                                                                                                                           Met ingang van 18 oktober is het mogelijk om in en uit te checken met een betaalpas, creditcard of smartphone waarmee je contactlooskunt betalen. Dit is mogelijk in alle bussen en trams van HTM. Het in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard of smartphone werkt alleen tegen vol tarief. Op een later moment wordt het ook mogelijk om met een betaalpas, creditcard of smartphone (of, indien gewenst, met de OV-pas, de opvolger van de OV-chipkaart) te reizen op abonnement of met korting. Tot die tijd kunnen reizigers met een abonnement of korting hun huidige OV-chipkaart blijven gebruiken. Wij zullen u nader informeren als dit gaat wijzigen. De huidige OVchipkaart blijft gewoon werken, tot minstens 1 januari 2024.

Hoe werkt het?                                                                                                                                                                                                                                      Het reizen met een betaalpas, creditcard of smartphone werkt hetzelfde als het reizen met een OV-chipkaart: de reiziger checkt in door zijn pas tegen de kaartlezer aan te houden, en doet hetzelfde bij het uitchecken. Alle ritten in het OV die op één dag zijn gemaakt worden zijn pas tegen de kaartlezer aan te houden, en doet hetzelfde bij het uitchecken. Alle ritten in het OV die op één dag zijn gemaakt worden verzameld, bij elkaar opgeteld en in de nacht op de volgende dag in een keer afgeschreven van de rekening van de reiziger. Dit is automatisch mogelijk vanaf 18 oktober. Ook buitenlandse betaalpassen en creditcards waarmee contactloos kan worden betaald kunnen hiervoor worden gebruikt. U hoeft geen app te downloaden, software te installeren of zich online te registreren om hiervan gebruik te kunnen maken; vanaf 18 oktober kan iedereen gewoon de betaalpas of creditcard gebruiken om in en uit te checken.

Hierbij is het van belang dat de reiziger zijn betaalpas of creditcard uit zijn portemonnee of telefoonhoesje haalt en individueel tegen de kaartlezer houdt. Anders loopt de reiziger het risico dat er zowel van zijn OV-chipkaart als zijn betaalpas of creditcard wordt afgeschreven. Indien dit onverhoopt toch gebeurt, kan de reiziger een restitutie aanvragen bij de vervoerder. Dit nemen wij ook mee in de communicatie naar de reiziger. De bank heeft geen inzicht in de reisgegevens van de reizigers. De bank ziet alleen het totaal afgeschreven bedrag. Het systeem voldoet aan de privacywetgeving en aan de hoogste standaarden van veiligheid. Reizigers die graag een niet-persoonsgebonden OV-chipkaart willen blijven gebruiken of anoniem willen reizen kunnen dat blijven doen met hun huidige OV-chipkaart. In een later stadium komt er een nieuwe variant van de OV-chipkaart, de OV-pas, zowel in de vorm van een kaart als in de vorm van een app op de telefoon, waarbij de laatste variant altijd persoonsgebonden zal zijn. De reizigers zullen hierover nader worden geïnformeerd.

Landelijke invoering                                                                                                                                                                                                                            We voeren dit systeem per concessie in. Stap voor stap wordt het mogelijk om in het gehele land met een betaalpas, creditcard ofsmartphone te betalen. Per 1 januari 2023 moet dit in het hele land mogelijk zijn in al het OV.

16. Verjaardagen

Leidschendam:

Dhr. R.L.G. Gordijn                                    52 jaar 9 februari        

Mw. v.d. Berg-Cino                                    93 jaar 15 februari

Dhr. P.J. van der Heide                             73 jaar 16 februari

Mw. C.C.B. de Boer-Arnold                      65 jaar 18 februari

Mw. M. De Hartog-Snoeij                         86 jaar 21 februari

Mw. E. Bouw                                               94 jaar 23 februari

Voorburg:

Mw. E. Lagendijk                                       81 jaar 6 februari

Dhr. P.J.H. Couvée                                     84 jaar 9 februari

Mw. A.T. Brandsma                                  66 jaar 14 februari

Mw. M.J. Verkerke-van den Berg           84 jaar 18 februari

Mw. H.H. de Vos-Meijer                           83 jaar 25 februari

Mw. R.N.E. Kalkman                                 74 jaar 26 februari

Mw. A.P. Koole                                           84 jaar 26 februari

Mw. K.T. Vooys-Klarenberg                    86 jaar 27 februari

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden