Nieuwsbrief PCOB afdeling Ommen, Maart 2022

22 feb 2022 Ommen

 

 

U I T N O D I G I N G

 

Het bestuur van de KBO-PCOB Ommen nodigt leden en

  belangstellenden

 hartelijk uit voor de ledenmiddag op

       dinsdagmiddag 8 maart 2022 om 14.00 uur

in de Kern te Ommen

dhr. Evert Ruiter komt spreken over

de natuur in het Vechtdal

 

Genade

Uit zijn overvloed hebben wij allen genade op genade ontvangen (Joh. 1 : 16)

Een mooie tekst, maar wat heb je daaraan als de zoveelste lockdown ingaat, als de Russische dreiging in Oekraïne ongemakkelijk begint te  voelen, als je ziet dat je kleinkind ongelukkig is , als het bedrijf van je zoon failliet gaat, als je de samenleving hard vindt worden? Als je zelf door zorgen en moeiten geplaagd wordt? Als…..
Misschien moeten we die vragen eens omkeren  …..  niet “Wat heb ik eraan” maar “Wat geeft God mij”?
In Joh. 1 vers 16 staat: “uit zijn overvloed hebben wij allen genade op genade ontvangen” en “genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen”. 
Maar ja, dat we zien we niet altijd meteen. We geven onze eigen inzichten nog niet zo gauw op. Een beetje eigenwijsheid is ons niet vreemd.
En toch ….. wie durft te vertrouwen op God gaat ook andere aspecten zien. Die leert zien dat door de eeuwen heen mensen naar God zochten en met al hun vragen en beperkingen troost vonden bij Hem.  Zij hebben de genade van God gezien, gehoord, herkend en erkend. Zij vonden troost en rust die boven henzelf uitging en die hen droeg door de diepten heen.
Dat wens ik ieder van u toe.

MvdB

Van de voorzitter

De contactmiddag over de invloed van slechtziendheid was bijzonder geanimeerd en geslaagd.
Reinie Doorn vertelde openhartig over haar ervaringen als slechtziende. Gerja Dalvoorde van de Stichting Bartimeüs, vulde het aan en liet verschillende hulpmiddelen zien. Onder de aanwezigen waren ook een heel aantal leden of belangstellenden die zelf te maken hebben met ernstige beperkingen bij het zien. Fijn dat jullie je vragen stelden! Het is voor iedereen weleens goed om stil te staan bij de impact die slechtziendheid heeft op het dagelijks leven.

 Onze volgende bijeenkomst is de Jaarvergadering: dan komt de heer Evert Ruiter spreken over de natuur in het Vechtdal. Hij schrijft daar zelf over:

Het Vechtdal is prachtig. Met mooie stadjes, bijzondere cultuur en fraaie natuur. De natuur van het Vechtdal kent vele bijzondere plant- en diersoorten. Tijdens deze lezing komen heel wat plant- en diersoorten aan bod. Natuur is altijd in beweging. Sommige soorten gaat het voor de wind, anderen hebben het moeilijk. Gelukkig is er nog veel moois te beleven en te beschermen. Evert Ruiter woont al vrijwel zijn hele leven in het Vechtdal en kent het gebied als zijn broekzak. Aan de hand van eigen foto’s vertelt hij graag over de bijzondere natuur van dit gebied. Op deze jaarvergadering mogen we een bijzondere gast welkom heten. Burgemeester Hans Vroomen heeft gevraagd om een activiteit van de KBO-PCOB bij te mogen wonen. Hij wil graag kennismaken met onze leden en organisatie. Natuurlijk heten we hem hartelijk welkom!

Op de Jaarvergadering zullen de financiële stukken aan de orde komen. De bespreking hiervan vindt plaats aan het eind van de bijeenkomst. Hebt u naar aanleiding van het financieel verslag of de begroting nog vragen, dan kunt u die van tevoren stellen aan de penningmeester Swanny Oosterhof. Nu de Corona-maatregelen gaan versoepelen, durft het bestuur het weer aan om een Paasbrunch te organiseren. Daarvoor hebben we de datum van dinsdag 12 april rond het middaguur besproken in De Kern. In de volgende Nieuwsbrief krijgt u de nodige info. We hopen u weer  te ontmoeten op onze bijeenkomsten.

Marjan van der Bent, voorzitter  

 

UW INBRENG GEVRAAGD

Hebt u suggesties voor het bestuur om een onderwerp te behandelen of

een spreker die u graag wilt horen? Of andere ideeën?

Wij staan daarvoor open en proberen,

als het enigszins kan, aan uw wens tegemoet te komen.

We willen graag een afdeling ván en vóór onze leden te zijn.

 

 

Kort verslag van de ledenmiddag op 8 februari 2022

De voorzitter Marjan heet ons allen welkom op deze ledenmiddag.

In het bijzonder Reinie Doorn en Gerja Dalvoorde.

Na een korte meditatie en de huishoudelijke mededelingen geeft Marjan het woord aan Reinie Doorn.

Reinie is lid van onze vereniging, ze is slechtziend. Zij vertelt hoe zij omgaat met haar slechtziendheid met behulp van plaatjes op de beamer.  Het is net of je waas/mist voor je ogen hebt. 

Toen ze steeds meer moeite met haar zelfredzaamheid kreeg, heeft zij de hulp van Stichting Bartimeüs ingeschakeld.

Er zijn verschillende hulpmiddelen om de mobiliteit te vergroten en ervoor te zorgen dat men veiliger en verantwoorder deel kan nemen aan het verkeer. Denk bijvoorbeeld aan een stok voor slechtzienden ‘taststok’.  Reinie geeft enkele voorbeelden hoe je met een stok de weg oversteekt, dan moet het verkeer je voorrang verlenen maar dat gebeurt lang niet altijd. Als er ribbellijnen zijn is dat duidelijk waar je kunt lopen. De kookplaat met een kleur afdekken zodat je de platen goed kunt onderscheiden. Zij heeft heel veel ondersteuning van Gerja gehad. Zo heeft ze ook een OrCam die op de bril wordt bevestigd, die OrCam leest  bijvoorbeeld de post voor. Reinie is heel vooruitstrevend en maakt gebruik van heel veel nieuwe snufjes.

Hierna komt Gerja Dalvoorde aan het woord. Gerja is ambulant begeleider bij Bartimeüs. Wanneer ben je slechtziend? Als je met je goede oog minder dan 30%  kunt zien ben je slechtziend. Via een PowerPointpresentatie vertelt ze over het gezichtsveld van blinden en slechtzienden. Contrasten zijn heel belangrijk, in de presentatie is dat op de plaatjes goed te zien, felle kleuren maakt het wat duidelijk.  Er zijn verschillende oogziektes. Staar is  heel bekend en komt vaak voor bij mensen op leeftijd. Over het algemeen is dat door een operatie goed te verhelpen. Gerja leg uit waar die hulpmiddelen voor dienen. De meeste hulpmiddelen worden door de zorgverzekeraar vergoed. Op de televisie op NPO 191,192 en 193 worden de kanalen van NPO 1, 2 en 3 met ondertitelingen voorgelezen. Na de lezing van Gerja is er gelegenheid om vragen te stellen. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Marjan bedankt Reinie en Gerja voor hun boeiende verhaal met duidelijke voorbeelden.

Ria sluit de vergadering af met een gedicht, ‘ Alpha en Omega’

De collecte voor lief en leed heeft € 55,80 opgebracht. Allen hartelijk dank.

 

Belastingservice

Vanaf 1 maart gaan de belastinginvullers van KBO/PCOB weer aan de slag om de belastingaangiftes voor de inkomstenbelasting van 2021 in te vullen voor de leden van afdeling Ommen. Wij kijken ook naar uw (recht op) toeslagen.

Bent u al klant, dan zal uw belastinginvuller contact met u opnemen. Hij/zij zal met u afspreken hoe het invullen coronabestendig kan worden uitgevoerd. Als klant heeft u al een code van de belastingdienst ontvangen, die de belastinginvuller kan gebruiken bij het invullen van uw belastingaangifte. Ook deze keer betaalt u een kleine onkostenvergoeding aan de belastinginvuller.

Wilt u uw belastingaangifte óók via de belastingservice laten invullen, dan kunt u zich tot 15 maart a.s. opgeven bij coördinator Gerry Westerhof   – telefoon 06 – 5161 7878.

KBO/PCOB Belastingservice Ommen

PS: Eén van onze belastinginvullers stopt er in 2023 mee. Weet u een goede opvolger?

Laat het ons dan weten.

 

 

 

 

 

 

Mutaties van 16-01 tot 15-02-2022

 

Overleden:

Mevr. G.G. Wiersma-van Beesten, Arriën

Adreswijziging:

Dhr. en mevr. Kuilder van de Buizerd in Ommen naar de Esdoornstraat in Zwolle

Nieuwe leden:

Dhr. G.F. Kieft,  Ommen

 

JAARVERSLAG 2021 KBO-PCOB OMMEN

Van de secretaris
De KBO-PCOB is een organisatie van en voor senioren die vanuit het christelijk-sociale gedachtegoed opkomt voor de positie van ouderen in de maatschappij.  Onze organisatie is vooral actief op het terrein van gezondheid, wonen, welzijn, financiën en identiteit.
Belangenbehartiging, educatie en ontmoeting zijn drie belangrijke pijlers van onze afdeling die 369 leden telt.
Door de aanhoudende corona waren er de eerste drie maanden van 2021 geen bijeenkomsten. Om de eenzaamheid te doorbreken hebben we een bijzondere Paasactie gehouden. Vrijwilligers van de afdeling hebben bij alle leden een tas met ingrediënten voor een lekkere Paasbrunch thuis bezorgd.

Voor Pasen hebben wij in samenwerking met “Vechtdal Leeft” een online  paasviering opgenomen.  Dit is drie dagen voor Pasen via “Vechtdal Leeft” uitgezonden. De titel van de viering was: Agnus Dei, zie het Lam Gods.

De start van het nieuwe seizoen in september, en de leden bijeenkomsten in oktober, november en december konden met de toen geldende coronamaatregelen wel doorgaan.
Deze werden bezocht door 40 – 50 belangstellenden. 

 

September: Ds. Riemersma uit Sliedrecht, een beeldende presentatie van Rembrandt ‘een glimp van de hemel’, het geheim van Rembrandts geloof.

 

Oktober: Informatieavond over de aanleg van de Vechtdalverbinding (N344 en N370), hoe de wegen rond Ommen-Zwolle en Balkbrug er uit zien. Gepresenteerd door de projectleider van de provincie Overijssel: de heer Henri Uiterwijk.

 

November: Mevrouw J.W. van der Zande-de Roo, een kleindochter van de min van koningin Wilhelmina vertelt over de opvoeding van het prinsesje Juliana.

December: De kerstviering hebben wij vanuit de kerk gedaan zodat de mensen thuis het via kerkomroep mee konden vieren. Pastor Marga Klein Overmeen van de RK kerk Ommen heeft de liturgie verzorgt met het thema:  waar schijnt voor u het licht? Muzikale begeleiding werd verzorgd door de heer Klaas Schaap.

Ledenreisjes:   De reisjes zijn helaas ook niet doorgegaan.

Belangenbehartiging
De SPO (Senioren Platform Ommen)  heeft medio augustus aan het bestuur het verzoek gedaan om verder te gaan onder de paraplu van de KBO-PCOB Ommen. De  SPO heeft geen achterban zoals de KBO-PCOB de landelijke bond achter zich heeft staan. Het bestuur heeft hier positief gereageerd. Vanaf 2022 gaat de SPO nu verder als Werkgroep Belangenbehartiging Senioren, gelieerd aan de KBO-PCOB.

Zij blijft deelnemen in de ParticipatieRaad.

De KBO-PCOB Ommen heeft met ondersteuning van het KBO-kantoor in Raalte een onderzoek gehouden onder mensen tussen de 65 en 70 jaar. Zij hebben een vragenlijst  ontvangen met vragen over hun prioriteiten op het gebied van wonen en zorg.

Vanwege de corona zijn de resultaten nog niet bekend gemaakt.

 

Van de penningmeester

Opmerking vooraf: Door het bestuur is besloten om de financiële stukken niet in deze digitale nieuwsbrief op te nemen. Deze stukken staan volledig afgedrukt in de “papieren” versie van deze nieuwsbrief.  

In deze nieuwsbrief vindt u zoals gewoonlijk weer de financiële stukken van het voorgaande jaar en de begroting voor het lopende jaar. Ook 2021 is een bijzonder jaar geweest door Corona. Dit heeft helaas invloed gehad op iedereen en ook op de PCOB afdeling Ommen. Zo konden opnieuw activiteiten niet doorgaan wat terug te zien is in het financieel verslag van 2021.

Het jaar 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van € 263.83 Begroot was een tekort van € 2486.-  De jaarrekening  van 2021 is op verzoek van de vorige kas commissie aangepast. Er zijn nu aparte grootboekrekeningen voor ledenvergaderingen, sprekers t.b.v. vergaderingen en bestuursvergaderingen. Omdat we in 2021 nog steeds te maken hebben gehad met corona was de begroting zoals verwacht onzeker. Het aantal ledenbijeenkomsten is minder geweest dan begroot maar hiervoor zijn een Paas en Kerstactie geweest waarvan de kosten op de post ledenvergadering zijn geboekt.  Hieronder vindt u uitleg van een aantal grootboekrekeningen.

 

Overige inkomsten:

Er is geld (€ 1475.26) overgeboekt van de spaarrekening naar de betaalrekening, zie algemene kosten.

Kollekte Lief en Leed:

Door het niet doorgaan van een aantal leden bijeenkomsten zijn er minder collecte opbrengsten.

Jaarlijkse reisjes:

Geannuleerd dus geen opbrengsten.

Ledenvergadering/Sprekers:

De kosten van de Paas actie (ontbijt bezorging bij alle leden) i.p.v. fysieke bijeenkomst zijn op de post ledenvergadering geboekt. Voor sprekers is minder uitgegeven door het niet doorgaan van een aantal ledenbijeenkomsten.

Algemene kosten:

De overboeking (€ 1475.26) van spaarrekening naar betaalrekening is op deze grootboek rekening geboekt.

Belangenbehartiging:

In de begroting van 2021 genoemd Bel. Beh. En Vrijwilligers. Er zou afgelopen jaar weer een vrijwilligersdag zijn die 2 jaarlijks gehouden wordt. Deze is opnieuw niet door gegaan. Voor 2022 is hier in de begroting een nieuwe post opgenomen: vrijwilligersbijeenkomst. De post belangenbehartiging blijft bestaan.

Lief en Leed:

Door corona is er in 2020 geen fysieke bijeenkomst geweest van de commissie waardoor er geen declaraties ingeleverd zijn in dat jaar. In 2021 is men wel bij elkaar geweest en heeft men de declaraties van 2020 ook ingeleverd.

Jaarlijkse reisjes:

Deze zijn geannuleerd.

Cursuskosten:

Er zou een cursus digitale vaardigheden gegeven worden voor de leden, deze is niet doorgegaan.

Voor de controle van de cijfers over dit jaar zijn we op zoek naar 1 nieuw lid voor de kascontrole commissie. Deze controle vindt plaats in januari 2023. U mag zich nu al bij mij opgeven!

 

Swanny Oosterhof

 

 

Belangrijke telefoonnummers

  • Coördinator Belastingservice PCOB Ommen: Gerry Westerhof        tel. 06 5161 7878
  • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
  • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen)

Leden ouderenbonden krijgen korting.

  • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600
  • Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767 (landelijk)  

 

LEDENADMINISTRATIE PCOB OMMEN

 

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen.

Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869 of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

 

BESTUURSLEDEN PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87RABO03489 99 445

Belangenbehartiging
Frans Bouwers,0529-450748
f.bouwers2@kpnplanet.nl

Lid en redactie kopij nieuwsbrief
Elly Schrijver, tel 0529-452221
ellyschrijver@ziggo.nl

——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869

Kopij nieuwsbrief naar de redactie
Anneke Luiten, 0529-451756
gjluiten1935@kpnmail.nl

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden