Nieuwsbrief PCOB afdeling Ommen, December 2021

29 nov 2021 Ommen

 

 

U I T N O D I G I N G

Het bestuur van de KBO-PCOB Ommen nodigt leden en belangstellenden van harte uit voor de

 

op dinsdag 14 december 2021 om 14.00 uur

in de Kern te Ommen.

Pastor Marga Klein Overmeen van de RK kerk Ommen

zal de liturgie verzorgen

De muzikale begeleiding is in handen van dhr. Klaas Schaap.

en voor de

Nieuwjaarsbijeenkomst

Mevr. Annelies Slager komt vertellen over mantelzorg op

dinsdag 11 januari 2022 om 14.00 uur in de Kern

na afloop

 

De TUIN van HOOP

Een prachtig project is tot stand gekomen bij de Ger. Kerk aan de Bouwstraat in Ommen.
De Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente hebben rond Pasen 2020 aan leden en inwoners gevraagd om een steen bij de Kerk neer te leggen. Mensen konden daar een persoonlijk woord op schrijven.

Er zijn al met al 550 stenen gelegd.

Hiervan is een TUIN van HOOP aangelegd. Het project heeft mij vanaf het begin aangesproken en ja, ik heb er ook een steen tussen gelegd.
Te midden van de druk van de corona uitbraak en de dagelijkse zorgen stond ik even stil bij waar het werkelijk op aankomt.
Ik heb het project gevolgd en was ook bij de onthulling op zondag 14 november.
Het is mooi dat in de tuin Bijbelse lijnen te vinden zijn: er staan drie opgaande coniferen symbool voor de Vader, Zoon en Heilige Geest. Er staat een houten kruis. En in het voorjaar zullen bloemen de kleur van de regenboog weergeven. Er is ook een mooie glassculptuur onthuld met daarop de letters Alfa en Omega. Die staan in de Bijbel voor het begin en het einde.

 

De komst van Christus op aarde is een kantelpunt in de geschiedenis, dat mogen we met Kerst gedenken. We weten ook dat Christus eens terug zal komen. In de tussentijd mag de gelovige erop vertrouwen dat God zijn leven leidt. Dat geeft perspectief en werkelijke rust.

Ik ben de Alfa en de Omega”, zegt God de Heer, “Ik ben het die is, en die was en die komt, de Almachtige” Openbaring 1: 8

MvdB

PS: meer informatie over de TUIN van HOOP kunt u vinden op de website www.pkn-ommen.nl
Geniet van een moment van bezinning op de bankjes in de TUIN!

 

VAN HET BESTUUR

Ik ben heel blij dat we in september, oktober en november onze ledenbijeenkomsten hebben kunnen houden. We hadden dezelfde sprekers uitgenodigd als vorig jaar. Hierdoor hadden we een afwisselend programma. Er waren telkens ongeveer 40 – 50 bezoekers. Dat viel niet tegen, gelet op de Corona.

We volgen de maatregelen die zalencentrum De Kern heeft ingesteld naar aanleiding van het beleid van de overheid.  De Kern wordt gezien als een horeca – onderneming waarin evenementen gehouden worden. Daarom is het bestuur verplicht om  naar een  QR-code te vragen. Dat betekent in de praktijk dat u 2 x gevaccineerd moet zijn, een herstelbewijs moet hebben of een negatieve PCR-test moet zijn ondergaan.
Dat betekent ook dat leden die geen QR-code hebben, niet op onze bijeenkomsten kunnen komen. Het bestuur vindt dat echt jammer. We betreuren dat erg; laat dat duidelijk zijn. We zijn  een vereniging voor al onze leden. Dat hebben we ook het afgelopen jaar laten merken met allerlei acties toen we helemaal niet bij elkaar konden komen.
Maar op dit moment zijn er geen ander mogelijkheden om bij elkaar te komen dan de regels van de overheid volgen. Daar staan wij achter, zoals we ook achter het beleid van De Kern staan.
Op de voorkant ziet u dat onze Kerstviering dit jaar verzorgd wordt door mevrouw Marga Klein Overmeen. Zij is pastoraal werker in de R.K. -kerk en ik kijk uit naar haar bijdrage. Een aantal jaren geleden

hebben we de naam van onze afdeling gewijzigd in KBO-PCOB. Ook hebben we leden met een rooms katholieke levensovertuiging. Het bestuur vond het een goed moment om dit jaar een katholieke spreekster te vragen. Samen met de werkgroep kerstviering hebben we een plezierig voorbereidingsgesprek met Marga gehad.

Op de ledenmiddag van 9 november heb ik de naam genoemd van Dieks Horsman, die kort daarvoor op 2 november overleden is op de leeftijd van 91 jaar. Hij heeft zich de laatste jaren op zijn eigen unieke wijze ingezet voor de ledenwerving van onze afdeling. En…. hij heeft heel wat mensen lid gemaakt. Daarvoor zijn we hem onze dank verschuldigd. We wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel sterkte.

 

De Kerstmiddag gaat door!

Zoals het er nu (22 nov.) voorstaat kan de Kerstmiddag onder de huidige coronamaatregelen doorgaan. Ria Kremer en ondergetekende hebben een goed overleg gehad over de kerstviering met Ruud Jongbloed, de koster/beheerder van de Kern,.
Wij hebben afgesproken dat we de kerstviering in de Kerkzaal houden. We kunnen dan veel leden op een afstand van 1,5 meter plaats laten nemen. Ook kunnen we de viering uitzenden via kerkomroep (www.kerkomroep.nl, Ommen GK Bouwstraat). We zijn blij dat de  kerkenraad van de Ger. Kerk hiervoor haar toestemming heeft gegeven.
Vanaf half 2 kunt u in de Kerkzaal terecht. Bij binnenkomst zal uw coronatoegangsbewijs gecontroleerd worden. Uw jas kunt u meenemen de zaal in; de kapstokken mogen niet gebruikt worden. En uiteraard dragen we bij het lopen een mondkapje.
Na afsluiting van de viering gaan we rustig naar de grote zaal, waar u twee kopjes koffie of thee en kerstlekkernijen krijgt aangeboden namens het bestuur en de werkgroep kerstviering. Ook hier zullen we ons aan de Coronaregels houden.
Uiteraard moeten we een voorbehoud maken voor het geval de overheid strengere maatregelen invoert.. In dat geval zal de viering wel  uitgezonden worden.
We zien u graag!

namens het bestuur,   Marjan van der Bent

 

TIP

U kunt uw papieren Coronabewijs laten plastificeren. Bij “The Readshop” aan de Kruisstraat maken ze er voor een klein bedrag een handig kaartje van, ter grote van een bankpas. Alle gegevens staan erop, er zit plastic om heen en het is makkelijk te scannen.

Senioren Platform Ommen

In de vorige Nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat we meerdere nieuwe leden hebben ingeschreven. O.a. mevrouw Jantiena Huisjes, mevrouw Gerie Koningen, de heer Hans Keizer en mevrouw Annemarie van Loon.  De heer Ernst van Ittersum is landelijk lid geworden.                                                                          

Graag heet ik hen van harte welkom! Zij zijn n.l. lid van het Senioren Platform Ommen (SPO).

Op verzoek van het SPO heeft het bestuur van de KBO-PCOB nagedacht over samenwerking in de belangenbehartiging. Bestuurslid Frans Bouwers is lid van de SPO en eerder was bestuurslid Swanny Oosterhof dat ook. De SPO en ons bestuur hebben besloten om de krachten te bundelen. De SPO wordt per 31 december opgeheven en gaat verder als Platform voor Belangenbehartiging van Senioren verbonden aan de KBO-PCOB Ommen.    In de gemeente Ommen is er nu de Adviesraad Sociaal Domein. Daarvan blijven we deel uit maken. Het wordt echter steeds moeilijker om de belangen van senioren over het voetlicht te krijgen. Het bestuur verwacht dat met het samengaan de senioren een duidelijke stem en positie in de lokale belangenbehartiging krijgen. De goede en actuele informatie die door de landelijke en provinciale KBO-PCOB wordt  gegeven gaf een extra stimulans om naar onze vereniging over te gaan. In goed onderling  overleg wordt deze wijziging uitgewerkt en vanaf januari gaat dit in. U zult er dan ook in de pers iets van lezen, maar het leek ons goed dit nu al met u te delen.

 

Collectiviteitskorting ziektekostenverzekering

Leden van de KBO-PCOB kunnen korting krijgen op de ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis. U ontvangt dan:

 • 3% korting op de basisverzekering
 • 10% korting op aanvullende verzekeringen
 • 10% korting op de tandartsverzekering
 • 25% korting op het pakket Extra Vitaal 
 • €35,- vergoeding verplichte rijbewijskeuring
 • 6 extra behandelingen fysiotherapie (vanaf aanvullend pakket 1 ster)
 • 24 uur extra vervangende mantelzorg en 1 uur extra ondersteuning van een mantelzorgmakelaar (vanaf aanvullend pakket 2 sterren)

U kunt via KBO-PCOB ook van collectiviteitskorting profiteren bij: Pro LifeInterpolis ZorgActief, en De Friesland.
Uitgebreide informatie kunt u vinden op de landelijke website van de KBO-PCOB;
www.kbo-pcob.nl/zk of eventueel bellen met 030 3400600 (landelijk bureau KBO-PCOB)

 

Servicetelefoon voor leden KBO-PCOB
Voor leden met vragen over wonen, welzijn, zorg, gezondheid, pensioen of juridische zaken. Tel. 030 – 3400 655
Servicetelefoon:
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, 10.00 tot 13.00 uur

Pensioen- en Juristentelefoon: woensdag en donderdag, 13.00 tot 15.00 uur

 

Wonen en Zorg 

In de periode tot eind 2021 voert PCOB Ommen en KBO Overijssel

een pilot uit in de gemeente Ommen onder de noemer Regioverkenning Wonen en Zorg.

Hierin wordt samengewerkt met de gemeente Ommen en partners die betrokken zijn bij (toekomstige) senioren in de gemeente Ommen. Het doel van dit project is inzicht en bewustwording te bevorderen bij jong en oud van veranderingen over wonen, zorg en welzijn.

Als gevolg van alle veranderingen in de zorg, moeten wij vaker langer zelfstandig thuis  blijven wonen. Hierover gaan de meeste mensen pas nadenken wanneer ze door hun gezondheid worden gedwongen, Om zo lang als mogelijk comfortabel en zelfstandig thuis te blijven wonen, is het belangrijk om als (toekomstige) senior nu al na te denken over verbeteringen en aanpassingen in en om de woning en de woonomgeving. Daarnaast is er ook een groot tekort aan woningen en andere voor senioren geschikte woonvormen.

Er is een vragenlijst gestuurd naar alle inwoners van 65 tot 70 jaar. Deze lijst richt zich voor nu specifiek op deze leeftijdsgroep om zo een beter beeld en indruk te krijgen waar behoefte aan is in Ommen-stad en de kernen. Dit is noodzakelijk om aan gemeente en andere instanties te laten zien wat er speelt op het gebied van wonen, welzijn en zorg en waar prioriteit aan gegeven moet worden.

Waarom deze vragenlijst? De gemeente Ommen heeft in haar transformatieagenda de volgende doelstelling opgenomen: Ouderen wonen zelfstandig binnen hun mogelijkheden thuis in een omgeving die bij hen past. Voelen zicht fit en vitaal en nemen regie over hun eigen leven.

PCOB Ommen en KBO Overijssel willen de groep 65 tot 70 jaar  betrekken bij het realiseren van deze doelstelling door informatie op te halen over wat er leeft en speelt op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Frans Bouwers en Irma Hegeman

 

Van de penningmeester

De contributie voor 2022 zal gelijk zijn aan de contributie van 2021 (€27.- voor de individuele leden en €46.- voor echtparen) De accept giro voor de contributie krijgt u weer met de nieuwsbrief van de maand februari. U mag vanaf januari 2021 het bedrag ook rechtstreeks overschrijven naar het IBAN nummer NL87 RABO 0348999445 t.n.v. PCOB afd. Ommen, graag met vermelding “contributie 2022”

Zoals u wellicht vernomen hebt in de media zal de acceptgiro kaart na 2022 niet meer gebruikt kunnen worden en zal er in 2023 overgegaan worden op een andere manier van betalen. Hierover ontvangt u in één van de volgende nieuwsbrieven meer informatie.

Swanny Oosterhof

 

Kort verslag van de ledenavond van 26 oktober 2021           

Bij binnenkomst wordt bij iedereen de coronacheck gedaan en er wordt een kopje koffie aangeboden.

Voorzitter mevrouw van der Bent heet ons allen hartelijk welkom, in het bijzonder de heer Age Beuving.

Nadat Marjan  informatie heeft gegeven over het werk van de KBO-PCOB, geeft ze het woord aan  dhr. Beuving. Hij is sinds 2017 projectmanager van de Vechtdalverbinding. Dit project is al langer in voorbereiding, maar in 2020 start de realisatie.

Een belangrijk doel is om de N340 veiliger te maken door 4 fietstunnels aan te leggen, parallelwegen te verbreden en ongelijk-vloerse kruisingen te maken. Bestaande wegen worden aangepast. Via een film en foto’s legt dhr. Beuving uit hoe dit alles in zijn werk is gegaan.

De afsluitingen zijn stapsgewijs gegaan zodat het verkeer er zo weinig mogelijk hinder van zou ondervinden. Het grootste voordeel is dat de weg vanaf Dalfsen tot de aansluiting met de A28 vierbaans is geworden. Doordat de weg smaller is dan een 100 kilometerweg, blijft het een 80 kilometerweg. Bij Varsen is een ecoduct aangelegd voor zowel het wild als voor kleinere dieren. En er is een fietspad aangelegd met rood asfalt speciaal voor fietsers.

In 2012 is de keuze gemaakt dat er huizen afgebroken werden.  Dat was met de kennis van 2016 niet nodig geweest. Er zijn heel veel bomen gekapt. In het najaar van 2022 en voorjaar 2023 zullen nieuwe bomen aangeplant worden. Er wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid bij het herbeplanten van bomen.

Het grootse project van Overijssel. N48, N340 en N377 wordt medio 2023 opgeleverd.

 

Marjan bedankt de heer Age Beuving voor de uitgebreide en boeiende lezing. Hierna sluit Elly de avond af met een gedicht “Zal er ooit nog vrede zijn”. Er is gelegenheid om nog even na te praten en iets te drinken voor eigen rekening.

Ria Kremer

 

Kort verslag van de ledenmiddag van 9 november 2021

Marjan opent de vergaderingen en heet ons allen welkom, in het bijzonder mevr. Van der Zande en dhr. Westerveld, die de techniek verzorgd.  Mevr. Van der Zande is een achterkleinkind van de min van koningin Wilhelmina. 

Hierna gaat Marjan ons voor in gebed.

Mevr. Van der Zande krijgt het woord en vertelt wat een min is: dit is een vrouw die zelf net een baby heeft gekregen, ook wel voedster genoemd. 

Koning Willem III en koningin Emma trouwden in 1879 en in 1880 werd er een prinsesje geboren, zij werd eerst Pauline genoemd en later werd ze Wilhelmina genoemd. Voor het prinsesje Wilhelmina werd een min gekozen uit 300 vrouwen die net zelf een baby hadden. Maar haar voeding was niet goed genoeg, het prinsesje groeide niet voldoende dus werd er een andere min/voedster gezocht.  Dat werd Evertje van der Zande- Schouten, zij had zelf net haar 4e kindje gekregen.

Haar kindje werd door een andere vrouw, een schoonzusje die zelf ook net een baby had, gevoed samen met haar eigen kindje, zij voedde dus twee kinderen.  Vijftien maanden heeft Evertje haar eigen man en kinderen niet gezien.  Koningin Emma ging weleens bij de man en kinderen kijken of alles goed ging.

Zo ging Evertje intern in het paleis wonen. Evertje brengt 15 maanden dag en nacht door met het prinsesje.  Koningin Emma heeft een complete garderobe in Parijs voor haar laten maken, haar kleding moest fris en schoon zijn.

Evertje was altijd beleefd en hield gepaste afstand. Zij sprak het prinsesje altijd aan met hare Koninklijke hoogheid, dit werd ook van haar verwacht. Zij had een goede band met de koninklijke familie en  ging overal mee naar toe.  Zij kreeg een goed salaris.

Bijna de hele  familie, kinderen en kleinkinderen van Evertje kregen een baan op het paleis.

Koningin Wilhelmina liet een modelboerderij bouwen voor Evertje en haar man Reijer.

Het contact met koningin Wilhelmina bleef, de koningin kwam regelmatig op de fiets bij haar op bezoek.

Evertje overleed op 92-jarige leeftijd in februari 1945. De laatste jaren van haar leven heeft ze geen contact meer met haar minnekind. Nederland is bezet door Duitsland, koningin Wilhelmina verblijft in Londen.

Koningin Wihelmina was de eerste koningin die een min meer huurde, nadat  prinses Juliana  was geboren, mede doordat er op 1 december 1852 Nutricia, kunstvoeding, op de markt kwam.

Marjan bedankt mevrouw van der Zande voor haar prachtige, boeiende verhaal.

Ria sluit de bijeenkomst af met een gedicht van Tineke Tuinder- Krause “Ik zal er zijn”.

De collecte voor lief en Leed heeft € 32,45 opgebracht. Allen hartelijk dank.

Ria Kremer

 

ANWB AutoMaatje Ommen

Bent u zelf minder mobiel en voor  uw vervoer afhankelijk van anderen?

En moet u daardoor teveel thuisblijven? Met ANWB AutoMaatje komt u weer

onder de mensen.

Wat is ANWB AutoMaatje

ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Uw vervoer beperkt zich niet tot een bezoek aan ziekenhuis, dokter. U schakelt ANWB AutoMaatje ook gewoon in voor leuke doelen als een bezoekje afleggen, naar de kapper of gezellig winkelen.

Om gebruik te kunnen maken van ANWB AutoMaatje hoeft u alleen maar contact op te nemen met ANWB AutoMaatje. Aanmelden is gratis. U betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding van 30 cent per kilometer per rit aan de vrijwilliger.

Heeft u vervoer nodig? Neem dan twee dagen van tevoren contact op. Hierna zoekt de coördinator een vrijwilliger die u, op het door u gewenste moment wil rijden.

Meer informatie of meedoen? Bel 06 – 5573 2945 maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur.

 

 

Jaarprogramma KBO-PCOB Ommen 2021 -2022

8 februari:  Ons lid, Reinie Doorn, neemt u mee in de wereld van slechtzienden. Gerja Dalvoorde, ambulant begeleider bij de Stichting Bartimeüs geeft  informatie over hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden.

8 maart 2021:    Jaarvergadering m.m.v. Evert Ruiter

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mutaties van 16-10- 2021 tot 15 -11- 2021

Overleden:

Dhr. F. Horsman, Dalmsholte

Dhr. J. Kremer,  Stegeren 

Adreswijziging:

Mevr. E. Beniers – Kisteman,  Ommen

Dhr. J. Makkinga;   Ommen

Dhr. en mevr. Wolfert,  Ommen

Nieuwe leden:

Dhr. S.I.Wiersma en mevr. J.G. Wiersma-Kampman, Ommen

Beëindiging lidmaatschap
Dhr. en mevr. Limbeck-Kooi,  Ommen

 

Belangrijke telefoonnummers

 

 • Coördinator Belastingservice PCOB Ommen: Gerry Westerhof  tel. 06 – 5161 7878
 • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
 • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen)

       Leden ouderenbonden krijgen korting.

 • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600
 • Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767 (landelijk)  

 

CORONAMAATREGELEN

De Coronamaatregelen voor de overheid zijn leidend. Dit houdt in dat u voor de ledenmiddagen in de Kern het volgende moet kunnen tonen:
1. Een QR-code op de telefoon of
2. Een papieren QR-code of
3. Een negatieve testuitslag
Kunt u een van deze drie zaken tonen dan bent u van harte welkom en geldt niet de 1,5 meter maatregel.
Het bestuur heeft dit samen met de beheerder van de Kern besproken. Het bestuur vindt het belangrijk om ons als vereniging te houden aan de geldende maatregelen.

 

LEDENADMINISTRATIE KBO- PCOB OMMEN

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen.

Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869 of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

 

BESTUURSLEDEN PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87 RABO 03489 99 445

Belangenbehartiging
Frans Bouwers,0529-450748
f.bouwers2@kpnplanet.nl

lid
Elly Schrijver, tel 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869

Kopij nieuwsbrief naar de redactie
Anneke Luiten, 0529-451756
gjluiten1935@kpnmail.nl

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden