Nieuwsbrief PCOB afdeling Ommen, Maart 2021

19 feb 2021 Ommen

 

 

 

 

 

 

 

Een vriendelijk woord hoeft

niet veel tijd te kosten.

De echo ervan duurt eindeloos!

 

 

 

           Spreuk van moeder Teresa

       Uit: “Omzien naar elkaar” uitgegeven  n.a.v. 55 jaar PCOB

 

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede, in de hemel zoals ook op aarde
geef ons heden ons dagelijks brood en
vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze
want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.

Amen

 

Bidden in deze tijd……….ja, dat doen we natuurlijk. Velen van ons zijn gewend om te bidden voor het eten. Een goede gewoonte, waarin we onze dankbaarheid voor Gods zegeningen kunnen uitspreken. Bidden is een belangrijk onderdeel van ons leven met God.

Het is praten met Hem, je leven voorleggen aan Hem en vragen om Zijn leiding en zegen. Je vertelt de dingen waar je mee zit of waar je blij om bent. Maar soms lukt het niet en kun je niet de woorden vinden om te beschrijven wat er in je omgaat. Dan maar niet meer bidden? Nee, dat is niet zo’n goede gedachte. Er is namelijk één gebed, dat wij altijd kunnen bidden: het Onze Vader, dat Jezus zelf ons geleerd heeft.
Bid het eens elke dag in uzelf met aandacht en u zult merken dat er kracht en troost van uitgaat. Dit gebed geeft God de eer en omvat alles wat wij nodig hebben. God, onze Vader, hoort ons! Jezus bemoedigt ons ook: jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen!

MvdB

 

VAN HET BESTUUR


Bijna een jaar zijn we al in de greep van het COVID-19 virus. Ik herinner me nog goed dat de Commissaris van de Koning, Andries Heidema, op 11 maart 2020 onze gast was. We mochten elkaar toen al geen hand meer geven, maar dat voelde nog heel onwennig. De zondag daarop konden we al niet meer naar de kerk gaan. Zo heftig sloeg het virus om zich heen. En een jaar later bepaalt het nog ons leven.  Jong en oud ervaren de last van de beperkingen. We mogen dankbaar zijn dat een begin gemaakt is met de vaccinaties. We hopen dat ze voldoende effect zullen hebben.

Alle leden die zelf of in familiekring te maken hebben met het Coronavirus wensen we heel veel sterkte!   Dat geldt ook voor leden die te maken hebben met andere ziektes, operaties of de lasten van de ouderdom steeds zwaarder gaan voelen.

Als bestuur hebben we in deze Nieuwsbrief weinig te melden. Het verslag van de secretaris en penningmeester geeft inzicht in de activiteiten over 2020.

Eind maart organiseren we nog iets leuks voor u, dus houd de volgende nieuwsbrief goed in de gaten!

 

Met een hartelijke groet, Marjan van der Bent, voorzitter

 

 

JAARVERSLAGEN 2020

Van de secretaris

Belangenbehartiging, educatie en ontmoeting zijn drie belangrijke pijlers van onze afdeling die 380  leden telt. De KBO-PCOB is een organisatie van en voor senioren die vanuit het christelijk-sociale gedachtegoed opkomt voor de positie van ouderen in de maatschappij.. Onze organisatie is vooral actief op het terrein van gezondheid, wonen, welzijn, financiën en identiteit.
Door de corona  is het een heel ander verenigingsjaar geweest. Na 11 maart 2020 konden de verenigingsbijeenkomsten niet meer doorgaan. De ledenbijeenkomsten, reisjes, cursus digitalisering en bijeenkomst voor nieuwe leden; het kon allemaal niet doorgaan. Ook de medewerking aan het programma 75-jaar bevrijding moest noodgedwongen stoppen.
In april en november zijn een mooi getekende kaart van Aly Schutte met de locale Nieuwsbrief  verspreid. In juni is een extra gedrukte nieuwsbrief bij het magazine gevoegd.
Ook heeft het bestuur in juni regelmatig telefonisch contact gehad met enkele leden.
In september hoopten we weer te kunnen beginnen, maar ook dat was vanwege de corona niet mogelijk. Alleen de kerstbijeenkomst kon in aangepaste vorm doorgaan.

 

Belangenbehartiging
Via ons bestuurslid in het SPO (Senioren Platform Ommen) en de Participatieraad maken we werk van belangenbehartiging.

In januari is de gemeente Ommen begonnen om per wijk de vragen van 70-plussers te inventariseren met hulp van de VOA’s (Vrijwillig Ouderenadviseur). Ook dit project ligt stil vanwege corona.

In september is de participatie avond over de wensen van ouderen in het sociaal domein in Ommen bezocht.

Educatie
We hebben in 2020  drie  ledenmiddagen belegd die werden bezocht door 80 tot 100 leden.

– januari:    Nieuwjaarsbijeenkomst.  De heer Henk Schepers, neerlandicus. Hij heeft ons volkslied het ‘Wilhelmus’ toegelicht.

– februari:   Mevr. Tiny Pilat, trainer bij Vegro hulpmiddelen in de zorg. Zij heeft verteld over de ontwikkeling van de technologie in de zorg door toepassing van digitale technieken. 

– maart:    De heer Andries Heidema, Commissaris van de Koning in Overijssel, vertelde over zijn werk. Tevens was het onze       jaarvergadering .

 – december:   De kerstviering met muziek en verhaal m.m.v. ds. Hans Baart hebben wij  in de kerkzaal kunnen opnemen, waarbij het maximum van dertig personen aanwezig was. De voorzitter hield een meditatie.  Deze bijeenkomst is opgenomen door Vechtdal Leeft en werd via de televisie uitgezonden.

Voorafgaand aan elke ledenvergadering verscheen de plaatselijke Nieuwsbrief, waarin de verenigingsactiviteiten en belangenbehartiging een belangrijk onderdeel waren.
Deze Nieuwsbrief is het hele jaar wel verschenen. Hiermee onderhouden we het contact met onze leden, in de hoop dat we na de zomervakantie weer van start kunnen gaan met onze ledenmiddagen.

Ria Kremer.

 

Van de penningmeester

Zoals u weet is 2020 een bijzonder jaar geweest door corona. Dit heeft helaas invloed gehad op iedereen en ook op de PCOB afdeling Ommen. Zo konden, en kunnen veel activiteiten niet doorgaan wat terug te zien is in het financieel verslag van 2020.

Omdat we door overheidsbeperkingen moeilijk bij elkaar kunnen komen heeft het bestuur helaas moeten besluiten om de ledenvergaderingen voor het 1e halfjaar te annuleren. Hierdoor kunnen de financiële cijfers van het jaar 2020 ook niet gepresenteerd worden op de leden vergadering zoals u gewend bent. Deze financiële cijfers worden ook niet in deze “digitale” Nieuwsbrief vermeld. Dit is een interne aangelegenheid en worden daarom op een publiek medium geplaatst.

Omdat het boekjaar 2020 wel moet worden afgesloten (de jaarrekening moet immers wel naar het hoofdkantoor opgestuurd worden voor controle door de accountant) is er wel een kascontrole uitgevoerd door de kascommissie met in achtneming van de geldende coronamaatregelen, veel dank hiervoor aan de kascommissie!! De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden, het kascontrole verslag vindt u in deze nieuwsbrief.

Zoals gebruikelijk vindt u in deze nieuwsbrief de exploitatierekening en de balans van 2020. Ook de exploitatierekening wordt niet niet in de digitale Nieuwsbrief gepubliceerd.  Ook de begroting van 2021 is afgedrukt ( wordt in digitale nieuwsbrief niet gepubliceerd) . Normaal gesproken is er in de algemene vergadering de mogelijkheid om vragen te stellen over de cijfers. Omdat dit nu niet mogelijk is volgt hierbij een schriftelijke toelichting over de cijfers van 2020 en de begroting voor 2021. Ook deze schriftelijke toelichting wordt niet in de digitale Nieuwsbrief gepubliceerd. 

Uiteraard zijn deze gegevens wel allemaal vermeld in de “papieren” uitvoering van de nieuwsbrief die naar de leden is gestuurd.  

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 73.75. Begroot was een verlies van € 2342.50. Dit grote verschil wordt met name veroorzaakt door het niet doorgaan van meerdere bijeenkomsten en de vrijwilligersdag. Hieronder vindt u uitleg van een aantal grootboekrekeningen.

Overige inkomsten:

Er was rekening mee gehouden om net als in 2019 een Paasbrunch te organiseren en hiervoor de leden een bijdrage te vragen. Deze is niet doorgegaan.

Collecte Lief en Leed:

Door het niet doorgaan van een groot aantal leden bijeenkomsten zijn er minder collecte opbrengsten.

Jaarlijkse reisjes:

Geannuleerd, dus geen opbrengsten. Omdat de eerste reis al gepland was bij het touringcar bedrijf is hier een annuleringsnota van geweest: deze wordt gecrediteerd bij een nieuwe reis.

Vergaderkosten (bestuur- en ledenvergadering):

Veel bestuur en ledenvergaderingen zijn niet doorgegaan, minder sprekers, minder zaalhuur en dus minder kosten.

 Algemene kosten:

Hier zouden de o.a. de extra kosten van de Paasbrunch op geboekt worden. Dit is niet doorgegaan maar hier zijn nu de extra kosten van de 2 wenskaarten die Aly Schutte belangeloos gemaakt heeft op geboekt die aan alle leden zijn gestuurd i.v.m. de coronacrisis. Deze kaarten zijn lokaal besteld (Jouw Printshop)

Bel.behartiging+vrijwilligers:

Er zou afgelopen jaar weer een vrijwilligers dag zijn die 2 – jaarlijks gehouden wordt. Ook deze is niet doorgegaan. In plaats daarvan hebben alle vrijwilligers een lokale cadeaubon ontvangen.

Cursuskosten:

Er zou een cursus digitale vaardigheden gegeven worden voor de leden, deze is niet doorgegaan.

De begroting van 2021 is op verzoek van de vorige kascommissie aangepast. Er zijn nu aparte grootboekrekeningen voor ledenvergaderingen, sprekers t.b.v. vergaderingen en bestuursvergaderingen. Omdat we in 2021 nog steeds te maken hebben met corona is de begroting hierop aangepast. Zo gaat het bestuur er onder meer vanuit dat er in het 1e half jaar geen leden bijeenkomsten zullen zijn. Dit betekent dat de begroting van 2021 onzeker is. Gelukkig heeft de PCOB Ommen reserves.

 

Voor de controle van de cijfers over dit jaar zijn we op zoek naar 2 nieuwe leden voor de kascontrole-commissie. Deze controle vindt plaats in januari 2022.     

U mag zich nu al bij mij opgeven!

 

Swanny Oosterhof

 

 

 

Belastingservice

 

Vanaf 1 maart gaan de belastinginvullers van KBO/PCOB weer aan de slag om de belastingaangiftes voor de inkomstenbelasting van 2020 in te vullen voor de leden van afdeling Ommen.

Bent u al klant, dan zal uw belastinginvuller contact met u opnemen. Hij/zij zal met u afspreken hoe het invullen coronabestendig kan worden uitgevoerd. Als klant heeft u al een code van de belastingdienst ontvangen, die de belastinginvuller kan gebruiken bij het invullen van uw belastingaangifte. Ook deze keer betaalt u een kleine onkostenvergoeding aan de belastinginvuller.

 

Wilt u uw belastingaangifte óók via de belastingservice laten invullen, dan kunt u zich tot 15 maart a.s. opgeven bij

coördinator Gerry Westerhof,  telefoon   06-51617878.

 

 

Geldmaat plus assistentie: hulp bij een geldautomaat

 

Iedereen die het lastig vindt om zelfstandig geld op te nemen of te storten kan  gebruik maken van geldmaat plus assistentie, in aangepaste vorm  Deze dienst biedt Geldmaat aan in een aantal filialen van Primera en The Read Shop.

Misschien is u deze automaat met zijn gele kleur al wel eens opgevallen.

De dienst “geldmaat plus assistentie” bestaat uit twee delen.

  1.  De winkeliers en medewerkers van de geldmaat bieden hulp aan door samen met de klant de geldautomaat te bedienen.
  2. En hulp op afstand: zij beantwoorden allerlei vragen over bijvoorbeeld de werking van de automaat en het opnemen en storten van biljetten.

Door de beperking vanwege corona introduceert Geldmaat op dit moment één onderdeel van de geldmaat plus assistentie. Zij houden zich aan de ‘anderhalve meter-regel’ van het RIVM en beperken de dienstverlening daarom tot het beantwoorden van vragen.

Geldmaat hoopt in de loop van 2021 het volledige pakket van geldmaat plus assistentie te kunnen bieden. Naast het beantwoorden van vragen omvat de assistentie dan ook het bieden van hulp bij het bedienen van de automaat. Een medewerker staat naast de klant bij de automaat en helpt dan bijvoorbeeld bij het opnemen van een zelfgekozen bedrag en biljetten, wijst de pasopening op de automaat aan of assisteert bij het insteken van een koptelefoon wanneer een klant een visuele beperking heeft.

Zo kunt u in een veilige omgeving geld opnemen of storten.

Voor degenen die handig zijn met computer:  Op de website Geldmaat.nl staat een handleiding en een video waarin stap-voor-stap duidelijk uitgelegd wordt hoe de geldmaten werken.

 

Elly Schrijver

 

 

Als u wel eens met uw taxipas gebruik maakt van de gemeentelijke vervoersvoorziening van Munckhof of Valys-vervoer dan kunt u deze gebruiken om naar de vaccinatielocatie te komen.  U kunt uw rit boeken, zoals u dit gewend bent.  U hoeft dan geen eigen bijdrage te betalen.

 

 

Belangrijke telefoonnummers

  • Coördinator Belastingservice PCOB Ommen:   Gerry Westerhof        tel. 06-51617878
  • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
  • Rijbewijskeuring senioren: rijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen)

Leden ouderenbonden krijgen korting.

  • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600
  • Luisterlijn 038-4268999 (Zwolle) of 0900-0767 (landelijk)      

 

 Mutaties van 16 januari tot 15 februari  2021 

Overleden :   

Mw. B.G. Mulder – Veurink, Otmansweg , 7735 KN Arriën

Dhr. F.Vedders, Dr. A.C. van Raaltestraat 37, 7731 GP Ommen

 

Beëindiging lidmaatschap per 31-12-2021

Mw. C.E. van Blerk, Bergweg 2, 7731 AC Ommen

Dhr. en mw. Slotman – Grootens, Hessel Mulertstraat . 22- 13, 7731 Cl Ommen

Mw. J. Terkstra – Verduyn, Dikkersstraat 1-516, 7731 DH Ommen

 

Nieuwe leden:                                                                                 

Dhr. J. Verbree en mw. M.E. Verbree – Eikelenboom, Van Ruisdaelstraat 9, 7731 SW Ommen

 

Adreswijziging

Mw. H. Merjenburgh – Hakkers van Lodderholt 24 naar Haarsweg 105 – D 2, 7731 HJ Ommen

 

LEDENADMINISTRATIE PCOB OMMEN

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen. Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869 of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

 

BESTUURSLEDEN PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
Bar.Bentinckstr.1, 7731 EJ Ommen
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
Nic.Maesstr. 24, 7731 MH Ommen
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87RABO03489 99 445

Belangenbehartiging
Frans Bouwers,0529-450748
f.bouwers2@kpnplanet.nl

lid
Elly Schrijver, tel 0529-452221
ellyschrijver@ziggo.nl

——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869

Kopij nieuwsbrief naar de redactie
Anneke Luiten, 0529-451756
gjluiten1935@kpnmail.nl

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden