Nieuwsbrief PCOB afdeling Ommen, Mei 2022

29 apr 2022 Ommen

 

 

Morgenlied

Een merel nestelt in mijn tuin
Mijn meidoorn biedt hem veiligheid
Zijn toekomst dringt tot ijver.
Hij is wie hij is, de vogel die hij moet zijn.
Een nestenbouwer, doelgericht.
Al in zijn vlucht het nieuwe leven toegewijd
groet hij het daglicht met gefluit.
Hij leeft.

 

Ik ben een merel in uw tuin.
De meidoorn van uw liefde draagt mijn kwetsbaarheid.
Uw toekomst stuurt de slagen van mijn hart.
Ik ben uw beeld, ik mag er zijn:
een mens van alzo lief.
Een kleine vogel, ja, dat wel.
Met wèl een die elke dag opnieuw
zijn breekbare aanwezigheid kleuren mag
met een morgenlied van dankbaarheid.

 
(Bijbels Dagboek 2021)

 

 

 

Psalm 121 : 1 en 4, (berijming uit het Liedboek)                          
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE die,
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

Deze psalm werd gezongen door pelgrims op weg naar Jeruzalem. Zij verlangden er naar om God te ontmoeten. De weg naar Jeruzalem was lang en ze konden onderweg van alles tegenkomen. Eerst moesten ze de Olijfberg over, dan pas zien ze Jeruzalem. Maar ze wisten één ding: ……
mijn hulp is van de HERE
Christenen zijn na Pasen op weg naar de stad van de grote Koning, naar het Nieuwe Jeruzalem.

Ook wij komen onderweg van alles tegen, vreugde en verdriet, gezondheid en ziekte, vrede en oorlog. God ziet wat er met ons en om ons heen gebeurt. Dat laat Hem niet onverschillig! God zorgt voor ons. Hij bewaakt en bewaart ons bij alles wat ons overkomt. Hij is als een schaduw om ons heen. Zo draagt Hij ons en daarom wij vallen niet uit Zijn Hand.

De Heer zal u steeds gadeslaan
hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt
Hij zal uw komen en uw gaan
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren

MvdB

 ““““““““““““““““““““““““““

 

VAN HET BESTUUR

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit seizoen.
Helaas konden niet alle bijeenkomsten doorgaan in verband met corona, maar gelukkig de Paasbrunch wel. En die werd druk bezocht.
Het buffet zag er goed uit, we konden genieten van mooie muziek. En het gezellig samen eten en met elkaar praten is ook erg belangrijk.
Het bestuur is ondertussen al weer bezig met het programma voor het komende seizoen. Hebt u suggesties voor het bestuur betreffende onderwerp of spreker, laat het ons weten. Ideeën zijn van harte welkom!

ES ( Elly Schrijver ) 

 

We ontsteken een kaars en bidden:

 

God van vrede en gerechtigheid,
wij bidden vandaag
voor het volk van Oekraïne.
We bidden voor vrede
En het neerleggen van wapens.

 

Wij bidden voor allen die vrezen
voor de dag van morgen;
dat Uw Geest van troost hen mag naderen.

 

We bidden voor hen
die macht hebben over oorlog en vrede;
om wijsheid bidden wij;
dat er verstandige besluiten worden
genomen.

 

Bovenal bidden we voor alle mensen
in gevaar en in angst;
dat U hen vasthoudt en beschermt.
Wij bidden in naam van Jezus,
Koning van de Vrede.
Amen

(bron onbekend)

 

 

Verslag van de paasbrunch op 12 april 2022

Vanaf 11.30 uur was men welkom voor de paasbrunch in de Kern.
Om 12.00 uur opende Marjan de bijeenkomst met het lezen van een gedeelte uit Johannes 20. Hierna vertelde zij nog het e.e.a. over de tuin van hoop, die op initiatief van de PKN-predikanten is aangelegd i.v.m. de corona in het voorjaar 2020.
Iedereen uit de gemeente Ommen kon een steen neerleggen. Na het gebed konden wij genieten van het buffet dat Ruud en zijn team hadden klaar gezet: een heerlijke kop soep, verschillende lekkere broodjes, eieren en fruit.

 

Na de maaltijd en het dankgebed deed Marjan een meditatie ter voorbereiding op goede vrijdag en Pasen.
De meditatie werd afgewisseld met muziek van Taizé: “Als alles duister is”. 


Hierna luisterden wij naar een aria uit de Johannes-Passion van Johan Sebastiaan Bach “Het is volbracht” en naar een muzikaal intermezzo op de harp door Anna Wengreen, ‘Jesu, Joy of man’s desiring’. Wij mogen van het duister naar het licht gaan.

Afsluiting met het samen zingen van het lied, ‘U zei de glorie opgestane Heer’.

Daarna was er nog een kopje koffie/thee met een paaseitje.
Het was een mooie waardevolle bijeenkomst met een goede opkomst van 59 leden.

 

 

 

 

 

 

Regioverkenning Wonen en Zorg in de gemeente Ommen.

Uitkomsten en conclusies enquête onder inwonersgroep van 65 tot 70 jaar.

Uitgevoerd in de periode oktober-november 2021, onder de titel:

Woon- en zorgwensen voor nu en later van (toekomstige) senioren in de gemeente Ommen.

                                          *****

Landelijke cijfers en ontwikkelingen

Vergrijzing

65-75 jaar neemt toe met 250.000 naar 1.972.000 in 2040

75-85 jaar neemt toe met 500.000 naar 1.251.000 in 2040

85+            neemt toe met 210.000 naar    578.000 in 2040

 

Alleenstaande ouderen 

Stijgt van 920.000 naar 1.700.000 in 2040                                                                                     

 

Wonen nabij voorzieningen

Nabij voorzieningen wonen 1.300.000 ouderen

Niet nabij voorzieningen neemt toe met 700.000 naar 2.500.000

 

Kosten gezondheidszorg

Zonder wijziging van beleid en organisatie stijgen de gezondheidskosten van € 5.500,00 in 2020 naar € 11.000,00 in 2040 (Berekening van RIVM).

 

Personeelstekort Gezondheidszorg

Het tekort loopt op van 40.000 in 2020 naar 350.000 in 2040.

 

*****

Cijfers en ontwikkelingen Ommen

Het procentuele aandeel van 25-65 jaar daalt van 42% naar 32% in 2040.

Het procentuele aandeel van 65-plussers stijgt van 32% naar 42% in 2040

 

Aantal inwoners met dementie

Inwoners met dementie in 202 :  330

Dit aantal stijgt in 2050 naar :      780 

Waarvan in verpleeghuis van :     100 naar 235

Waarvan thuis                    van :      230 naar 545 

        
Conclusies uit het onderzoek Regioverkenning Wonen en Zorg in de gemeente Ommen

Wonen en woonomgeving

 • Tevredenheid over woonsituatie

Uit de reacties kunnen we opmaken dat een ruime meerderheid (83,8%) tevreden is over de woonsituatie. 

De groep die minder tevreden is geeft als argumenten hiervoor de hoogte van de huur, de te grote woning, te veel tuinonderhoud en de niet-energie zuinige woning.

 

 • Koopwoningen of huurwoning

Een ruime meerderheid (88,7%) heeft een koopwoning, waarvan de meeste woningen een WOZwaarde hebben  boven € 280.000, -. Een voorzichtige conclusie is dat de meeste mensen die de enquête in hebben gevuld tot de hogere-inkomensgroep behoren.

 • Bereikbaarheid voorzieningen

Inwoners van de gemeente Ommen vinden voorzieningen zoals een supermarkt en gezondheidscentrum erg belangrijk en bereiken deze het liefst op loopafstand. Ook een ontmoetingscentrum, groen in de buurt en openbaar vervoer worden als zeer wenselijk aangegeven.

 • Toekomstbestendig wonen

De meeste mensen geven aan voorzieningen zoals hulp in de huishouding, praktische hulp en aanpassingen in de woning nodig te hebben om in de huidige woning te kunnen blijven wonen.  Een hele kleine groep maakt gebruik van Domotica.

( “Domotica” is het toepassen van elektronica in huis om het leven “makkelijker” te maken zodat ouder of mensen met een handicap langer zelf redzaam  kunnen blijven )   

Een grootste groep geeft aan dat het financiële kostenplaatje meespeelt in de overweging om de woning levensloopbestendig te maken.

Bij de vraag waar de voorkeur ligt voor een andere woonvorm neigt de grootste groep naar Hofjes voor ouderen of een aanleunwoning, vrijstaand of geschakeld en bij voorkeur in een dorpse omgeving of in het centrum van de stad. 

Opmerkingen als prioriteit geven aan meer betaalbare woningen en appartementen, zowel koop als huur, voor senioren wordt breed gedeeld. Alsmede de vraag om meer voorzieningen in huis en wonen/ zorg op maat. 

 

Zorg en welzijn

 • Mantelzorg

Uit de respons kan opgemaakt worden dat er nagenoeg geen mantelzorg ontvangen wordt door de doelgroep in de gemeente Ommen. 

De mensen die wel mantelzorg ontvangen krijgen dit van hun partner of familie.

 • Bewustwording/ nadenken over het thema wonen en zorg

Opvallend is dat de grootste groep aangeeft over 5 jaar of later actie te moeten ondernemen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De grootste categorie valt in de leeftijd tussen 64 en 69 jaar. Zet je dit naast elkaar dan mag geconcludeerd worden dat men zich (nog) niet bezighoudt met het thema wonen en zorg of zich niet bewust is van de toekomstscenario’s op dit gebied.

 • Van betekenis zijn:

Uit de respons blijkt dat men de eigen buurt of woonomgeving erg belangrijk vindt. En dat de bereidheid om iets te (kunnen/ willen) betekenen voor anderen in eigen buurt of omgeving groot is. Dit varieert van gezelschap, vervoer tot praktische hulp.

 

Frans Bouwers, PCOB Ommen

Irma Hegeman, KBO Overijssel

Projectteam Regioverkenning Wonen en Zorg in de gemeente Ommen

Januari 2022

 

 

Fietstocht Krishnamurti  op woensdag 13 juli

In 1913 erfde  de toenmalige  24- jarige Philip van Pallandt uit Wassenaar het landgoed Eerde in Ommen. Hoewel hij niet precies wist wat ermee te doen accepteerde hij deze erfenis in volle overtuiging.

Als groot liefhebber van de padvinderij stelde hij direct delen van zijn landgoed ter beschikking voor deze organisatie. Toen de wereldorganisatie de “Orde van de Ster in het Oosten” een plek zocht voor een nieuwe hoofdkwartier, aarzelde hij dan ook niet lang en na een persoonlijk gesprek met hun leider Krishnamurti bood hij hem in 1924 zijn hele landgoed aan. Dit was het begin van een stormachtige ontwikkeling van het landgoed waarvan het tot en met vandaag nog getuigt: van de Sterkampen tot en met de Internationale School, alle hebben zij hun sporen nagelaten of zijn nog volop in functie.

Tijdens deze fietstocht bezoeken wij de plekken die nog getuigen van dit bijzondere verleden om na afloop tot de conclusie te komen dat Ommen niet Ommen zou zijn geweest zonder de bijzondere inspanningen van de Familie van Pallandt van Eerde.

De tocht is ongeveer 15 km. lang. Start en eindpunt is het NS- station Ommen. Onderweg wordt gepauzeerd bij het Bezoekerscentrum bij de Manitoba-rotonde. We starten om 13.30 uur.

Wilt  u mee fietsen? Geeft u zich dan op voor vrijdag 8 juli bij Geesje Geerligs, via e-mail: g.geerligs@live.nl of telefonisch: 06-44098590.

De kosten bedragen 5 euro per persoon.

Verder, om wat meer inzicht te krijgen in deze geschiedenis, is er een link naar de documentaire:

https://www.youtube.com/watch?v=PV8VHVxP8oE&t=68s

 

JAARLIJKS REISJE

Diverse keren moest het reisje worden uitgesteld, maar gelukkig kan het nu doorgaan.

Wij hebben voor u een leuke bestemming uitgezocht.

Zet u de volgende datum maar alvast in de agenda:

woensdag 07 september

In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de bestemming, tijdstip en kosten

 

Geesje en Elly

 

 

Uitnodiging wandeling 14 juni 2022
Op dinsdag 14 juni a.s. organiseert de commissie Identiteit en Zingeving van de KBO en PCOB in Overijssel opnieuw een wandeling in de serie ‘Good goan, hoe je weg ook loopt’
.

Deze keer is de wandeling uitgezet in Noordwest Overijssel, en wel in Dwarsgracht e.o., speciaal voor leden van KBO-PCOB Overijssel.  De wandeling is 9 kilometer lang en gaat over verharde paden. De omgeving reikt vele momenten aan om stil te staan bij het thema:
‘Zie! Ik maak alles nieuw’.
De commissie heeft een programmaboekje samengesteld waarin het thema met de omgeving wordt verbonden. Zoals gebruikelijk lopen leden van de commissie zelf ook mee.

Datum en tijd:
14 juni 2022 – start 10.30 uur

Verzamel- , start- en eindpunt:
Café Restaurant ‘De Otterskooi’, Dwarsgracht 54 – 8355 CW Giethoorn

Meenemen: Graag eigen lunchpakket meenemen voor onderweg

Gaat u mee?  Aanmelden voor 1 juni kan bij:
KBO Overijssel, bij voorkeur per mail
info@kbo-overijssel.nl of
evt. telefonisch 06-16740018 (ma en do tussen 9.00 en 12.00 uur bereikbaar).
Onder vermelding van naam, e-mailadres en afdelingsnaam.

Vanuit Ommen kunnen we gezamenlijk naar de Otterskooi rijden. Vertrek om 9.15 vanaf de parkeerplaats aan de Voormars. Inlichtingen bij Marjan van der Bent, 06-5555474

 

Mutaties van 16 februari tot 15 maart 2022

Overleden:

Dhr. J. Verbree;  februari 2021; 7731 SW Ommen

Mevr. J.E. Telgte-Slijkhuis;  13-04-2022; 7731 CL Ommen

 

Beëindiging lidmaatschap:

Dhr. en mevr.  A. Kuilder   per 31-12-2022;  8021 WB Zwolle

Mevr. M.E. Verbree-Eikelenboom;  7731 SW Ommen

 

Nieuwe leden: 

Dhr. G.J.P. Löwik;  7731 SG Ommen

Dhr. W. Kramer en Mevr. J.J. van Apeldoorn;  7731 HK Ommen

 

Rectificatie:

Dhr. en mevr. Wieske,  huisnummer is 37 i.p.v. 3.

 

 

 

Belangrijke telefoonnummers

 • Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Ommen: Gerry Westerhof        tel. 06 5161 7878
 • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
 • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen).  Leden ouderenbonden krijgen korting.
 • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600
 • Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767 (landelijk)

 

LEDENADMINISTRATIE KBO- PCOB OMMEN

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen.

Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869 of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

 

BESTUURSLEDEN PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87RABO03489 99 445

Belangenbehartiging
Frans Bouwers,0529-450748
f.bouwers2@kpnplanet.nl

lid / redactie
Elly Schrijver, tel 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

lid
Geesje Geerligs 06-44098590
——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden