Nieuwsbrief PCOB afdeling Ommen, April 2022

25 mrt 2022 Ommen

 

 

 

 

U I T N O D I G I N G

PAASBRUNCH

We nodigen u hartelijk uit voor de Paasbrunch van onze vereniging

op dinsdag 12 april in de Kern te Ommen.

Vanaf half 12 bent u welkom. We beginnen om 12.00 uur.

Na een korte inleiding met muziek, krijgt u een lekkere lunch aangeboden.
Soep, diverse broodjes, een eitje, en fruitsalade worden in een gezellige sfeer gepresenteerd.

Na de lunch laten we muziek horen die past bij de lijdenstijd en Pasen.

De kosten voor de lunch bedragen € 11,50 p.p., te voldoen bij binnenkomst aan de zaal.

U moet zich wel uiterlijk 4 april opgeven bij Ria Kremer ria.kremer@hetnet.nl of  06-13698398

 

 

MEDITATIE    Ps 118 : 22 de steen die de bouwers afkeurden, is een hoeksteen geworden
                      

In het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat het beeld van de hoeksteen in Psalm 118 op Jezus betrekking heeft. Wat betekent dat? In eerste instantie wordt Jezus geschetst als een afgekeurde hoeksteen. Wat heb je aan Hem? Een zwak mens die gekruisigd wordt? Die niet heerst maar dient? Die zichzelf verloochent? Nee, aan zo iemand heb je niet veel, denken de mensen. En zo wordt de Here Jezus verworpen.

Afgekeurd.

Maar het is juist die afgekeurde steen die God uitkiest om de Hoeksteen te worden. Wat in de ogen van mensen verwerpelijk en nutteloos is, past in de architectuur van Gods Huis juist buitengewoon goed! Jezus is Gods Hoeksteen, Mattheus 21 : 42.  Dat is iets om even bij stil te staan.
Jezus is afgewezen en bij de wereld niet in tel. Hij heeft de donkere duisternis meegemaakt en was van God verlaten. En dat was nodig voor u en mij. Ik kan het niet mooier maken dan het is; het is de realiteit van ons  leven. Op eigen kracht ontkomen we niet aan de macht van de zonde en het kwaad. Maar dan is daar het machtig evangelie van God, die tegen iedereen zegt:
Dit is Mijn Hoeksteen, dank zij de opstanding van Jezus uit de doden is er redding voor iedereen, voor alle gelovigen.
Kom tot Hem, tot Jezus, de Levende Steen, Halleluja!

MvdB

 

 

 

Van de voorzitter

 

De tijd staat niet stil. We staan alweer voor de laatste contactbijeenkomst in dit seizoen: de Paasbrunch. Dit jaar kan het “gewoon” in de Kern gehouden worden. De meeste corona-maatregelen zijn inmiddels ingetrokken en dat ging sneller dan we verwacht hadden. Twee jaar heeft corona ons leven beheerst………  en bijna onmiddellijk hierna brak de oorlog in Oekraïne uit. Wat een leed en verdriet!

Vanwege de oorlog in de Oekraïne kon burgemeester Hans Vroomen niet op de ledenmiddag van 8 maart kon zijn. Hij was druk bezig met het regelen van opvang en voorzieningen voor de vluchtelingen.
We hopen dat hij dit najaar gelegenheid heeft om ons te ontmoeten.

Voor de zomerperiode staat er nog een fietstocht op het programma en in september willen we weer een reisje houden. Het blijft nog even een verrassing…….maar u hoort meer.

Ondertussen lijkt het of alles gewoon weer doorgaat zoals we gewend waren. Maar de effecten van de oronapandemie en de Oekraïne oorlog hebben zijn weerslag op ons. Het met elkaar meeleven en naar elkaar omzien is nog belangrijker geworden. Onderling contact, zingeving, elkaar voorthelpen….laten we ons daar ook binnen de KBO-PCOB voor openstellen.

Onze vereniging kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken: voor uzelf is het een mooie gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en zinvol bezig te zijn. Tegelijkertijd bent u van betekenis voor anderen. Dus aarzel niet, maar overleg eens met het bestuur naar de mogelijkheden.
Daarom vragen we ook nog een keer om suggesties voor sprekers of onderwerpen.
We willen graag een afdeling ván en vóór onze leden zijn.

Marjan van der Bent,
voorzitter

 

Kort verslag van de ledenmiddag op 8 maart 2022

De voorzitter Marjan heet ons allen welkom op deze ledenmiddag.
In het bijzonder de heer Evert Ruiter.
Enkele bestuursleden waren afwezig met name Swanny, zij heeft een rugoperatie ondergaan, ze is nu bezig met revalidatie.

Na een korte meditatie die in het teken staat van de oorlog in Oekraïne en de huishoudelijke mededelingen geeft Marjan het woord aan Evert Ruiter voor de lezing ‘De natuur in het Vechtdal’. Evert is opgegroeid in Ommen, zijn vader was leraar biologie.
Het Vechtdal is prachtig, met mooie stadjes, bijzondere cultuur en fraaie natuur. De natuur van het Vechtdal kent vele bijzondere plant- en diersoorten. Natuur is altijd in beweging. Sommige soorten gaat het voor de wind, anderen hebben het moeilijk. Gelukkig is er nog veel moois te beleven en te beschermen. Evert Ruiter woont al vrijwel zijn hele leven in het Vechtdal.  Aan de hand van eigen foto’s vertelt hij over de bijzondere natuur van dit gebied. Wat ooit als hobby is begonnen, is nu zijn werk geworden bij Monumentenzorg en Staatsbosbeheer.

In de vorige eeuw zijn sommige Vechtarmen afgesneden voor de scheepvaart. De Vecht was een belangrijke verkeersader voor de scheepvaart.
In Ommen zijn er plekken die er nog net zo uit zien als in 1800 met stuifzand, heide en de jeneverbes. Voor de cultuur is Ommen ook een belangrijke plek. In de buurt van Stegeren was een gebiedje waar grafheuvels lagen. In Stegeren langs de Vecht zat veel wild waar jagers kwamen uit Oost-Europa die hier hun nederzetting hadden.
Ze hebben hier een tijd geleefd en hebben hun doden begraven in de grafheuvels.
De cultuur van die tijd is nog voelbaar.

Langs de Vecht groeien veel verschillende
planten, o.a. de steenanjer of vechtanjer.

Ook komen er veel vogels en vlinders voor, die soms uitgestorven blijken en na een aantal jaren ook weer terug zijn.
Na de pauze vertelt Evert nog over verschillende zoogdieren
en is er gelegenheid tot vragen stellen waar goed gebruik
van wordt gemaakt.

 

Hierna is de jaarvergadering.
Het financiële verslag van 2021 en de begroting van 2022 worden behandeld.
Het is een duidelijk verslag waar weinig vragen over komen.
De kascommissie, bestaande uit mevrouw Anneke Luiten en de heer Evert Sytsma hebben de stukken gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester krijgt een applaus voor het nauwkeurige verslag.
Het bestuur verleent de penningmeester decharge.
Met dank aan de kascommissie wordt mevrouw Luiten vervangen door de heer Goos, hij zal in 2023 de financiële stukken, samen met de heer Sytsma controleren.
Het verslag van de secretaresse wordt goedgekeurd.

Geesje Geerligs leest als afsluiting een verhaal van een ‘dichterbij clown’,  Joop van de Wal die als clown een verhaal leest voor een gehandicapte jongen, ‘een ster in de circustent’.

Na deze afsluiting bedankt Marjan iedereen en wenst ons allen wel thuis.

De collecte voor lief en leed heeft € 60,10 opgebracht.

Allen hartelijk dank.

RK

 

Wie heeft er zin om met ons te gaan fietsen?

Deze fietstocht concentreert zich rondom de gebouwen en plaatsen, die direct of indirect een rol hebben gespeeld in de levens van Philip baron van Pallandt en Jiddu Krishnamuti

Wanneer: woensdagmiddag 13 juli en duurt ongeveer 3 uur met regelmatige tussenstops, waarin informatie wordt gedeeld.

Natuurlijk is er ook een koffiestop.

In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie.

Geesje Geerligs

 

Mutaties van 16 februari tot 15 maart 2022

Beëindiging lidmaatschap 

Mevr. R.H.G. Meijer-Broekhuis, Ommen;   per 31-12-2022

Adreswijziging:

Dhr. en mevr. J. Wieske-Admiraal,  Ommen

Nieuwe  leden:

Dhr. en mevr. Barf – Smid,  Ommen

 

Belangrijke telefoonnummers 

  • Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Ommen: Gerry Westerhof    tel. 06-5161 7878
  • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel. 140529 of samendoen@ommen.nl
  • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen)

       Leden ouderenbonden krijgen korting.

  • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030-3400600
  • Luisterlijn 038-4268999 (Zwolle) of 0900-0767 (landelijk)

 

LEDENADMINISTRATIE KBO- PCOB OMMEN

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen.

Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

 

BESTUURSLEDEN PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87RABO03489 99 445

Belangenbehartiging
Frans Bouwers, 0529-450748
f.bouwers2@kpnplanet.nl

lid / redactie
Elly Schrijver, 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

lid
Geesje Geerligs,   06-44098590
——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden