Nieuwsbrief PCOB Ldm-Vbg december 2022 – januari 2023

3 dec 2022 Leidschendam/Voorburg

Nieuwsbrief Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) Afdeling Leidschendam Voorburg, december 2022-januari 2023

Bestuur
Jan Hendriks Voorzitter 0638926344
Richard Gordijn Penningmeester, ledenadministratie 06-22443516
Vacature Secretaris
Atte Roskam Nieuwsbrief-communicatie 06 11923478
Femmie Nobels Programma-commissaris 0629628062

Postadres Email secretariaat
Wilgendreef 271 2272 AL Voorburg leidschendam-voorburg@pcob50plus.nl

Contributie
€35 voor individuele leden en €51,50 voor echtparen/samenwonenden
ING rekening NL06INGB0000411871 PCOB Leidschendam-Voorburg

Inhoud van deze nieuwsbrief
1. Van de voorzitter
2. Programma contactmiddagen 2022-2023 1ste helft
3. Verslag contactmiddag over Johanniter Orde
4. Update stand van zaken AOW en pensioenen
5. Update stand van zaken Energiearmoede
6. Geldproblemen?
7. Diaconaal Centrum Bij Bosshardt Koningkerk Voorburg
8. Einde acceptgirokaart per 1 juni 2023
9. VERA interviewt elke maand een bekende Nederlander 
10. Verjaardagen

1. Van de voorzitter
De periode van de donkere dagen is aangebroken. Op 21 december is er weer de kortste dag van het jaar. Het bestuur van PCOB LV probeert wat extra licht te bieden door een mooi programma voor de contactmiddagen en het vooruitzicht op een nieuwe dagtocht in mei. Wij praten u ook weer bij over de laatste stand van zaken met betrekking tot AOW, pensioen en energiearmoede. Nieuwsbrief-redacteur Atte Roskam schreef een verslag van de boeiende contactmiddag over de Johanniter-orde. Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief. Ik maak van de gelegenheid gebruik om u nu reeds namens het bestuur goede kerstdagen toe te wensen, een veilige jaarwisseling en een gelukkig 2023. De volgende nieuwsbrief verschijnt eind januari 2023.

2. Programma contactmiddagen 2022-2023 1ste helft
In 2022 heeft het bestuur weer een interessant programma bedacht. Wat bekend is melden we nu reeds zodat u het in uw agenda kunt zetten:
2022
1. Dinsdag 13 december 14-16 uur Koningkerk
    Kerstviering m.m.v het Leger des Heils

2023                                                                                                                                                                                                                                              2. Dinsdag 10 januari 14-16 uur Koningkerk
Hank Ort: Voorzitter Energy Common LV over de energietransitie

3. Dinsdag 14 februari 14-16 uur Kuisheuvelkerk
Gert van Maanen over OikoCredit: een sociaal investeerder in microkrediet, landbouw en duurzame energie, is lokaal aanwezig en werkt samen met partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

4. Dinsdag 14 maart 14-16 uur Koningkerk
Godly Play door Irma Nieuwenhuis. Godly Play is een methode om op een bijzondere manier een bijbelverhaal te vertellen en uit te beelden

5. Dinsdag 11 april 14-16 uur Koningkerk
Vliet Clean Sup door Harrie Osinga. Jongeren maken de Vliet schoon

6. Dinsdag 9 mei
Dagtocht. Bestemming Biesbosch. Info over opgave volgt in de nieuwsbrief die eind januari 2023 verschijnt.

Adres Kruisheuvelkerk: Burgemeester Roeringlaan 6 Leidschendam, bus 46 en Tram 6
Adres Koningkerk: Bruinings Ingenhoeslaan 4 Voorburg, bus 23 en tram 2

3. Verslag contactmiddag over Johanniter Orde
Tijdens de contactmiddag van 9 november jl. verzorgde Katinka Kersting een lezing over de Johanniter Orde. Zij was hiervoor gevraagd door Femmie Nobels die in de jaren zestig voor de Johanniter Orde werkte, in hetzelfde pand waar Katinka nu nog werkt. Katinka bleek een gepassioneerd vertelster. De Johanniter Orde is niet zo bekend maar vervult toch een belangrijke rol in de samenleving. Katinka is werkzaam bij Johanniter Nederland, een stichting die nauw verwant is aan de Orde. Zij werd vergezeld door een enthousiaste stagiair: Youri Twerda.

Geschiedenis
Voor de oorsprong van de Johanniter Orde moeten we bijna duizend jaar terug in de geschiedenis. In de 11e eeuw was het Midden-Oosten al een onrustige regio. Veel gebieden rond de Middellandse Zee waren in de loop van de zevende eeuw voor de christenen verloren gegaan maar christelijke pelgrims bleven naar het Oosten trekken om de Bijbelse plaatsen, met name Jeruzalem, te bezoeken. Omdat deze pelgrims onderweg nogal wat te verduren kregen, werden er hospitalen opgericht door en voor christenen. In 1048 stichtte een groep kooplieden uit het Italiaanse Amalfi een hospitaal in Jeruzalem. Dit Hospitaal van Sint Jan vormde het begin van een broederschap die zich door de eeuwen heen zou blijven bezighouden met het helpen van zieke en anderszins hulpbehoevende medemensen. Aan het einde van de 11e eeuw kwamen de grote kruistochten op gang. Godfried IV van Bouillon veroverde in 1099 Jeruzalem en bezocht daar ook het Hospitaal van Sint Jan. Onder de indruk van de goede werken van het hospitaal, richtte hij een broederschap op met als doel zorg en ondersteuning van zieken en hulpbehoevenden. Veel kruisridders sloten zich aan bij de broederschap en op 15 februari 1113 erkende Paus Paschallis II de broederschap als ridderlijke en religieuze Orde. In de 16de eeuw splitste de Orde zich onder invloed van de Reformatie in een Rooms Katholieke tak – bekend als Maltezer Orde – en de protestantse Johanniter Orde. Internationaal zijn er nog protestantse Johanniter Orde’s actief in vier landen: Duitsland, Groot Brittannië, Nederland en Zweden.

Johanniter Orde in Nederland sinds 1909
In 1909 kreeg de Johanniter Orde een Nederlandse afdeling. In de negentiende eeuw sloot een aantal Nederlandse edelen zich aan bij de Duitse Balije van Brandenburg. Prins Hendrik, gemaal van Koningin Wilhelmina en Johanniter rechtsridder, bewerkstelligde op 30 april 1909, ter ere van de geboorte van kroonprinses Juliana, de oprichting van de Commenderij Nederland van de Balije Brandenburg der Johanniter Orde. Uit deze Commenderij is nadien de Johanniter Orde in Nederland voortgekomen die officieel in 1946 opgericht werd. Het lidmaatschap is voorbehouden aan diegenen, die tot de Nederlandse adel behoren, 21 jaar zijn, het Protestantse geloof belijden en voldoen aan de overige voorwaarden die de Orde aan het lidmaatschap stelt. Als zij de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en ten minste vijf jaar lid zijn kunnen zij tot rechtsridder-dame benoemd worden. Koning Willem-Alexander is ook lid in de functie van Ere-Commandeur. In 1974 ontstond naast de Johanniter Orde Johanniter in Nederland, een Stichting die zich toe ging leggen op vrijwilligerswerk: Johanniter Nederland.

Johanniter Nederland: de vrijwilligerstak?
Het Johanniter kruis is al eeuwenlang het symbool van de Johanniter Orde. De acht punten van het kruis symboliseren de acht zaligsprekingen in de Bergrede (Mattheüs: 5). Deze zaligsprekingen zijn ‘vertaald’ naar 8 kernwoorden die passen bij deze tijd: hulp, zorg, rechtvaardigheid, integriteit, vrede, geloof, medeleven en bescheidenheid. Het doel van de Orde vloeit hier uit voort: “Het helpen van kwetsbare mensen die het in onze samenleving moeilijk hebben, zonder aanzien des persoons. Dat kunnen bejaarden of zieken zijn, maar ook dak- en thuislozen, verslaafden of mensen die door een andere oorzaak ondersteuning nodig hebben”. De Johanniter Orde is een organisatie met een eigentijdse manier van werken. Pragmatisch, doelgericht en zonder mensen uit te sluiten. De Johanniter Orde werkt als mantelorganisatie vooral initiërend en is op bestuurlijk niveau actief in een aantal instellingen. De Johanniter Orde heeft de uitvoering van vrijwilligersactiviteiten ondergebracht bij Johanniter Nederland (de Stichting Johanniter Hulpverlening).

Wat doet Johanniter Nederland?
Johanniter Nederland heeft een aantal activiteiten: organisatie vakanties, beschikbaar stellen van rolstoelbussen, vrijwilligergroepen in zorg- en welzijnsinstellingen. Zij worden voor een derde gefinancierd uit bijdragen van de Johanniter Orde, de rest komt grotendeels binnen via fondsenwerving.

De rolstoelbussen worden ter beschikking gesteld aan zorginstellingen die daarmee uitstapjes kunnen organiseren voor hun bewoners. De instelling betaalt alleen de brandstofkosten. Op dit moment rijdt er een Johanniter rolstoelbus bij de volgende instellingen: Zorgstroom in Middelburg, de DrieGasthuizenGroep in Arnhem, Huis ter Leede in Leerdam.

Met de organisatie van vakanties voor mensen met een beperking werd gestart in 1957. De eerste vakantieweek met 29 gasten vond plaats van 15-22 juni in de Leemkule bij Hattem. Tot 1966 mochten er alleen vrouwen mee. In 1967 gingen er voor het eerst mannen mee. De doelgroepen zijn nu mensen die zorg nodig hebben, eenzaam zijn en/of onvoldoende financiën hebben om een vakantie te betalen. In 2022 bood Johanniter Nederland vijf vakanties voor ouderen die zorg nodig hebben, twee eindejaarsvakanties voor alleenstaande ouderen en twee Eftelingvakanties voor kinderen uit kansarme gezinnen aan. Alle vakanties worden begeleid door vrijwilligers, onder wie verzorgenden en verpleegkundigen.

Verder zijn zo’n 3500 Johanniter vrijwilligers actief in 30 lokale groepen verspreid over heel Nederland. Zij werken in de thuiszorg, woon- en zorginstellingen, ziekenhuizen, inloophuizen en hospitiums. De Johanniter vrijwilligers zijn een belangrijke aanvulling op de betaalde krachten. Dankzij vrijwilligers kunnen er leuke extraatjes georganiseerd worden, is er een bibliotheekservice, komen mensen de deur uit, enzovoort. Ook iets schijnbaar simpels als een luisterend oor of een bemoedigend woord kan enorm veel betekenen.

Johanniter Nederland ondersteunt vrijwilligers door trainingen, zorgt voor een vrijwilligersverzekering, is gesprekspartner voor de vrijwilligers coördinatoren, publiceert informatiemateriaal, organiseert contactdagen en een landelijke vrijwilligersdag.

Net als andere organisaties heeft Johanniter Nederland veel oudere vrijwilligers. Met financiële hulp van het Ministerie van VWS werkte de organisatie afgelopen anderhalf jaar aan modernisering en het werven nieuwe vrijwilligers. Er wordt samengewerkt met zorg- en andere opleidingen wat stagiairs oplevert waaronder Youri uit het begin van ons verhaal. Voor de vrijwilligers van de vakantieweken is de vakantie-app ontwikkelt. Door een slimme online wervingscampagne, gericht op twintigers (‘Mats’) en vrouwen van middelbare leeftijd (‘Diana’) die via Facebook en Instagram advertenties ontvingen, melden 30 personen zich aan als vrijwilliger. Deelname aan de Libelle Vakantieweek leverde nog eens 20 vrijwilligers op voor de vakantieweken.

4. Update stand van zaken AOW en pensioenen
In 2023 stijgen AOW en minimumloon met 10%! Maar de ouderenkorting (IOAOW) gaat omlaag van €317 naar €37. De ouderenbonden zijn hier niet mee akkoord. In de 2de kamer heeft het kabinet een meerderheid maar in de1ste kamer niet. De verlaging van de IOAOW is dus nog niet zeker. De verwachting is dat de pensioenen in 2023 door indexatie omhoog gaan. De 5 grootste pensioenfondsen (ABP, PFZW, PMT, PME en bpfBOUW) voldoen aan de voorwaarde: de dekkingsgraad is 105%. Het ABP heeft zelfs een (beleids-)dekkingsgraad van 116%. Het PFZW heeft na een 1ste verhoging van 2,7% per 1 oktober een verdere verhoging van 6% in 2023 aangekondigd. De andere pensioenfondsen maken hun besluit bekend in november 2022.

5. Update Energiearmoede
Door de fors gestegen prijzen van energie en levensmiddelen was de inflatie in septemter zelfs 14,5%. In november en december ontvangen alle huishoudens met een kleinverbruik contract een bedrag van €190. Het wordt gestort op de giro of verrekend met het voorschot of openstaande rekeningen dan wel betalingsregelingen. Minima hebben ook in 2022 recht op een extra bedrag van €1300. Het energieplafond treedt waarschijnlijk in per 1 januari 2023. Dat betekent dat u voor een normverbruik (waarschijnlijk €1,45 voor 1200 m3 en €0,40 voor 2900 kWh; bron: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/04/vanaf-1-januari-lagere-energierekening-door-verruimd-prijsplafond ) een lagere prijs betaalt en voor de rest de geldende marktprijzen. Het belastingtarief voor stroom gaat met €0,07 per kWh omlaag. Bij een gemiddeld verbruik vam 3500 kWh scheelt dat €241. De energiebelasting op gas stijgt echter met €0,02 per m3. Bij een gemiddeld verbruik van 1500 kost dat €29. De teruggave van de energiebelasting (heffingskorting) gaat omhoog van €560 naar €790 (Besluiten kabinet per 1 oktober 2022; bron: www.gaslicht.com/energie-informatie/energiebelasting .)

6. Geldproblemen?
Geldproblemen. Het kan iedereen overkomen, bijvoorbeeld door de stijgende kosten en de dalende koopkracht. Of je nu kleine betaalachterstanden of grote schulden hebt, het is hoe dan ook belangrijk om niet stil te zitten, maar in actie te komen. Hoe? Door bijvoorbeeld om hulp te vragen bij de juiste instanties. Het CNV geeft een aantal tips.

Vraag hulp aan bij de gemeente
De gemeente kan helpen bi een laag inkomen, schulden en andere geldproblemen. Ga naar www.lv.nl/schulden;

CNVgeldzorg
CNV Geldzorg biedt begeleiding bij geldproblemen. Ga naar www.cnvgeldzorg.nl;

Geldfit
Geldfit.nl is een initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute [RvV4] (NSR) en voorziet je van hulpadressen in je regio of online. Het enige wat je hoeft te doen is een aantal vragen beantwoorden. Ga naar https://geldfit.nl;

Wij gaan het fiksen
Samen met een persoonlijke buddy werk je met de gratis FiKks-app aan een oplossing voor jouw geld zorgen. Zo kan deze persoonlijke buddy jou helpen bij het maken van betalingsafspraken en het beantwoorden van je vragen. https://wijgaanhetfikksen.nl;

Overleg met de zorgverzekeraar
Zorgverzekeraars staan op de 3de plaats als meest voorkomende schuldeisers? Zij zijn vaak mee te denken over een oplossing. Neem contact op met uw zorgverzekeraar.

7. Diaconaal Centrum Bij Bosshardt Koningkerk Voorburg
Op 3 november jl. heeft loco-burgemeester Veller het Diaconaal Centrum Bij Bosshardt in de Koningkerk te Voorburg officieel geopend. Het is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Gemeente Voorburg en het Leger des Heils dat inmiddels bijna 135 Bij Bosshardt’s in het hele land heeft. Een Bij Bosshardt is een huiskamer voor de buurt. Het is een plek waar je andere mensen in een ontspannen sfeer ontmoet, waar je thuiskomt, waar je erbij hoort, waar je gezien wordt, waar je samen optrekt en omziet naar elkaar. Je drinkt er een kopje koffie, doet misschien een spelletje of doet mee aan een andere activiteit maar kan er ook terecht voor een hulpvraag. De initiatiefnemers hopen dat ook mensen met weinig contacten die zich wellicht soms wat alleen voelen een bezoek zullen brengen en nieuwe contacten op zullen doen en misschien zelfs vriendschappen sluiten. De Bij Bosshardt is geopend op woensdag en donderdag van 10-12 en 13-15 uur. U bent van harte welkom. De Koningkerk is prima bereikbaar per openbaar vervoer. Bus 23 en tram 2 stoppen voor de deur (halte Bruinings Ingenhoeslaan).

8. Einde acceptgirokaart per 1 juni 2023
Per 1 juni 2023 kan er niet meer met de acceptgirokaart betaald worden. Houdt er nu reeds rekening mee dat u bijvoorbeeld contributie voor het lidmaatschap vanaf die datum niet meer per een acceptgirokaart kunt doen. Het betalingsverkeer gebeurt tegenwoordig voor het overgrote deel digitaal.

9. VERA interviewt elke maand een bekende Nederlander
U vindt alle interviews via www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-presenteert-vera-verrast.

10. Verjaardagen

Leidschendam:
Dhr. H.P. De Boer 68 jaar 18 december 2022
Mw. A.W.J. van der Jagt 76 jaar 27 december 2022
Mw. M.H. Koning-Wagner 91 jaar 16 december 2022
Den Haag:
Dhr. D.F. Renkema 82 jaar 20 januari 2023
Voorburg:
Dhr. J. v.d. Bos 83 jaar 10 december 2022
Dhr. A.F. de Bruijn 79 jaar 29 december 2022
Mw. J.E.C. de Bruijn-van der Vliet 73 jaar 23 december 2022
Mw. A. De Carpentier-Stavast 89 jaar 13 januari 2023
Mw. D. Frank-Okkerse 88 jaar 27 januari 2023
Mw. A. Hendriks-Neuteboom 61 jaar 18 december 2022
Mw. E.E. Herscheid 74 jaar 12 januari 2023
Dhr. A.B. Kooijman 95 jaar 9 december 2022
Mw. P. De Lange-van de Merwe 83 jaar 19 januari 2023
Mw. A.A. Middeldorp-Bregten 87 jaar 29 januari 2023
Mw. D.M. Okkerse- Duivenbode 79 jaar 30 januari 2023
Mw. M.T.I. Oosterveer 83 jaar 14 december 2022
Dhr. B. Verkerke 93 jaar 12 december 2022

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden