Nieuwsbrief PCOB Ldm-Vbg april 2023

17 apr 2023 Leidschendam/Voorburg

Nieuwsbrief Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) Afdeling Leidschendam Voorburg, April 2023     

Bestuur

Jan Hendriks                  Voorzitter                                                    0638926344

Richard Gordijn             Penningmeester, ledenadministratie   06-22443516

Vacature                          Secretaris

Atte Roskam                  Nieuwsbrief-communicatie                    06 11923478

Femmie Nobels             Programma-commissaris                        0629628062

Postadres                                                        Email secretariaat

Wilgendreef 271 2272 AL Voorburg              leidschendam-voorburg@pcob50plus.nl

Contributie

€35 voor individuele leden en €51,50 voor echtparen/samenwonenden

ING-rekening NL06INGB0000411871 PCOB Leidschendam-Voorburg

Inhoud van deze nieuwsbrief                                                              

 1. Van de voorzitter                            
 2. Programma contactmiddagen 2023 1ste helft                                                        
 3. Dagtocht PCOB 9 mei                            
 4. Einde acceptgirokaart per 1 juni 2023                            
 5. Verslag contactmiddag over Godly Play                            
 6. Brede preventieve aanpak: zelfstandig en langer thuis                            
 7. Tevredenheidsonderzoek senioren                            
 8. Vrijetijdsbesteding senioren                            
 9. Hoe gelukkig zijn de senioren?                            
 10. Beter leven met gewrichtsklachten                            
 11. Het keukentafelgesprek: hulp bij aanvragen zorg WMO                            
 12. Verjaardagen                                                                                            

1. Van de voorzitter                                                                                                                                                                                                            

We kijken uit naar de dagtocht naar de Biesbosch waar gelukkig weer veel belangstelling voor is. Maar eerst krijgen we nog de contactmiddag van 11 april waar voor onze programmacommissaris Femmie Nobels weer een interessante spreker gevonden heeft. Onze nieuwsbriefredacteur Atte Roskam schreef een terugblik op de contactmiddag over Godly Play. Als je de kranten en tijdschriften bij houdt wordt er best veel geschreven over senioren. Deze keer hebben we geput uit de nieuwsbrief van onze collega’s van CNV Senioren. Wij hopen dat we u daar een plezier mee doen. Graag tot ziens op 11 april.

2. Programma contactmiddagen 2023 1ste helft

In 2023 heeft het bestuur weer een interessant programma bedacht. Wat bekend is melden we nu al zodat u het in uw agenda kunt zetten:

 1. Dinsdag 11 april 14-16 uur Kruisheuvelkerk

Harry Osinga verzorgt een lezing onder de titel: “Jongeren voorbereiden op de wereld van morgen”. Harry Osinga is bekend van de Vliet Clean Sup jongeren de Vlie schoon maken.

      2. Dinsdag 9 mei

Dagtocht. Bestemming Biesbosch. Zie informatie onder 3. Dagtocht PCOB 9 mei.

       3. Dinsdag 13 juni Koningkerk

Algemene Ledenvergadering. Kunsthistoricus Wim Algera verzorgt een lezing over Escher. De Nederlandse kunstenaar Maurits Cornelis Escher (1898-1972) is een van de bekendste grafische kunstenaars ter wereld.

Adres Kruisheuvelkerk: Burgemeester Roeringlaan 6 Leidschendam, bus 46 en Tram 6

Adres Koningkerk: Bruinings Ingenhoeslaan 4 Voorburg, bus 23 en tram 2

3. Dagtocht PCOB 9 mei                                                                                                                                                                                                 Beleef het ongerepte natuurgebied van de Brabantse Biesbosch! Op dinsdag 9 mei a.s. organiseert de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) afdeling Leidschendam-Voorburg voor senioren 55+ een dagtocht met boottocht door het ongerepte natuurgebied van de Brabantse Biesbosch. We vertrekken om 10.00 uur vanaf de Kruisheuvelkerk te Leidschendam en rijden vervolgens langs de Koningkerk te Voorburg om deelnemers daarop te pikken. We zetten rechtstreeks koers naar de Brabantse Biesbosch. Een prachtig natuurgebied tussen de Nieuwe Merwede, de Amer en het land van Heusden en Altena. Grote groepen van vogels vinden hier dekking, voedsel en nestgelegenheid. U kunt ervan uitgaan dat u veel dieren zult zien. Rond 12.00 uur schepen we in en genieten van de rondvaart door dit gebied. De schipper vertelt u het nodige over dit natuurgebied en we genieten aan boord van de lunch. Rond 14.00 uur meren we weer aan en vertrekken naar Stellendam. In het plaatselijke restaurant genieten we naar keuze van koffie, thee of een drankje. Ook een gebakje wordt hierbij niet vergeten. Tussen 17.30 uur en 17.45 uur keren we in omgekeerde volgorde weer terug naar bovengenoemde kerken in Voorburg en Leidschendam.                                                           Kosten en aanmelding                                                                                                                                                                                                          Aanmelden kan nog per e-mail bij Jan Hendriks (janhendriks57@hotmail.com). U komt dan op de reservelijst maar de ervaring leert dat er soms nog mensen afvallen. De dagtocht is voor leden en niet-leden. Voor leden van KBO en PCOB bedragen de kosten € 65,–. Voor niet-leden brengen we € 75,– in rekening. Lid worden kan natuurlijk ook.

4. Acceptgirokaart stopt per 1 juni 2023
Per 1 juni 2023 kan er niet meer met de acceptgirokaart betaald worden. Houdt er nu al rekening mee dat u bijvoorbeeld contributie voor het lidmaatschap vanaf die datum niet meer per acceptgirokaart kunt voldoen. Het betalingsverkeer gebeurt tegenwoordig voor het overgrote deel digitaal.

5. Verslag contactmiddag over Godly Play                                                                                                                                                           Tijdens de contactmiddag van 14 maart j.l. verzorgde Irma Nieuwenhuis een lezing over Godly Play. Het is een methode om Bijbelverhalen op een andere manier te vertellen dan wij gewend in onze protestantse cultuur. In eerste instantie werd Godly Play ontwikkeld voor kinderen maar het kan ook voor volwassenen gebruikt worden. Eén keer per maand is er in diaconaal centrum Bij Bosshardt in de Koningkerk een bijbelochtend aan de hand van Godly Play.

Het begin van Godly Play                                                                                                                                                                                                              Godly Play werd in 1960 ontwikkeld door de Britse predikant en theoloog Jerome Berryman en zijn vrouw Thea. De methode is geïnspireerd op het pedagogische model van Maria Montessori: ‘Leren om het zelf te doen.’ Kinderen worden uitgedaagd tot dieper denken en het vinden van antwoorden. Verhalen worden verteld niet alleen door taal maar ook door spel met het gebruik van beeldmateriaal. Irma: “Het vinden van antwoorden op levensvragen begint met kijken. Het antwoord moet in het kind gaan groeien”. In Godly Play krijgen kinderen de kans om dwars door spel heen zich de taal van God en Gods volk eigen te maken. Interessant is dat Berryman als ziekenhuispastor al gebruik maakte van poppetjes die hij neerlegde op het bed van patiënten die hij bezocht. Naast het gebruik van beeldmateriaal worden er ook dwarsverbanden gelegd met andere verhalen om de betekenis te duiden en zo het inzicht in de betekenis van Bijbelse verhalen te vergroten. Uiteindelijk gaat het er ook om wie de toeschouwer of luisteraar zelf in het verhaal is. Wat spreekt het meeste aan? Dat aspect wordt in het jargon van Godly Play ‘verwonderingsvragen’ genoemd. Godly Play is dus niet alleen de verteller in actie maar ook een interactief gebeuren samen met de luisteraars. In de verwerkingsfase gaan kinderen zelf aan de slag door het verhaal creatief te verwerken in tekeningen, poppetjes van klei etc.                  

Godly Play in Nederland                                                                                                                                                                                                                   Tien jaar geleden introduceerde Stad en kerk (STEK) Den Haag Godly Play in Nederland. Het werd onder andere toegepast in de kindernevendienst. Irma en een aantal andere kerkleden uit Voorburg werden door STEK ingewijd in de geheimen van Godly Play. Ze kregen een verteltraining en leerden zo 20 verhalen uit het hoofd te vertellen en die toe te passen in de eigen situatie. Inmiddels zijn er 5 dikke boeken waarin Bijbelverhalen uitgewerkt zijn in overeenstemming met de methode Godly Play.

Twee verhalen                                                                                                                                                                                                                                Tijdens de contactmiddag vertelde Irma twee verhalen. Ze begon met het verhaal van Mozes en de tocht van het volk Israël door de woestijn. Om het aanschouwelijk te maken had Irma speciaal een zware zak met ‘woestijnzand’ meegebracht. In de woestijn kreeg het volk de Tien Geboden of Woorden. De woestijn is een gevaarlijk gebied met verzengende zon overdag en koude nachten. Een plaats die je beter kunt mijden. Irma plaatste kaartjes met de tien geboden in het woestijnzand. Het andere verhaal was het levensverhaal van Jezus dat begon met zijn geboorte, zijn optreden als vroegrijpe 12-jarige in Jeruzalem tijdens het Joods paasfeest, zijn doop in de Jordaan, de start van zijn openbare optreden op 30-jarige leeftijd en zijn sterven drie jaar later. Om het verhaal te vertellen maakte Irma gebruik van platen. Ze vroeg ons wat wij op die platen zagen. Vervolgens werden ze op een rood kleed gelegd. De platen werden omgekeerd en aan het einde van het verhaal weer met de beeldzijde naar boven. Zoals het hoort sloten we af met een hapje en een drankje. Een Godly Play-sessie sluit altijd feestelijk af.

6. Brede preventieve aanpak: zelfstandig en langer thuis.                                                                                                                                     In maart heeft de Raad van Ouderen het advies ‘Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving’ aangeboden aan minister Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport. De Raad van Ouderen pleit voor een brede preventieve aanpak: alleen dan is het mogelijk om als oudere langer thuis te wonen, meer zelf én meer digitaal te doen.

In het advies gaat het niet alleen over de persoonlijke aanpak van preventie, zoals bewegen, gezonde voeding, goede tandzorg en langer doorgaan met bevolkingsonderzoeken. Het gaat ook om goede voorzieningen in elke wijk en in elk dorp, zoals een ontmoetingsplein met activiteiten op het gebied van wel- zijn, wonen en zorg. En aanvullend gaat het ook over een flexibel pensioen, toekomstgesprekken op het werk en de maatschappelijke bijdrage van ouderen. In het advies staat een aantal aanbevelingen rond de thema’s arbeid, basisstructuur en persoonlijke preventie. Daarnaast doet de Raad een oproep om een brede uitwerking te ontwikkelen voor preventie bij ouderen, over ministeries en overheden heen. Waarbij burgers een actieve, vitale rol hebben. Niet voor en over ouderen, maar samen mét ouderen. Een belangrijke aanbeveling is het ontmoetingsplein in elke wijk en in elk dorp. Een herkenbare plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar allerlei activiteiten plaatsvinden op het gebied van wonen, welzijn en zorg. En daarnaast kan men daar ook terecht voor informatie over energie, telefonie, bankzaken enz. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor bedrijven en organisaties. Zij kunnen op het ontmoetings- plein hun maatschappelijke verantwoordelijkheid invulling geven door een bijdrage te leveren en dicht- bij de burger te komen. Medewerkers van die bedrijven en organisaties – die in het laatste deel van hun werkzame carrière zijn – kunnen daar ingezet worden om samen met vrijwilligers de ontmoetingspleinen te bemensen (Bron: Seniorennieuwsbrief maart 2023).

7. Tevredenheidsonderzoek senioren                                                                                                                                                                           Uit het Zingevingsonderzoek, in opdracht van KBO-PCOB, blijkt dat ruim zeven op de tien senioren zich momenteel (erg) gelukkig voelen. Genen bepalen voor een deel het welzijn van mensen. Maar voor een gelukkig leven is meer nodig. Bijvoorbeeld een goede gezondheid. Maar liefst 89% van de mensen die oud worden, met relatief weinig gezondheidsproblemen, geeft aan (erg) gelukkig te zijn. Maar op het moment dat gezondheidsklachten het leven (ernstig) beperken, zakt dit percentage naar 53%. Een flink verschil dus. Ook het hebben van een levenspartner bepaalt voor een deel het geluk. Van de mensen met een partner zegt ruim driekwart happy te zijn. Voor alleenstaanden is dat percentage iets meer dan de helft. Het dagelijks leven met iemand kunnen delen, maakt een groot verschil. Wat ook meespeelt is dat mensen met een relatie vaak meer sociale contacten hebben en dat draagt weer bij aan het geluksgevoel (Bron: Seniorennieuwsbrief maart 2023).

8. Vrijetijdsbesteding                                                                                                                                                                                                         Wat doen senioren zoal in hun vrije tijd? Lezen (67%); thuis televisiekijken (62%); fietsen (60%); wandelen (53%); vrijwilligerswerk/belangenbehartiging, goede doelen (52%). Voor wie met pensioen gaat, betekent dit beginnen aan een nieuwe levensfase. Op allerlei vlakken verandert het leven: een andere dagindeling, immers het werkt stopt, dus ook de contacten met collega’s verdwijnen; financiële gevolgen, je gaat immers terug in inkomen; meer tijd voor hobby’s en reizen. Misschien droomde je van een reis door Europa met de camper of een wereldreis, maar de meeste mensen vinden het geluk veel dichter bij huis en in kleine, schijnbaar alledaagse zaken: erop uitgaan in de natuur, thuis rustig een mooi boek lezen of iets doen voor een ander. Met andere woorden: het hoeft niet groots en meeslepend te zijn om je wel te bevinden. (Bron: Seniorennieuwsbrief maart 2023).

9. Hoe gelukkig zijn de senioren?                                                                                                                                                                             Enkele cijfers op een rij: 65-plussers 72%; met een partner 78%; mannen 77%; vrouwen 68%; senioren met veel contacten 90%; zonder partner 56 %; gezonde gepensioneerden 89 %. Sociale contacten zijn voor onze emotionele en fysieke gezondheid essentieel. Ook een goed gesprek draagt bij aan welzijn. Je hart kunnen luchten, de ander vertellen wat er in jouw leven speelt, waar je blij van wordt, welke passies je hebt. Maar de eerlijkheid gebiedt dat het aantal goede gesprekken afneemt wanneer mensen ouder en kwetsbaarder worden. Zorgen voor elkaar scoort eveneens hoog: actief zijn als vrijwilliger, iets doen voor verenigingen of clubs, als grootouders kleinkinderen opvangen of mantelzorger zijn voor je partner of familielid. Kortom: leef gezond, werk als vrijwilliger en zoek contact met de ander. Verderop in deze nieuwsbrief een paar interessante mogelijkheden om actief te worden voor CNV Senioren (Bron: Seniorennieuwsbrief maart 2023).

10. Beter leven met gewrichtsklachten                                                                                                                                                                    Eugène Mathijssen schreef het boekje ‘Bewegen zonder pijn.’ De schrijver stelt dat 234.000 mensen last hebben van reumatoïde artritis. Het aantal mensen dat getroffen wordt door artrose ligt met 1,25 miljoen nog een stuk hoger. Het zijn pijnlijke aandoeningen. De precieze oorzaak van de meeste reumatisch aandoeningen is niet bekend. Reuma is daardoor niet te genezen, maar wel te behandelen met medicijnen en fysiotherapie. Artsen kunnen pijnstillers voorschrijven, maar inname is niet altijd zonder risico door mogelijke bijwerkingen.

Aanleg, om een vorm van reuma te ontwikkelen, is genetisch bepaald. Maar overgewicht, ernstige overbelasting, roken, gewrichtsschade (bijvoorbeeld door een ongeluk) of het gebruik van bepaalde pijnstillers kunnen ook leiden tot gewrichtsklachten. Deze chronische aandoeningen zijn niet te genezen en gaan gepaard met pijnlijke ontstekingen. De bewegingsvrijheid vermindert en de kwaliteit van leven wordt daarmee aangetast. In het boekje ‘Bewegen zonder pijn’ wordt op een toegankelijke manier beschreven wat artrose en reuma inhouden en er worden enkele nieuwe inzichten met betrekking tot behandelingsmethoden bij chronische gewrichtsklachten gepresenteerd en uitgelegd.

Soorten reuma                                                                                                                                                                                                                               Eugène Mathijssen beschrijft in zijn boekje drie vormen van reuma. Bij ontstekingsreuma zullen gewrichten zwellen en pijnlijk worden. Door slijtagereuma of artrose gaat de kraakbeenbekleding op de gewrichtsuiteinden geleidelijk in kwaliteit achteruit, waardoor het slijt (knieën, heupen, nek, onderrug, schouder, ellenbogen, handen en polsen). Bij reuma van de weke delen ontstaan klachten vanuit de zachte delen van het gewricht, zoals spieren, pezen, en banden of aanhechtingen daarvan. Zoals slijm- beurs- en peesontsteking.

Natuurlijke ingrediënten                                                                                                                                                                                                                     De schrijver bespreekt in zijn boekwerkje dat natuurlijke stoffen effect kunnen hebben op gewrichten. Bijvoorbeeld Glucosamine, Chondroïtine, MSM en Omega 3-vetzuren. Recent is er ook onderzoek ge- daan naar de ontstekingsremmende effecten van vloeibare Groenlipmossel. Ook Curcumine staat in dit verband in de belangstelling als natuurlijk ingrediënt om pijn en stijfheid in de gewrichten aan te pak- ken. Uit wetenschappelijke studies kan worden opgemaakt dat ook deze bestanddelen bepaalde pro- cessen in de gewrichten positief kunnen beïnvloeden. Naast het voorschrijven van medicijnen is het volgens de schrijver goed dat er gekeken wordt naar genoemde natuurlijke stoffen, die mogelijk effect kunnen hebben op de gewrichten. Op www.bewegenzonderpijn.com is het boekje ‘Bewegen zonder pijn’ aan te vragen of te downloaden. Telefonisch contact is ook mogelijk: 020-2293642 (Bron: Seniorennieuwsbrief maart 2023)

11. Het keukentafelgesprek: hulp bij het aanvragen van de zorg die u nodig hebt                                                                                  Kunt u door leeftijd, ziekte of beperking niet alles meer doen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een voorziening, op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U vraagt hulp aan bij je gemeente en bespreekt uw aanvraag in het keukentafel-gesprek. Vindt u dat lastig? Schakel dan de hulp in van een CNV Vertrouwenspersoon. De uitkomst van het keukentafelgesprek is bepalend voor de zorg die u krijgt. Er hangt dus veel vanaf. Als lid schakelt u gratis een CNV Vertrouwenspersoon in: een professional die u stapsgewijs helpt bij het voorwerk en ook aanschuift bij het keukentafelgesprek met de gemeente. Handig, want er komt veel op u af. Zo wil de gemeente weten wat uw persoonlijke situatie is, welke problemen u ondervindt, wat nodig is om die problemen op te lossen en welke rol uw familie speelt in de ondersteuning. Dan kan het fijn zijn als er iemand aanschuift die zo een gesprek vaker heeft gevoerd.

De CNV Vertrouwenspersoon:

 • Helpt u bij het in kaart brengen van je zorgvraag.
 • Bereidt de keukentafelgesprekken goed voor door uw persoonlijke situatie nauwkeurig in beeld te brengen.
 • Ziet erop toe dat het gesprek met de gemeente eerlijk en open verloopt en maakt als dat nodig is aantekeningen.
 • Biedt de mogelijkheid om na afloop het keukentafelgesprek te evalueren en na te lopen.

Fasen WMO-Proces                                                                                                                                                                                                                                 U doorloopt de verschillende fases WMO-aanvraag samen met de CNV Vertrouwenspersoon:  

 • U maakt een melding bij het WMO-loket bij jouw gemeente.
 • Vervolgens bereidt u zich voor op het keukentafelgesprek met je gemeente.
 • u voert het gesprek.
 • Binnen 10 werkdagen ontvangt u van dit gesprek een verslag, waarin de gemeente u een zorgvoorstel doet.
 • Bent u het eens met het voorstel? Dan ondertekent u dat en stuurt u het terug. Dit geldt als definitieve aanvraag voor hulp uit de WMO.
 • De gemeente beslist vervolgens binnen twee weken of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt, wanneer dit wordt verstrekt en in welke vorm.

Wil u in gesprek met de gemeente? En kunt u daarbij wel wat extra hulp en ondersteuning gebruiken? Vraag dan nu een CNV Vertrouwenspersoon aan. Als lid maakt u gratis gebruik van deze dienst. Neem contact op met CNV Info op telefoonnummer 030 – 7511001 of per email cnvinfo@cnv.nl.

12. Verjaardagen

Voorburg:

Dhr. E. Zuidam                                           1 april                83 jaar

Dhr. J. Hendriks                                         9 april                66 jaar

Mw. H. Kuiper-van Helden                      10 april              74 jaar

Dhr. V.J. Middeldorp                                 20 april              88 jaar

Mw. A. Thurmer-Kersbergen                   20 april              93 jaar

Dhr. C. Franke                                            20 april              89 jaar

Mw. W. Quist-van Rumpt                        5 april                87 jaar

Dhr. J. Nienhuis                                        30 april              81 jaar

Leidschendam:

Dhr. G. Baart                                             1 april               92 jaar

Mw. S. Baart-van Geelen                     4 april               92 jaar

Mw. H.L. Nagtegaal-Weiffenbach    15 april            88 jaar

Dhr. D.M.B. Groen                                  17 april            77 jaar

Mw. A.J.C. Minnaar                                 17 april            75 jaar

Mw. E.W. Hoogenkamp-Noort          17 april            89 jaar

Dhr. A.C. de Groot                                  24 april            85 jaar

Dhr. C.G.M. Rosenbrand                       25 april            72 jaar

Mw. C.J.M. van den IJssel                     30 april            88 jaar

 

 

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden